SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

သံုးလြန္းတင္သံေယာဇဥ္ခိုင္ၿမဲေရး

Sunday, 24 March 2019 12:05 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ၁၃၅ မ်ဳိးတို႔သည္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား၌ အတူတကြ ေရာေႏွာေနထိုင္လ်က္ရွိၾကျခင္းေၾကာင့္ ထိုတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ပင္ကိုသဘာဝမွာပင္ ျပည္ေထာင္စုအသြင္ ေဆာင္ထားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သဘာဝပထဝီအေနအထားႏွင့္ ေဒသႏၲရပထဝီအေန အထားတို႔ကိုအစြဲျပဳၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အမည္တို႔ကို သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒသတစ္ခုအတြင္းစုေပါင္းေနထိုင္ၾကသည့္လူဦးေရအေပၚမူတည္၍ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာဝန္ႀကီးမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္) အခန္း(၄) ဥပေဒျပဳေရးက႑မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႕စည္းျခင္းဆိုင္ရာျပ႒ာန္း ခ်က္ ပုဒ္မ ၁၆၁ ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)ႏွင့္ (ခ)တို႔အရ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ေအးအတူပူအမွ် အတူတကြ လက္တြဲေနထိုင္ခဲ့ၾကသည့္ သမိုင္းအစဥ္အလာရွိေသာ တစ္အူထံု႔ဆင္းညီရင္းအစ္ကို၊ ေမာင္ရင္းႏွမမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္ၾကရာမွ ပထဝီအေနအထားအရ နီးလ်က္ႏွင့္ေဝးေနၾက သေယာင္ထင္ရေသာ္လည္း အေရးႀကီးလွ်င္ေသြးနီး၍ အေရးႀကံဳလွ်င္ေသြးဆံုခဲ့ၾကေသာ သမိုင္းအစဥ္အလာရွိၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ပထမျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဒုတိယျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္၊ တတိယျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးတို႔ကို လက္႐ံုးရည္၊ ႏွလံုးရည္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ သူရဲေကာင္းမင္းျမတ္ တို႔၏ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔၏ ျမန္မာျပည္သား ဟူေသာစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ျပည္ပမွက်ဴးေက်ာ္လာသူတို႔ကို တြန္းလွန္တိုက္ထုတ္ၾကသည့္ သမုိင္းအစဥ္အလာရွိသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း သံခင္း တမန္ခင္းျဖင့္ဆက္ဆံၾကသည့္သမုိင္းအစဥ္အလာလည္းရွိသည္။

တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔ ကံဇာတာညႇိဳးငယ္ခ်ိန္ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္၌ ျမန္မာ့ဦးစြန္း အေနာက္သို႔ယြန္းခဲ့ရေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားတို႔၏ေသြးစည္းညီၫြတ္မႈစြမ္းအားျဖင့္ တြန္းလွန္တိုက္ဖ်က္၍ တစ္မ်ဳိးသားလံုးသူ႔ကြၽန္ဘဝမွလြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္အခြင့္အေရးကို အတူတကြတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္တြင္ လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာလူမ်ဳိးဘဝသို႔ျပန္လည္ရရွိခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ဆိုးေမြအျဖစ္က်န္ရွိခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း သံသယ စိတ္ေၾကာင့္ စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး အားနည္းသြားသည့္ေနာက္ဆက္တြဲအက်ဳိးသက္ေရာက္ မႈေၾကာင့္ ေဒသတြင္းေရာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈပါေနာက္က်ေနရသည္ကို အမွန္အတိုင္း႐ႈျမင္သင္ခန္းစာယူၾကရန္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ရာသီဥတုအေျခအေနအရ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံပိုင္နက္နယ္ေျမကိုခ်ဲ႕ယူရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ ဖဲ့ယူႏိုင္ရန္ ပါးနပ္ေသာအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးနယ္ပယ္အသီးသီးတို႔တြင္ စိမ့္ဝင္ ေနၾကသည္မ်ားကို အမ်ဳိးသားေရးအသိအျမင္ျဖင့္ ႐ႈျမင္တတ္ၾကဖို႔လိုသည္။

လြတ္လပ္၍အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ေသာ ႏိုင္ငံႀကီးငယ္မေရြး အမ်ဳိးသားေရးမူဝါဒ ခ်မွတ္က်င့္သံုးေနၾကသည္။ ႏိုင္ငံဧရိယာအားျဖင့္ စတုရန္းမိုင္ေပါင္း ၆ ဒသမ ၅ သန္းေက်ာ္ က်ယ္ဝန္းၿပီး လူဦးေရ ၁၄၃ သန္းခန္႔ရွိေသာ ႐ုရွားႏိုင္ငံ၌ ႐ုရွားလူမ်ဳိး ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊တာတာလူမ်ဳိး ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အျခားလူမ်ဳိးမ်ားေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံဧရိယာအားျဖင့္ ၁ဝ၈ ဒသမ ၇ ဧကသာက်ယ္ဝန္းၿပီး လူဦးေရေထာင္ဂဏန္းမွ်သာရွိေသာ ဗာတီကန္စီးတီး ႏုိင္ငံ၌ အီတလီႏွင့္ဆြစ္လူမ်ဳိးတို႔ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ ကမၻာ့အျခားႏိုင္ငံမ်ား၌လည္း အလားတူ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးတည္းေနထိုင္ၾကသည္မဟုတ္ဘဲ လူမ်ဳိးမ်ားစုေပါင္းေနထိုင္ၾကသည္။

ထို႔အတူ ႏိုင္ငံတိုင္း၌ ထိုႏိုင္ငံ၏ပထဝီဝင္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား၊ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ သမိုင္းအစဥ္အလာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းတို႔ႏွင့္သဟဇာတျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ပံု၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ ႏိုင္ငံသားတို႔၏တာဝန္ႏွင့္ အခြင့္အေရးတို႔ကို သမိုင္းေရးအျမင္ႏွင့္ ဥပေဒ႐ႈေထာင့္တို႔ေပါင္းစပ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕က ေရးဆြဲျပ႒ာန္းၾကသည္။ အကြပ္မရွိေသာၾကမ္း ပရမ္းပတာမျဖစ္ေစရန္ထိန္းေက်ာင္းေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ႏုိင္ငံသား တိုင္းက ေလးစားလိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းသည္ ယဥ္ေက်းေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏အႏွစ္သာရ ႏွင့္တန္ဖိုးျဖစ္သည္။ ထိုအႏွစ္သာရႏွင့္ တန္ဖိုးေမွးမွိန္ပါက ႏုိင္ငံသားတို႔၏ဘဝလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ျဗဟၼစိုရ္တရား ထြန္းကားေရးတို႔ကို လည္ပင္းကိုးေတာင္ျပည့္ေအာင္ ေမွ်ာ္ေနၾကရဦးမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားေရးအင္အားစုတပ္မေတာ္၏ (၇၄)ႏွစ္ေျမာက္တပ္မေတာ္ေန႔ ဦးတည္ခ်က္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားေရး တာဝန္ျဖစ္ေသာ ဒို႔တာဝန္အေရးသံုးပါးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတို႔ကို အဓိကထားေဆာင္ရြက္ေရးဟူ၍ တပ္မေတာ္က ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တာဝန္ကို ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ။

Read 68 times Last modified on Sunday, 24 March 2019 13:39