SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

စကၠန္႔ေျခာက္ဆယ္တစ္မိနစ္

Sunday, 03 March 2019 08:29 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ယေန႔ကာလ အရာရာတိုင္းတြင္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် အရည္အေသြးေရြးခ်ယ္မႈကလည္း အပ္သြားရာအပ္ခ်ည္ပါ သည့္အလား တြဲလ်က္ပါလာသည္။ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ မ်ားမွာလည္း လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းၿပိဳင္ဆိုင္မႈ၊ အသင္းအဖြဲ႕လိုက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ၊ လုပ္ငန္းအခ်င္းခ်င္းၿပိဳင္ဆိုင္မႈ၊ ေနရာေဒသတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားမွ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ၿပိဳင္ဆိုင္မႈအထိ က်ယ္ျပန္႔လ်က္ရွိရာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ မိမိကုိယ္မိမိအရည္ အေသြးျပည့္ဝေအာင္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေနၾက ရမည္ျဖစ္သည္။ စကၠန္႔ ၆ဝ တစ္မိနစ္၊ မိနစ္ ၆ဝ တစ္နာရီ၊ ၂၄ နာရီ တစ္ရက္ဟူေသာ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္စံႏႈန္းကို မူလတန္းပညာသင္အရြယ္မွာပင္ အလြတ္က်က္မွတ္ခဲ့ၾကရၿပီး ျဖစ္သည္။ ၂၄ နာရီ တစ္ရက္အတြင္း လူတိုင္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်ိန္ခြဲေဝမႈကိုလည္း လူမွန္းသိတတ္သည့္အရြယ္မွစ၍ သိထားၾကၿပီးျဖစ္သည့္အတိုင္း အိပ္ခ်ိန္၊ အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ အပန္းေျဖနားေန ခ်ိန္တို႔ကို စနစ္တက်ပိုင္းျခားအသုံးခ်သည့္အေလ့အထ ရွိ၊ မရွိ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ၾကရန္လိုသည္။ လူမွန္းသိတတ္စအရြယ္တြင္ အခ်ိန္ပိုင္းျခားအသုံးခ်တတ္ရန္ လူႀကီးမ်ားက အေလ့အက်င့္ျပဳလုပ္ေပးၾကသည္။ မိမိကုိယ္မိမိထိန္းေက်ာင္းရမည့္ အရြယ္ေရာက္ လာေသာအခါ ထိုအေလ့အက်င့္သည္ အေလ့အထျဖစ္လာသည္။အသက္အရြယ္မေရြး၊ လူတန္းစားအလႊာမေရြး ေမြးကတည္းကပါလာသည့္ တူညီေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈသည္ တစ္ရက္အတြက္ ၂၄ နာရီျဖစ္သည္။ အပိုအလိုမရွိ လူတိုင္းတူညီေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈ ၂၄ နာရီကို သုံးမ်ဳိးပုိင္းျခားထားသည့္အနက္ မည္သည့္အခ်ိန္က အေရးအႀကီးဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္သည္ကို ေစ့ငုလိုက္ေသာ အခါ အပန္းေျဖနားေနခ်ိန္သည္ အေရးအႀကီးဆုံး အခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု ပညာရွင္တို႔ကေထာက္ျပထားၾကသည္။ ပညာရွင္တို႔၏ ရွင္းလင္းခ်က္မွာ အိပ္ခ်ိန္သည္ က်န္းမာေရးအတြက္ ခိုင္လုံေကာင္းမြန္ေစမႈမွတစ္ပါး အျခားအက်ဳိးေက်းဇူးမရႏိုင္ေၾကာင္း၊ အိပ္စက္ျခင္းသည္ တိုးတက္ႀကီးပြားေရးကိုျဖစ္ေစမည့္ မ်ဳိးေစ့မပါ႐ုံမွ်မက အိပ္ေနျခင္းအားျဖင့္ ႐ုပ္ဝတၴဳပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရး အေတြးအျမင္တို႔ အလိုလိုေရာက္မလာႏိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပထားသည္။ အလုပ္ခ်ိန္သည္ လူတစ္ဦး၏ အေတြးအျမင္ႏွင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈတို႔ကိုေပါင္းစပ္၍ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရေသာအခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ ေအာင္ျမင္ မႈႏွင့္ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရးအတြက္ မ်ဳိးေစ့ကိုရွင္သန္ႀကီးထြားေအာင္ ပ်ဳိးေထာင္ျပဳစုရေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု ပညာရွင္တို႔က ၫႊန္ျပထားၾကသည္။ လူတစ္ဦးအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရး မ်ဳိးေစ့ရွင္သန္ႀကီးထြားေအာင္ ပ်ဳိးေထာင္ျပဳစု ရေသာ အလုပ္ခ်ိန္သည္ အေရးအႀကီးဆုံး အခ်ိန္ျဖစ္သင့္ပါလ်က္ အပန္းေျဖနားေနခ်ိန္ကို အေရးအႀကီးဆုံး အခ်ိန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းသည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနၿပီေလာဟု ေတြးေတာစရာရွိသည္။ အလုပ္ခ်ိန္ကို တာဝန္သိစိတ္ကေႏွာင္ဖြဲ႕ ထားသျဖင့္ ေတြးလိုရာေတြးေသာစိတ္ေလလြင့္မႈမရွိ၊ သြားလိုရာသြားလို႔မရျခင္းေၾကာင့္ လူတစ္ဦးအတြက္ အလိုအေလ်ာက္ ထိန္းကြပ္ၿပီးျဖစ္သည္။ အပန္းေျဖနားေနေသာ အားလပ္ခ်ိန္သည္ စိတ္သြားတိုင္းကိုယ္ပါႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းရွိျခင္းေၾကာင့္ လူတစ္ဦး အတြက္ အေကာင္းေရာအဆိုးပါျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ မ်ဳိးေစ့ပါဝင္လ်က္ရွိရာ ေရြးခ်ယ္တတ္ဖို႔လိုသည္။ အပန္းေျဖ နားေနေသာ အားလပ္ခ်ိန္ကိုေလွ်ာ့၍ အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္လိုက္ေသာအခါ ဘဝေအာင္ျမင္ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရးကို အက်ဳိးျပဳသည္။ အလုပ္အေပၚ စိတ္အားထက္သန္မႈရွိျခင္းသည္ပင္ ထိုသူအတြက္ အပန္းေျပေစေသာ အနားယူမႈျဖစ္ေစေၾကာင္း ဘဝေအာင္ျမင္ႀကီးပြား ခ်မ္းသာေရးကို လက္ေတြ႕ရရွိထားသူ၏ အေတြ႕အႀကံဳကို ေဖာ္ျပထားၾကသည္။ အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ အပန္းေျဖနားေနေသာအခ်ိန္ကို ေပါင္းစပ္အသုံးခ်ျခင္းသည္ ဘဝေအာင္ျမင္ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရးအတြက္ ေရႊလမ္းေငြလမ္း ေဖာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ၌ အလုပ္လုပ္ရင္းပညာသင္၊ ပညာသင္ရင္း အလုပ္လုပ္ေနၾကသူမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ လက္ေတြ႕သိျမင္ႏိုင္ၾကသည္။ အပန္းေျဖနားေနေသာ အားလပ္ခ်ိန္ကို ရွိသင့္သည္ထက္ပို၍ ခြဲေဝအသုံးခ်ျခင္း၊ အိပ္ခ်ိန္ႏွင့္ အားလပ္ခ်ိန္ကို ေပါင္းစပ္ျခင္းသည္ အက်ဳိးမရွိသကဲ့သို႔ စိတ္အလိုလိုက္မိလွ်င္လည္း အက်ဳိးမရွိ႐ုံမွ်မက အက်ဳိးယုတ္ေစႏိုင္ သည္။ စိတ္အလိုလိုက္၍ သြားလိုရာသြားမည္၊ ျပဳလိုရာျပဳမည္ဆိုလွ်င္ ကိုယ္ခႏၶာက်န္းမာေရးကိုပ်က္ယြင္းေစတတ္ျခင္းႏွင့္ စိတ္မၾကည္လင္မႈတို႔ေၾကာင့္ အလုပ္ခ်ိန္တြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အင္အားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ ယုတ္ေလ်ာ့ေစျခင္းတို႔အျပင္ ေငြေၾကးျဖဳန္းတီးမႈကိုပါ ျဖစ္ေစႏိုင္သျဖင့္ မည္သည့္အရာကိုမဆုိ အလြန္အကြၽံမျဖစ္ေအာင္ သတိေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားလာေသာ ယေန႔ကာလတြင္ စကၠန္႔ဟူေသာအခ်ိန္က အဆုံးအျဖတ္ ေပးေၾကာင္း သာဓကအျဖစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌က်င္းပသည့္ (၆၄)ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားတံခြန္စိုက္(ဝန္ႀကီးဌာနေပါင္းစုံ)ေျပးခုန္ပစ္ၿပိဳင္ပြဲ တတိယေန႔ ပြဲစဥ္မ်ားမွ အမ်ဳိးသားမီတာ ၁ဝဝဝဝ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုရရွိၾကသည့္ စံခ်ိန္မ်ားမွာ ပထမဆုရသူသည္ ၃၃ မိနစ္ ၃၂ ဒသမ ၆၆ စကၠန္႔၊ ဒုတိယဆုရသူသည္ ၃၃ မိနစ္ ၃၅ ဒသမ ၁၃ စကၠန္႔၊ တတိယဆုရသူသည္ ၃၃ မိနစ္ ၃၇ ဒသမ ၂၂ စကၠန္႔ အသီးသီးရရွိၾကရာ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယဆုရသူတို႔ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကြာျခားခ်က္သည္ ၃ စကၠန္႔ႏွင့္ ၂ စကၠန္႔သာရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္သည္ စကၠန္႔ႏွင့္အမွ် အေရးႀကီးသည္ဟု ျမဝတီက႐ႈျမင္ပါသည္။

 

Read 47 times Last modified on Sunday, 03 March 2019 08:30