SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

စာဖတ္ျခင္းျဖင္႕ စိတ္အာဟာရ ျဖစ္ေစခ်င္ ……

Monday, 16 March 2020 09:52 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ယေန႔လူငယ္ ေနာင္၀ယ္လူႀကီး ဆိုသကဲ့သို႔ ယေန႔လူငယ္မ်ားသည္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံ့တာ၀န္မ်ားကို ပခံုး ေျပာင္း ထမ္းေဆာင္ၾကမည့္သူမ်ားျဖစ္သည္။ အနာဂတ္သည္ လူငယ္တို႔၏ပထမအရြယ္ ငယ္စဥ္ ကတည္းက သိပ္ၸေခါင္အား ပညာမ်ားကို သင္ၾကားမႈတြင္ အမွီျပဳေနေပသည္။ လူငယ္တုိ႔၏ မူလဗီဇက ျဖဴစင္႐ိုးသားၾကသည္။ လြတ္လပ္စိတ္ႏွင့္ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္လို စိတ္ရွိၾကရာ စာဖတ္ျခင္းအေလ့ကိုလည္း ဦးတည္လမ္းျပေပးရန္ အထူးလိုအပ္လွေပ သည္။

စာဖတ္ျခင္းသည္ ထမင္းစားျခင္း၊ ေရ ေသာက္ျခင္း၊ အသက္ရွဴျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ပင္ အေရးႀကီးေသာ ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ထမင္းစားျခင္း၊ ေရေသာက္ျခင္း၊ အသက္ရွဴျခင္းတို႔မွာ  ကိုယ္ကာယ၏ အာဟာရကို ျဖည့္တင္း႐ံုမွ် သာျဖစ္၍ စိတ္၏ အလိုဆႏအာဟာရကို မျဖည့္တင္းေပးႏိုင္ေခ်။ စိတ္မွာလည္း ကိုယ္ကာယ ကဲ့သို႔ပင္ ပညာဗဟုသုတတည္း ဟူေသာ အာဟာရ လိုေပသည္။ ထက္သန္ေသာစိတ္မွာ ထိုသို႔ေသာ အာဟာရမ်ဳိးကို လြန္စြာ ေတာင့္တလ်က္  ထိုထုိဤဤ ႀကံဆျခင္းကို  အၿမဲ မျပတ္ျပဳ၍ေနတတ္ရာ မိမိအနီး၀န္းက်င္ရွိ အရာမ်ားႏွင့္သာလွ်င္ တင္းတိမ္ ေရာင့္ရဲ ျခင္းမရွိ။  လမ္းျပသဖြယ္ျဖစ္ေသာ ပညာ ဗဟုသုတတို႔  မ်ားစြာလိုေပသည္။ ထိုအခါ   စာဖတ္ျခင္း အေလ့သည္    အလြန္႔အလြန္ အသံုး၀င္လာေလသည္ဟု ဆရာႀကီးေဇယ်က  တကသိုလ္၀င္တန္း  ျမန္မာစကားေျပ 

စာဖတ္ျခင္း အေလ့ သင္ခန္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေလသည္။

စာေပသည္ လူတို႔အတြက္ အလင္း ေရာင္ျဖစ္သည္။ အေမွာင္ခြင္း၍ အလင္း ေဆာင္ေစေသာစာေပသည္   လူတိုင္း ကို အက်ဳိးျဖစ္ေစသည္။ အသိအလိမ္ၼာတုိးေစ သည္။ ဆင္ျခင္တံုတရားရွိေစသည္။ ဘ၀ ေအာင္ျမင္ေရးလမ္းစ မ်ားကိုလည္း ရရွိေစ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာတတ္သူတိုင္း စာဖတ္ ရမည္ျဖစ္သည္။ စာတတ္ပါလ်က္ စာေပ ဖတ္႐ႈေလ့လာျခင္းမျပဳသူသည္ သံေခ်း တက္ေနေသာ ဓားတစ္လက္ႏွင့္ တူေပသည္။ မည္မွ်ပင္ အသြား ထက္ လွေသာ ဓားျဖစ္ေစကာမူ မကိုင္တြယ္ဘဲ ပစ္ထားလွ်င္ သံေခ်းတက္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ စာတတ္ပါလ်က္ မွတ္သားဖြယ္ရာစာေပ တုိ႔ကို ရွာေဖြဖတ္႐ႈျခင္း မျပဳသူသည္လည္း တုိးတက္မႈမရွိႏုိင္ေပ။

စာအုပ္စာေပ  လူ႔မိတ္ေဆြ၊ အလိမာ စာမွာရွိဟူေသာ   ဆို႐ိုးစကားအတုိင္း စာေပသည္ လူတို႔၏ ထာ၀ရ အေဖာ္ မြန္ျဖစ္သည္။ စာဖတ္ျခင္းျဖင့္ အသိအလိမ္ၼာတိုး ေစသည္။ စိတ္ေကာင္း၊ ေစတနာေကာင္းမ်ား ကိန္းေအာင္း ေစသည္။ ဗဟုသုတအျဖာျဖာ တို႔ကို ေလ့လာမွတ္သားရရွိေစသည္။ အထူးသျဖင့္ စာေပသည္ အသိၪဏ္က်ယ္ျပန္႔ ေရး အတြက္  မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ  ေရ ေသာက္ျမစ္ျဖစ္သည္။ စိတ္ကို အသိၪဏ္ က အုပ္စိုးသည္။ အသိၪဏ္ကို ဗဟုသုတ က အုပ္စိုးသည္။ ဗဟုသုတကို စာေပက အုပ္စိုးသည္။   သို႔ျဖစ္၍   အသိၪဏ္ က်ယ္ျပန္႔ေရးအတြက္   စာမ်ားမ်ား ဖတ္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။

စာဖတ္ျခင္းကို စာေပလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ သူူမ်ားသာျပဳလုပ္ရမည္မဟုတ္ေပ။ မည္သူ မဆို စာဖတ္ျခင္းအလုပ္ကို လုပ္ႏုိင္ေပ သည္။ စာေပ၌ေမြ႕ေလ်ာ္သူသည္ ယဥ္ေက်း လိမ္ၼာသူျဖစ္မည္မွာ  အေသအခ်ာပင္။

ဖတ္ဖန္ေသာ္ကား၊  ဖတ္ဖန္မ်ားက၊  သားမယားပင္ သိျမင္ကင္းကြာ၊ မလိမာလည္း၊ စာေပစကား  ေန႔တိုင္းၾကားက၊ ထူးျခား လိမာရွိသည္ သာတည္းဟု ရွင္မဟာရ႒သာရက စာေပဖတ္႐ႈျခင္း၏ အက်ဳိးကို ေရးဖဲြ႕ခဲ့ေလသည္။

စာေပသည္   လူတို႔၏အတိတ္သမုိင္း မ်ား စုေ၀းရာျဖစ္သကဲ့သို႔ လူတုိ႔၏အေတြး အေခၚ၊ ၪဏ္ပညာတို႔ဆံုစည္းရာ အစိုင္ အခဲလည္းျဖစ္သည္။   ထိုစာေပမ်ားကို ဖတ္႐ႈျခင္းအားျဖင့္ စာေရးဆရာတို႔ နာရီ ေပါင္းမ်ားစြာေရးသားခဲ့ေသာ   သိေကာင္း စရာအျဖာျဖာတုိ႔ကို  မိနစ္ပိုင္းအတြင္း၊ နာရီပိုင္းအတြင္း သိရွိျခင္းဆိုသည့္ တန္ဖိုး မျဖတ္ႏိုင္ေသာ အက်ဳိး ေက်းဇူးကိုရရွိေစသည္။ စာဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ ဗဟုသုတမ်ား တိုးပြားလာကာ ဦးေႏွာက္ကိုလည္း ဖံြ႕ၿဖိဳး ေစသည္။

စာဖတ္ျခင္းသည္  ဘ၀ကို ဆင္ျခင္တံု တရားႏွင့္  မွ်မွ်တတ သံုးသပ္ျပင္ဆင္ႏုိင္ စြမ္းကိုေပးသည္။ စိတ္အေန အထားကို အေရာင္ဆိုးေပးသည္။ ဦးေႏွာက္ထဲသို႔ ၀င္သြားေသာ အသိတရားမွန္ကန္ေရးသည္ စာဖတ္ျခင္း၏    တန္ဖိုးအရွိဆံုးရလဒ္ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ စာဖတ္ရာတြင္လည္း ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစေသာ စာေကာင္း ေပမြန္တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ဖတ္႐ႈရမည္ျဖစ္သည္။ အေတြးအေခၚ၊ အသိတရား မွားယြင္းေစေသာ၊ အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစ ေသာစာေပမ်ားကို  ေ၀းေ၀းကေရွာင္ၾကဥ္ ရမည္ျဖစ္သည္။  ထိုကဲ့သို႔ေသာ စာဆိုး စာညံ့တုိ႔မွာ  စာအုပ္စာေပ  လူ႔မိတ္ေဆြ ဟူေသာေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္ မည္သို႔မွ်မကိုက္ ညီေပ။

ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ားကိုဖတ္ျခင္း ျဖင့္လည္း  အၾကားအျမင္ဗဟုသုတမ်ား ျပည့္၀လာေစသည္။ စက္ၠန္႔မဆုိင္း ေျပာင္းလဲ ေနေသာ  ကမာႀကီး၏ အေၾကာင္းအရာ တုိ႔ကို စံုလင္စြာသိရွိရသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ၀တၳဳတို၊ ၀တၳဳရွည္၊ ျပဇာတ္ စသည္ တုိ႔ကလည္း ဘ၀သင္ခန္းစာကိုေပး၍  ႏွစ္သိမ့္မႈကိုျဖစ္ေစသည္။ ကဗ်ာသည္လည္း  သံသာခ်ဳိေသာ ဥၾသေတးပမာ ရသမ်ဳိးစံုကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။   မဂ္ၢဇင္း၊    ဂ်ာနယ္၊ စာေစာင္တို႔ကလည္း   နား၊ မ်က္စိတို႔ကို ဖြင့္ေပး သည္။ သိပၸံ ပညာႏွင့္ဆိုင္ေသာ စာေပ မ်ား၊ ကိုယ္ေရး အတၳဳတိ္ၱမ်ား၊ ရာဇ၀င္မ်ား စသည္တို႔ကလည္း ဆန္းသစ္ ေသာ အေတြး၊  တည္ၾကည္ေသာအျမင္၊     ႂကြယ္၀ေသာ ဗဟုသုတတုိ႔ကိုေပးသည္။

လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ ေက်ာင္းသားဘ၀မွစ၍ စာေပမ်ားကိုေလ့လာဖတ္႐ႈခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ႂကြယ္၀လာၿပီး မိမိႏိုင္ငံကို ကၽြန္ဘ၀မွလြတ္ေျမာက္ေအာင္ ကယ္တင္ႏိုင္ ခဲ့ေလသည္။ ေက်းေတာ သားေလး စာတို ငညိဳကလည္း အခ်ိန္ရွိသေရြ႕ စာေပေလ့လာ ဖတ္႐ႈခဲ့ေသာေၾကာင့္   ၀န္ဇင္းမင္းရာဇာ ဟူေသာ     အမတ္ႀကီး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ စာအုပ္မ်ားစြာဖတ္ကာ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီးသီး ကို တီထြင္ ႏုိင္ခဲ့ေသာ  အက္ဒီဆင္သည္ ထင္ရွားေသာ သိပ္ၸံပညာရွင္ႀကီးျဖစ္ခဲ့သည္။ သစ္လံုးအိမ္ေလး၌ေန၍   မီးေသြးျဖင့္ စာေရးက်င့္လ်က္ စာအုပ္ကိုသာ အေဖာ္ လုပ္ခဲ့ေသာ ေအဗရာဟင္လင္ကြန္းသည္ သာမန္ဆင္းရဲသား ဘ၀မွ    အေမရိကန္ သမတႀကီးျဖစ္လာခဲ့သည္။  စာဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ရရွိလာေသာ  အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ပင္ျဖစ္ေပ သည္။

တရားဓမႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဘာသာေရး စာေပမ်ား ဖတ္ျခင္းျဖင့္လည္း ျမတ္ဗုဒ္ၶ၏ အဆံုးအမမ်ားကို သိနားလည္ ေစသည္။ ၀ိပႆနာတရားထူးမ်ားကိုလည္း သိခြင့္ရ ေစသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းမြန္ေသာ ရသစာေပ ေကာင္းတုိ႔ကို   ဖတ္႐ႈျခင္းျဖင့္ ဘ၀ကိုအ႐ႈံးမေပး၊ ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္ေသာ  စိတ္ဓာတ္ကိုျဖစ္ထြန္းေစသည္။    လူလူခ်င္း သနား ညႇာတာစိတ္၊   ကူညီ႐ိုင္းပင္းစိတ္၊  မ်ဳိးခ်စ္စိတ္  စသည္တို႔ကိန္းေအာင္းလာေစ၍  မတရားမႈကိုရြံမုန္းကာ  မွန္ကန္ ေသာအသိ ေမြးျမဴရမည္ကို သိရွိလာေစ သည္။  သုတစာေပမ်ားကိုဖတ္႐ႈျခင္းျဖင့္ လည္း  အေတြးအျမင္ ရင့္က်က္ကာ   ဘ၀ ရင့္သန္မႈကိုျဖစ္ေစသည္။

ခရီးသြားမွတ္တမ္းစာေပမ်ားကို ဖတ္ ႐ႈျခင္းျဖင့္   မိမိမေရာက္ဖူးေသာေဒသ၏ ေတာေတာင္သဘာ၀အေၾကာင္း တို႔ကို သိခြင့္ ရသည္။ ယဥ္ေက်းမႈကိုအေျချပဳ ေရးဖဲြ႕ထားေသာ   စာေပကိုဖတ္႐ႈျခင္းျဖင့္ ကိုယ္၊  ႏႈတ္၊  ႏွလံုး သံုးပါးစလံုးကို

ေစာင့္ထိန္း ေနထိုင္ႏိုင္သည္။ က်န္းမာေရး စာေပမ်ားက   က်န္းမာေရးဗဟုသုတကိုေပးသကဲ့သို႔ ေလာကုတရာစာ ေပမ်ားက ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္ကို  ခဲြျခားသိေစႏုိင္သည္။

စာဖတ္ျခင္းေၾကာင့္   အေတြးအေခၚ ရင့္သန္လာသျဖင့္  လုပ္သင့္သည္၊ မလုပ္ သင့္သည္တို႔ကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္ လာႏုိင္သည္။  ဘ၀ေပးအေတြ႕အႀကံဳ၊  ဘ၀ေပး အသိမ်ားကိုပါ  သိရွိရသျဖင့္  စာဖတ္သူ သည္     အရင္းအႏွီး စိုက္ထုတ္ရန္ မလိုဘဲ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိႏိုင္ေပသည္။ စာတစ္လံုး ဘုရားတစ္ဆူဟုပင္ ဆို႐ိုးရွိသည္ကို သတိမူရ ေပမည္။

ဆရာႀကီးပီမိုးနင္းကလည္း စာဖတ္ျခင္းသည္   စာအတြက္မဟုတ္၊   ေလာကႀကီးအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍   အမွန္ သိလို  ေသာစိတ္ႏွင့္ ဖတ္ျခင္းမွ်ျဖစ္၏ဟု  ဆိုခဲ့ သည္။  ထိုကဲ့သို႔   ေလာကအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမွန္တရားကို သိရျခင္းသည္ပင္ စိတ္အာဟာရဟုဆိုခ်င္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ စိတ္အာဟာရ ျဖစ္ေစေသာ   စာဖတ္ျခင္းသည္  တန္ဖိုး မျဖတ္ႏိုင္သည့္ အမွန္တရားမ်ားကို သိရွိ ေစႏိုင္သည့္အတြက္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ရသမွ်အခ်ိန္ကို စာဖတ္ျခင္းျဖင့္ ကုန္လြန္ ပါေစေၾကာင္း တုိက္တြန္း ေရးသားလိုက္ရ ပါသည္။   

ရီရီေဆြ (ေရနီ)

Read 36 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Monday, 16 March 2020 09:57