SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

သစၥာပန္းမ်ားလန္းေစခ်င္ ေမတၱာလမ္းဖြင့္ၿမဲပင္

Monday, 21 January 2019 09:47 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ကမၻာ့ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ (၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အတြက္ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူ အေပါင္းတို႔ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာ ၾကေစေၾကာင္း သဝဏ္လႊာမ်ားကို ေန႔စဥ္ သတင္းစာမ်ား၌ ေတြ႕ရသည္မွာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအေပါင္းတို႔ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့သည္မွာ (၇၁)ႏွစ္ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ စိန္ရတုကာလကို လြန္ေျမာက္ ခဲ့ေလၿပီ။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီး စိန္ရတုကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတို႔၏ဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရာမ်ားစြာ ရွိေနေသးသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတို႔၏ဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ တစ္ဦးေကာင္း တစ္ေယာက္ေကာင္း၊ တစ္သင္းတစ္ဖြဲ႕ေကာင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံသားတိုင္းအေနျဖင့္ မိမိစြမ္းႏိုင္သည့္ ေနရာမွ တစ္တပ္တစ္အားပါဝင္၍ စုေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည္။

ယေန႔ကာလတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္တိုးတက္ေရးဟူေသာ စကားလံုးႏွစ္လံုးကို အေလးထား ေျပာၾကားေနၾကသည္မွာ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ တုိးတက္ေရးသည္ အဓိပၸာယ္ ျခားနားေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေလ့လာ ေဖာ္ထုတ္ထားၾကသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ အကန္႔အသတ္မရွိဘဲ ဘဝေနဝင္ခ်ိန္အထိ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရမည့္ အလုပ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုး ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ မိမိတစ္ဦးတည္းအတြက္ တစ္သက္တာစား မကုန္ေအာင္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝၾကေသာ္လည္း ေက်နပ္မေနၾကဘဲ မိသားစုမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ မိမိေဆြမ်ဳိးမိတ္သဂၤဟမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို႔အတြက္ မေနမနားႀကိဳးစားေနၾကသည္။ ဤသို႔ လူအေပါင္းကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ၾကရာ၌ ႐ုပ္ခႏၶာအတြက္လိုအပ္ေသာ စားဝတ္ေနေရးသာမဟုတ္ဘဲ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာသင္ၾကားေပးေရး အတြက္ပါ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ လိုသည္။ ပညာမပါဘဲ မည္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုမွ် စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အားလံုးသိၾကၿပီး ျဖစ္သည္။

ပညာရွင္မ်ားက ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ရွင္းလင္းၾကၿပီးေနာက္ တိုးတက္ေရးကို ရွင္းလင္းၾကရာ၌ တိုးတက္ေရးသည္ မိမိလက္ရွိ အေနအထားထက္ အနည္းငယ္တိုးလာျခင္း ျဖစ္ၿပီး အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိသည္။ အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ မိမိလက္ရွိရေနေသာ လုပ္အားခထက္ ပိုရလိုလွ်င္ အခ်ိန္ပိုလုပ္ကိုင္ရမည္။ ေငြေၾကးစုေဆာင္းလိုသူသည္ အသံုးစရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရမည္ျဖစ္ရာ သာမန္အေနအထားထက္ တိုးတက္လိုေသာ္ အတိုး၊အေလွ်ာ့ျပဳလုပ္ရေသာ အကန္႔အသတ္ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာရလိုသူသည္ အျခားသူမ်ားထက္ပို၍ သင္ယူေလ့လာ မွတ္သားလိုစိတ္ ထက္သန္ ရမည့္အျပင္ လက္ေတြ႕ဆန္သူ ျဖစ္ရမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ အရွိန္တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာအထိ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ အသီးသီးသို႔ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိမႈႏွင့္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈကို ပညာရွင္တို႔က ဆန္းစစ္ေလ့လာထားၾကသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းရရွိေသာ ႏိုင္ငံျခား အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား စာရင္း၌ အလွဴရွင္ႏိုင္ငံႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ၁၅ ဖြဲ႕တို႔က ကူညီေထာက္ပံ့ေသာလုပ္ငန္း ၁၄ ခုရွိသည္။ ၄င္းတို႔မွာ က်န္းမာေရးႏွင့္ အေထြေထြ၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ အစားအစာလံုၿခံဳမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ သိုေလွာင္ေရး၊ ပဋိပကၡတားဆီးေရးႏွင့္ ေျဖရွင္းေရး၊ အစိုးရႏွင့္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အေရးေပၚတံု႔ျပန္မႈ၊ အေျခခံ က်န္းမာေရး၊ ငါးလုပ္ငန္း၊ လူဦးေရဆိုင္ရာ မူဝါဒအစီအစဥ္မ်ား၊ ပညာေရးနယ္ပယ္အားလံုး၊ အျခားက႑စံုႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ ျပည္တြင္းမွ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ပမွ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္၍ စုစုေပါင္း၂၈ ဖြဲ႕တို႔ပါဝင္ၾကသည္။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မဟုတ္ၾကဘဲ အဖိုးအချဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကရာ အကူအညီအေထာက္အပံ့ စုစုေပါင္း၏ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ဝန္ေဆာင္ခ အသံုးစရိတ္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားထံသို႔ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေရာက္ရွိေၾကာင္း ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကာလက က်င္းပေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ား၌ ေဆြးေႏြးသြားသည္ကို မွတ္သားရဖူးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား စီးဝင္လ်က္ရွိရာ အခ်ဳိ႕က စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ထိေရာက္မႈ အနည္းငယ္သာ ေတြ႕ရၿပီး ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး စသည္ျဖင့္ စြက္ဖက္မႈ အခ်ဳိ႕ရွိျခင္းေၾကာင့္ ေကာင္းက်ဳိးျပဳမႈထက္ ဆန္႔က်င္ဘက္သို႔သာ ဦးတည္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ အႏုတ္လကၡဏာ ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူတို႔က သတိေပးထားၾကသည့္အတိုင္း ယေန႔အခ်ိန္၌ ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရသည္ကို မည္သူမွ် ျငင္းကြယ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူတို႔ဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔တြင္ တစ္တပ္တစ္အား သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ တပ္မေတာ္က ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး ေဆြးေႏြးရန္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ထားၿပီးျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးအေပၚ သစၥာေစာင့္သိသူမ်ားအတြက္ ေမတၱာလမ္းဖြင့္ ထားေၾကာင္း ျမဝတီက ထပ္ေလာင္း ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။ ။

Read 87 times Last modified on Monday, 21 January 2019 09:48