Print this page

ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အရွိန္ တုိးျမႇင့္

Wednesday, 01 May 2019 07:48 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ယေန႔ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ေမ ၁ ရက္သည္ ကမၻာ့အလုပ္သမားေန႔ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ စက္မႈထြန္းကား လာေသာအခါ အလုပ္သမားတုိ႔ စုိက္ထုတ္ လုပ္ကုိင္ရေသာ ကာယ၊ ဥာဏ စြမ္းအားႏွင့္ရရွိေသာ လုပ္အားခ မမွ်တျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားဆက္ဆံေရး မေျပမ လည္ျဖစ္ၾကရသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ လုပ္ငန္းရွင္တုိ႔၏ အျမတ္တင္စီးေလာဘမီးသည္ ကာယ၊ ဥာဏလုပ္သားတုိ႔အေပၚ အပူရွိန္ဟပ္လာေသာအခါ အလုပ္သမားတုိ႔မွာ ဝမ္းမဝမွ်မညီျဖစ္ရာမွ လူလည္းခ်ဳံး စိတ္လည္းႏုံးကာ လူမြဲဘဝတြင္ သံသရာလည္လ်က္ မိသားစုစားဝတ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးတုိ႔ နိမ့္က်ေနၾကရသည္။ ဤသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ လုပ္အားႏွင့္ လုပ္ခမွ်တေရးကုိ အလုပ္သမား တုိ႔ကေတာင္းဆုိၾကေသာ္လည္း အလုပ္ ရွင္တုိ႔က လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၈၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ပဲရစ္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ ကမၻာ့အလုပ္သမား ညီလာခံက အလုပ္သမား တစ္ဦးအတြက္ အလုပ္ခ်ိန္ကုိ တစ္ေန႔ ရွစ္နာရီသတ္မွတ္ေပးၿပီး ႏွစ္စဥ္ ေမ ၁ ရက္ ကုိ ကမၻာ့အလုပ္သမားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးသည္မွာ ယေန႔ဆုိလွ်င္ႏွစ္ေပါင္း ၁၃ဝ ျပည့္ၿပီျဖစ္သည္။

ပဲရစ္ၿမိဳ႕၌ ကမၻာ့အလုပ္သမား ညီလာခံ က်င္းပသည့္ ၁၈၈၉ ခုႏွစ္သည္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံး ၿဗိတိသွ်ကိုလုိနီ လက္ေအာက္ က်ေရာက္ခဲ့သည္မွာ ေလးႏွစ္ၾကာေသာ ကာလျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အလုပ္သမားတုိ႔မွာ ပဲရစ္ညီလာခံက ခ်မွတ္လုိက္ေသာ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကုိ မရရွိၾကသျဖင့္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားျပႆနာ အမ်ားဆုံးေပၚေပါက္သည့္ ေနရာသည္ ေခ်ာက္ေရနံ ေျမျဖစ္ၿပီး ဆိပ္ကမ္းကုန္တင္ ကုန္ခ်လုပ္ငန္းႏွင့္ ဧရာဝတီ သေဘၤာ ကုမၸဏီတုိ႔တြင္လည္း အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ဆိပ္ကမ္းကုန္တင္ကုန္ခ် အလုပ္သမားျပႆနာကုိ ၿဗိတိသွ်တုိ႔က ေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးစားၾကရာ၌ ျပည္ပမွ လာေရာက္လုပ္ကုိင္ၾက ေသာအ လုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အလုပ္သမားတုိ႔ ဘဝတူ အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္ေစေသာ နည္းလမ္းအသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။

ေခ်ာက္ေရနံေျမမွ သခင္ဖုိးလွႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ မုိင္ ၄ဝဝ ေက်ာ္ကြာေဝးေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ခ်ီတက္၍ အလုပ္သမားမ်ားဘဝ ျမႇင့္တင္ေရး ေတာင္းဆုိမႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဝ လြတ္ လပ္ေရးဆီသုိ႔ အေရာက္လွမ္းရန္ ေျခလွမ္းစတင္ လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလုပ္သမားတုိ႔၏ အခန္းက႑သည္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးနယ္ပယ္ အသီးသီး၌ အေရးပါလ်က္ရွိရာ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းတုိ႔တြင္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းႏုိင္ေအာင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေဒသတြင္းဆုိင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွၿပီး တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္ သမားေရးရာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ILO)ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စြန္႔ဦးတီထြင္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အလုပ္လုပ္ႏုိင္သူမ်ား ပုိမုိလက္လွမ္းမီေရး၊ အလုပ္သမား ေစ်းကြက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပုိမုိေကာင္းမြန္လာျခင္းအားျဖင့္ အလုပ္ခြင္မ်ား၌ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား က်င့္သုံးမႈပုိမုိ အားေကာင္းလာေစေရး၊ ထိခုိက္လြယ္ေသာ အလုပ္သမားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လူမႈအကာအကြယ္ေပးမႈ အက်ဳံးဝင္ေစရန္ တုိးခ်ဲ႕ေရးဟူေသာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားတုိ႔၏ သုံးပြင့္ဆုိင္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ေရးသည္ အဓိကက်ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္ကုိ အစဥ္ႏွလုံးသြင္းထား ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းဆုိင္ရာ မူဝါဒႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာမႈဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္၍ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း၌ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရး႐ုံးမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒ သမ်ားအတြက္ ေရြ႕လ်ား အလုပ္သမားမွတ္ပုံတင္ေပးေရး အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းျပပြဲမ်ား က်င္းပေပးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ျပည္တြင္း အလုပ္အ ကုိင္ရရွိေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းရရွိေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ကုန္ထုတ္စြမ္း အားျမင့္မားေရးတုိ႔အတြက္ အဓိကက်ေသာ သုံးပြင့္ဆုိင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အရွိန္အဟုန္တုိးျမႇင့္ ၾကပါရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလုပ္သမားထုႀကီးအား ဂုဏ္ျပဳလ်က္ ျမဝတီက တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ လုိက္ရပါ သည္။

Read 323 times Last modified on Wednesday, 01 May 2019 07:56