SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

အရည္အေသြးျပည့္က်န္းမာေရး လူတိုင္းရေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပး

Sunday, 07 April 2019 10:04 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၇ ရက္တြင္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီးအား  စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ႏွစ္စဥ္ ဧၿပီ ၇ ရက္တြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးေန႔အခမ္းအနားမ်ားကုိ က်င္းပၾကသည္။ ကမၻာ့လူသားအားလုံးအတြက္ အေရးႀကီးသည့္က်န္းမာေရးျပႆနာတစ္ခုကို ႏွစ္စဥ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ၎ျပႆနာကုိ ဝုိင္းဝန္းေျဖရွင္းႏုိင္ၾကေစရန္အတြက္  ကမၻာ့က်န္းမာေရးေန႔ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားထုတ္ျပန္ကာ သတိေပးေလ့ရွိသည္။

ယခုႏွစ္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၇ ရက္တြင္ က်ေရာက္သည့္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးေန႔ ေဆာင္ပုဒ္မွာ '' Universal Health Coverage: Everyone, Everywhere'' ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေဆာင္ပုဒ္ကို ''အရည္အေသြးျပည့္က်န္းမာေရး၊ လူတုိင္းရေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပး'' ဟု ျမန္မာျပန္ဆုိထားသည္။ ပထမဦးစြာ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီးမွ သတ္မွတ္ထားေသာ က်န္းမာျခင္း၏ အဓိပၸာယ္ကုိေဖာ္ျပလိုသည္။ က်န္းမာျခင္း၏ အနက္အဓိပၸာယ္ကုိ ''ခႏၶာကုိယ္ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈကင္း၍ ေရာဂါဘယကင္းရွင္း႐ုံသာမက ကုိယ္၏က်န္းမာျခင္း၊ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ လူမႈေရးသုခႏွင့္ျပည့္စုံျခင္းတုိ႔ကိုဆိုလိုသည္''ဟု ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕မွ သတ္မွတ္ထားသည္။ အဆုိပါက်န္းမာျခင္းကို လူသားတုိင္း ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး လက္လွမ္းမီႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ လႊမ္းၿခံဳမႈ ရရွိႏိုင္ေစရန္ အထူးလုိအပ္သည္။ အရည္အေသြးေကာင္းသည့္ ျပည့္စုံလုံေလာက္ေသာ  က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို လူသားတုိင္းလက္လွမ္းမီရရွိႏုိင္ေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္ ယခုႏွစ္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးေန႔ေဆာင္ပုဒ္က မီးေမာင္းထုိးျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုက်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ျပည္သူလူထုအားလုံးအား အေကာင္းဆုံးေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေစမည့္လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကုိ   အခ်ိန္တုိအတြင္း ခံစားႏုိင္ေစမည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ က်န္းမာေရး အသိပညာျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းက်န္းမာေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ အာဟာရဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ မိခင္ႏွင့္ကေလး က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါႏွင့္ မကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ကုသေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ က်န္းမာေရး အဆင့္အတန္း ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ က်န္းမာမႈျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႏွီးႏႊယ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပလူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူလူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား စသည့္အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ စီမံကိန္းမ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ကာ တက္ညီလက္ညီအားသြန္ခြန္စိုက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ က်န္းမာေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အသီးသီးတြင္ လူသားတိုင္းလက္လွမ္းမီေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိႏိုင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနပါေသးသည္။ ကမၻာေပၚရွိ လူဦးေရ သန္း ၁ဝဝ ခန္႔သည္ မိမိတို႔၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ေပးေဆာင္ ေနရေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲျခင္း အေျခအေနကို ပိုမိုတြန္းအားေပးလ်က္ ရွိေနေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ သကၠရာဇ္ ၂ဝ၂၃ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့လူဦးေရ သန္းေပါင္း ၁ဝဝဝ အတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လက္လွမ္းမီေစေရး တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လ်ာထားခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထားသည္။ ယခုႏွစ္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးေန႔ ေဆာင္ပုဒ္က အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေထာက္အကူျပဳေစသည္။ လူတိုင္းလက္လွမ္းမီေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆိုသည္မွာ   လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ခ်င္းစီတိုင္းႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတိုင္း ေငြေၾကးအပါအဝင္ မည္သည့္အခက္အခဲမွ် မရွိေစဘဲ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို လြယ္လင့္တကူ လက္လွမ္းမီရရွိႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္မ်ဳိးသားလုံးက်န္းမာေရးအတြက္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမီေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမွာ အဓိကက်ေသာ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လူတိုင္းလက္လွမ္းမီေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို အခ်ဳိ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။ မိမိတို႔ အေနျဖင့္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမီေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိေစရန္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြႀကိဳးပမ္းအားစိုက္ၿပီး ခိုင္မာေသာ၊ ေရရွည္တည္တံ့ရန္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေသာ၊ သာတူညီမွ်မႈရွိေသာ လူထုအက်ဳိးျပဳ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ျပည့္စုံေစရန္အတြက္ ဥစၥာရင္လို ဥစၥာရင္ခဲ ဆိုသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔၏ က်န္းမာေရးအတြက္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ဂ႐ုျပဳေနထိုင္ၾကရန္လည္း အေရးႀကီးသည္။ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအားလုံး အသက္အရြယ္မေရြး လူတန္းစားအလႊာအသီးသီးတြင္  က်န္းမာေရးအသိပညာမ်ား ျပည့္ဝေနမွသာလွ်င္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္သည့္ အေလ့အက်င့္၊ အျပဳအမူမ်ားျဖစ္သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္း၍ က်န္းမာေရးကိုအက်ဳိးျပဳေသာအစားအစာမ်ားစားသုံးျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္သည့္ လူေနမႈဘဝပုံစံမ်ားျဖင့္ ျပဳမူေနထိုင္ျခင္း တို႔ကို လိုက္နာက်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား က်န္းမာေရးအသိပညာမ်ား ျပည့္ဝေစရန္အတြက္ မိသားစုတိုင္း၊ အိမ္ေထာင္စုတိုင္း တြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီမွစ၍ က်န္းမာေရးအသိရွိေနရန္ လိုအပ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ လူေနမႈဘဝပုံစံမ်ားကို လူတိုင္းသိရွိၿပီး လိုက္နာက်င့္သုံးေနထိုင္တတ္ေစရန္ လိုအပ္သည္။ ေမြးကင္းစမွစ၍ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေသာ ေမြးကင္းစကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကိုရရွိၿပီး ကေလးအရြယ္၊ ေက်ာင္းသား အရြယ္၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ စသည္တို႔တြင္လည္းေကာင္း၊ လူလတ္ပိုင္းႏွင့္ သက္ႀကီးပုိင္းတို႔တြင္ လည္းေကာင္း မွန္ကန္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မ်ားျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္ေသာ လူေနမႈဘဝပုံစံမ်ားကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ကာ လူ႔ဘဝကို စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာျဖင့္ သက္တမ္းေစ့ေနထိုင္သြားႏိုင္ရန္ လူသားတိုင္းတြင္ အခြင့္အေရးရွိသည္။အဆိုပါ  လူသားအခြင့္အေရးမ်ားကိုရရွိႏိုင္ေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသကဲ့သို႔ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ကလည္း ထိုအခြင့္အေရးမ်ားမဆုံး႐ႈံးေစရန္ မိမိကုိယ္ကို က်န္းမာေရးအသိျဖင့္  ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ရမည္ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္ေစရန္အတြက္   စားအုန္းဆီကဲ့သို႔ေသာ  ခႏၶာကိုယ္အား  ေဘးျဖစ္ေစသည့္ဆီမ်ား၊ ျပန္ေၾကာ္ဆီမ်ား၊ အခ်ဳိမႈန္႔မ်ား၊ အငန္ဓာတ္မ်ားကိုေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ အရက္ေသစာေသာက္စားျခင္း၊ ကြမ္းစားျခင္း၊ ေဆးလိပ္ အပါအဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲျခင္းမ်ား စသည္တို႔ကို လုံးဝမျပဳလုပ္ဘဲေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ အခ်ဳိရည္မ်ားကိုမေသာက္သုံးဘဲ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ ပုံမွန္ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္၊ အိပ္ခ်ိန္၊ စားခ်ိန္၊ အနားယူခ်ိန္ စသည္တို႔ကို ပုံမွန္မွ်မွ်တတျဖစ္ေစရန္ ထိန္းညိႇေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စိတ္တည္ၿငိမ္ေစရန္အတြက္ မိမိတို႔ကိုးကြယ္ရာဘာသာအလိုက္ တရားဘာဝနာအလုပ္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းတို႔သည္ လူတိုင္းအလြယ္တကူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ အလုပ္မ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအလုပ္မ်ားကို မလုပ္ၾကသူမ်ား၊ မလုပ္ႏိုင္သူမ်ားရွိေန၍သာ က်န္းမာေရးမေကာင္းသူမ်ား၊ သက္တမ္းေစ့မေနၾကရသူမ်ား ရွိေနၿပီး ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ လူစည္ကားျခင္းမ်ားျဖစ္ေနရသည္။ ထိုအလုပ္မ်ားသည္ လြယ္သည္ဟုလည္းေျပာႏိုင္သလို ခက္သည္ဟုလည္း ေျပာ၍ရပါသည္။ ျပဳလုပ္လုိသူမ်ားအတြက္ တစ္နည္းအားျဖင့္ က်န္းမာေရးအသိပညာဗဟုသုတရွိၿပီး  က်င့္သုံးလိုက္နာလိုသူမ်ားအတြက္ လြယ္ကူၿပီး က်န္းမာေရးအသိမရွိသူမ်ားႏွင့္ မိမိကုိယ္ကို ဂ႐ုမစိုက္သူမ်ားအတြက္ေတာ့ ခက္ခဲေနပါလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးအသိပညာနည္းသူမ်ား အထူးသျဖင့္ အတန္းပညာအေျခခံမရွိသူမ်ား၊ လူမႈစီးပြားအေျခအေန နိမ့္က်သူမ်ား စသည္တို႔သည္ ၎တို႔၏အခ်ိန္အမ်ားစုကို စားဝတ္ေနေရး(အဓိကအားျဖင့္ ေန႔စဥ္ဘဝရပ္တည္ေရး)အတြက္ ခက္ခဲပင္ပန္းစြာ ႐ုန္းကန္ေနရေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးဗဟုသုတရွာေဖြရန္ အခ်ိန္မရွိသျဖင့္ ၎တို႔သည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီၫြတ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္၌ က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီၫြတ္ေသာ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ ပုံစံမ်ားျဖင့္ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ေနရပါသည္။ ထိုသူတို႔သည္ အရြယ္ေကာင္းစဥ္ကာလ၌ပင္ ေသြးတိုး၊ ဆီးခ်ဳိ၊ ကင္ဆာမ်ဳိးစုံ၊ ေလျဖတ္ျခင္း၊ တီဘီ၊ ေအအိုင္ဒီအက္စ္၊ အသည္းေရာင္အသားဝါ စသည့္ေရာဂါမ်ဳိးစုံျဖင့္ လူ႔ေလာကႀကီးမွ ေစာစီးစြာ ထြက္ခြာသြားေနရသည္။ ထို႔ျပင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ပညာတတ္သူမ်ား၊ လူမႈစီးပြားအေျခအေန ေကာင္းမြန္သူမ်ားသည္လည္း က်န္းမာေရးအသိပညာ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ေနထုိင္စားေသာက္မႈပုံစံမမွန္သျဖင့္ ေရာဂါမ်ဳိးစုံခံစားရၿပီး အသက္တိုၾကရသူမ်ား ရွိေနသည္။ လူတိုင္းတြင္ က်န္းမာေရးအသိရွိမွသာ ေန႔စဥ္ေနထိုင္စားေသာက္မႈဘဝေနဟန္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ျပည့္စုံေသာ အေျခအေနမ်ားကို ျပဳမူက်င့္သုံးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးအသိရွိေသာ အိမ္ရွင္မမ်ားကသာ မိမိ၏ မိသားစုအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို ဖန္တီးခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ က်န္းမာေရး အသိရွိေသာ ေစ်းသည္မ်ားကလည္း မိမိတို႔၏ေဖာက္သည္ျဖစ္ေသာ ဝယ္ယူသူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ျပည့္စုံေသာ လူသုံးကုန္မ်ား၊ စားေသာက္ကုန္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေရာင္းခ်ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ဆိုးေဆးကင္းေသာ၊ အႏၲရာယ္ရွိ ဓာတုပစၥည္းကင္းေသာ၊ သက္တမ္းကုန္ဆုံးရက္စြဲ တိက်စြာေဖာ္ျပထားေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ား ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးအသိရွိေသာ ဝယ္ယူသူမ်ားက မိမိတို႔ဝယ္ယူမည့္ပစၥည္းမ်ားကို သတ္မွတ္အရည္အေသြး မီ/မမီ စိစစ္၍ စံမမီေသာ လူသုံးကုန္၊ စားေသာက္ကုန္မ်ားကို ဝယ္ယူသုံးစြဲျခင္း မျပဳလုပ္ပါက ေရာင္းခ်သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း အရည္အေသြးမမီေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ဆက္လက္ေရာင္းခ်ရဲေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ျပင္ က်န္းမာေရးအသိရွိသူမ်ား၊ လူမႈေရးအသိတရားရွိသူမ်ား၊ ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ ေက်ာင္းႏွင့္ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ သတ္မွတ္ဧရိယာအတြင္း အရက္ေသစာေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေဆးလိပ္ႏွင့္ကြမ္းယာ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းခ်သူမ်ားလည္း ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ လူအမ်ားအသုံးျပဳေသာ ႐ုံး၊ ေဆး႐ုံ၊ ပန္းၿခံ၊ ႐ုပ္ရွင္႐ုံ၊ ဘတ္စကားေပၚ၊ မီးရထားေပၚႏွင့္ ကန္႔သတ္ဧရိယာမ်ား စသည္တို႔တြင္လည္း ႐ိုင္းပ်ေသာအျပဳအမူျဖစ္သည့္ လူအမ်ားကိုအားမနာဘဲ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးျခင္းမ်ားလည္း ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ ေဆးဝါးအတုမ်ား၊ စံမမီေဆးဝါးမ်ားလည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ စည္းကမ္းမဲ့ေထြးထားေသာ ကြမ္းေသြးကြက္မ်ားလည္း ျမင္ေတြ႕ရေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ ထိုကဲ့သို႔ က႑အသီးသီးတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ျပည့္စုံေသာ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက သက္ဆိုင္ရာျပည္သူလူထု၏လူေနမႈဘဝမ်ားသည္လည္း က်န္းမာေရးႏွင့္ျပည့္စုံေကာင္းမြန္ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္မိသားစုဘဝမ်ား ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား၏က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာ လာဘ္လာဘျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုလာဘ္လာဘသည္ လြယ္လြယ္ႏွင့္ရေသာ လာဘ္လာဘမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ဥာဏ္ပညာ၊   ဝီရိယတို႔ႏွင့္ယွဥ္တြဲၿပီး  စနစ္တက်ရယူရသည့္ ဆုလာဘ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ထိုဆုလာဘ္ကိုရရွိရန္ မိမိတို႔အားလုံး ဝိုင္းဝန္းၿပီး အသိတရားရွိရွိျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရး စီမံကိန္း (၂ဝ၁၇-၂ဝ၂၁)ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရး စီမံကိန္းသည္ မိမိတို႔၏ က်န္းမာေရး ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ျပည္သူလူထုကို အရည္အေသြး ျပည့္ဝသည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ႏွင့္ ေရရွည္ပန္းတိုင္ျဖစ္သည့္ လူတိုင္းအရည္အေသြး ျပည့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လက္လွမ္းမီရရွိေစေရး (Universal Health Coverage)ကို အေရာက္သြားႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ထိုရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားသာမက ျပည္သူျပည္သားအားလုံးက မိမိတို႔ခံစားရရွိမည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းက်ဳိးရလဒ္မ်ား အတြက္ ဝိုင္းဝန္း၍ စုေပါင္းႀကိဳးပမ္းၾကရန္ လိုအပ္သည္။ က်န္းမာေရး အသိပညာရွိမွသာ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္းစီက မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ က်န္းမာေစရန္အတြက္ အသိတရားျဖင့္  ထိန္းသိမ္းလာႏိုင္ မည္ျဖစ္ၿပီး  မိမိ၏မိသားစုႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တို႔ကိုလည္း က်န္းမာေသာ လူေနမႈဘဝသို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ တြန္းအားေပးပံ့ပိုးသြား ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ လူေနမႈဘဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း အေမြေကာင္းအျဖစ္ ခ်န္ရစ္ခဲ့ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ပါ၍ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတို႔၏ က်န္းမာေရးအတြက္ တာဝန္ရွိဌာနမ်ား၊ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားမွ ပူးေပါင္းလက္တြဲ၍ မိမိတို႔တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ က်န္းမာေရးအတြက္ မိမိတို႔ိကုိယ္တိုင္က သက္ဆိုင္ရာ က႑အသီးသီးတြင္ က်န္းမာေရးအသိ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အၿမဲမျပတ္စုေပါင္း၍ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ၾကမွသာ အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို လူတိုင္းလူတိုင္းက အခက္အခဲမရွိ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေရးသားတင္ျပအပ္ပါသည္။

ထြန္းေအာင္လွ(လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရး)

Read 239 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Sunday, 07 April 2019 10:14

Latest from ေကတု