SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ခ်စ္ ေၾကာက္ ႐ိုေသႏွင့္ တစ္ေသြး တစ္သံ တစ္မိန္႔တုိ႕ကို သာဓကျပဳ၍

Thursday, 24 August 2017 10:16 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

လစ္ဘရယ္၏ အဓိပၸာယ္မွာ လြတ္လပ္ျခင္း၊ မိမိလုပ္လုိရာ လုပ္ႏုိင္ျခင္းဟူ၍သာ တရားေသ မွတ္ယူထားျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ ထူေထာင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို

''ေရႊျပည္ ေတာ္၊ ေမွ်ာ္တိုင္း ေဝး''ေစမည္ျဖစ္သည္။  လစ္ဘရယ္၏ စစ္မွန္ေသာ အဓိပၸာယ္မွာ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကုိ လက္ခံႏုိင္ျခင္း၊ အစြန္းမေရာက္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းရိွျခင္း၊ အယူ အဆ ေဟာင္းမ်ား၊ ႏႈန္းစံအေဟာင္းမ်ားကုိလည္း လက္ခံႏုိင္စြမ္းရိွျခင္း၊   ႏႈန္းစံအသစ္မ်ားအတြက္လည္း ေနရာေပး ႏုိင္ စြမ္းရိွျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာ့႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ၌ ဓေလ့ထံုးတမ္း ႏွင့္ေဆာင္ပုဒ္ သဖြယ္ျဖစ္ေနေသာ   ဆုိ႐ိုး တစ္ခုရိွသည္။   ၎မွာ ''ခ်စ္၊ ေၾကာက္၊ ႐ိုေသ'' ဟူ၍ ပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္ေသာ ျမန္မာတုိင္း ငယ္စဥ္ကတည္းက နားရည္ဝခဲ့ရေသာစကားျဖစ္သည္။ ငယ္စဥ္ ကတည္းက မိမိတို႔ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံခဲ့ရေသာ မိဘ၊ ဆရာသမား၊ ဦးႀကီး၊ ဦးေလး၊ အစ္ကုိႀကီး၊ အစ္မႀကီးတို႔အေပၚ ခ်စ္လည္းခ်စ္ရမည္။ ေၾကာက္လည္းေၾကာက္ရမည္။႐ိုလည္း႐ိုေသရမည္ဟု သေဘာေပါက္နားလည္ခဲ့သည္။ မိသားစုစိတ္၊ ခင္မင္ရင္းႏွီးစိတ္ျဖင့္ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ အျပန္ အလွန္ ထားရမည္ျဖစ္သလုိ ေၾကာက္သင့္ေသာကိစၥ၊ ေၾကာက္သင့္ ေသာ အေၾကာင္းအရာ၌ ေၾကာက္ရမည္။ ႐ိုေသရမည့္၊ လုိက္နာရမည့္ေနရာ၌ ႐ိုေသ၊ လုိက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ ၎ကုိ လစ္ ဘရယ္ဝါဒ၌ ေခတ္စားေနေသာ ေၾကာက္ရံြ႕မႈမွကင္းေဝးျခင္း (Freedom From Fearဟူေသာ အျမင္က်ဥ္းျခင္းျဖင့္မၾကည့္သင့္။ ေၾကာက္ရံြ႕မႈမွကင္းေဝးျခင္း (Freedom From Fear) ကုိသာ   ေခတ္သစ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ကုိက္ညီသည္။ ဒီမုိကေရ စီ စံခ်ိန္၊  စံႏႈန္းႏွင့္ ကုိက္ညီသည္။ ''ခ်စ္၊ ေၾကာက္၊ ႐ိုေသ''ဆုိေသာ အစဥ္အဆက္ အေလးထားခံယူခဲ့ ေသာ ခံယူခ်က္မွာ ဒီမုိ ကရက္ တစ္စံႏႈန္းျဖင့္မကုိက္ညီ။ ေခတ္မမီ၊ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲ ေနသည္ ဆုိေသာ အယူအဆမွာ အေတြးတိမ္ျခင္း၊  ဂဃနဏ မသိျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ ရွား ေစပါမည္။ ခ်စ္၊ေၾကာက္၊ ႐ိုေသ''ဆုိေသာစကားရပ္၌ ေၾကာက္ျခင္း (Fear) ဆုိေသာ စကားမွာ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး အားေၾကာက္ျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအား ေၾကာက္ျခင္းမဟုတ္။ ဗုဒၶ၏ အယူဝါဒျဖင့္ ထံုမြမ္းထားေသာ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္၌ ေၾကာက္ျခင္းဆုိသည္မွာ မေကာင္း မႈကုိ ျပဳလုပ္ရမည္ ကုိေၾကာက္ျခင္း၊ မေကာင္းမႈကုိျပဳလုပ္ရမည္ကုိ ရွက္ျခင္း ဟီရိၾသတၱ ပၸပင္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သူကုိမွ်၊ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာကုိမွ ေၾကာက္ရန္၊ ရွက္ရန္မလုိဆုိေသာ အယူအဆသည္ အစြန္းေရာက္ျခင္း၊ မ်က္စိမိွတ္၊ နားပိတ္လ်က္ တရားေသ ယူဆျခင္း ပင္ျဖစ္ သည္။

ထုိ သုိ႔ေသာ တစ္ဖက္ပိတ္ အယူအဆမ်ဳိး၊  အမွားမ်ဳိးကုိ ယူဆျခင္း၊ ပ်ံ႕ႏွ႔ံေစျခင္းသည္ပင္ မိမိအလုိဆႏၵမျပည့္မည္ကုိ ေၾကာက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိအလုိဆႏၵျပည့္ေစေရးကုိသာ ဦးစား ေပးလုပ္ ေဆာင္သည့္ စည္း႐ံုးမႈဟု ဆုိရေပမည္။ထုိ႔အတူ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္ထူေထာင္ ရာ၌ အ ယူ အဆအမ်ဳိးမ်ဳိးရိွပါလိမ့္မည္။ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရိွပါလိမ့္မည္။ ထုိအဖြဲ႕အစည္း အမ်ဳိး မ်ဳိး၊ အယူအဆအမ်ဳိးမ်ဳိး၏ စုေပါင္းစြမ္းအား (Symergy)သည္သာ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ ေဆာက္ ေရးကုိ ေအာင္ျမင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ စုေပါင္းစြမ္းအားရရိွေစေရး လူမ်ားစု၏ ဆႏၵ သေဘာ ထားကုိ လုိက္နာရမည္ျဖစ္သလုိ လူနည္းစု၏ ဆႏၵသေဘာထားကုိ အေလးထား ရမည္ ဟုဆုိၾကသည္။ ဤသုိ႔ပင္ စံႏႈန္းစံထားမ်ားရိွလွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး၌ အေရးႀကီး ေသာ အခန္းက႑ အသီးသီးမွ ပါဝင္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးက တန္ဖုိး ထားေနေသာ စံခ်ိန္၊ စံႏႈန္းမ်ားကုိလည္း အေလးထားရမည္ျဖစ္သည္။    အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑က အေလး ထား တန္ဖုိးထားေသာ စံခ်ိန္၊ စံႏႈန္းမ်ားကုိ အျခားက႑မ်ားက အေလးထားရမည္ ျဖစ္သလုိ ဥပေဒျပဳေရး က႑က အေလးထားေနေသာ ''ျပည္သူ႔အသံ လႊတ္ေတာ္အသံ၊ ျပည္သူ႔ ဆႏၵ လႊတ္ေတာ္ဆႏၵ၊ ျပည္သူတို႔၏ ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္ လႊတ္ေတာ္က ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္''ဆုိ ေသာ စံခ်ိန္၊ စံႏႈန္းကုိလည္း အားလံုးက အေလးထားရပါမည္။ ထုိ႔အတူ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး၌ သမုိင္းစဥ္ဆက္ သမုိင္းေပး တာဝန္အရ အမ်ဳိးသား ႏုိင္ ငံေရး တာဝန္ကုိ လြတ္လပ္ ေရးရၿပီး စကတည္းက တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ  တပ္မေတာ္၏ စံခ်ိန္၊ စံၫႊန္း မ်ား ကုိလည္း ေလး စား အသိ အမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာ တပ္မေတာ္တုိင္း၌    စံခ်ိန္၊ စံၫႊန္းႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရိွၾကပါသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ရည္မွန္းခ်က္စံခ်ိန္၊ စံၫႊန္းမွာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခ ခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္) ပုဒ္မ ၂ဝ(က)ပါအတုိင္း ''တပ္မေတာ္သည္ အင္အား ေတာင့္တင္းၿပီး စြမ္းရည္ထက္ျမက္ေသာ ေခတ္မီသည့္  တစ္ခုတည္းေသာ မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္ '' ျဖစ္ ေရးျဖစ္ သည္။

တပ္မေတာ္ အသီးသီး၏  ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာလည္း Professional တပ္မေတာ္ျဖစ္ေရး၊ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ျဖစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္သူအေပၚ အျပည့္အဝကာကြယ္ေပးႏုိင္ေသာ တပ္မ ေတာ္ျဖစ္ ေရးစသည့္ အမည္၊ အေခၚအေဝၚအားျဖင့္ ကြဲျပားမႈရိွႏုိင္ေသာ္လည္း အရင္းစစ္ပါက အတူတူ ပင္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

၎ထက္ပုိ၍အေျခခံက်သည္မွာ တူညီေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏုိင္ေရး တပ္မေတာ္တုိင္းသည္ အဖြဲ႕အစည္း အေပၚကြပ္ကဲမႈ (Command) ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ (Control) ကုိ အေျခခံ အျဖစ္ အသံုးျပဳရျခင္းျဖစ္သည္။ ကြပ္ကဲမႈဆုိရာ၌ ရာထူးအဆင့္အတန္းအရျဖစ္ေစ၊ လႊဲအပ္ထားေသာ တာဝန္အရျဖစ္ေစ   တပ္မွဴးတစ္ဦး    သုိ႔မဟုတ္ စစ္ေခါင္း ေဆာင္ တစ္ဦးက လက္ေအာက္ ငယ္သားမ်ားအား တရားသျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္အခြင့္ အာဏာကုိ ကြပ္ကဲမႈဟုေခၚသည္။ကြပ္ကဲမႈသည္   အမိန္႔တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ လုိက္႐ံု ႏွင့္ၿပီးေျမာက္မည္မဟုတ္ဘဲ ေအာက္ေျခမွ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ ကြပ္ကဲ မႈၿပီး ေျမာက္မည္ျဖစ္သည္။

ထိေရာက္ ေသာကြပ္ကဲမႈသည္အမိန္႔သေဘာ သက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အတင္းအက်ပ္ ေစခုိင္းျခင္း မဟုတ္ေစကာမူကြပ္ကဲမႈကြင္းဆက္ (Chain of Command) သည္ အဆင့္ ဆင့္ျဖတ္ သန္း ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရျခင္းျဖစ္ရာ    လက္ေအာက္အဆင့္အတန္းအားလံုးမွ     တိက် စြာ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ ေသာကြပ္ကဲမႈျဖစ္ မည္ျဖစ္သည္။

ထိန္းခ်ဳပ္မႈ (ဃသညအမသူ) မွာမူ  တပ္မွဴး၊ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးမွ တပ္တစ္တပ္ ကုိကြပ္ ကဲရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ အမိန္႔၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္း ကမ္းမ်ားအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ျခင္း၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္း ေပးျခင္း၊ အခက္အခဲမ်ားေျဖရွင္းေပးျခင္း၊ ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းျခင္း စသည္တို႔သည္ စစ္ဘက္ေခါင္း ေဆာင္၏ ဦးစီးအဖြဲ႕ (Staff) မ်ား၏ ပံုမွန္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္ တပ္မွဴး၏ ကြပ္ကဲမႈမပါဘဲ ေခ်ာေမြ႕စြာလည္ ပတ္ေနပါက တပ္မွဴး၏ ကြပ္ကဲမႈကုိထိေရာက္စြာ အ ေထာက္ အကူျပဳ မည္ျဖစ္သည္။ထိန္းခ်ဳပ္မႈခ်ဳိ႕ယြင္းပါက ကြပ္ကဲမႈကုိ ထိခုိက္မည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈတို႔ကုိ မည္သည့္ တပ္မေတာ္၌ မဆုိဟန္ခ်က္ညီ အ သံုးျပဳၾကရသည္။ထုိသုိ႔အသံုးျပဳရာ၌ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကြပ္ကဲထိန္းခ်ဳပ္မႈပံုစံ ႏွစ္မ်ဳိးကုိ အသံုးျပဳၾကရ သည္။ ရည္မွန္းခ်က္ တာဝန္ေပးပံုစံျဖင့္ ကြပ္ကဲထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ အေသးစိတ္ အမိန္႔ေပးပံုစံျဖင့္   ကြပ္ကဲထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္ေပးပံုစံျဖင့္ ကြပ္ကဲ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၌ စစ္ ဘက္ေခါင္းေဆာင္သည္ လက္ေအာက္တပ္မွဴး တစ္ဦးခ်င္းသုိ႔ ရည္မွန္းခ်က္ တာဝန္ႏွင့္ အဓိက လုိလားခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေပးၿပီး လြတ္လပ္စြာ ထုိးထြင္းႀကံဆ  ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ေအာက္ခံတပ္၏ စြမ္းအားႏွင့္ အရင္းအျမစ္တို႔ကုိ အသံုးခ်လ်က္ ျဖစ္ႏုိင္သမွ်   အေကာင္းဆံုးၿပီးစီးေအာင္ျမင္ေအာင္ တာဝန္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ေအာက္ အခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းျခင္းကုိ အထုိက္အေလ်ာက္ခြင့္ျပဳထားၿပီး လြတ္လပ္စြာ  ေဆာင္ရြက္မႈလုိအပ္သည့္ စစ္ဆင္ေရးအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ပုိမုိသင့္လ်ာ္ ေသာပံု စံျဖစ္ပါသည္။

 အေသးစိတ္အမိန္႔ေပးပံုစံျဖင့္ ကြပ္ကဲထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းပံုစံတြင္မူ ဗဟုိမွ ဦးစီး ထိန္းခ်ဳပ္၍ ေပါင္းစပ္ ညိႇႏႈိင္း ေပးျခင္း၊ အထက္ဌာန၏ လုိလားခ်က္ကုိ အေသးစိတ္ညိႇႏႈိင္းေပးရာတြင္ ထိေရာက္ ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကုိ ပုိမုိတိက်ျခင္း၊ လက္ေအာက္ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈပုိမ်ားျခင္း၊ အေသးစိတ္အေျခအေနကုိ   တိက်စြာသိႏုိင္ျခင္း စသည့္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားရရိွႏုိင္သည္။ ၎ပံုစံ၌ လက္ေအာက္ တပ္မွဴးမ်ား ၏ ထုိးထြင္းဥာဏ္အသံုးျပဳရန္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးေသာ္လည္း ေတြ႕ႀကံဳရသည့္ အေျခ အေနေပၚမူတည္၍ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

၎အေျခခံ အခ်က္မ်ားမွာ ႏုိင္ငံတကာတပ္မေတာ္တုိင္း က်င့္သံုးေနရေသာပံုစံမ်ား ျဖစ္သည္။ မည္သည့္စနစ္ကုိ က်င့္သံုးသည္ျဖစ္ေစကြပ္ကဲမႈ၏အသက္ျဖစ္ေသာ အမိန္႔ ႏွင့္ ၫႊန္ၾကား ခ်က္တို႔ကုိ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္က   ကြပ္ကဲမႈကြင္းဆက္ Chain of Command) ကုိ အ သံုးျပဳ၍  အထက္မ ွေအာက္ေျခအထိ စီးဆင္းေစရမည္ျဖစ္သည္။

ေခါင္းေဆာင္၏အမိန္႔႔ကုိ တပ္မွဴးအဆင့္ဆင့္တို႔က  တိက်စြာ တစ္ပံုစံတည္းလုိက္နာ က်င့္သံုး ေစရမည္ျဖစ္သည္။ စစ္ဆင္ေရးႏွင့္စစ္မႈေရးရာတြင္လူ႔အသက္အႏၲရာယ္ ေျမာက္ျမားစြာ အ က်ဳံး ဝင္ လ်က္ရိွသည္။ စစ္မႈေရးရာသည္ လူသတၱဝါမ်ား တည္ရိွသေရြ႕ မလုိလားအပ္ ေသာ္လည္း ေရွာင္ဖယ္၍မရေသာ   ျဖစ္စဥ္ တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤသုိ႔မလုိလားအပ္ေသာ္လည္း ေရွာင္ဖယ္၍မရႏုိင္သည့္ စစ္မႈေရးရာကိစၥ မ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ေစရန္၊ အႏုိင္ရေစရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ အဆံုးအ႐ႈံးနည္းေစရန္အတြက္ စစ္ဘက္ ေခါင္း ေဆာင္၏အမိန္႔ကုိ နာခံျခင္းတည္းဟူေသာ ''တစ္ေသြး၊ တစ္သံ၊ တစ္မိန္႔'' ဟူသည္ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္သည္။

တူညီဝတ္စံု (Uniform) ဝတ္ဆင္လ်က္ စိတ္တူ၊ ကုိယ္တူ တပ္ဖြဲ႕စိတ္ (Esprit De Corpsကုိ သြတ္သြင္းေပးထားရျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ''တစ္ေသြး၊ တစ္သံ၊ တစ္မိန္႔''ဟူေသာ  

ေဆာင္ပုဒ္ သဖြယ္ စကားရပ္ေပၚေပါက္လာရျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ေသြး၊ တစ္သံ၊ တစ္မိန္႔'' အေပၚတန္ ဖုိးထားလာရျခင္း စံခ်ိန္၊ စံၫႊန္းအျဖစ္ သတ္ မွတ္လာရျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း     ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လစ္ဘရယ္ဝါဒ၏ ဦးေဆာင္ႏုိင္ ငံျဖစ္ ေသာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ တပ္မေတာ္သည္လည္း စစ္ဆင္ေရးႏွင့္စစ္မႈေရးရာကိစၥမ်ား၌ Uni-tary of Command ဆုိသည့္ ''တစ္ေသြး၊ တစ္သံ၊ တစ္မိန္႔''ကုိ လက္ရိွအေျခအေနထိ  ဆက္လက္ က်င့္သံုးေနေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။  

အုိစမာဘင္လာဒင္ကုိလက္ရဖမ္းဆီးခဲ့ သည့္စစ္ ဆင္ေရး၌မည္သုိ႔မည္ပံု စစ္ဆင္ေရးကုိ ကြပ္ကဲခဲ့သည္ကုိ ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစေသာကမၻာ ေက်ာ္ခဲ့သည့္ သမုိင္းဝင္ဓာတ္ပံု တစ္ပံု ကုိၾကည့္ လွ်င္ တပ္မေတာ္တုိင္း၏ စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈ၊ စစ္ဆင္ေရးကုိ ႀကီး/ငယ္မဟူ ႀကိဳးစားအားထုတ္ ကြပ္ကဲမႈခ်င္းတူညီပံုကုိ ေတြ႕ႏုိင္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္   ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတစ္ ခုျဖစ္ေသာ ဖိ လစ္ပုိင္ တပ္မေတာ္၏ လက္ရိွ ဆင္ႏႊဲေနေသာ   အၾကမ္းဖက္ႏိွမ္နင္းေရး စစ္ပဲြႏွင့္ မူးယစ္ေဆးႏွိမ္နင္းေရး စစ္ပြဲတို႔၌ ''တစ္ေသြး၊ တစ္သံ၊ တစ္မိန္႔'' ဟူေသာ  Unified Command" "Unity of Com-mand"  ေဆာင္ ရြက္ ေနမႈမ်ားသည္ ထင္ရွားေသာ သက္ေသသာဓကမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

စနစ္တစ္ခုမွတစ္ခုသုိ႔  ကူးေျပာင္းရာ၌ ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းအဆင့္ (Liberatization) ကုိ မလဲြ မေသြျဖတ္သန္း ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ¤င္းမွတစ္ဆင့္ ကူးေျပာင္းေရးအဆင့္ (Transi-tation) ၎းမွ သည္ ခုိင္မာေစေရးအဆင့္  (Consolidation) တို႔ကုိ ကူးေျပာင္းရမည္ျဖစ္သည္။  ထုိကဲ့သုိ႔  ေဆာင္ရြက္ၾကရာ၌ ကူးေျပာင္းေရးအဆင့္သည္  သိမ္ေမြ႕နက္နဲ အခက္ခဲ ဆံုးျဖစ္ ေၾကာင္း ေလ့လာသူ မ်ားက ဆုိၾကသည္။

၎အဆင့္၌ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အျပဳသေဘာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ခုိင္မာေသာ Institution ျဖစ္ထြန္းလာေရးသည္ အခရာက်သည္။ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီး၏ အျပဳသေဘာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈကုိလုိလား လွ်င္၎တို႔၏ တန္ဖုိးထားေသာအရာမ်ား၊ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားအေပၚအေလး ထားႏုိင္ ရမည္ျဖစ္ ပါသည္။

 ဆုိလုိ ရင္းကုိ သေဘာေပါက္ႏုိင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔မဟုတ္ဘဲ အျခားသူမ်ား၏ အမွတ္ အသားသ႐ုပ္ (Identity) ကုိ ပစ္ပယ္၍ မိမိ၏ အမွတ္အသားသ႐ုပ္ (Identity) ကုိသာ ေရႊ ခ် လုိေသာ သူရဲေကာင္း မ်က္ႏွာဖံုးကာထားသည့္ အတၱႀကီးမားေနပါက ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း ''ခ်စ္၊ ေၾကာက္၊ ႐ိုေသ'' ႏွင့္ ''တစ္ေသြး၊ တစ္သံ၊ တစ္မိန္႔'' တို႔ကုိ သာဓကျပဳ ေရး သား လုိက္ ရပါသည္။  

Read 587 times
Rate this item
(0 votes)