Print this page

ကေနဒါ ႏုိင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္ ပံုရိပ္

Sunday, 20 August 2017 11:18 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ယမန္ေန႔မွအဆက္

ဆက္လက္၍ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျပည္နယ္ခုနစ္ခုရွိရာ ခြဲထြက္ခြင့္ ဆိုေသာ စကားလံုးမပါဘဲ အခ်င္းခ်င္း ယံုၾကည္မႈရရွိေအာင္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ သင့္သည္ကို ဥပမာေပးလိုပါသလဲဟု ေမးျမန္းခဲ့ရာ ''ကိုယ့္ႏိုင္ငံကို ကိုယ္သိေအာင္လုပ္ပါ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကေနဒါႏိုင္ငံႏွင့္ မတူပါ၊အလားတူ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ တပ္မေတာ္မပါရွိဘဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီ လႈပ္ရွားမႈျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသမုိင္း ျဖစ္စဥ္အရ ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလားတူ အမ်ဳိးသား အဆင့္ပါဝင္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ခြဲထြက္ခြင့္မ်ား ေဆြးေႏြးေနျခင္းတုိ႔ မလိုအပ္ဘဲ မည္သို႔စုစည္းေနထိုင္ၾကမလဲ ဆိုသည္ကိုသာ ေဆြးေႏြးသင့္သည္ဟု ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

 

ထို႔ေနာက္ ေအာ့တဝါတကၠသိုလ္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဌာနမွ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ Linda Cardinal က ''ကေနဒါႏုိင္ငံ၏ ဘာသာစကားမူဝါဒ၏ အေရးပါမႈ အေၾကာင္းကို လည္းေကာင္း၊ Forum of Federations ဥကၠ႒ေဟာင္း Mr.Guy Giorno က''ကေနဒါ ႏိုင္ငံတရား႐ံုး မ်ား၏ အေရးပါမႈ'' ႏွင့္ ကေနဒါဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ႐ံုးအဖြဲ႕မွဴးေဟာင္း Mr. Benoit Pelletier က ''ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအခ်င္းခ်င္း ၾကားဆက္ဆံေရး'' ေခါင္းစဥ္မ်ား ကိုလည္းေကာင္း အသီးသီး ေဆြးေႏြးၾကသည္။တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ကိုယ္စား လွယ္တို႔က ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ကန္႔သတ္ထားေသာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ သို႔မဟုတ္ Self-determination ရွိသည္ဟု ဆိုရာတြင္ Federation သို႔မဟုတ္ Federal State ႏွင့္ သြားမည္ဆိုပါက မည္သို႔ ထင္ျမင္ ယူဆပါသလဲ ဟုေမးျမန္းရာ Mr.Pelletier က ျပည္နယ္မ်ား၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ရရွိမႈကို ေျပာရလွ်င္ အခ်ဳိ႕က ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ (Autonomy) ရွိသည္ဟု ေျပာႏိုင္သလို ႏိုင္ငံ၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ႀကီးမားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရွိမည္ဆိုလွ်င္ Right to Selfdetermination ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္း ခြင့္ရွိသည္ ဟု ေျပာႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံအတြင္း Internal Self-determination သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြီဘက္ျပည္နယ္ အတြက္ ကေနဒါႏိုင္ငံ အတြင္း ေပးထားေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရွိသည္ဟု ေျပာ၍ရေၾကာင္း၊ ကီြဘက္ျပည္နယ္သားမ်ားက Nation  ဟုခံယူခ်က္အေပၚ ကြီဘက္သည္ သီးျခား ဝိေသသရွိေကာင္းရွိမည္၊ သို႔ေသာ္ ကေနဒါႏိုင္ငံ အတြင္းမွာ ဆက္ရွိေနျခင္းသာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကေနဒါသည္ Nation တစ္ခုတည္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ မတူညီေသာ ကြဲျပားမႈမ်ားကို စုေပါင္း ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။

 

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ကိုယ္စားလွယ္တို႔ကလည္း Mr.Pelletier ကို လူႀကီးမင္း အေနျဖင့္ ကြီဘက္ျပည္နယ္သားျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ ကြီဘက္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းတြင္ မည္သည္ကို ႏွစ္သက္ပါသလဲဟု ေမးျမန္းျပန္ရာ Mr.Pelletierက မိမိအေနျဖင့္ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးဟု ေျပာ၍ရပါေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္လည္း ႐ႈပ္ေထြးပါေၾကာင္း၊ ကြီဘက္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္နယ္တစ္ခု၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာသာရွိေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ Nation ျဖစ္သည္ဟူေသာ ကိုယ္ပိုင္ဝိေသသ Identity လည္း ရွိေနေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕က Nation ဟုေခၚလွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အျပည့္အဝ ရွိရမည္ဟု ယူဆေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ကြီဘက္အတြက္ အေကာင္းဆံုးမွာ ကေနဒါႏိုင္ငံဆိုသည့္ ႀကီးမားေသာ စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွား ေနျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကေနဒါကိုလည္း ၿပီးျပည့္စံုသည္ဟု မေျပာလိုေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံ၌ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ အျပစ္အနာအဆာမ်ား ရွိေနသည့္တိုင္ ယင္းအနာအဆာမ်ား ျဖင့္ပင္ အျပည့္အဝ လက္ခံထားသည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားေလသည္။

 

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း တက္ေရာက္သည့္ အတြက္ မွတ္ခ်က္မ်ားေပးရန္ ေတာင္းခံရာ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္အတြက္  Forum of Federations ကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူမ်ားစြာ ရရွိေစပါေၾကာင္း၊ ကေနဒါႏိုင္ငံသည္ပင္လွ်င္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ၊ မတူကြဲျပားမႈ မ်ားစြာ၏ စိန္ေခၚမႈ မ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရ၊ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ၍ ဖက္ဒရယ္ကို ဦးတည္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မ်ားစြာအက်ဳိးရွိပါေၾကာင္း၊ ေလ့လာေရး အဖြဲ႕၏ ေမးခြန္းမ်ား ကလည္း ထိေရာက္မႈရွိသည့္ အတြက္ အင္မတန္ ဝမ္းသာပါေၾကာင္း၊ မိမိစိတ္တြင္ရွိသည့္ သံသယမ်ားကို ဖြင့္ဟေျပာဆိုခြင့္ ရရွိျခင္းသည္ အားလံုးအတြက္ အက်ဳိးရွိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆံုး Mr.Pettetier ေျပာသြားသည့္ ကေနဒါႏိုင္ငံကို အျပစ္အနာအဆာမ်ားျဖင့္ လက္ခံသည္ဟု ဆိုေသာစကားမွာ ႏိုင္ငံတိုင္း အေပၚ ေမတၱာေစတနာထားသည့္ စကားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံအေပၚ သစၥာေစာင့္သည္ ဆိုသည္မွာ ဒါပဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘယ္ႏိုင္ငံမွ ေျခာက္ျပစ္ကင္း သဲလဲစင္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ဒီအျပစ္ အနာအဆာမ်ားနဲ႔ လက္ခံမယ္ ဆိုသည့္စိတ္ ထားရိွမႈမွာ မိမိေဆြမ်ဳိး၊ မိတ္ေဆြ၊ သားသမီးကို အျပစ္အနာအဆာကင္းမွ လက္ခံႏိုင္မယ္ ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျပႆနာဆိုတာ ရွိမွာသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါေတြကို ရင္ဆိုင္မယ္၊ အတူေက်ာ္လႊားမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ရွိဖို႔ လိုတယ္ဆိုတာ သင္ၾကားေပးလိုက္သလိုပါပဲလို႔ ယူဆပါေၾကာင္း၊ ေနာက္ေန႔ေတြမွာလည္း ပိုသိရဖို႔ရွိမယ္လို႔ ယူဆပါေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ Nation (ႏိုင္ငံ) နဲ႔ Country (တိုင္းျပည္)မတူေၾကာင္း ေျပာသြားသလို၊ ဘယ္လိုမတူတာလဲ ဆိုတာေတာ့ ဘာသာရပ္ႀကီး တစ္ခုပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီႏွစ္ခုစလံုးကို ေပါင္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို တည္ေထာင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔၏ ျပည္ေထာင္စုသည္ ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္ရမည္၊ တိုင္းျပည္လည္းျဖစ္ရမည္၊ တိုင္းျပည္အတြင္း ေနသည့္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ျပည္နယ္မ်ား အားလံုးသည္ ျပည္ေထာင္စု၏ အစိတ္အပိုင္းသာလွ်င္ ျဖစ္ရမည္၊ မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္လည္း ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ဂုဏ္သိကၡာ အျပည့္အဝရွိသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ရမည္ဆိုတဲ့ ခံစားမႈလည္း ရွိရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယင္းအခ်က္သည္ ကမၻာတည္သေရြ႕ အၿမဲရင္ဆိုင္သြားရမည့္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၊ ဖက္ဒရယ္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိၿမဲျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးပါသည္။

 

ထိုေန႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အၿပီးတြင္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ကို ေအာ့တဝါၿမိဳ႕ေတာ္ ႏွစ္ ၁၅ဝ သက္တမ္း ရွိ ပါလီမန္အေဆာက္အအံု၊ စာၾကည့္တိုက္မ်ားသို႔ ေလ့လာေရး ပို႔ေဆာင္ေပးသည္။ ကေနဒါပါလီမန္ ႏွစ္ ၁ဝဝ ျပည့္က ထြန္းညႇိထားသည့္ ေရပန္းဝုိင္းအတြင္းမွ မီး႐ွဴး မီးေတာက္ကိုလည္း ေတြ႕ရသလို ပါလီမန္ ပရိဝုဏ္အတြင္း ျပည္သူလူထုမ်ား ဝင္ေရာက္ခြင့္၊ အပန္းေျဖခြင့္ေပးထားသျဖင့္ အပန္းေျဖ လာၾကသူ ေဒသခံမ်ားေရာ၊ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား ျဖဴ၊ ဝါ၊ ညိဳ မ်ဳိးစံုကိုလည္းေတြ႕ရသည္။ ပါလီမန္ အေဆာက္အအံုအတြင္း ႀကိဳတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဧည့္ႀကိဳ ကိုယ္စီလုိက္ပါလ်က္ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာေနၾကေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ၊ လူငယ္၊ လူရြယ္၊ လူလတ္၊ လူႀကီး၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ အုပ္စု အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ စနစ္တက် စစ္ေဆး ၾကပ္မတ္ေနေသာ လံုၿခံဳေရး တာဝန္က်မ်ား၊ ညမိုးခ်ဳပ္ သည့္တိုင္ လႈပ္ရွားသြားလာ ေဆြးေႏြးေနၾကသည့္ ပါလီမန္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အမတ္မ်ား၊ ေက်ာက္ဆစ္၊ နံရံ၊ ပန္းေတာ့၊ ပန္းတေမာ့၊ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပုလက္ရာမြန္ မ်ားျဖင့္ ခမ္းနား လွပေသာ ပါလီမန္ အေဆာက္အအံု အတြင္း/အျပင္ ျမင္ကြင္းက ေဆးေရာင္စံု ျခယ္ထားသည့္ အလား ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။

 

ထို႔ေနာက္ ပါလီမန္ထမင္းစားခန္းတြင္ ေလ့လာေရး အဖြဲ႕အား ကေနဒါပါလီမန္ အမတ္မ်ား၊ ျမန္မာမိတ္ေဆြမ်ားက ရင္းႏွီးေႏြးေထြးစြာ တည္ခင္းေသာ ႐ိုးရွင္းသည့္ ညစာစားပြဲကို သံုးေဆာင္ခဲ့ၾက၍ ဟိုတယ္ Andaz သို႔အစာေၾက၊ အေညာင္းအညာေျပ၊ ေအာ့တဝါၿမိဳ႕တြင္း ႐ႈခင္းေငးေမာရင္း လမ္းေလွ်ာက္ျပန္ျဖစ္ၾကသည္။ ဇြန္ ၈ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၁ နာရီခြဲ အထိ တည္းခိုရာဟိုတယ္ Andaz မွ ၁၅ မိနစ္ခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္ေရာက္ရွိေသာ Novotel ဟိုတယ္ အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ ကေနဒါႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္း David Pratt ၏ "Civil Military Relations in Canada" အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ သိလိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းၾကသည္။ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုသည္ ၿဗိတိသွ်ပါလီမန္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားသျဖင့္ ဥပေဒမ်ားသည္ ၿဗိတိသွ်အေငြ႕အသက္ မ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း၊ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ မူဝါဒမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ စစ္ဘက္ အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးတြင္ အရပ္ဘက္က စစ္ဘက္ ကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ပုံစံ၊ စစ္ဘက္ကို အရပ္ဘက္က ထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ပမာဏ ႀကီးမား႐ႈပ္ေထြး၍ ၿငီးေငြ႕ဖြယ္ရာႏွင့္ အခ်ိန္ ေပးရေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ တစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္ျခင္း၊ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ လွ်ဳိ႕ဝွက္အပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မည္သို႔ျဖန္႔ေဝရမည္ ဆိုသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ ရွိျခင္း၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္း ဥပေဒမ်ား သာမက ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း သိရွိလုိက္နာရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္သူႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ေပါင္းကူး တံတားသဖြယ္ ဆက္စပ္ေပးႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးျခင္းတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကေနဒါ ႏိုင္ငံတြင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အရပ္သားျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးသည္ အရန္တပ္ဖြဲ႕တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသျဖင့္ စစ္ဘက္အေတြ႕ အႀကံဳရွိသူဟု ဆိုႏုိင္ေၾကာင္း၊ ကာကြယ္ေရး ဒုတိယဝန္ႀကီးသည္လည္း အရပ္သားမ်ားကို ခန္႔ထားေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ တပ္မေတာ္တြင္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး ဒုတိယဝန္ႀကီးသည္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးကို တာဝန္ခံရၿပီး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္လည္း ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ကိုတာဝန္ခံရေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္၏ အဓိကတာဝန္သည္ ကေနဒါႏိုင္ငံ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ကာကြယ္ရန္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္ တည္းတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အတူ ေျမာက္အေမရိကတိုက္ ကာကြယ္ေရး အတြက္လည္း တာဝန္ရွိေၾကာင္း၊ NATO အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရး တာဝန္မ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ကေနဒါအစိုးရ၏ သီးျခားေပးအပ္ေသာ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေရးႀကီးသည့္ တာဝန္တစ္ခုမွာ အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ အရပ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအား အကူအညီေပးျခင္း (Aids to Civil Power) တာဝန္မ်ဳိးကို သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ႀကံဳေတြ႕ရခ်ိန္တြင္ အမ်ား ဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးရေၾကာင္း၊ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ တြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (Martial Law) ထုတ္ျပန္ခဲ့ရသည့္ အေျခအေနမ်ဳိး ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ကြီဘက္ျပည္နယ္ ခြဲထြက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ၄၊ ၅ လခန္႔ ထုတ္ျပန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယမန္ေန႔ကပင္ ကေနဒါ အစိုးရအေနျဖင့္ ၁ဝ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာမူဝါဒ တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ က်င့္ဝတ္သိကၡာသည္ ကေနဒါ စစ္မႈထမ္းမ်ား အားလံုး လုိက္နာရန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူသားအားလံုး၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားရန္၊ မိမိကုိယ္က်ဳိးထက္ ကေနဒါအက်ဳိးကို ဦးစားေပးရန္၊ ဥပေဒႏွင့္ ညီေသာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ အမိန္႔ကုိနာခံရန္၊ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ သစၥာေစာင့္သိျခင္း၊ သူရသတၱိႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားျခင္း ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုရန္ အခ်က္မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဖြဲ႕စည္းမႈ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးပါသည္။

 

တပ္မေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕က ကေနဒါႏုိင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္ ဘယ္ႏွခုရွိသလဲ၊ ျပည္နယ္မ်ား၌ ကုိယ္ပိုင္ တပ္မေတာ္ထားရွိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ဳိး ရွိပါသလား၊ ရွိရင္ ျပည္နယ္အစိုးရ ရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္မွာ ထားသလား၊ တပ္မေတာ္ တစ္ခုတည္းကပဲ ကြပ္ကဲသလား၊ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ား၌ ျပည္နယ္အလုိက္ တပ္မေတာ္မ်ား သီးျခားစီထားရွိပါသလား သိလုိေၾကာင္း ေမးျမန္းရာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးေဟာင္းက ကေနဒါႏုိင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္ တစ္ခုတည္းသာရွိေၾကာင္း၊ ကေနဒါ တပ္မေတာ္တြင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးတစ္ဦး၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တစ္ဦး တို႔ျဖင့္ ကြပ္ကဲေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္မ်ားအားလံုး တြင္ တပ္မ်ားျဖန္႔ခြဲထားရွိေၾကာင္း၊ မည္သည့္ ျပည္ေထာင္စုမဆို တပ္မေတာ္ တစ္ခုတည္းသာလွ်င္ ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္က ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပဋိပကၡအလြန္ Federal ႏုိင္ငံအျဖစ္ ထူေထာင္သည့္ပံုစံ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ NCA စာခ်ဳပ္၌လည္း ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းျခင္း (SSR/DDR) အေနျဖင့္ သေဘာတူခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ ထားရွိျခင္းကို မူအားျဖင့္ သေဘာတူထားၿပီးလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လံုညီလာခံ တြင္ လံုၿခံဳေရးက႑သည္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အခက္ခဲဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေကာင္းမြန္ဆံုး Federal ႏိုင္ငံျဖစ္လာေစရန္ မည္သည့္ စံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထားရွိရန္ လိုအပ္သည္ကုိ သိလုိေၾကာင္း ေမးျမန္းသည္။ Mr.Pratt က ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ တပ္မေတာ္မ်ား ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ၾကည့္သင့္ပါေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ ေလ့လာျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔တြင္ မည္သည့္ သေဘာတရားမ်ား ထည့္သြင္းသင့္သည္ကုိ သိျမင္လာႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယအခ်က္မွာ မူဝါဒမ်ား ရွိဖို႔လိုေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္၏ တာဝန္ႏွင့္ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကုိ သတ္မွတ္ထားရွိရန္၊ ခ်မွတ္သည့္ မူဝါဒ မ်ားကို အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လက္ခံရန္ လိုေၾကာင္း၊ အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဥပေဒ အေျခခံႏွင့္ မူဝါဒ အေျခခံႏွစ္ခုမွာ အဓိက က်ေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

 

တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အားလံုးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အတြက္ျဖစ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အားလံုးကို စစ္ဘက္/နယ္ဘက္/ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒေဘာင္မ်ား အတြင္းမွ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကိုလည္း တိတိက်က် ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ က်င့္ဝတ္သိကၡာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားတြင္ စစ္သည္တုိင္း လုိက္နာက်င့္သံုးရမည့္ က်င့္ဝတ္ေျခာက္ဆယ္ကုိ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း ထားပါေၾကာင္း၊ ေခါင္းစဥ္ ၆ ခု၊ အခ်က္ ၆ဝ ပါရွိေၾကာင္း၊ ဒုတိယအခ်က္ အေနျဖင့္ စစ္ဘက္- အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး တြင္ စစ္ဘက္ကုိ အရပ္ဘက္က ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အတြက္ စစ္ဘက္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အရပ္ဘက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ား အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာအျမင္၊ အဂၢမဟာ ဗ်ဴဟာ အဆင့္အထိ အျမင္မ်ားရွိရန္ လုိအပ္သည္ဟု ယူဆေၾကာင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္ ကေနဒါ ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေတြ႕အႀကံဳ ရင့္က်က္၊ အေလ့အက်င့္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံမွာပင္လွ်င္ ဗ်ဴဟာ အဆင့္အထိ အျမင္မ်ား ရွိရန္ လုိအပ္သည္ဟု ယူဆေၾကာင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္ ကေနဒါ ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေတြ႕အႀကံဳ ရင့္က်က္၊ အေလ့အက်င့္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံမွာပင္လွ်င္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပါသည္။

 

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း Mr.Pratt က အဂၢမဟာဗ်ဴဟာ အျမင္ ဟူေသာ အခ်က္ကို ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ ယူဆခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ႏုိင္ငံတိုင္းတြင္ ထုိကဲ့သို႔ မဟာဗ်ဴဟာအျမင္မ်ဳိး ရွိလည္းရွိသင့္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အနာဂတ္ အလားအလာမ်ား အတြက္ အဆုိပါ အခ်က္သည္ ႏိုင္ငံ့စြမ္းအားမ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္မႈ ရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယအခ်က္ အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ က်င့္ဝတ္မ်ားကုိ တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားသည့္အတြက္ ခ်ီးက်ဴးမိပါေၾကာင္း၊ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုပါဝင္သည့္ အတြက္ ကေနဒါတပ္မေတာ္တြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားအား ကာကြယ္ေပးေနသည့္ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူေတြကို ကုိယ္စားျပဳမႈ မရွိဟူေသာ အယူအဆကို ေျပာင္းလဲရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳးစား ေနရေၾကာင္း၊ National Institution ျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသား တပ္မေတာ္အား ႏုိင္ငံအတြက္မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ေသာ Institution အျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏုိင္ရန္ အရာရွိအဆင့္ သာမက တပ္သား အဆင့္ထိ ၾကည့္လုိက္သည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုက ေလးစားအားက်ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လုိသည္ဟု ျပန္လည္ေဆြးေႏြးပါသည္။

 

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

 

ေမာင္ျခိမ့္

 

 

Read 566 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Sunday, 20 August 2017 11:22
ေရႊတည္

Latest from ေရႊတည္