SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

အင္တာနက္ေပၚမွက်န္းမာေရးဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

Saturday, 07 September 2019 11:14 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ယေန႔သတင္းႏွင့္နည္းပညာေခတ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား  အဓိကရရိွႏိုင္ေသာအရင္းအျမစ္မွာ  အင္တာနက္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ေမ ၉ ရက္က   ထုတ္ေဝသည့္  စင္ကာပူႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမႈကြန္ရက္ အသုံးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သုေတသနစာတမ္း တစ္ေစာင္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လူမႈကြန္ရက္ဆိုသည္မွာ Facebook ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အင္တာနက္အသုံးျပဳသူ ၂၁ သန္းခန္႔ရိွၿပီး ႏိုင္ငံလူဦးေရ ၅၄ သန္း၏  ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ထိုသို႕ အင္တာနက္ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္တို႔ကို အသုံးျပဳမႈ မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္ အမွ် ၄င္းတို႔မွတစ္ဆင့္ ေျပာဆိုေရးသားျဖန္႔ခ်ိေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားသည္လည္း   လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရိွသည္။ ဥပမာအားျဖင့္   အင္တာနက္ေပၚတြင္   ျမန္မာဘာသာျဖင့္  ကင္ဆာ ေပ်ာက္ေဆးဟု႐ိုက္ၾကည့္ပါက ေဆးေၾကာ္ျငာမ်ား၊ လူနာမ်ား၏ကိုယ္ေတြ႕ အေတြ႕အႀကံဳ ေရးသား ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို    ေျမာက္ျမားစြာေတြ႕ရေပ မည္။

အင္တာနက္သည္ ယုံၾကည္လက္ခံေလာက္ဖြယ္ က်န္းမာေရး သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို စကၠန္႔မိနစ္ပိုင္းအတြင္း ဘာသာစကား အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ သိန္းသန္းခ်ီ၍ ရွာေဖြေပးလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္     က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား အေနျဖင့္ လူနာအတြက္ တစ္ဦးတည္းေသာ အသိပညာ ေပးႏိုင္သူအေနအထားမွ   တျဖည္းျဖည္းေရြ႕ေလ်ာလာေၾကာင္း  သိရ သည္။ မည္သူမဆို Google ကဲ့သို႔ အင္တာနက္ရွာေဖြေရးအင္ဂ်င္ကို အသုံးျပဳ၍  မိမိသိလိုသမွ်သတင္းအခ်က္အလက္မွန္သမွ်ကို  လြယ္ကူ ျမန္ဆန္စြာရွာေဖြႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ T witter  ႏွင့္ Facebook ကဲ့သို႔ လူမႈကြန္ရက္မ်ားတြင္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီသည္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာသတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ပုဂၢိဳလ္ေရးအေတြ႕အႀကဳံ၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ မ်ားကို လြတ္္လပ္စြာေရးသားေဖာ္ျပခြင့္ရလာၾကသည္။  မၾကာေသးမီကာလ က ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္တစ္ခု၌ေဖာ္ျပထားေသာ ဆီးခ်ဳိေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ေဆာင္္းပါးတစ္ခုတြင္ ႏိုင္ငံတကာသုေတသီမ်ား၏ေမာ္လီက်ဳလာ နည္းပညာမ်ားအသုံးျပဳေလ့လာထားေသာေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို  ျပည္တြင္း တိုင္းရင္းေဆးဝါးကုမၸဏီတစ္ခုက ျပဳလုပ္ထားသည့္သဖြယ္ ထင္ေယာင္ ထင္မွားျဖစ္ေအာင္ေရးသားၿပီး ထိုတိုင္းရင္းေဆးေၾကာ္ျငာကိုပင္ ေဆာင္းပါး ေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္ကိုေတြ႕ရိွရသည္။ အလားတူပင္ ဝိသမ ေလာဘသားမ်ားသည္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ ပညာေပးေဆာင္းပါးေလာ၊  ေဆးေၾကာ္ျငာေလာမကြဲျပားသည့္အေရးအသားမ်ားျဖင့္ ျပည္သူလူထုကို ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းၿပီး စီးပြားရွာလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

Pew Research Internet Project  က ျပဳလုပ္ထားေသာ သုေတသန တစ္ခုအရ အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ  အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏  ၆ဝ  ရာခုိင္ႏႈန္းသည္   က်န္းမာေရးဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အင္တာနက္ေပၚတြင္ရွာေဖြေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ၄င္းတို႔အနက္  ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လတ္တေလာအင္တာနက္ေပၚတြင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိ ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုအေျခခံ၍ က်န္းမာေရးႏွင့္  ကုသေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ေလ့ရွိသည္ဟုဆိုသည္။

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို ရွာေဖြသူမ်ား၏ ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားထက္ Google  ႏွင့္ Yahoo  ကဲ႔သို႔  အင္တာနက္ အေထြေထြရွာေဖြေရးအင္ဂ်င္မ်ားကို ပိုမိုအသုံးျပဳေလ့ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ရသည္။

လက္ရိွေခတ္ကာလတြင္ အင္တာနက္သည္ အသိပညာႏွင့္သတင္း အခ်က္အလက္ ရတနာသိုက္ႀကီး သဖြယ္ျဖစ္ေနၿပီး က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အလြယ္တကူရရိွႏိုင္ေသာ္လည္း အခ်က္ အလက္အမ်ားစုသည္ ေဆးဘက္ပညာဆိုင္ရာတတ္သိပညာရွင္မ်ားက ေရးသားထားျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပိုလန္ ႏိုင္ငံသုေတသီမ်ားသည္ ျဖည့္စြက္စာမ်ား၊ အားေဆးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အင္တာနက္ေပၚမွသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ မွန္ကန္ခိုင္မာမႈကို ေလ့လာခဲ့ၾကရာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လတစ္လထဲမွာပင္ ေရးသားေဖာ္ျပမႈ ေပါင္း  ၃၆ဝဝ ခုေတြ႕ရၿပီး ၄င္းတို႔အနက္ ရာခိုင္ႏႈန္းအနည္းငယ္မွ်သာ

သက္ဆိုင္ရာေဆးသိပံၸပညာရွင္မ်ားက ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ားသည္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ကုသမႈနယ္ပယ္တြင္ ေလ့လာသင္ယူထားသူ၊  အထူး နားလည္တတ္ကြၽမ္းသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ တရားဝင္လိုင္စင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရထား ေသာပညာရွင္မ်ားသာျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၄င္းတို႔ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ ထားေသာ ေဆးပညာေနာက္ခံအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဆးပညာရွင္မ်ား လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရမည့္ က်င့္ဝတ္အရေသာ္လည္းေကာင္း က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ တိက်မွန္ကန္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူလူထု ၏ေကာင္းက်ဳိးအတြက္   ေျပာဆိုေရးသားျဖန္႔ခ်ိရန္တာဝန္ရွိေပသည္။

အလားတူပင္ မွားယြင္းေသာေရးသားေျပာဆိုျဖန္႔ေဝမႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ တားဆီးကာကြယ္ရန္လည္း တာဝန္ရိွေပသည္။ အကယ္၍ ၄င္းတို႔အေန ျဖင့္ မမွန္ကန္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခုအတြင္း ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ေနမည္ဆိုပါက ေဆးပညာရွင္မ်ား လိုက္နာ ေစာင့္ထိန္းရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ားကို    ခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္ေပ မည္။

အလ်င္အျမန္တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာ သတင္းႏွင့္နည္းပညာ ေခတ္တြင္ အင္တာနက္၏ လႊမ္းမိုး ခ်ဳပ္ကိုင္ ႏိုင္မႈက ႀကီးမားလွသည္ျဖစ္ရာ  ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊  လမ္းၫႊန္မ်ားကို အေႏွာင္အဖြဲ႕ကင္းေသာ၊  ဘက္မလိုက္ေသာ၊  တိက် မွန္ကန္ေသာသတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရွိႏိုင္ရန္လိုအပ္လွေပသည္။

ပညာရွင္မ်ားပင္   ရံဖန္ရံခါ   အမွားအမွန္ခြဲျခားရန္ခက္ခဲလွေသာ အင္တာနက္ေပၚမွအခ်က္အလက္မ်ားကို လူနာမ်ားအား ၄င္းတို႔၏

အသိဥာဏ္၊ နားလည္ႏိုင္စြမ္းျဖင့္ ခြဲျခားေရြးခ်ယ္ေစမည့္အစား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ လူနာမ်ား၏ေရာဂါ၊ အသိဥာဏ္အေျခခံနားလည္ႏိုင္စြမ္းေပၚမူတည္ၿပီး တိက်မွန္ကန္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားရရွိႏိုင္မည့္ အင္တာနက္ဝက္ဘ္ဆိုက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား ကို လမ္းၫႊန္ေပးသင့္ေပသည္။

အကယ္၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ မိမိ၏မိသားစု အတြက္ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားရိွခဲ့လွ်င္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ တိက်မွန္ကန္ၿပီး ယုံၾကည္စိတ္ခ် ႏိုင္ဖြယ္ အေျဖမ်ား ရရိွႏိုင္ေစရန္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို လိုက္နာလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း သိရသည္။

- အမ်ားသိရိွလက္ခံထားေသာ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္ဖြယ္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ

အဆင့္အတန္းရိွသည့္အဖြဲ႕အစည္း၊ လူပုဂၢိဳလ္၊ ေက်ာင္း စသည္တို႔၏

အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ားကို ဦးစားေပး

ရွာေဖြပါ။

- ".gov" , ".edu"  သို႔မဟုတ္ ".org" အစရိွသည္တို႔ပါဝင္ေသာ  အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား  ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို  ဦးစားေပးရွာေဖြပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဓ.ါသလဓ ဆိုသည္မွာ အစိုးရဌာနမ်ားမွ ေရးသား ေဖာ္ျပထားေသာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အလားတူပင္  ".gov" ဆိုသည္မွာ ပညာေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တင္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး   ".edu" ဆိုသည္မွာ တတ္သိပညာရွင္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားက ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။

- မိမိေတြ႕ရိွေသာအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ားက ေရးသားေဖာ္ျပထားျခင္း ဟုတ္၊ မဟုတ္စစ္ေဆးပါ။

- သိပၸံနည္းက်  မွီျငမ္းကိုးကားႏိုင္ေသာစာတမ္းမ်ားကို   ရွာေဖြပါ။  ၄င္းတို႔သည္ သိပံၸနည္းက် သုေတသန ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို အေျခခံထား သျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ တိက်မွန္ကန္၍ယုံၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္ဖြယ္ ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

- ရွာေဖြေတြ႕ရိွေသာအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွ ဆက္သြယ္ရန္အီးေမးလ္၊  ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ လိပ္စာမ်ားကိုမွတ္သားပါ။ လိုအပ္လွ်င္ မိမိမရွင္းလင္း ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းအတည္ျပဳႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

- သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သည့္အခ်ိန္ကေရးသားေဖာ္ျပ ထားသည္ကိုစစ္ေဆးပါ၊ တတ္ႏိုင္သမွ်ေနာက္ဆုံးေရးသားေဖာ္ျပထား ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုရွာေဖြပါ။

- အြန္လိုင္းေပၚစကားေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို တထစ္ခ်မယုံၾကည္ သင့္ေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဆိုပါေျပာဆိုေဆြးေႏြးသူအခ်ဳိ႕သည္  တတ္သိနားလည္သူပညာရွင္မ်ားမဟုတ္ဘဲ  ¤င္းတို႔ေဆးပစၥည္းမ်ား

ေၾကာ္ျငာရန္ ၾကိဳးစားေနသူမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

- အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတစ္ခုတည္းေပၚတြင္    လုံးလုံးလ်ားလ်ား မယုံၾကည္သင့္ေပ။ အျခား စာမ်က္ႏွာ မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္မ်ား ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်ိန္ထိုးေလ့လာၿပီး မိမိေတြ႕ရိွေသာ အခ်က္အလက္သည္  တိက်မွန္ကန္ခိုင္မာမႈရိွ၊ မရိွ ဆုံးျဖတ္ရေပမည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္လည္း ဝန္ႀကီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုက္ (www. mohs.gov.mm) မွတစ္ဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ က်န္းမာေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ သတိေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္မ်ား၊ လက္စြဲစာအုပ္မ်ား အစရိွသည္တို႔ကို A-Z Index  တြင္ A မွ Z အထိ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ရွာေဖြႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။   ထို႔ျပင္ ဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္ရိွ ဦးစီးဌာနခုနစ္ခု အပါအဝင္ ေဆးႏွင့္ႏွီးႏႊယ္တကၠသိုလ္မ်ားအလိုက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္မ်ား တည္ေဆာက္ထား၍  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီထုတ္လႊင့္ေနၿပီး  ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေရးေပၚျပႆနာမ်ား၊ ကူးစက္ကပ္ေရာဂါ အသြင္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ား၊   သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္ပြားလာပါက က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ႏိႈးေဆာ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ Facebook Page(fb.me/Ministry Of Health And Sports Myanmar) ႏွင့္ Myanmar  CDC Facebook Page (fb.me/MyanmarCDC) တို႔တြင္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ အင္တာနက္ကိုအသုံးျပဳၿပီး က်န္းမာေရး ဆို္င္ရာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြရာတြင္ ေတြ႕ရိွရေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အစဥ္အၿမဲမမွန္ကန္၊ မတိက်ႏိုင္ေၾကာင္း သတိရိွရန္ လိုအပ္သည္။   ကုသရန္ခက္ခဲေသာေရာဂါမ်ားကို   အျမန္သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သည္၊ အျမစ္ျပတ္ႏိုင္သည္ စသည္ျဖင့္အမႊမ္းတင္ေရးသား ခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပထားေသာဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို အထူးဂ႐ုစိုက္ရေပမည္။

လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္  ထိုသူ၏အေတြ႕အႀကဳံကို တစ္သီးပုဂၢလခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရာစပ္ေရးသား ထားျခင္းသာျဖစ္ၿပီး သိပၸံနည္းက် လက္ခံႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားဟု မမွတ္ယူႏိုင္ေပ။ ထို႔ျပင္ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ သူ႔အတြက္မွန္ကန္ ေနသည္ဆိုေစကာမူ မိမိအတြက္  တစ္ထပ္တည္းမွန္ကန္လိမ့္မည္ဟု တထစ္ခ်မမွတ္ယူသင့္ေပ။ သို႔ျဖစ္၍ လိုအပ္လွ်င္ သက္ဆိုင္ရာက်န္းမာ ေရးေစာင့္ေရွာက္သူပညာရွင္မ်ားႏွင့္     ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီး  အႀကံဥာဏ္ရယူသင့္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။  

ေဒါက္တာဇင္ေဇယ်ာ၀င္း

Read 64 times
Rate this item
(0 votes)