Print this page

စြန့္ပစ္ပစၥည္း(အမႈိက္) အႏၱရာယ္ စုေပါင္းကာကြယ္

Thursday, 14 November 2019 10:11 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ကမ္ၻာေပၚတြင္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း အမႈိက္တန္ခ်ိန္ ေျခာက္သန္းေက်ာ္ စြန္႔ပစ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔အနက္ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သာ ျပန္လည္ သံုးစြဲၾကၿပီး က်န္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ ေျမႀကီးထဲသို႔လည္းေကာင္း၊ ပင္လယ္သမုဒၵရာ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအုိင္မ်ားထဲသို႔ လည္းေကာင္း၊ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ မီးေလာင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အဆိပ္မီးခိုးမ်ားအျဖစ္ ေလထုအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း  ေန႔စဥ္ပ်ံ႕ႏွံ႔ ေရာက္ရွိသြားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ရပ္အရ သိရသည္။

ေန႔စဥ္ထိုႏႈန္းထားအတိုင္း စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ထြက္ရွိေနပါက လစဥ္၊ ႏွစ္စဥ္တြင္ အမႈိက္မ်ား မည္မွ်အထိ ထြက္ရွိၿပီး ထုိထြက္ရွိမႈေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ၿပီး လူသားမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ အလြန္ႀကီးေၾကာင္း တြက္ဆ၍ရသည္။

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း(အမိႈက္) ဆိုသည္မွာ ““အသံုးမလို၍ စြန္႔ပစ္လိုက္ေသာ အစအန၊ အညစ္အေၾကးမ်ား””ဟု ျမန္မာအဘိဓာန္တြင္ ဖြင့္ဆိုသည္။ တစ္နည္းဆိုေသာ္ လူတို႔အသံုးမလို၍ စြန္႔ပစ္ေသာ အရာ၀တၳဳပစၥည္း (အစိုင္အခဲ၊ အရည္၊ အေငြ႕)အားလံုးကို အမႈိက္ဟု သတ္မွတ္သည္။ အမိႈက္ကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ရာတြင္ အသြင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ေတြ႕ရေသာ္လည္း ပလတ္စတစ္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ဳိးစံု၊ စကၠဴႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ဳိးစံု၊ မီးဖိိုေခ်ာင္ထြက္ ပစၥည္းမ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ စားႂကြင္းစားက်န္မ်ဳိးစံု၊ သံႏွင့္သံထည္ပစၥည္းမ်ဳိးစံု၊ အ၀တ္အထည္ႏွင့္ အထည္ျဖတ္စမ်ဳိးစံု၊ သစ္သား၊ ၀ါးႏွင့္ သစ္သား၀ါးျဖတ္စမ်ဳိးစံု၊ အသံုးမလိုေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ဳိးစံု ဟူ၍ေတြ႕ရၿပီး ယင္းတို႔အနက္ပလတ္စတစ္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ဳိးစံုမွာ အႏၱရာယ္အေပးဆံုးျဖစ္သည္။

လူတို႔အသုံးျပဳေနေသာ ပလတ္စတစ္ကို ဓာတုပစ္ၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ေရာေႏွာအသံုးျပဳ၍ အသင့္သံုးကုန္ေခ်ာအျဖစ္ ထုတ္လုပ္သည္။ လက္ရွိေျပာင္းလဲလာေသာ လူေနမႈစနစ္အရ တစ္ခါသံုး ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အသင့္စားစားေသာက္ကုန္ ထုပ္ပိုးပလတ္စတစ္ပစၥည္း

မ်ားမွာ တြင္က်ယ္လ်က္ရွိၿပီး   ထိုသို႔တြင္က်ယ္လာမႈက အႏ္ၲရာယ္ကို ဖိတ္ေခၚသလိုရွိသည္။ ပလတ္စတစ္ႏွင့္ ထုပ္ပိုးထားေသာ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို စားသံုးပါက ကင္ဆာေရာဂါ၊ႏွလံုး၊ ေသြးေၾကာႏွင့္ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္း၊ ကေလးမ်ား ၪဏ္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ထိခုိက္ေစျခင္း၊ မ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားမႈစနစ္ ထိခိုက္ေစျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ပြားတတ္သည္။ ယခင္က  ထုပ္ပိုးခြံမ်ားသည္ပလတ္စတစ္မဟုတ္ဘဲ  ေျမႀကီးထဲ ေရာက္သြားပါက အလ်င္အျမန္ ပ်က္စီးလြယ္ေသာ္လည္း ပလတ္စတစ္မွာမူ ႏွစ္ကာလမ်ားစြာၾကာမွ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္သည္။

ပလတ္စတစ္အမႈိက္မ်ားအလိုက္ ေဆြးျမည့္ပ်က္စီးရန္ ၾကာခ်ိန္ကို သုေတသနျပဳခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္ရာ၌ သာမန္ပလတ္စတစ္ ပစၥည္းမ်ား ႏွစ္ ၅၀ မွ ၈၀ ထိ၊ ပလတ္စတစ္ပုလင္း ႏွစ္ ၅၀၀၊ ပလတ္စတစ္အိတ္ (ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္)ႏွစ္ ၂၀၀ မွ ၁၀၀၀ ၾကားဟူ၍ ေတြ႕ရသည္။ ပလတ္စတစ္အမႈိက္မ်ား အပါအ၀င္ စြန္႔ပစၥည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈအျဖစ္ အနံ႔ဆိုးထြက္ျခင္း၊ ကူးစက္ေရာဂါျပန္႔ပြားျခင္း၊ မီသိန္းဓာတ္ေငြ႕ထြက္၍ မီးေလာင္လြယ္ျခင္း၊ေလထုညစ္ညမ္းျခင္း၊ ေရဆိုးထြက္သျဖင့္ ေရထုညစ္ညမ္းၿပီး အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ျခင္း၊ ေျမအရည္အေသြး ယုတ္ေလ်ာ့ျခင္းတို႔ ေတြ႕ရသျဖင့္ အမႈိက္ထြက္ရွိမႈ ေလ်ာ့နည္းေရးႏွင့္ စြန္႔ပစ္အမႈိက္မ်ားကို စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ေရးတုိ႔ လိုအပ္လာသည္။

ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္အပါအ၀င္ တစ္ခါသံုး ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ား၊ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားသည္ သံုးစြဲရလြယ္ကူျခင္း၊ ခိုင္ခံ့ျခင္း၊ ေစ်းသက္သာျခင္းႏွင့္ အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အသုံးျပဳမႈတြင္က်ယ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ အသံုးျပဳၿပီးေနာက္ အလြယ္တကူ စြန္႔ပစ္၍ရသျဖင့္  ပလတ္စတစ္ အမႈိက္မ်ားကို ေနရာတကာ၌ ေတြ႕ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအေရးကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္  လူတို႔၏ ေန႔စဥ္ေနထိုင္ က်င့္ႀကံမႈမ်ားကိုေျပာင္းလဲမွသာ ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ တစ္ခါ သံုးေရသန္႔ဘူး၊    တစ္ခါသံုး ပလတ္စတစ္ခြက္မ်ားကို မသံုးဘဲ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပန္သံုး၍ရေသာ ဖန္ခြက္၊ စတီးခြက္မ်ားႏွင့္ အစားထိုးျခင္း၊ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုပ္ပိုးရာတြင္ ပလတ္စတစ္ဘူးအစား စကၠဴဘူးမ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲထုပ္ပိုးျခင္း၊ ေစ်း၀ယ္ရာတြင္ အိမ္မွထည့္စရာမ်ား ယူေဆာင္သြားျခင္း၊ အမႈိက္ကိုခြဲျခားၿပီးသတ္မွတ္ေနရာမ်ားသို႔ အေရာက္ပို႔ေဆာင္ စြန္႔ပစ္ျခင္းတို႔ျပဳသင့္သည္။

စြန္႔ပစ္အမႈိက္ေလွ်ာ့ခ်ေရး နည္းလမ္းမ်ားတြင္ အမႈိက္ခြဲျခားစြန္႔ပစ္ျခင္းသည္ နည္းလမ္းေကာင္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ အမႈိက္ဟုဆိုရာ၌ အမႈိက္စိုႏွင့္ အမႈိက္ေျခာက္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးေတြ႕ရသည္။ ပုလင္းမ်ား၊ သတၱဳဘူးမ်ား၊ ပလတ္စတစ္အမႈိက္မ်ဳိးစံု၊ စကၠဴ၊ ျဖတ္စညႇပ္စတို႔မွာ အမႈိက္ေျခာက္ျဖစ္ၿပီး ပန္းအေျခာက္မ်ား၊ မီးဖိုေခ်ာင္ထြက္ အမႈိက္မ်ား၊ စားႂကြင္းစားက်န္မ်ားမွာ အမႈိက္စိုျဖစ္သည္။ ထိုသို႔အမႈိက္စိုႏွင့္ အမႈိက္ေျခာက္ကို ခြဲျခားစြန္႔ပစ္ျခင္းျဖင့္ မီးဖိုေခ်ာင္ထြက္ ပစၥည္းမ်ားကို ေျမေဆြးေျမၾသဇာျပဳလုပ္ျခင္း၊ စြန္႔ပစ္အမႈိက္မ်ားမွ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ  အမႈိက္မ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေင  ြေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ အမႈိက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းစြန္႔ပစ္ရန္ လြယ္ကူျခင္း၊ အမႈိက္သိမ္း လုပ္သားမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို မထိခိုက္ေစျခင္းစသည့္ အက်ဳိးတရားမ်ား ရရွိေစသည္။

ပလတ္စတစ္ကမၻာဟုပင္ တင္စားႏုိင္ေသာ ယေန႔ကမၻာတြင္ ပလတ္စတစ္တစ္ခါသံုး ပစၥည္းမ်ား သံုးစြဲမႈ တြင္က်ယ္ေနသလို သံုးစြဲသည့္ပမာဏ အမ်ားဆံုး ျဖစ္သျဖင့္ အမႈိက္သ႐ိုက္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းဟု ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားသာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထုိသို႔စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းေရး ပံုစံေျပာင္းရာတြင္ အဓိကအားျဖင့္ အခ်က္ငါးခ်က္ကို လိုက္နာက်င့္သံုးၾကေရး လိုအပ္သည္။ ထိုအခ်က္ငါးခ်က္မွာ- အမႈိက္ထြက္ရွိမႈ နည္းေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွ အသံုးျပဳ၍ရသည္ကို ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္း၊ တခ်ဳိ႕အမႈိက္မ်ားကို   ဆန္းသစ္တီထြင္ျပဳျပင္ အသံုးျပဳျခင္း၊ အမႈိက္ထြက္ရွိမႈ မမ်ားေစေရးအတြက္  ထုပ္ပိုးမႈတစ္ခုစီ တိုင္းအား ပလတ္စတစ္အိတ္ အသံုးျပဳမႈကို ျငင္းပယ္  ျခင္း၊ အမႈိက္မ်ားကို ခြဲျခားစုေဆာင္းၿပီး အလိုရွိေသာ ဆုိင္၊  အသံုးတည့္ေသာ ဆုိင္သို႔ ျပန္ပို႔ေပးျခင္းတို႔ပင္ျဖစ္သည္။

အလားတူစြာ မလိုဘဲ ပစၥည္းမ၀ယ္ပါႏွင့္။ ကာလရွည္ၾကာ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ ပစၥည္းကိုသာ ၀ယ္ယူပါ။

ထမင္းဟင္းကို လိုသေလာက္ အတိုင္းအဆျဖင့္သာ ခ်က္ျပဳတ္ပါ။ ထမင္းက်န္၊ ဟင္းက်န္မရွိရေအာင္ စနစ္တက် တိုင္းထြာခ်က္ျပဳတ္ပါ။ ေဒသထြက္ပစၥည္းမ်ားကို အားေပး၀ယ္ယူပါ။ တာရွည္ခံ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ အိတ္ခြံ၊ ျခင္းေတာင္းမ်ား ယူၿပီးမွ ေစ်း၀ယ္ထြက္ပါ။

အ၀တ္လက္သုတ္ပ၀ါကိုသာ သံုးစြဲၿပီး တစ္႐ွဴးမသံုးပါႏွင့္။ တစ္ခါသံုးပစၥည္းမ်ား၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းျဖစ္လြယ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးမျပဳဘဲ တာရွည္ခံ ပစၥည္းမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳပါ။(ဥပမာ-ေႂကြပန္းကန္၊ စတီးဘူး၊ စတီးဇြန္း၊ ဖန္ခြက္စသည္ျဖင့္)။ စားစရာ၀ယ္ရာတြင္ ထည့္စရာခ်ဳိင့္၊ ပန္းကန္စသည့္ ပစၥည္းမ်ား ယူသြားၿပီးမွ ၀ယ္ယူပါ။ သို႔မွသာ အမႈိက္ပစၥည္း ေလ်ာ့နည္းမႈကို အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ လွ်ပ္စစ္သံုးပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးပါက အလြယ္တကူ စြန္႔မပစ္ဘဲ ျပန္လည္ျပဳျပင္ သံုးစြဲသင့္သည္။ အသံုးမလိုေတာ့သည့္ အ၀တ္အစားေဟာင္းမ်ားကို စြန္႔မပစ္ဘဲ လိုအပ္သူမ်ားသို႔ ေ၀ငွေပးျခင္း၊ တျခားေနရာတြင္ အက်ဳိးရွိရွိသံုးျခင္းမ်ား ျပဳေပးပါ။ ျပန္သံုး၍ရေသာ ပစၥည္းအားလံုးကို ျပန္သံုးပါ။ ေရာင္းခ်၍ ရေသာ စကၠဴစာေစာင္အေဟာင္းမ်ား၊ ဗလာစာအုပ္ေဟာင္းမ်ား၊ ပုလင္း၊ သံဘူးမ်ားကို ေရာင္းခ်ပါ။

ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္ႏွင့္ ထည့္ေပးလွ်င ္ျငင္းဆန္ပါ။ ေစ်း၀ယ္စင္တာမ်ားမွ ရရွိေသာ အိတ္ခြံမ်ားကို စုေဆာင္း၍ လိုအပ္ေသာ ဆိုင္သို႔ျပန္ပို႔ပါ။ ထိုသုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ႏွင့္အမွ် တစ္ခါသံုး စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေလ်ာ့နည္းကာ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းမႈကို အက်ဳိးျပဳေစသည္။

ကုလသမဂ္ၢပတ္၀န္းက်င္ အစီအစဥ္၏ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ တစ္ရပ္အရ ယေန႔ကမၻာတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပလတ္စတစ္အိတ္ ဘီလီယံ ၅၀၀ ခန္႔ ႏွစ္စဥ္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိၿပီး အသံုးျပဳမႈ၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ တစ္ခါသံုး ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပင္လယ္သမုဒၵရာအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိသြားေသာ စြန္႔ပစ္ပလတ္စတစ္ပမာဏမွာ ႏွစ္စဥ္ အနည္းဆံုး တန္ခ်ိန္ရွစ္သန္းခန္႔ ရွိေၾကာင္း၊ ပင္လယ္သမုဒၵရာ အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိသြားေသာ စြန္႔ပစ္ပလတ္စတစ္မ်ား အတြက္ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိလွ်င္ သကၠရာဇ္၂၀၅၀ ျပည့္၀န္းက်င္ႏွစ္မ်ား၌ ပင္လယ္သမုဒၵရာအတြင္း ေရေနသတၱ၀ါမ်ဳိးစိတ္ ပမာဏထက္ ပလတ္စတစ္ ပမာဏပို၍မ်ားလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ကုလသမဂၢ ပတ္၀န္းက်င္ အစီအစဥ္၏ နည္းပညာ အကူအညီျဖင့္ အျခားဆက္စပ္ဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပူးေပါင္း၍ ထာ၀ရစိမ္းလန္း သန္႔ရွင္းၿပီး မွ်တေကာင္းမြန္ေသာ ျမန္မာ့ပတ္၀န္းက်င္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး ေမွ်ာ္မွန္း၍ အမ်ဳိးသားအဆင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၂၀၁၇-၂၀၃၀)ကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အရ ထိေရာက္ေသာ အမႈိက္သိမ္းဆည္းျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ အပါအ၀င္ ပန္းတိုင္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္မွသည္ မိသားစု အသုိက္အ၀န္း တစ္ဦးခ်င္းစီတိုင္းအထိ ေဆာင္ရြက္မွသာ ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး တာ၀န္သည္ ႏုိင္ငံသားတုိင္းအေပၚ က်ေရာက္လ်က္ရွိရာ လုပ္ႏုိင္သည္က စလုပ္ၾကေရး လိုအပ္သည္။ ဘ၀ေနထိုင္မႈ ပံုစံမ်ားေျပာင္းလဲျခင္း၊ အမႈိက္ထြက္ရွိမႈ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ စီမံျခင္း၊ အမႈိက္မ်ားကို ခြဲျခားစြန္႔ပစ္ျခင္း၊ သတ္မွတ္ေနရာမ်ား၌သာ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ျခင္း၊  တစ္ခါသံုး ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳမႈေရွာင္ရွားျခင္းတို႔သည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ကယ္တင္ရာေရာက္သလို လူသားအခ်င္းခ်င္းလည္း ကယ္တင္ရာေရာက္ၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ အေမြအႏွစ္အား အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားသို႔ လက္ဆင့္ကမ္း ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ပါ၍ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ညစ္ညမ္းမႈ အႏၱရာယ္မွ လြတ္ကင္းေသာ ပတ္၀န္းက်င္ စိမ္းလန္းသာယာသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ““စြန္႔ပစ္ပစၥည္း(အမိႈက္) အႏၱရာယ္ စုေပါင္းကာကြယ္””ၾကပါစို႔ဟု တိုက္တြန္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။    

အ႐ုဏ္ဦး(ပဲခူး)

Read 121 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Thursday, 14 November 2019 10:13
ေကတု

Latest from ေကတု