SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

စဥ္လာျမင္႕ျမတ္ ဆင္႕ထပ္ေဖာ္ၫႊန္း တပ္မေတာ္၏ ျမတ္ေမာ္ကြန္း

Thursday, 26 March 2020 10:58 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္တည္ရန္မွာ တိက်ပိုင္းျခား သတ္မွတ္ထားေသာ  ပိုင္နက္နယ္ေျမ၊ မွီတင္းေနထုိင္ေသာ ျပည္သူလူထု၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစိုးရ၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ဟူသည့္ ဂုဏ္အဂၤါငါးရပ္ႏွင့္  ျပည့္စံုေနရမည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တည္ရွိၿပီးေသာ အခ်ဳပ္အျခာ၊ ေျမ၊ ေရ၊ ေလ၊ နယ္နိမိတ္ မက်ဳိးမေပါက္ေစေရး အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွာ ကာကြယ္ေရး က႑ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ တပ္မေတာ္ တစ္ရပ္ မရွိမျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းထားရန္   လုိအပ္သည္။

အဆိုပါ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ဖြဲ႕စည္းထားရွိသည္။ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္သည္  အလိုအေလ်ာက္ ေပၚေပါက္လာျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ တုိင္းျပည္အတြက္ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္အတူ ေပၚထြန္း လာျခင္းျဖစ္သည္။ ေခတ္မီအင္အား ေတာင့္တင္းၿပီး စြမ္းရည္ထက္ျမက္ေသာ တပ္မေတာ္ကုိ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားအျပင္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားကလည္း အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားေနရသည္မွာ  ျငင္း၍မရေသာ ပကတိအရွိတရားပင္ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး၊ ပိုင္နက္နယ္ေျမ တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေရး၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတည္းဟူေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မွန္သမွ်ကို အခိုင္အမာကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျဖည့္ဆည္း သြားရန္မွာ  တပ္မေတာ္၏ အဓိကတာဝန္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး၊ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတည္းဟူေသာ အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အတြက္ လက္နက္ကိုင္အင္အား တစ္ရပ္ကို မလြဲမေသြ ထူေထာင္ထားရွိရန္ လိုအပ္ေပသည္။

တပ္မေတာ္ဟူသည္မွာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ ႏုိင္ငံတစ္ခုအတြက္ ဦးလည္မသုန္ ထမ္းေဆာင္ရေသာ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို တာဝန္ယူေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ပါတီႏုိင္ငံေရးမ်ားႏွင့္ မပတ္သက္ မဆက္ႏႊယ္ဘဲ အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရးကို ဦးထိပ္ရြက္လ်က္ ဦးေဆြးဆံျမည့္ ထမ္းေဆာင္ရေသာ  လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ဟူသည္ အင္အား အႀကီးအမားရွိျခင္း၊ ျပည္သူတုိ႔ အားထားရာျဖစ္ျခင္းဟူ၍ အတုလဆရာေတာ ္ခင္ႀကီးေဖ်ာ္က အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိခဲ့သည္။

ျမန္မာအဘိဓာန္က အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရာ၌ တပ္မေတာ္ဟူသည္ ၾကည္းတပ္၊ ေရတပ္၊ ေလတပ္ပါဝင္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး တပ္ေပါင္းစုဟု ဖြင့္ဆုိထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေရွးပေဝသဏီကပင္ ကုိယ့္ထီးကိုယ့္နန္း ကိုယ့္ၾကငွန္းျဖင့္ ကမၻာ့အလယ္ ထည္ထည္ဝါဝါ ရပ္တည္ေနထိုင္ႏုိင္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ခဲ့သည္။ ဘီစီ ၃ ရာစုခန္႔ကစ၍ ဗိႆႏုိး၊ ဟန္လင္း၊ သုဝဏၰဘံုမိ၊ တေကာင္း၊ ေဝသာလီ၊ သေရေခတၱရာ  စေသာ ပေဒသရာဇ္ႏုိင္ငံမ်ား ထူေထာင္၍  ကုိယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္း အုပ္ခ်ဳပ္ေနထိုင္ခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ခိုင္မာေသာ သမုိင္းေၾကာင္းမ်ားရွိခဲ့သည္။ ၁ဝ၄၄-၁ဝ၇၇ ခုႏွစ္ အေနာ္ရထာမင္း လက္ထက္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ေအဒီ ၁၅၅၁-၁၅၈၁ ခုႏွစ္ ဘုရင့္ေနာင္လက္ထက္တြင္ လည္းေကာင္း၊  ေအဒီ ၁၇၅၂-၁၇၆ဝ ျပည့္ႏွစ္ အေလာင္းဘုရား လက္ထက္တြင္ လည္းေကာင္း ကာကြယ္ေရး အင္အားကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳလ်က္ သံုးႀကိမ္တုိင္တုိင္ စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးအျဖစ္ ခံ့ညားထည္ဝါစြာ တည္ေထာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထိုေခတ္ ကာလမ်ားတြင္ ေဒသတြင္း သာမက ကမၻာ့အဆင့္ အထိပါ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးနယ္ပယ္ ေပါင္းစံုတြင္  ဂုဏ္ရွိန္ေရာင္ဝါ ထြန္းေျပာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ က်ဴးေက်ာ္ ေစာ္ကားသူမ်ားကုိလည္း စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ စြမ္းအား၊ ကာကြယ္ေရး စြမ္းအားတုိ႔ျဖင့္ တုိက္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ အင္အားေတာင့္တင္းၿပီး  စြမ္းရည္ထက္ျမက္ေသာ တပ္မေတာ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္မႈေၾကာင့္သာ ခုိင္မာစြာ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့သည္ဆုိေသာ သက္ေသသာဓက သမုိင္းျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္ေပသည္။

၁၉ ရာစုတြင္  နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်တုိ႔က အိႏိၵယႏုိင္ငံကို ၎တုိ႔ အင္ပါယာအတြင္း သြတ္သြင္းခဲ့ၿပီး ထုိမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ၁၈၂၄ ခုႏွစ္၊ ၁၈၅၂ ခုႏွစ္၊ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တုိ႔တြင္ က်ဴးေက်ာ္စစ္ သံုးႀကိမ္ဆင္ႏႊဲကာ ကိုလိုနီအျဖစ္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာတုိ႔ တစ္မ်ဳိးသားလံုး  သူ႔ကြၽန္ဘဝေရာက္ခဲ့ကာ   လြတ္လပ္ေရး ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည္။

ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္တြင္ သူ႔ကြၽန္အျဖစ္ မေနလုိၾကေသာ တုိင္းရင္းသား သူရဲေကာင္းမ်ားက   စည္းလံုးညီၫြတ္စြာ ေတာ္လွန္တုိက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာတုိ႔၏ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ႏွင့္ ဇာတိမာန္ကုိ ဂုဏ္ေရာင္ ထြန္းေျပာင္စြာ ျပသႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ရရာလက္နက္ စြဲကိုင္လ်က္   နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔အား အသက္ေပးကာ  နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ တုိက္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ စနစ္တက် စုဖြဲ႕ေလ့က်င့္ တုိက္ခိုက္ျခင္းမ်ဳိး မရွိခဲ့သျဖင့္ အသက္ကိုသာ   စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ တုိင္းရင္းသားမ်ား အၾကား မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ႏုိးၾကားလာသျဖင့္ ဝိုင္အမ္ဘီေအ၊ ဂ်ီစီဘီေအ၊ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး၊ ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္း စသည့္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းလႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည္။

၁၉၃၉ ခုႏွစ္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ျဖစ္ပြားခ်ိန္ နယ္ခ်ဲ႕ကို  လက္နက္စြဲကိုင္ ေတာ္လွန္ရန္ ျမန္မာလူငယ္တုိ႔ စတင္ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။

သခင္ေအာင္ဆန္း အမွဴးျပဳေသာ ျမန္မာလူငယ္တို႔သည္ ဂ်ပန္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရကာ ဂ်ပန္ျပည္သို႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ထြက္ခြာခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာျပည္မွ စြန္႔စားထြက္ခြာခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာလူငယ္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္သည္ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္အတြင္း ဂ်ပန္တုိ႔က အျပင္းအထန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေသာ စစ္သင္တန္းကို တက္ေရာက္ခြင့္ ရခဲ့ၾကသည္။

ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ ဦးေဆာင္၍   ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္(BIA)ကို ၁၉၄၁ ခုႏွစ္  ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္တြင္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္(BIA)ကို  ဖက္ဆစ္တုိ႔ အလုိက် ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရၿပီး  ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ (BDA)အျဖစ္  ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့ရသည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္မတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ကမၻာသိ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးကို ဗမာ့တပ္မေတာ္က ဦးေဆာင္လ်က္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး   အံုၾကြပါဝင္ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။

ၿဗိတိသွ်တုိ႔သည္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို စြမ္းစြမ္းတမံ ေတာ္လွန္တုိက္ခိုက္ခဲ့ေသာ မ်ဳိးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္၏  စြမ္းရည္သတၱိကုိ လည္းေကာင္း၊  ျပည္သူတုိ႔၏ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ စြမ္းအားကို လည္းေကာင္း မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္လုိက္ရၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား လြတ္လပ္ေရး ေပးရေတာ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္တြင္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔ လက္ေအာက္မွ   လံုးဝလြတ္ေျမာက္ကာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ ရပ္တည္လာႏုိင္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ တပ္မေတာ္သည္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ   တစ္ပါတည္း ပါလာေသာ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈမ်ားကို ေခတ္အဆက္ဆက္ အသက္စြန္႔၍ ႏွိမ္နင္းခဲ့ရျပန္သည္။  တပ္မေတာ္သည္ တုိင္းျပည္အတြင္း အေရးႀကံဳတုိင္း ေရွ႕မွေန၍ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ကာ ျပည္သူတုိ႔၏ အသက္အုိးအိမ္ စည္းစိမ္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ခဲ့ရသည္ကို သမုိင္းျဖစ္စဥ္မ်ားက သက္ေသျပလ်က္ ရွိေပသည္။

တပ္မေတာ္သည္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီေခတ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး အတြက္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊  ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး   အဖြဲ႕အျဖစ္ လည္းေကာင္း တုိင္းျပည္၏ တာဝန္မ်ားကို ေခတ္အဆက္ဆက္ ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္  ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ လက္ထက္တြင္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတ္ ၃ဝ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္တာဝန္ အရပ္ရပ္ကို ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အရပ္သားအစိုးရထံသုိ႔ စနစ္တက် လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အစိုးရသစ္မ်ား၏  ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ထူေထာင္ေရး   ျပည္သူတို႔ႏွင့္ အတူ လက္တြဲကာ အေရးႀကံဳတုိင္း ျပည္သူ႕ေရွ႕က မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။

လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ သမုိင္းအဆက္ဆက္ ထင္ေပၚလာခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္သည္  ဒီမုိကေရစီစနစ္ျဖင့္    ေလွ်ာက္လွမ္းလာေနသည့္ ယေန႔ကာလအခ်ိန္အထိ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔အတြက္သာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ  အခန္း(၁)ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေျခခံမူမ်ားပုဒ္မ ၂ဝ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွာ ပုဒ္မခြဲ(က) တပ္မေတာ္သည္  အင္အားေတာင့္တင္းၿပီး စြမ္းရည္ထက္ျမက္ေသာ ေခတ္မီသည့္  တစ္ခုတည္းေသာ မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္ျဖစ္သည္။ (ခ)တပ္မေတာ္သည္ တပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္အားလံုးကို လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲစီရင္ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ (ဂ)တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္  လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕အားလံုး၏ အႀကီးအကဲ ျဖစ္သည္။ (ဃ)တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးတြင္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ပါဝင္ေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိသည္။ (င)ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႔ကို   ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တပ္မေတာ္တြင္ အဓိက တာဝန္ရွိသည္။

(စ)တပ္မေတာ္သည္  ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အဓိက တာဝန္ရွိသည္ဟူ၍ အသီးသီး ျပ႒ာန္းထားရွိေပသည္။

တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူတုိ႔ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားကိုလည္း အတတ္ႏုိင္ဆံုး ဝိုင္းဝန္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မွ် ေမ့ေပ်ာက္ႏုိင္မည္ မဟုတ္သည့္   နာဂစ္ကဲ့သို႔ေသာ သဘာဝကပ္ဆုိးႀကီးေၾကာင့္  ေဘးဒုကၡေရာက္ခဲ့ရေသာ ျပည္သူလူထုကို ကူညီကယ္ဆယ္ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္သားတုိ႔၏ ပံုရိပ္မွာ ျပည္သူမ်ား၏ အသည္းႏွလံုးတြင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ရွိေနခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေနရာေဒသတုိင္းတြင္ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရသည့္  ေရေဘး၊ မီးေဘး၊  ငလ်င္ေဘး  စသည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္တုိင္း ျပည္သူတုိ႔၏ေဘးတြင္ အစဥ္အၿမဲေရာက္ရွိ ကူညီေနသည္မွာ  တပ္မေတာ္သားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။  ေဒသအသီးသီးရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အဝဝကိုလည္း ေဒသအေရာက္ ကြင္းဆင္းကုသေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိသည့္အျပင္ ေရရွားပါးသည့္ ေဒသေနျပည္သူမ်ား အတြက္ ေရျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း စသည့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပိုင္း တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကို   ေမာင္ႏွမမ်ားအၾကား အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ သံသယႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ရာ   အဆုိပါကိစၥရပ္မ်ား ကင္းစင္ပေပ်ာက္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့သည့္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို တပ္မေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္(၆)ရပ္ႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လံု က်င္းပရာတြင္  တပ္မေတာ္ အင္အားစုကလည္း အတူတကြပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေနပါသည္။

တပ္မေတာ္၏  သမုိင္းေၾကာင္းသည္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ ယွဥ္တြဲလ်က္ရွိသည္။ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္အတူ အစဥ္အလာျမင့္ျမတ္မႈမ်ားျဖင့္ ေပါက္ဖြား ေပၚထြန္းလာခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္သည္ သမုိင္းေၾကာင္း အစဥ္အလာအရ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ထာဝစဥ္ေရွး႐ႈ သယ္ပိုးထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ အေရးႀကံဳသည့္အခါတိုင္း အသက္ကိုပဓာနမထားဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပိုင္နက္နယ္ေျမႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္   ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

တပ္မေတာ္၏ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရသည့္ သမုိင္းေၾကာင္း အစဥ္အလာအရ တုိင္းျပည္၏ ႏုိင္ငံေရးပံုစံ၊ ႏုိင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္း မည္သုိ႔မည္ပံုေျပာင္းလဲေစကာမူ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ မည္သည့္ တုိက္တြန္းခ်က္မွ မပါဝင္ဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး တာဝန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရးတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။

တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရာ၌  စစ္ေရးတာဝန္ တစ္ခုတည္းသာမဟုတ္ဘဲ  တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကိုပါ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး တာဝန္ကုိ ျပည္သူႏွင့္ တပ္မေတာ္ တစ္စိတ္တစ္ဝမ္းတည္း   လက္တဲြေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး တာဝန္ဆုိသည္မွာ ျပည္တြင္းျပည္ပ အႏၲရာယ္မ်ားကို လံုၿခံဳေအာင္ ကာကြယ္႐ံုမက ျပည္သူတုိ႔၏ အသက္ အုိးအိမ္ စည္းစိမ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္သူတုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ရမည့္ တာဝန္ စသည္ တုိ႔ပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အဓိပၸာယ္ေဆာင္ေပသည္။

တပ္မေတာ္ကို အေျခအေနအေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးအရ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္၊ ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္၊ ဗမာ့အမ်ဳိးသား တပ္မေတာ္၊ မ်ဳိးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္ စသည္ျဖင့္  စသည့္ အမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္း ခဲ့ရေသာ္လည္း ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ခံယူခ်က္ မေျပာင္းခဲ့ပါ။ ႏုိင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးအတြက္ သစၥာေစာင့္သိခဲ့သည္သာ ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔မွန္ကန္ေသာ ရပ္တည္ခ်က္ေၾကာင့္ပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အိႏိၵယႏုိင္ငံထက္ ေနာက္က်ၿပီးမွ ကိုလုိနီႏုိင္ငံျဖစ္ခဲ့ၿပီး အိႏိၵယႏုိင္ငံထက္ေစာစြာ ကိုလုိနီလက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ သမုိင္းအစဥ္အလာေကာင္းမ်ား ရွိေသာ တပ္မေတာ္ကုိ    ဂုဏ္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ ေတာ္လွန္ေရး စတင္ခဲ့သည့္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ကို တပ္မေတာ္ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္ေန႔ကို အစဥ္သတိရေစေသာ အားျဖင့္ အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပ၍ ဂုဏ္ျပဳလာခဲ့သည္မွာ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ (၇၅)ႏွစ္ေျမာက္ စိန္ရတု တပ္မေတာ္ေန႔သို႔  ေရာက္ရွိလာေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ သမုိင္းႏွင့္အတူ ေပၚထြန္းလာျခင္းျဖစ္ေပရာ ထုိသို႔တုိင္းျပည္၏ လုိအပ္ခ်က္အရ ျဖစ္တည္လာေသာ  တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး တာဝန္အျပင္ ႏုိင္ငံအတြင္း အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ အခ်ိန္တိုင္း ေရွ႕မွ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ခဲ့ရသည္။ ထုိအစဥ္အလာေကာင္းမ်ား ရွိေသာ တပ္မေတာ္သည္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္လည္း Standard Army အျဖစ္ တည္ေဆာက္ကာ ႏုိင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးကုိ အစဥ္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သြားမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္ မလြဲပင္ျဖစ္ပါေပသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ဆုိရပါလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထူးျခားခမ္းနားေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ (၇၅)ႏွစ္ေျမာက္ စိန္ရတု တပ္မေတာ္ေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္၏ အစဥ္အလာရွိေသာ သမုိင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမုိင္းျဖစ္သည္။  မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္၊ စည္းကမ္းေသဝပ္ေသာ တပ္မေတာ္၊ သစၥာရွိေသာ တပ္မေတာ္၊ စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာ တပ္မေတာ္၊ စြမ္းရည္ရွိေသာ တပ္မေတာ္၊ စိတ္ဓာတ္ျမင့္ျမတ္ေသာ တပ္မေတာ္၊ အခက္အခဲကို ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားႏုိင္သည့္၊ရဲစြမ္းသတိၱရွိေသာ တပ္မေတာ္  စသည့္ အရည္အခ်င္းေကာင္းမ်ား ျပည့္စံုေသာ တပ္မေတာ္ကို စဥ္လာျမင့္ျမတ္ ဆင့္ထပ္ေဖာ္ၫႊန္း တပ္မေတာ္၏ ျမတ္ေမာ္ကြန္း အျဖစ္ အထူးထုတ္ေဖာ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထူးျခားခမ္းနားၿပီး သမုိင္းဝင္ ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္ေသာ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ တပ္မေတာ္၏(၇၅)ႏွစ္ေျမာက္  စိန္ရတုတပ္မေတာ္ေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳေရးသား လုိက္ရပါသည္။  

ေအာင္ခန္႕ၿဖိဳးေဝ(ေတာင္ငူ)

Read 60 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Thursday, 26 March 2020 11:00