SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

႐ုန္း ရင္း ဆန္ ခတ္ မႈ

Thursday, 14 September 2017 08:46 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ေမး။ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈဆိုတာဘာလဲဆရာ။ လူေတြစု႐ံုးစု႐ံုး လုပ္တာပဲသိတယ္။ ဥပေဒက အဓိ ပၸာယ္ ဘယ္လိုဖြင့္ထားပါသလဲ။ ဥပေဒနဲ႔ ဘယ္လိုထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသလဲ။ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္

မွာ  ႐ုန္း ရင္းဆန္ခတ္မႈေတြ  မၾကာ ခဏျဖစ္တတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရွာင္သင့္တာ ေရွာင္ဖို႔လိုအပ္တယ္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း မရည္ရြယ္ဘဲနဲ႔ ပါဝင္သြားသလိုလိုျဖစ္သြားတတ္ၾကတယ္။ စီရင္ ထံုး န မူနာ အကိုးအကားေတြနဲ႔ အမ်ားနားလည္ေအာင္ရွင္းျပေပးပါဆရာ။ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒစာအုပ္ထဲမွာ ပါမွန္းသိပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္လည္း တတ္သမွ် မွတ္သမွ် ဖတ္ၾကည့္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့  သိပ္မရွင္းဘူး ေရးေပးပါဦး ဟု ေမးခြန္းလည္းေမး အကူအညီလည္းေတာင္းသည့္သေဘာလည္း ေျပာပါ သည္။ထို႔ေၾကာင့္ မိတ္ေဆြ၏ေမးခြန္းကို ေျဖဆိုေသာအားျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေရး လိုက္ပါသည္။

႐ုန္းရင္း ဆန္ခတ္မႈ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္  Rioting ဟုေခၚသည္။ ရာဇ သတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၁၄၆ ျဖစ္သည္။ အဓိပၸာယ္မွာ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ အစု အေဝး ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုအစုအေဝးတြင္ပါဝင္သူတစ္ဦးဦးကေသာ္လည္းေကာင္း  တူ ေသာရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္းေဆာင္ရြက္ရာ၌ အႏိုင္အထက္ျပဳလုပ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေသာင္း က်န္းလွ်င္ ထိုအစု အေဝးတြင္ပါဝင္သူတိုင္းသည္ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈကို    က်ဴးလြန္သည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။

အႏွစ္သာရဤပုဒ္မမွာ    ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာအစုအေဝးတြင္ပါဝင္သူတစ္ဦးဦးက အႏိုင္အထက္ျပဳ မႈ၊ ေသာင္းက်န္းမႈမွာ  ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ဖြင့္ဆိုခ်က္ျဖစ္သည္။ ျပစ္ဒဏ္ ပုဒ္မ ၁၄၇။ မည္သူမဆို ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈက်ဴးလြန္လွ်င္ ထိုသူကို ႏွစ္ႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။ပုဒ္မ ၁၄၇၊ အႏွစ္ သာရဤပုဒ္မမွာ ပုဒ္မ ၁၄၆ တြင္ဖြင့္ဆိုေသာ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈကို ေယဘုယ်က်ဴးလြန္သူ အတြက္ ျပစ္ ဒဏ္ျဖစ္သည္။ ေသေစလိုက္ေသာလက္နက္စြဲကိုင္ပါက     ပုဒ္မ ၁၄၈၊ လက္ ေရာက္မႈက်ဴးလြန္ပါက ပုဒ္မ ၁၅၂၊ ရမ္းကားလိုေသာသေဘာျဖင့္ရန္စပါက ပုဒ္မ ၁၅၃ စသည္ျဖင့္အက်ံဳးဝင္မည္။ရဲအေရးပိုင္သည္ပုဒ္မ ၁၄၇ မွာ ရဲအေရးပိုင္သည္။ ဦးစြာဝရမ္း ထုတ္ ဆင့္ဖမ္းဆီးႏိုင္သည္။ အာမခံေပး ရမည္။   ေက်ေအးခြင့္မရွိ။   မည္သည့္တရားသူႀကီးကမဆို စစ္ေဆး စီရင္ႏိုင္သည္။ (ရာဇဝတ္က်င့္ထံုးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည္။

ဥပေဒ အမွတ္ ၁၆/၂ဝ၁၆)တရားဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာအစုအေဝးရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ  ၁၄၁  တြင္ တရားဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ အစုအေဝး၏အဓိပၸာယ္ကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။

နာက်င္ေစမႈက်ဴးလြန္ျခင္း႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈက်ဴးလြန္စဥ္ နာက်င္ေစမႈကိုလည္းက်ဴးလြန္ပါက တရား ခံမ်ားအား ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈအတြက္ ပုဒ္မ ၁၄၇ အရလည္းေကာင္း၊ နာက်င္ ေစမႈ အတြက္  မိမိကိုယ္တိုင္မျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ပုဒ္မ ၁၄၉ အရ တာဝန္ရွိသည့္အတြက္  ထိုပုဒ္မ ၁၄၉ အရလည္းေကာင္း   သီးျခားျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္သင့္ေၾကာင္းစီရင္ထံုးတြင္ေဖာ္ျပသည့္အက်ယ္ကို ဆက္ လက္ေလ့ လာသင့္ပါသည္။

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီေခတ္၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလတြင္ အထူးခံု႐ံုးမ်ား ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးသည္။ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ  ၁၄၃ ကဲ့သို႔   ျပစ္မႈမ်ားကို စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္႔အရ အနည္း ဆံုးေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးသည္။ ထိုေဖာ္ျပခ်က္ အတြက္(ဦး ေက်ာ္လင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အမႈ၊ ၁၉၇၈၊ မတစ၊ စာ-၆)ကို     ရည္ၫႊန္းပါသည္။

လက္နက္ စြဲကိုင္လ်က္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၁၄၈''မည္သူမဆို     ေသေစေလာက္ေသာ လက္ နက္ ကို သို႔မဟုတ္ ရန္မူေသာလက္နက္အျဖစ္ျဖင့္ အသံုးျပဳလွ်င္ ေသေစတန္ရာေသာ အရာဝတၳဳ ကိုစြဲ ကိုင္လ်က္ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈက်ဴးလြန္လွ်င္  ထိုသူကို  သံုးႏွစ္ထိေထာင္ ဒဏ္တစ္ မ်ဳိးမ်ဳိးအျပင္၊  ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္''   ဟု ေဖာ္ျပ ထားသည္။

အႏွစ္သာရရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၁၄၈ ၏ အႏွစ္သာရမွာ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈတြင္ ေသ ေစေလာက္ေသာလက္နက္စြဲကိုင္မႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ျဖစ္ၿပီး ထိုလက္နက္ကိုစြဲကိုင္ျခင္းမရွိပါက ပုဒ္မ ၁၄၇ ႏွင့္ အက်ဳံး ဝင္မည္။ရဲအေရးပိုင္သည္ပုဒ္မ ၁၄၈  မွာ  ရဲအေရးပိုင္သည္။ ဦးစြာ ဝရမ္းထုတ္ဆင့္ဖမ္းဆီးႏိုင္သည္။

အာမခံေပးရမည္။ ေက်ေအးခြင့္မရွိ။ ခ႐ိုင္တရား႐ံုးကျဖစ္ေစ၊   ပထမတန္းအာဏာရ တရား သူႀကီး   သို႔မဟုတ္ ဒုတိယတန္းအာဏာရတရားသူႀကီးကျဖစ္ေစ  စစ္ေဆးစီရင္ႏိုင္သည္။    (ရာဇ ဝတ္ က်င့္ထံုးဥပေဒကို   ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒအမွတ္   ၁၆/၂ဝ၁၆)။ ႐ုန္းရင္း ဆန္ခတ္မႈ လက္စြဲ တရားဥပေဒေရး၊     ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးတာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ သျဖင့္ '' ႐ုန္း ရင္း ဆန္ခတ္မႈလက္စြဲဥပေဒ''ကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန   အတြင္းဝန္ခ်ဳပ္ ဦးခင ္ေမာင္ျဖဴ  လက္မွတ္ေရးထိုးလ်က္ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၆ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ ဖူးပါ သည္။

''လွ်ဳိ႕ဝွက္စာတမ္း''အျဖစ္ အစိုးရအရာရွိမ်ားသာအသံုးျပဳရေသာ လက္စြဲဥပေဒျဖစ္ေပသည္။ ေခတ္ အဆက္ဆက္ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပဳစုကာသံုးစြဲလ်က္ရွိပါသည္။

(၁) ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ ရဲအရာရွိမ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္အာဏာမ်ား။

(၂) လူ႔ကိုယ္ႏွင့္ပစၥည္းမ်ားကို ကာကြယ္ခုခံျခင္း။

(၃) အစုအေဝးမ်ားကိုလူစုခြဲျခင္း။

(၄)     တားဆီးႏိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ ဖမ္းဆီးႏိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား။

(၅)     အရပ္ရပ္လိုက္နာသတိျပဳရန္    အခ်ဳိ႕အဓိကအခ်က္မ်ား။ေနာက္ဆက္တြဲ

၁။      အစုအေဝးမ်ားကို ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာအင္အားျဖင့္ လူစုခြဲျခင္း။

၂။      ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္း။ပံုစံမ်ားရာဇဝတ္က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ  ၁၄၄  အရ နမူနာပံုစံမ်ားပါဝင္ပါသည္။ ရွားပါးစာအုပ္စာတမ္းျဖစ္၍ ေခတ္အဆက္ဆက္အေတြ႕ အႀကံဳ မ်ား၊ နမူနာမ်ားကိုသင္ခန္းစာယူလ်က္ ယေန႔လက္ေတြ႕ဘဝတြင္ ရည္ၫႊန္းကိုးကား သံုးစြဲႏိုင္ ပါသည္။

ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ''ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ''  ဟူေသာ စာလံုးမွာအဓိကက်လွပါသည္။ ဥပေဒႏွင့္မညီပါ။ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေနပါသည္။ ထိုစာသားအဓိပၸာယ္ကပင္လွ်င္ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ ေသာ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈတြင္ပါဝင္ရန္ သင့္၊ မသင့္စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ေရွာင္သင့္ သည္ ကိုေရွာင္ဖို႔ သတိေပးသည့္သေဘာျဖစ္ပါသည္။ ပတ္ဝန္း က်င္ကို အၿမဲေလ့ လာ သင့္ ပါသည္။

ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာအစုအေဝးတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးဦးက သင့္အား ၎ႏွင့္အတူပါဝင္ရန္ စည္း႐ံုး ႏိုင္ပါသည္။  ပါဝင္သင့္၊ မသင့္ သင္စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ တူေသာရည္ရြယ္ခ်က္ သင့္မွာရွိ ပါသလား။ မိမိကိုယ္မိမိ ျပန္ေမးသင့္ပါသည္။

အက်ဳံးဝင္အႏိုင္အထက္ျပဳရာတြင္ပါဝင္မည္လား။ ေသာင္းက်န္းမည္လား။ ထိုအခါ ဥပေဒ ျပ႒ာန္း ခ်က္ဥပေဒအဂၤါရပ္၊ တားျမစ္ခ်က္ထဲမွာ သင္ပါဝင္သြားပါမည္။ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ မႈ၏အ ဓိပၸာယ္ တြင္ အက်ဳံးဝင္သြားပါလိမ့္မည္။

ေသေစေလာက္ေသာလက္နက္ကိုေရာ စြဲကိုင္ဦးမည္လား။ ၿငိစြန္းလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ တိုးျမင့္ သြား ေပလိမ့္မည္။ လက္ေရာက္မႈက်ဴးလြန္မည္လား။ ရမ္းကားလိုေသာသေဘာ ထပ္တိုးပါ ေသး သလား။  မိမိ၏အျပဳအမူ၊ အလုပ္အကိုင္    ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ ႏွင့္ ၿငိ တြယ္ျခင္းရွိ၊ မရွိစဥ္းစားႏိုင္ပါၿပီ။ သံုးသပ္ႏိုင္ပါၿပီ။နိဂံုးအႀကံျပဳခ်က္

၁။      ဘာရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ဥပေဒကျပ႒ာန္းထားပါသလဲ။ ဖတ္ၾကည့္႐ံုျဖင့္ နားလည္ပါမည္။

၂။      ဥပေဒကိုလိုက္နာမည္လား။ ေဖာက္ဖ်က္မည္လား။ ႏိုင္ငံသားပီသသူတိုင္း သိနား လည္ မွာပါ။

၃။      ဘယ္သူမျပဳမိမိမႈဟုဆိုထားပါသည္။

၄။      တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္း ေနထိုင္ျခင္း ေဘးကင္းရန္ကြာ လြန္ခ်မ္းသာဟု ေဆာင္ ပုဒ္ႏွင့္ အညီ သံုးသပ္ေနထိုင္သင့္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳ တင္ျပအပ္ပါသည္။   

Read 526 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Thursday, 14 September 2017 08:53