SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ေစတနာတိက်ျခင္းႏွင္႕ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

Tuesday, 10 October 2017 11:33 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ေထြျပားစြာ အမ်ဳိးမ်ဳိး တြင္က်ယ္သည္ဟု ဆိုခ်င္၏။  နယ္ပယ္စံုျဖစ္ေလသည္။

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ သာေရး၊ နာေရး၊ ဘာသာသာသနာ၊ ပရဟိတလူမႈဝန္းက်င္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စသည္ျဖင့္ စံုလင္ေပသည္။ အခမဲ့ေစတနာ သန္႔သန္႔ျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ၾကသကဲ့သို႔ ေငြေၾကးက႑စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအသြင္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြလည္း မ်ားျပားေပ၏။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေစတနာႏွင့္ တိက်မႈတို႔ လိုအပ္၏။ အခ်ိန္၏တိက်ျခင္းလည္း အက်ဳံးဝင္ေပသည္။ ျမန္မာမႈတြင္ အႀကံေကာင္းေသာ္လည္း ေႏွာင္းလွ်င္အက်ဳိးမရွိဟု ဆိုထားေပသည္။ သတိခ်ပ္သင့္သည္ဟု ထင္၏။ ေခတ္စကားႏွင့္ ဆိုရပါကအခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္းက ႀကီးမားသည့္ရလဒ္ေကာင္း ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု ယူဆသည္။ မူလရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သည့္ လက္ေတြ႕အားထုတ္မႈတိုင္း ေစတနာပါမႈ၊ အခ်ိန္ကိုေလးစား တန္ဖိုးထားမႈ၊ တိက်မႈတို႔ကို အေလးထားဖို႔ျဖစ္၏။ ယင္းသို႔မက်င့္သံုးႏိုင္ပါက မေအာင္မျမင္ျဖစ္တတ္ေပသည္။

ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ထုတ္လႊင့္ေသာ အသံလႊင့္မီဒီယာတစ္ခုက ျပည္သူအက်ဳိးျပဳ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ တိက်မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ထုတ္လႊင့္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပေလ့ရွိေပသည္။ မွန္ပါ၏။ ေစတနာပါဝင္မႈ၊ တိက်မႈတို႔ အက်ဳံးဝင္၏။ အမ်ားျပည္သူကို  သိသင့္သိထိုက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ အခါႏွင့္မေျပာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈေၾကာင့္ အထိနာခဲ့ရသည့္ သာဓကေတြရွိေပသည္။ မုန္တိုင္းထန္မႈ၊ ျမစ္ေရႀကီးမႈ၊ ငလ်င္ဒဏ္က်ေရာက္မႈ စသည့္ သဘာဝေဘးႏွင့္ဆိုင္ေသာ   အခ်က္အလက္မ်ား အက်ဳံးဝင္သကဲ့သို႔  လူတို႔၏ အားထုတ္မႈေၾကာင့္ ေတြ႕ရွိျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ သတင္းမ်ားလည္း ပါဝင္၏။ ေရွာင္ႏိုင္၊ ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းက  အက်ဳိးမဲ့ျဖစ္ပြားေစမႈကို ထိန္းေက်ာင္းေပးသည္။   သတင္းဝန္ေဆာင္မႈ ေကာင္းျခင္းေၾကာင့္   အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ အဆံုးအျဖတ္ေကာင္း ရရွိမည္မွာ ေသခ်ာပါ၏။

သတင္းဝန္ေဆာင္မႈသည္ ႏိုင္ငံသားတို႔အတြက္ အေတာ္ပင္အေရးႀကီး၏။ အားေကာင္းဖို႔လို၏။   ကြၽန္ေတာ္တို႔သတင္း အတတ္ပညာ ေလ့လာဆည္းယူခဲ့ဖူး၏။ ေရွးထံုးအစဥ္အလာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအရ ပဓာန က်ေသာ အခ်က္သံုးခ်က္ကို ၫႊန္ျပထားၿပီး ျဖစ္ေလသည္။ ယင္းသြန္သင္မႈကို ယခုတိုင္ စြဲမွတ္ထားၿပီးျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ထူးျခားေသာ သတင္းဝန္ေဆာင္မႈကို ၾကားသိျခင္း ေတြ႕ရတိုင္း  ယင္းစံႏႈန္းျဖင့္ တိုင္းတာတတ္ပါ၏။

သတင္းမီဒီယာေလာကတြင္     ဦးစြာအေရးႀကီးေသာ အခ်က္မွာ    သတင္းရယူ ျဖန္႔ခ်ိျခင္းႏွင့္ လ်င္ျမန္မႈျဖစ္သည္။ သတင္းျဖစ္ပြားမႈကို အျမန္ဆံုးရယူ တင္ျပႏိုင္ဖို႔လို၏။ သို႔ေသာ္တိက်မႈ Accuracy ကိုပဓာနျပဳရပါ၏။ သတင္းအခ်က္အလက္ ျမန္ဆန္ေသာ္လည္း ခိုင္မာတိက်ျခင္း မရွိပါက အက်ဳိးမဲ့ျဖစ္ႏိုင္၏။ ထပ္မံသတိျပဳရမည့္ အခ်က္ရွိ၏။ မွ်တမႈ Fairness ျဖစ္ေလသည္။ ျမန္ဆန္တိက်ေသာ္လည္း တစ္ဖက္သား နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈရွိ၊ မရွိသတိထားသင့္ေပသည္။ သတင္းျဖစ္လွ်င္ၿပီးေရာ သတင္းဦး၊ သတင္းထူးကို ေရွ႕တန္းတင္သျဖင့္ တိက်မႈအားနည္းမွ်တမႈ ကင္းပါက ခ်င့္တြက္စရာရွိလာ၏ အျငင္းပြားစရာ ေတြ႕ႏိုင္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္ ေစတနာအား ထည့္သင့္သည္မွာ ထင္ရွားသည္။

ယခုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္က ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းအေလးထား ေဆာင္ရြက္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္သည္။ သင္တန္း မ်ားေပးျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းအတြက္ အဂတိတရား ကင္းရွင္းမႈကိုေရွး႐ႈျခင္း စသည့္ လက္ေတြ႕တာဝန္မ်ား ပါဝင္၏။ အတိတ္က သင္ခန္းစာ ယူျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။ မၾကာမီ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာင္းလုပ္ငန္းအတြက္ အားတက္ရပါ၏။

အမွန္အတိုင္း ဝန္ခံရပါက ျမန္မာတို႔သည္ ႐ံုးျပင္ကနားကို သြားရမွာ၊ ဆက္ဆံရမွာကို အေတာ္ပင္ေၾကာက္ရြံ႕ၾက၏။ အေၾကာင္းလည္းရွိ၏။ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းႏွင့္ မထိေတြ႕ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ဆက္ဆံေရးမေျပျပစ္မႈ၊ တိက်ျခင္းအားနည္းမႈ၊ အေပးအယူ၊အဂတိတရား ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္၏။ မိမိဘက္က စာရြက္စာတမ္း ျပည့္စံုေသာ္လည္း ႐ိုး႐ိုးသားသားတင္ျပမႈေၾကာင့္ အခ်ိန္ဆြဲၾကသည္။ အႀကိမ္ႀကိမ္ သြားရသည္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူအဆင္ေျပသည့္ အခါက်မွ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီျဖစ္ေတာ့၏။ ထုိအခါ  ႐ံုးဌာနႏွင့္ မဆက္ဆံ၍မျဖစ္မွ   စြန္႔စားသြားၾကရေတာ့သည္။အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆက္ဆံရသည့္ ဌာနမ်ားသည္  ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းျဖစ္ဖို႔၊ ေလ့က်င့္ဖို႔လိုအပ္ဆဲျဖစ္၏။ ေစတနာေကာင္းလွ်င္ တံု႕ျပန္မႈေကာင္းမည္မွာ အေသခ်ာျဖစ္၏။

႐ိုးသားျခင္း၊ ေျပျပစ္ျခင္း၊ တိက်ျခင္းအတြက္ တစ္ဖက္ကလည္း လက္ေႏွးမည္မဟုတ္ပါ။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အတြက္ မလႊဲမကင္းသာ ေဆာင္ရြက္တတ္သူအဖို႔ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားမည္။ ႏွစ္အတန္ၾကာက ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ လူငယ္တစ္ဦးသည္ ဝင္ေငြခြန္ေဆာင္ရန္ သံ႐ံုးသို႔ အခက္အခဲၾကားက အခ်ိန္ယူသြား၏။သံ႐ံုးက အလုပ္ပိုလုပ္ရသည္ဟု ထင္ကာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ခ်ိန္းဆို၏။ သို႔ျဖင့္ ႏွစ္ဖက္လုပ္ငန္း မေအာင္မျမင္ျဖစ္ရ၏။ တစ္ခ်ိန္ကေျပာေလ့ရွိေသာ ေခ်ာဆီ၊     ခ်ဴဆီထည့္ျခင္း အလုပ္သည္ ေခတ္သစ္၌ အံမဝင္ေတာ့သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အသြင္ျဖစ္ေၾကာင္း    သတိထားသင့္ေပသည္။

ႏွစ္အတန္ၾကာက ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ပုဂၢလိကဘဏ္တစ္ခု၏ ေဆာင္ပုဒ္ကို ေတြ႕ရွိဖူး၏။ တစ္ခါဆက္ဆံ ရာသက္ပန္ ဟူ၍ျဖစ္၏။ ေျပာသည့္အတိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာင္းေပးႏိုင္သျဖင့္ ေအာင္ျမင္လ်က္ရွိ၏။ ျမန္မာတို႔ေျပာေလ့ရွိေသာ တစ္ခါဆက္ဆံဆယ္ခါလန္ ဟူေသာစကား ေျမလွန္ပစ္လိုက္ျခင္းျဖစ္၏။ ဆို႐ိုးစကားတစ္ခုျဖစ္ေသာ အေျပာေကာင္းလွ်င္ အေထာင္းသက္သာျခင္းသည္ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္း အငယ္စား ဟုပင္ ဆိုခ်င္ေပေသးသည္။

Customer is always right  ဝယ္သူဘက္က အၿမဲမွန္သည္ဆိုေသာ စီးပြားေရး ေလာကမွ စကားရပ္သည္ အေတာ္ပင္ခရီးေပါက္၏။ ဝယ္သူစိတ္ႀကိဳက္ ေဆာင္ၾကဥ္းျခင္းျဖင့္ မိမိလိုရာျဖည့္ဆည္းႏိုင္၏။ ပုဂၢလိကမ်ား အေတာ္ပင္စြဲကိုင္ၾက၏။  ေအာင္ျမင္မႈလည္း ရ၏။ ဆံသလုပ္ငန္းလို လုပ္ငန္း၌ပင္ ေစတနာႏွင့္ တိက်မႈလို၏။ မက်င့္သံုးလွ်င္ ေဖာက္သည္ပ်က္ေပမည္။

စာေရးသူခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ရေသာ  ကြန္ပ်ဴတာစာစီစာ႐ိုက္ လုပ္ငန္းတစ္ခုရွိ၏။ စာမူမ်ားစြာ အပ္ႏွံဖူး၏။ မည္သည့္အခါမွ် အခ်ိန္အတိအက် မရဘူးပါ။  သို႔ေသာ္ ေစတနာပါျခင္း၊   ကြၽမ္းက်င္ျခင္း၊ သည္းခံျခင္းေၾကာင့္    မိတ္ဝတ္မပ်က္ ဆက္ဆံရဆဲ ျဖစ္၏။ အခ်ိန္ကိုက္ေဆာင္ၾကဥ္းပါက ယခုထက္ ေအာင္ျမင္ဖြယ္ရွိပါမည္။ အေျခခံအားျဖင့္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ စားပြဲထိုးကေလးမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈကိုပင္ၾကည့္ပါ။ ေခၚမရေျပာမရ၊  မွာသည္ကတျခား၊ လက္ေတြ႕ေရာက္လာသည္က တျခားျဖစ္တတ္၏။ ဂ႐ုမျပဳတတ္ျခင္းျဖစ္၏။ တစ္ခါတြင္ ျပန္အမ္းေငြကို လက္ေနာက္ျပန္ ေပးခဲ့သျဖင့္  စိတ္ပ်က္ရ၏။ ဝန္ေဆာင္မႈနယ္ပယ္ကို   နားမလည္ျခင္း၊ တန္ဖိုးမထားျခင္းျဖစ္၏။

သတိႀကီးစြာ ထားသင့္ေသာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ အေျခအေနကို တင္ျပခ်င္၏။  ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ၊ အေရးေပၚေရာဂါႀကီးထြားမႈအတြက္ ပို႔ေဆာင္မႈ၊ ကုသမႈ၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ တို႔ကို ေစတနာေကာင္း၊ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ မေဆာင္ရြက္ပါက ရွင္သန္ခြင့္မလြယ္ပါ။ ထို႔အတူ အေရးေပၚ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္း ရရွိဖို႔လိုအပ္သည္။

စာေရးသူတို႔က်င္လည္ဖူးေသာ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စာစီစာ႐ိုက္အျပင္ ဒီဇိုင္းစာအုပ္ခ်ဳပ္ ျဖန္႔ခ်ိမႈတို႔ကို ေသသပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ပါက ေအာင္ျမင္၏။ ႀကီးပြားေသာ စာေပတိုက္ႀကီးမ်ားသည္ စနစ္က်ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ အခ်ိန္ကိုက္လုပ္ရေသာ နာေရး ဖိတ္စာကိုပင္ ေစတနာတိက်စြာ ျဖည့္ဆည္းမေပးႏိုင္ပါက က်ဆံုးဖို႔သာရွိ၏။

ယခုေခတ္တြင္ မီးခိုးမထြက္ေသာ စက္႐ံုဟု တင္စားၾကသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈကို အားေကာင္းေအာင္   ေလ့က်င့္ေပးၾက၊ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ေရရွည္တည္တံ့ေစဖို႔ျဖစ္၏။ တစ္ခါက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေလ့က်င့္ေပးခဲ့သည့္ စာၾကည့္တိုက္မွဴး တစ္ဦးသည္ အထက္တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦး  အလ်င္အျမန္ လိုအပ္ေသာ စာအုပ္ႏွင့္အခ်က္အလက္ကို ကြၽမ္းက်င္စြာ ရွာေဖြေပးခဲ့၏။ သူမက အခ်ိန္တိုအတြင္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္သည္ကို ဝမ္းသာအားရ ေျပာျပေပရာ ေက်နပ္ျခင္း၊ ၾကည္ႏူးျခင္း ျဖစ္ရ၏။

အထူးသျဖင့္ ယခုကာလတြင္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းကိုအားျပဳလ်က္ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခ်ိန္တြင္ ေနရာစံု၊ ဌာနစံုလႊမ္းၿခံဳ ခ်ိတ္ဆက္မိေစခ်င္ပါ၏။ သမား႐ိုးက် လုပ္ငန္းထက္ ေစတနာ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ တိက်မႈႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေပါင္းစည္းက်င့္သံုးႏိုင္မႈသာ ျဖစ္ၾကပါ၏။    

ညြန္႕ဟန္(ၾကဴေတာ)

Read 483 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Tuesday, 10 October 2017 11:35

Latest from ေကတု