SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ႏုိင္ငံအေရး၊ ျပည္သူ့အေရး၊ အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရးႏွင္႕တပ္မေတာ္

Monday, 23 March 2020 10:04 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

''ႏုိင္ငံေရးဆုိတာ ႐ႈပ္ေထြးပါတယ္ကြာ မင္းအလုပ္ကိစၥကိုသာ ေျပာပါ။ တုိ႔လက္လွမ္းမမီတ့ဲ ႏုိင္ငံေရးကို ေျပာမေနပါနဲ႔'' အဆုိပါ စကားစုမွာ အိမ္ေရွ႕ဧည့္ခန္းတြင္ အေဖႏွင့္ ဦးေလးတုိ႔ စကားေျပာရင္းမွ အေဖက ဦးေလးအား စကားလမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းရန္ ေျပာၾကားလုိက္သည့္ စကားစုေလးအျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္ၾကားလုိက္ရသည္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနျဖင့္လည္း ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ ၆ ရက္ ေန႔ထုတ္ ျမဝတီသတင္းစာအား ဖတ္႐ႈေနခုိက္ႏွင့္ ႀကံဳေလေသာအခါ သတင္းစာစာမ်က္ႏွာ ၁၆ တြင္ပါရွိသည့္ ''၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံအစိုးရကို စနစ္တက်လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ လံုၿခံဳေရးအရ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ႏုိင္ငံေရးအရ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ကိစၥမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တက္လာသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕ လက္ထက္တြင္လည္း ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္း ယိမ္းယုိင္မသြားေစရန္ႏွင့္ စနစ္တက်ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ သမုိင္းေၾကာင္းအရ ေတာင္းဆုိခ်က္ျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးကုိ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ ႏုိင္ငံံ့အေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး အတြက္ကုိသာ ေရွး႐ႈေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း'' ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး တကၠသုိလ္သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁၈) သင္တန္းဆင္းပြဲတြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အမွာစကားကုိ ေလးနက္စြာ ေတြးျမင္္ နားလည္မိပါေတာ့သည္။

၎သည္ပင္ ျပည္သူတို႔ လုိလားေတာင့္တခဲ့ၾကသည့္ ''ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ''စနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္၏ အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ သေဘာထားအေပၚ ထားရွိသည့္ အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရး သစၥာတရားျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ့အေရးတြင္တပ္မေတာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္၊ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္၊  ေဆာင္ရြက္ေနမည့္ အတိတ္၊ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရး(Politics)  ဟူသည္  တုိင္းျပည္ႏုိင္ငံ၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားကို ၫႊန္ၾကားျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆုိင္ရာ ဝိဇၨာ သုိ႔မဟုတ္ သိပၸံအတတ္ကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္။ တုိင္းျပည္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို  လူအမ်ားက ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္စဥ္သည္ ႏုိင္ငံေရးပင္ျဖစ္သည္။ ထု႔ိျပင္ ႏုိင္ငံေရးဆုိသည္မွာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ေသာ လမ္းစဥ္ျဖစ္သည္။ဤအသံုးအႏႈန္းသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္  ႏုိင္ငံအစိုးရမ်ား၏ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို   ဆိုလိုသည့္အျပင္ လူသားအခ်င္းခ်င္း ဆက္ႏႊယ္မႈ၊ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ ပညာသင္ၾကားမႈႏွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ ကိစၥရပ္မ်ားလည္း ပါဝင္ပတ္သက္သည္။ ႏုိင္ငံတစ္ ႏုိင္ငံ၏ အက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈ၊ ေရရွည္တည္တံ့မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ ေရးတို႔ကို ၿခံဳငံုေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ႏုိင္ငံေရးဟူ၍ သတ္မွတ္သည္ဟု ႏုိင္ငံေရး၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို သိရွိမွတ္သားရသည္။ ႏုိင္ငံေရးတြင္ မွ်တေသာ သေဘာတရားရွိရန္ အထူးလိုအပ္ၿပီး မုန္းျခင္း၊ ခ်စ္ ျခင္း၊ ပါတီစြဲ၊ လူစြဲကင္း၍ ႏုိင္ငံ့ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကို ျပတ္သားစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါသည္။ အဆိုပါႏုိင္ငံေရး အယူအဆ သေဘာတရားမ်ားမွ ေသြဖည္ ၿပီး တစ္ယူသန္အစြန္း ေရာက္သြားပါက ႏုိင္ငံေရး အစြန္းေရာက္ျခင္း ျဖစ္ေပၚသြားႏုိင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီ တစ္ရပ္တြင္ အယူအဆျပင္းထန္ အစြန္းေရာက္သူမ်ား အင္အားသာလြန္ လႊမ္းမိုးသြားပါက ႏုိင္ငံေရး အစြန္းေရာက္ျခင္း  (Polarization)) ျဖစ္သြားၿပီဟု သတ္မွတ္ေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါသည္။ အစြန္းေရာက္ျခင္းအျပင္ ႏုိင္ငံေရး လက္စားေခ်လိုမႈ (Political Revenge)ပါ ေပါင္းထည့္ လိုက္ပါက တုိင္းျပည္၏ အနာဂတ္အေရးပါ  မေကာင္းႏုိင္ေတာ့။ ႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္ တည္ရွိေနေသာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ လႈပ္ရွားလည္ပတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူအမ်ား မည္မွ်သိရွိသနည္း၊ နားလည္ သေဘာေပါက္သနည္း၊ အေကာင္း ျမင္ျခင္း၊ အဆိုးျမင္ျခင္း မည္သို႔ရွိသနည္း စသည္တို႔က လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ႏုိင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈကို ေဖာ္ျပပါသည္။ ႏုိင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ သူအားလံုးတြင္ ႏုိင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈရွိမွသာလွ်င္  ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏  အဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။   ႏုိင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈမွ ကင္းလြတ္၍ အစြန္းေရာက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ဆူပူဆႏၵျပမႈမ်ား၊ အေထြေထြ မေက်နပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္မႈ ပ်က္ျပားလာႏုိင္၍ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္ အျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ အတားအဆီးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ၂ဝ-၁-၁၉၄၆ ခုႏွစ္ တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ဖဆပလ ညီလာခံတြင္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ''ႏုိင္ငံေရး မည္ ည္ ယုတ္မာညစ္ေထးသည္ မဟုတ္၊ ႏုိင္ငံ ေရးကို ညစ္ေထးေအာင္ လုပ္သူတို႔သာလွ်င္ ယုတ္မာသည္'' ဟု ျပတ္သားစြာ ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ၾကားသိရမည္ျဖစ္သည္။ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ (Multi-party democra-tic system) ကို က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ မိမိတို႔ႏုိင္ငံတြင္ ပါတီႏုိင္ငံေရးမွ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရး အစြန္းေရာက္ျခင္းမ်ားကို သတိျပဳရန္ လိုအပ္လွသည္။

အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးဆိုသည္မွာ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုအေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံ့အေရးပင္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သည္  ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္အတြက္ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ ပါတီ ႏုိင္ငံေရးေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ႏုိင္ငံေရးအစြန္း ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ ေတာ္မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ခဲ့သည္ကို သမုိင္းေၾကာင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့မႈမ်ားက သက္ေသ ျပလ်က္ရွိသည္။ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ သမုိင္းေၾကာင္းအရ ေတာင္းဆို ခ်က္ျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရးကို လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က   အထက္ပါအတုိင္း အဓိပၸာယ္ရွိစြာ အမွာစကား ေျပာ ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ကို နားလည္သိရွိလိုက္ရသည္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္ကို အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး တာဝန္မ်ား အပ္ႏွင္းထားၿပီး အပ္ႏွင္းထား သည့္ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး တာဝန္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားကို   ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အတြက္သာျဖစ္သည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရ မည္ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ႏုိင္ငံေရးသိပၸံတြင္ Public Law သို႔မဟုတ္ Constitution သို႔မဟုတ္ Constitutional Law သို႔မဟုတ္ Basic Law  of  the Country သုိ႔မဟုတ္ Highest Law of the Land   သို႔မဟုတ Supreme Law သို႔မဟုတ္ Mother  Lawစသည္ျဖင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးတင္စားသံုးႏႈန္းၾကသည္။ ေအာက္စဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္မွ ထုတ္ေဝေသာ "The Constitution is the Rule and Pratices that regulate the relationship between the individual and State"  ဟူ၍ျဖစ္ၿပီး  အဓိပၸာယ္မွာ ''ျပည္သူႏွင့္အစိုးရအၾကား ဆက္စပ္ပတ္ သက္မႈတို႔ကို လက္ေတြ႕လိုက္နာ က်င့္သံုးရန္  ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျဖစ္သည္'' ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊  ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တုိ႔တြင္ ၃ ႀကိမ္ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ က ''တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ေခတ္အဆက္ဆက္ ႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ၁၉၈၈  ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္က ႏုိင္ငံေတာ္တာဝန္ အရပ္ရပ္ကို ထမ္းေဆာင္ေနခ်ိန္၌ ႏုိင္ငံေရးအရ၊ စီးပြားေရးအရ၊ တုိင္းရင္းသားေရးအရ၊  အမ်ဳိးဘာသာသာသနာအရ အျမင္မတူဘဲ ကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိခဲ့ၾကၿပီး ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွလည္း  ပိတ္ဆုိ႔မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိခဲ့သည့္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းၿပီး ျပည္သူမ်ားက လိုလားသည့္  ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚကို ေရာက္ေအာင္ တည္ ေဆာက္ ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ေရးဆြဲစဥ္ အခ်ိန္က အေျခအေနအခ်ိန္အခါႏွင့္ အကိုက္ညီဆံုး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏သမုိင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈထံုးတမ္း အစဥ္အလာမ်ားအေပၚတြင္ အေလးထား စဥ္းစားေရး ဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အေျခအေန အခ်ိန္အခါႏွင့္   မကိုက္ညီမႈမ်ား ရွိပါက သင့္ေလ်ာ္သလို   ျပဳျပင္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို အေၾကာင္းျပၿပီး  ႏုိင္ငံေရးအရ အသံုးခ်ခံရျခင္း မျဖစ္ေအာင္ ခ်င့္ခ်ိန္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း'' အေျမာ္အျမင္ႀကီးစြာ အမွာစကား ေျပာၾကား သြားသည္ကို ဖတ္႐ႈလိုက္ရသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အေျခခံမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ(Election)မ်ား က်င္းပေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုသည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ တင္ေျမႇာက္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ရန္အတြက္ ဆႏၵမဲ အမ်ားဆံုးရရွိသူ သုိ႔မဟုတ္ ဆႏၵမဲရရွိမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းအေပၚ မူတည္၍ ျပည္သူ႔ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ေရြးခ်ယ္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား(Election Manage-ment Body ) အေနျဖင့္ အေျခခံမူ၊ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္မွသာလြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ အမ်ားယံုၾကည္ လက္ခံေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈)ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားတြင္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း ျပည့္မီေသာ ႏုိင္ငံ သားတုိင္း ဆႏၵမဲေပးႏုိင္ရန္ ျပ႒ာန္းထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းကာလတြင္  ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ လည္းေကာင္း က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွ ျပည္သူလူထု ဆႏၵႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္ေပးခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ရယူၿပီး ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ကို စစ္မွန္၍ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္သည္။ တရားမွ်တသည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ၿပီး   ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အနာဂတ္ ႏုိင္ငံေရးအတြက္ အေရး ပါပံုကို တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က''၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္မည့္ႏွစ္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကာလလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ႏုိင္ငံေတာ္၏  လက္ရွိပကတိ အေနအထားအရ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္း ခိုင္မာေရးအတြက္ တရားမွ်တသည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မျဖစ္ပါက အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီေလွ်ာက္လွမ္းေရးတြင္ အခက္ အခဲျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ တရားမွ်တစြာ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးသည္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းကူညီပံ့ပိုးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ တည္ တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ရန္လိုအပ္သကဲ့သုိ႔   လံုၿခံဳေရးအရလည္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း'' ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္ေတြး၍ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ဖတ္႐ႈလိုက္မိသည္။ ဤသည္ပင္ တပ္မေတာ္၏ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး၌ အေျခခံက်ေသာ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ သေဘာထား၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ ႏုိင္ငံသား အားလံုးသည္ ႏုိင္ငံေရးကို နားလည္သည္ျဖစ္ေစ၊ နားမလည္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ပါတီစြဲ၊ အယူဝါဒစြဲ ကင္းသည့္ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးကိုေတာ့ နားလည္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္သည္ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ၿပီး ႏုိင္ငံ့အေရးကို ေဆာင္ရြက္သလိုပင္ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားအားလံုးကလည္း အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္အျပည့္ျဖင့္ ႏုိင္ငံ့ အေရးကို စိတ္ဝင္စားၿပီး အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး တာဝန္မ်ားကို တတ္စြမ္းသေရြ႕ထမ္းရြက္ၾကပါမူ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အမိျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ အနာဂတ္သည္ လည္း ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမို ကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ျဖစ္လာမည္မွာ မလြဲဧကန္ပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါ ေတာ့သည္။ 

ေဇာ္မင္းထြန္း(ေရနံေခ်ာင္း)၊

မင္းသီဟ

Read 7 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Monday, 23 March 2020 10:06

Latest from ေကတု