SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

စြမ္းရည္ျပည္႕ဝေသာ ေခတ္မီ တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး

Thursday, 12 March 2020 10:00 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဟူ၍ ကမၻာ့အလယ္၌ ဝင့္ဝင့္ထည္ထည္ ရိွေနႏုိင္ေရးတြင္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑သည္ အေရးပါသည့္ ေနရာ၌ရိွပါ၏။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္၌သာမက လြတ္လပ္ေရး တုိက္ပြဲဝင္ ကာလကပင္လွ်င္ တပ္မေတာ္သည္ တုိင္းျပည္အတြက္ မရိွလွ်င္မျဖစ္ေသာ မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္ျဖစ္ခဲ့၏။

တပ္မေတာ္ဟူေသာ ေဝါဟာရအဓိပၸာယ္ကို မုံေရြးဆရာေတာ္၏ ကုသပ်ဳိ႕တြင္ ''ေရွ႕တပ္၊ ေနာက္တပ္၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္အဝင္အညီ ေရွ႕ခ်ီ၊ ေနာက္ခ်ီ၊ အစီအဝင္၊ အလ်င္ေႏွးက၊ သာဂလ''ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာအဘိဓာန္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ ''ၾကည္းတပ္၊ ေရတပ္၊ ေလတပ္ ပါဝင္ေသာ    ႏုိင္ငံေတာ္၏ ကာကြယ္ေရး တပ္ေပါင္းစု''ဟု လည္းေကာင္း ဖြင့္ဆုိထား၏။

ထုိ႔ျပင္ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူတို႔၏ မွီခိုအားထားရာျဖစ္ျခင္း၊ အႀကီးအမား အင္အားရိွျခင္း၊ ေတာ္တည့္ေျဖာင့္မတ္ေသာ သေဘာရိွျခင္း စသည့္ အရည္အခ်င္းတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္းကို ျမန္မာ့ဇာတိမာန္ အဘိဓာန္တြင္ အခုိင္အမာ ၫႊန္ျပထားသည္။

ထို႔အတူ တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ မရိွမျဖစ္ လုိအပ္သည့္  အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေၾကာင္းကို ေက်းဇူးရွင္ အမရပူရမဟာဂႏၶာ႐ုံ ေက်ာင္းတုိက္ အရွင္ ဇနကဘိဝံသ ဆရာေတာ္ဘုရား၏ စစ္တပ္တရားေတာ္ စာအုပ္တြင္-''ေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္းႏွင့္ အရည္အခ်င္းရိွ၍ ႏုိင္ငံေတာ္ကို အမွန္ခ်စ္ခင္စြာ သစၥာေစာင့္ေသာ စစ္တပ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ တစ္ဝန္းလုံးကို သိမ္းက်ဳံး၍ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ပါသည္။ ဘုန္းႀကီးကား လြတ္လပ္ေရး ရေတာ့မည္ဟု     ေၾကြးေၾကာ္ေနေသာ အခ်ိန္အခါကပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သားေကာင္းမ်ား၏ စစ္တပ္အင္အားကို

အားကိုးလ်က္    ႏုိင္ငံေတာ္ တုိးတက္ေတာ့မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါသည္'' စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထား၏။ တပ္မေတာ္သည္ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအတြက္ သုံးႀကိမ္သုံးခါတိုင္ ကယ္တင္ခဲ့ရ၏။

၁၉၅၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္ ၂  ရက္ေန႔တြင္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီအေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ ပိျပားမႈ  တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါ၏။

''တပ္မေတာ္သည္တုိင္းျပည္အတြက္၊ တုိင္းျပည္သည္ တပ္မေတာ္အတြက္ မျဖစ္ေစရ''ဟူေသာ ခံယူခ်က္ျဖင့္ အေရးႀကံဳလာတုိင္း ျပည္သူ႔ေရွ႕မွမ ားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ခဲ့၏။ ထုိ႔ျပင္ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ားကိုလည္း ျပည္သူႏွင့္ လက္တြဲ၍ ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊား ေအာင္ပြဲခံခဲ့၏။

မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ႏုိင္ငံတကာ အေျခအေနကို ေလ့လာပါက ႏုိင္ငံႀကီးအခ်ဳိ႕သည္ အေထာက္အထား ခုိင္ခုိင္လုံလုံမရိွပါဘဲ တပ္မေတာ္ကို နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ပုတ္ခတ္စြပ္စြဲကာ တပ္မေတာ္ၿပိဳကြဲေရးကို တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွ၏။ တပ္မေတာ္ၿပိဳကြဲလွ်င္ တုိင္းျပည္ၿပိဳကြဲမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေရရွည္အက်ဳိးကို ေမွ်ာ္ကိုး၍ အင္အားေတာင့္တင္း ခုိင္မာေသာ တပ္မေတာ္ႀကီးျဖစ္ေအာင္ စနစ္တက် ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေနျခင္းျဖစ္ပါ၏။

အင္အားေတာင့္တင္းေသာ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ တည္ရိွေရးႏွင့္ တုိင္းျပည္စည္ပင္ဖ ြံ႕ၿဖိဳးေရးဆက္စပ္ေနပုံကို ေယာမင္းႀကီးဦးဘိုးလိႈင္က-

''စစ္သည္ လက္နက္အင္အားႏွင့္ ျပည့္စုံခုိင္ခံ့လွ်င္ တစ္ပါးရန္သူတို႔ ႀကံဝံ့မည္မဟုတ္၊ စစ္မက္အဂၤါ ၿငိမ္းခ်မ္း၍ ျပည္သူျပည္သားတို႔ ခ်မ္းသာ စည္ကားၾကရန္ ျဖစ္ေခ်သည္''ဟု ၫႊန္ျပခဲ့ပါ၏။

မွန္ပါ၏။ တုိင္းတစ္ပါး က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားမႈ ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကင္းေဝးရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ရန္ တပ္မေတာ္အင္အားရိွမွ ျဖစ္ေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခတ္မီ ေတာင့္တင္းေသာ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ရန္ အမွန္ပင္လိုအပ္၏။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ကို အဘက္ဘက္မွ ျပည့္စုံတုိးတက္ေအာင္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ လုံၿခံဳေရးႏွင့္  ေအးခ်မ္းသာယာေရးသည္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ယင္းလုိအပ္ခ်က္ကို စနစ္တက်ေလ့က်င့္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ  တပ္မေတာ္ကသာလွ်င္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္စြမ္းပကားသည္ အဓိကျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္အင္အားရိွမွသာ တုိင္းျပည္လည္း အင္အားရိွမည္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္စြမ္းပကား ျမင့္မားေစရန္ အရည္အေသြး၊ အေရအတြက္ကိုပါ အစဥ္ျမႇင့္တင္ေနရန္ လိုအပ္သည္။

ႏုိင္ငံတကာတြင္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာ စစ္ေရး စြမ္းပကားမ်ားႏွင့္အညီ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ေခတ္မီတုိးတက္ရန္လုိသည္။ ၂၁ ရာစုတြင္ ႏုိင္ငံအသီးသီးက မိမိတုိ႔၏ တပ္မေတာ္ကို ေခတ္မီတပ္မေတာ္အျဖစ္ တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းလ်က္ရွိၾက၏။ ၂၁ ရာစုတြင္ လူအင္အားကုိအေျခခံသည့္စနစ္ကုိ    အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ အစားထုိးကာ တပ္မေတာ္၏စြမ္းပကားကုိ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾက၏။

ယေန႔ကမၻာတြင္ မည္သည့္တုိင္းျပည္မဆုိ  တုိင္းတစ္ပါးက ထိပါးတုိက္ခုိက္လာလွ်င္ တပ္မေတာ္ကသာ ကိုယ့္တုိင္းျပည္ကို ခုခံကာကြယ္ တုိက္ခိုက္ႏုိင္ပါသည္။ မည္သူတုိ႔က မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ကာကြယ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။

ျမန္မာႏုိင္ငံ သမုိင္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအေပၚ က်ေရာက္လာသည့္ အႏၲရာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အသက္ေပး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္လာခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑သည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အစဥ္အလာ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ အစဥ္အၿမဲ ေအာင္တံခြန္ ထူလ်က္ရွိပါ၏။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပထဝီအေနအထားအရ ကမၻာ့စစ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ အလြန္အခ်က္အခ်ာက်ၿပီး အေရးပါသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္က ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ လူဦးေရ မ်ားျပားသည့္ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ား အၾကားတြင္ တည္ရွိေနသျဖင့္ အခ်ိန္မေရြး အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနတြင္ရွိ၏။ ဤအေျခအေနတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး တာဝန္ကုိ တပ္မေတာ္ တစ္ခုတည္းကသာ ထမ္းေဆာင္ရန္မွာ ေရရွည္အားျဖင့္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း    သမုိင္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ား အရ သုံးသပ္႐ႈျမင္ႏုိင္ပါ၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အေရးႀကံဳလာလွ်င္ တရားေသာစစ္ကုိ ဆင္ႏႊဲႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔စစ္မဟာဗ်ဴဟာကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အတိတ္သမုိင္းမ်ားအနက္ ဆင္ျဖဴရွင္မင္း တရားလက္ထက္ သကၠရာဇ္ ၁၇၆၅ ခုႏွစ္၊ ၁၇၆၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၇၆၉ ခုႏွစ္တုိ႔တြင္ သုံးႀကိမ္တုိင္တုိင္ ျပည္ပက အဆမတန္ႀကီးမားသည့္ အင္အားမ်ားႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္လာသည္ကုိ မင္းႏွင့္ျပည္သူ စည္းလုံးညီၫြတ္စြာ လက္တြဲၿပီး ငါးေယာက္ တစ္အုိးစား အေျခခံဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပည္သူ႔စစ္မဟာဗ်ဴဟာျဖင့္က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ တုံ႔ျပန္ေခ်မႈန္းႏုိင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ႏုိင္ပါ၏။ ယင္းအတိတ္၏ ''စစ္စည္း႐ုံးမႈ''သင္ခန္းစာကို ယူ၍ လက္ရွိကာလတြင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အဓြန္႔ရွည္ၾကာ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေအာင္ ဆက္လက္အားထုတ္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္၏။

ထုိ႔ျပင္ မ်က္ေမွာက္ကာလသည္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ား အသုံးခ်ႏုိင္မႈျဖင့္ အသာစီးရယူကာ တုိက္ပြဲနယ္ေျမကုိ က်ယ္ျပန္႔ႏုိင္သမွ် က်ယ္ျပန္႔ေအာင္ ခ်ဲ႕ထြင္ထိန္းခ်ဳပ္ေနသည့္  ႏုိင္ငံႀကီးမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကုိ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ကာလျဖစ္ပါ၏။ ကမၻာတစ္လႊား ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္၊ သာဓကမ်ားအရ တပ္မေတာ္အင္အားရွိမွ တုိင္းျပည္အင္အား ရွိမည္ဟူေသာ သေဘာတရားသည္ တစ္ေန႔တျခား ပုိမုိထင္ရွား ခုိင္မာလာေနသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းႏုိင္ၿပီး အဘက္ဘက္မွ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္တြင္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အင္အားေတာင့္တင္း ခုိင္မာၿပီး စြမ္းရည္ျပည့္ဝသည့္ ေခတ္မီမ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ မလြဲမေသြ လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေျခအေနအရပ္ရပ္က ေတာင္းဆုိေနၿပီျဖစ္ပါ၏။

ဤသည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍   တပ္မေတာ္(ၾကည္း) ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း(ေမွာ္ဘီ)ဘြဲ႕ရ  အမ်ဳိးသမီး ဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁) သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနား၌ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က-

''မိမိႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ဘက္ေပါင္းစုံကေန ၿခိမ္းေျခာက္လာမယ့္ အႏၲရာယ္ေတြကေန အျပည့္အဝကာကြယ္ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိရင္ ဒုိ႔ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ အင္အားအျပည့္အဝ ရွိဖုိ႔လုိအပ္တယ္။ တုိင္းျပည္အင္အား ရွိဖုိ႔အတြက္ ''တပ္မေတာ္ အင္အားရွိမွ တုိင္းျပည္အင္အား ရွိမည္''ဆုိတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္အတုိင္း ဒုိ႔တပ္မေတာ္ဟာ အင္အားအျပည့္အဝ ရွိဖုိ႔လုိအပ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒုိ႔တပ္မေတာ္ကုိ အင္အားရွိေအာင္၊ စြမ္းရည္ျပည့္ဝေအာင္ ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္သြားဖုိ႔ လုိအပ္တယ္''ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့၏။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အခန္း(၇)၊ တပ္မေတာ္က႑ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအနက္မွ ''ႏုိင္ငံေတာ္အား ျပည္တြင္းျပည္ပ အႏၲရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ကဦးေဆာင္ရမည္'' ဟူေသာအခ်က္ႏွင့္ ''ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္လာလွ်င္ တပ္မေတာ္က ကူညီေဆာင္ရြက္ရမည္''ဟူေသာ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကုိ ဦးစားေပးေ ဆာင္ရြက္သြားရန္ တာဝန္ရွိပါ၏။

တပ္မေတာ္သည္ အထက္ပါ တာဝန္ႀကီးႏွစ္ရပ္ကို ထမ္းေဆာင္ရင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ ႀကီးေလးေသာ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး တာဝန္ကုိပါ ဦးေဆြးဆံျမည့္ ထမ္းေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္သျဖင့္ တပ္မေတာ္ အင္အားရွိရန္ အမွန္ပင္လိုအပ္ပါ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ''တပ္မေတာ္အင္အားရွိမွ  တုိင္းျပည္အင္အားရွိမည္''ဟူေသာ သေဘာတရားကုိ

လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွ အင္အားေတာင့္တင္းၿပီး စြမ္းရည္ ျပည့္ဝသည့္ ေခတ္မီမ်ဳိးခ်စ္ တပ္မေတာ္ျဖစ္ေပၚလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပရင္း (၇၅)ႏွစ္ေျမာက္ စိန္ရတုတပ္မေတာ္ေန႔ကုိ ႀကိဳဆုိဂုဏ္ျပဳလုိက္ပါ၏။ 

တကၠသိုလ္ သခၤ

Read 20 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Thursday, 12 March 2020 10:01

Latest from ေကတု