SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ေတာင္သူလယ္သမား ျပည့္အင္အား

Saturday, 02 March 2019 09:57 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ယေန႔ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ မတ္ ၂ ရက္သည္ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ စုိက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ သဘာဝကေပးေသာေရခံေျမခံေကာင္းႏွင့္ သင့္တင့္ေသာ ရာသီဥတု၊ မွ်တေသာလူဦးေရတို႔ တည္ရွိေသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ေနထုိင္ ၾကေသာ လူဦးေရ၏ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေက်းလက္ေဒသ၌ေနထိုင္၍ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိး ေရးႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္စုစုေပါင္းတန္ဖိုး (GDP) ၏ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို လယ္ယာက႑မွ ထုတ္လုပ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ လူဦးေရတိုးပြားလာသည္ႏွင့္အမွ် စားနပ္ရိကၡာ ထုတ္လုပ္မႈကိုလည္း တိုးတက္ထုတ္လုပ္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔၏ အခန္းက႑သည္ အေရး ပါလ်က္ရွိသည္။ ကမၻာ့လူဦးေရသည္ယေန႔အခ်ိန္တြင္ သန္းေပါင္း ၇ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိရာမွ ေနာင္လာမည့္ ၂ဝ၅ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ သန္းေပါင္း ၉ဝဝဝ ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္း ထားသျဖင့္ ျပည္တြင္းစားသံုးမႈမွပိုလွ်ံေသာရိကၡာကို ျပည္ပသုိ႔တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ေမွ်ာ္မွန္း၍ စုိက္ပ်ဳိးေရး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတိုးျမႇင့္ေရးကို အရွိန္အဟုန္တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ၾကရ မည္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္မွာပင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အပိုဝင္ေငြရရွိေရးအတြက္ ေမြးျမဴ ေရးလုပ္ငန္းတြဲဖက္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက အားေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ သမား႐ိုးက်စုိက္ပ်ဳိးေရးစနစ္မွ ေခတ္မီသိပၸံ နည္းက်စုိက္ပ်ဳိးေရးစနစ္ျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ႏွစ္သီးစား၊ သံုးသီးစားစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ႏုိင္ ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပင္ ရာသီဥတုဒဏ္ ခံႏုိင္ေသာ အထြက္တိုး မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔ သီးႏွံမ်ား စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး၊ သြင္းအားစု မ်ားအသံုးျပဳႏုိင္ေရး၊ ေစ်းကြက္ရရွိေရး တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ စိုက္ပ်ဳိး စရိတ္ႏွင့္ ရိတ္သိမ္းစရိတ္ကိုပါ သက္သာေသာ အတိုးႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္ေခ်းေပးလ်က္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမား အက်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္ေပးထားသည္။

လက္ရွိတြင္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒကို ျပ႒ာန္းေပးထားၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရမည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ စုိက္ပ်ဳိးေျမ တိုးခ်ဲ႕ေရးအတြက္ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားကုိ လယ္ယာေျမအျဖစ္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး စိုက္ပ်ဳိး ေျမမရွိသူမ်ားအားေဝငွေပးရန္ အေျခအေနေပးေသာ ေဒသမ်ား၌ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ စုိက္ပ်ဳိးရာသီအလိုက္ သီးႏွံစုိက္ပ်ဳိးစရိတ္ႏွင့္ရိတ္သိမ္းစရိတ္မ်ားထုတ္ေခ်းေပးျခင္းျဖင့္ ကုန္သည္ပြဲစားမ်ား၏အျမတ္ထုတ္မႈမွသက္သာေစၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းေကာင္းရခ်ိန္မွသာ သီးႏွံမ်ားထုတ္ေရာင္းႏုိင္သည့္အခြင့္အလမ္းရရွိေနၾကသည္။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ဘဝဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရွိသည္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ကာယ၊ ဥာဏ၊ ဝီရိယစြမ္းအားတို႔ကုိ စုိက္ထုတ္ႀကိဳးပမ္းၾကရမည္ျဖစ္ သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးစနစ္သည္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ျပည္ပပို႔ကုန္တိုးျမႇင့္ေရးႏွင့္ ပို႔ကုန္အမည္သစ္မ်ား၊ တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္ကုန္မ်ားျပည္ပသုိ႔ တင္ပို႔ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမား မ်ားက ဟန္ခ်က္ညီႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ဆန္ႏွင့္ဆန္ကြဲမ်ားကို ျပည္ပသုိ႔ ပိုမိုတင္ပို႔ႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ကြၽဲ၊ ႏြား၊ ဆိတ္ႏွင့္သုိးတို႔ကို သတ္မွတ္ ထားေသာမူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ ျပည္ပသုိ႔တင္ပို႔ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး အရွိန္အဟုန္ တိုးျမႇင့္သည့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၂ ရက္တြင္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ကို ႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့သည့္အျပင္ ကုန္သြယ္မႈအထူးအခြင့္အေရး (GSP) ကိုပါ ခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္း ေၾကာင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပည္ပသုိ႔ တင္ပို႔ရန္ ေစ်းကြက္ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔လာၿပီ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ဥာဏအသံုးခ် ႏုိင္ေရးအတြက္ အထြက္တိုး မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔ ထုတ္လုပ္ေရးနည္းပညာ၊ ထုတ္ကုန္သီးႏွံမ်ား အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေရးနည္းပညာ၊ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္ဆံုး႐ံႈးမႈ ေလ်ာ့နည္းေရးနည္းပညာ၊ ဓာတ္ၾကြင္း အာနိသင္ ကင္းစင္ေရး နည္းပညာတို႔ကို ျဖန္႔ေဝေပး လ်က္ရွိရာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက အက်ဳိးရွိရွိအသံုးခ်ၾကသျဖင့္ တုိးတက္မႈရွိေနၿပီျဖစ္ သည္။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ အက်ဳိးရိွေစမည့္ အထြက္တိုးမ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိး သန္႔သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ႏုိင္ၾကေစရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိကတို႔ပူးေပါင္း ႀကိဳးစားေနၾကရာ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈေၾကာင့္ စီမံကိန္းမ်ားေအာင္ျမင္ ေနေၾကာင္း သိရသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ သဘာဝကေပးေသာအေျခအေနေကာင္းမ်ား ေရရွည္ တည္တံ့ေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑မွ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးအင္အားေတာင့္တင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနၾကေသာ ေတာင္သူလယ္သမားထုႀကီး၏ ေစတနာကုိ မုဒိတာပြားရင္း ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အခါသမယတြင္ ျမဝတီက ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္း တင္အပ္ပါ သည္။ ။

Read 45 times Last modified on Saturday, 02 March 2019 10:14