Print this page

ေခတ္ႏွင့္အညီ အသြင္သစ္ျဖင့္ေရွ႕သုိ႔ခ်ီ

Saturday, 06 April 2019 11:30 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

လြတ္လပ္၍အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ေသာ ႏုိင္ငံတိုင္းတြင္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးတည္း ဟူေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ ခက္မသံုးျဖာတို႔ တည့္မတ္ ခိုင္မာေရးသည္ အဓိက အခန္း၌ တည္ရွိသည္။ ထိုမ႑ိဳင္ႀကီး (၃)ရပ္တုိ႔ အေျခမခိုင္လွ်င္ ျပည္တြင္း စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ႀကီးမားေသာ အခက္အခဲႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရတတ္ၿပီး ျပည္ပ စြက္ဖက္မႈကုိပါ  ခံရတတ္သည္။ မ႑ိဳင္ႀကီး(၃)ရပ္  တည့္မတ္ ခိုင္မာေနလွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူတို ႔ၾကည္ျဖဴေနျခင္း၊ ျပည္သူ အခ်င္းခ်င္း ပို၍ ခ်စ္ခင္ ေလးစားျခင္း အက်ဳိးထူးတို ႔ရရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။

ဆုိခဲ့ေသာ မ႑ိဳင္ႀကီး(၃)ရပ္ တည့္မတ္ ခိုင္မာေရး ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းေက်ာင္း ေပးေနေသာ သတင္းမီဒီယာကုိ စတုတၴမ႑ိဳင္ အျဖစ္ အမ်ား ျပည္သူတို႔က အသိအမွတ္ ျပဳထားၾကသည္။ မ႑ိဳင္ႀကီး ေလးရပ္ တည့္မတ္ခိုင္မာမႈသည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အင္အားကုိ ျဖစ္ေစျခင္းေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ အေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ က႑အလုိက္ က်င့္ဝတ္ သိကၡာတို႔ကို ေစာင့္ထိန္း လိုက္နာၾကရန္ သာမက မိမိတို႔ ထမ္းေဆာင္ရေသာ လုပ္ငန္း တာဝန္ ကြၽမ္းက်င္ ပိုင္ႏုိင္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဥာဏ သမၸတၱိႏွင့္ ျပည့္စံု ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ဥာဏ သမၸတၱိဟူသည္ မိမိ ထမ္းေဆာင္ ရေသာ တာဝန္ကို ကြၽမ္းက်င္ ပိုင္ႏုိင္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ လုံ႔လ ဝီရိယ စိုက္ထုတ္၍  ကုိယ္စြမ္း ဥာဏ္စြမ္း ရွိသမွ် ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တတ္သိ နားလည္ သင့္သမွ်တို႔ကို အၿမဲမျပတ္ ေလ့လာ သင္ယူေနျခင္း၊ေလ့လာ သင္ယူၿပီး သမွ်ကို ဥာဏ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ လုံ႔လ ဝီရိယ စုိက္ထုတ္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္စြမ္း ရွိျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။  ဤသို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာထြန္းေပါက္ေအာင္ျမင္မႈကို မရသည့္တိုင္ေအာင္ အနည္းဆံုး အားျဖင့္ မိမိ ကုိယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈရွိျခင္း၊  လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္မ်ား၏ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈကို ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဥာဏ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ လုံ႔လဝီရိယ ဟူသည္ လုပ္ငန္း ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳတုိ႔ကို လက္ေတြ႕ အသံုးခ်တတ္ၿပီး ပ်င္းရိျခင္းႏွင့္ ေလးလံ ထုိင္းမိႈင္းျခင္း မရွိဘဲ ေနရာေဒသ၊ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါတို႔ကို နားလည္၍ သတင္း အခ်က္အလက္ တို႔ကို တိက်ေသခ်ာမႈရွိ၊ မရွိ၊   ေရွ႕ေနာက ္အေၾကာင္း အက်ဳိး ဆီေလ်ာ္မႈရွိ၊ မရွိ စသည္တို႔ ဆင္ျခင္ ႏုိင္စြမ္းရွိျခင္းကို ဆုိလုိသည္။ ေလးလံ ထုိင္းမႈိင္းျခင္း၊ ေတြေဝျခင္း၊ အမ်ား အေပၚလိုအပ္သည္ ထက္ပို၍ မီွခိုၿပီး ေမွ်ာလုိက္

ေနျခင္းတို႔ကုိ သာမန္အားျဖင့္ ၾကည့္လွ်င္ ႐ိုးသားျခင္း ဟုထင္မွတ္ရေသာ္လည္း သက္ဆိုင္သူ အဖို႔ မိမိ ကုိယ္ မိမိ မသိျခင္း သို႔မဟုတ္ မသိဟန္ ေဆာင္ေနျခင္းသည္ပင္  မ႐ိုးသားမႈ ျဖစ္သည္ဟု ပညာရွင္တုိေျပာစကားရွိသည္။ မိမိ ကိုယ္ မိမိ ဆန္းစစ္မႈ မရွိသူတစ္ဦး အဖုိ႔ ခရီးသာတြင္ ရြာစဥ္မသိ၊  ပိုးသာကုန္ေမာင္ပံုေစာင္းမတတ္ဟူေသာ

ဆို႐ိုး စကားမ်ား အတိုင္းသာ ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ ရာစုေႏွာင္းပိုင္းက ေဘာလံုးသမား တစ္ဦး၏ ''W" ေျခာက္လံုး ဟူေသာ ေျပာစကားကို မွတ္သားရဖူးသည္။ ''W" ေျခာက္လံုးမွာ Work will win when wishing won't ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ ကိစၥမဆုိ ဆႏၵရွိ႐ံု မွ်ျဖင့္ မၿပီး ေျမာက္ႏုိင္ဘဲ လံု႔လ ဝီရိယ စုိက္ထုတ္ လုပ္ကုိင္ျခင္း ကသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္ ႏုိင္မည္ဟူ၍ ျမန္မာမႈ ျပဳေသာ္ ရႏုိင္ပါသည္။

ကမၻာလံုး ဆုိင္ရာ သတင္း မီဒီယာပညာကို   ေလ့လာၾကေသာ သုေတသီတို႔က သတင္း သမားဆိုသည္မွာ သတင္းေထာက္ကို သာဆုိလုိသည္မဟုတ္ဘဲ စာမူမွသည္ စာဖတ္သူ ဆီသုိ႔ ေန႔စဥ္အခ်ိန္မွန္၊ အခ်ိန္မီ ေရာက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ရေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္၌ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ေနၾကသူ အားလံုး ပါဝင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားရာ သက္ဆုိင္သူ အားလံုးတို႔အေနျဖင့္ ဥာဏ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ လံု႔လ ဝီရိယ စုိက္ထုတ္ လုပ္ကုိင္ တတ္ေသာ အေလ့အက်င့္ ရွိျခင္း၊ သတင္းစာ လုပ္ငန္းသည္  အခ်ိန္ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ အကန္႔အသတ္တို႔ ရွိသည္ကို နားလည္၍ မွန္မွန္ႏွင့္ ျမန္ျမန္ လုပ္ကုိင္တတ္ေသာ အေလ့အက်င့္ ရွိျခင္းတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုရန္   ကိုယ္တိုင္ ေလ့က်င့္ ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ သတင္း မီဒီယာ အဝန္းအဝိုင္း ျမဝတီ ေရာင္စံု ေန႔စဥ္ သတင္းစာ ေပၚထြက္လာသည္မွာ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္ျဖစ္သျဖင့္ ယခုဆုိလွ်င္  ရွစ္ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ျမဝတီသတင္းစာ၏ ရည္မွန္းပရိသတ္    (Target Audience) သည္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ စကားေျခာက္ခြန္း လူ၌ထြန္း၊ ေလးခြန္း ကုိ ပယ္၊ ႏွစ္ခြန္းတည္ ဟူေသာ ျမတ္ဗုဒၶ တရားေတာ္ကုိ လိုက္နာ က်င့္သံုးလ်က္ရွိၿပီး ဟုတ္တုိင္း မွန္ရာကို အေၾကာင္းအက်ဳိး ဆီေလ်ာ္စြာ ေစတနာထား ေရးသား ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။

ေန႔တိုင္းသည္ လူတိုင္းအတြက္   ေန႔သစ္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိၾကသည့္အတုိင္း သက္ရွိ၊ သက္မဲ့တို႔၏ ျမန္ဆန္ေသာ ေျပာင္းလဲမ ႈျဖစ္စဥ္တို႔ကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီေဖာ္ျပႏုိင္ရန္ မီဒီယာမ်ားက အားထုတ္ၾကရာတြင္ ႏွလံုးသား ရွိေသာ လူသားတို႔ သဘာဝကုိ နားလည္ထားသကဲ့သုိ႔ စည္းလံုး ညီၫြတ္ေသာ လူ႔ေဘာင္ ေလာက ေရရွည္တည္တံ့ေရး ကိုလည္း ဆင္ျခင္တံု တရားစြဲၿမဲ ထားလ်က္ ႏုိင္ငံႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔ အက်ဳိး စီးပြား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေသာ သတင္းစာ အျဖစ္ ေခတ္ႏွင့္ အညီအသြင္သစ္ျဖင့္ ခရီးဆက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း  ျမဝတီက ေၾကညာ ေမာင္းခတ္ လုိက္ပါသည္။  

Read 127 times