Print this page

ေၾကာင္းျခာေစ့ေစ့ပညာေငြ႕ျဖင့္

Thursday, 02 May 2019 09:33 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ပါဠိဘာသာမွ ဆင္းသက္လာသည့္  ပညာဟူေသာ ေဝါဟာရကို ျမန္မာအဘိဓာန္က အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရာ၌ ခြဲျခမ္းသိျမင္ႏိုင္ေသာ အသိဉာဏ္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ အတတ္ဟူ၍ လည္းေကာင္း ျပဆိုထားသည္။ ခြဲျခမ္းသိျမင္ႏုိင္ေသာ အသိဉာဏ္ဟု ဆိုရာတြင္ ျမင္သိစိတ္၊ ၾကားသိစိတ္၊ နံသိစိတ္၊ ရသခံစားမႈ၊ ထိေတြ႕ခံစားမႈ၊ ႀကံေတြးမႈတည္းဟူေသာ ဝိညာဥ္ေျခာက္ပါးတို႔၏ အေၾကာင္းႏွင့္အက်ဳိး၊ အေကာင္းႏွင့္အဆိုးတို႔ကို ပိုင္းျခား သိျမင္ႏုိင္ေသာ အသိဉာဏ္ကို ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

အင္းဝေခတ္စာဆိုေက်ာ္ ရွင္မဟာသီလဝံသ ေရးဖြဲ႕ထားေသာ ပါရမီေတာ္ခန္းပ်ဳိ႕ အပိုဒ္ ၇၁ ၌ ''ေျမြႏွင့္ မိေက်ာင္း၊ စသည္ေပါင္းေသာ္၊ ေျခာက္ေခ်ာင္းႀကိဳးျခာ၊ မကိုင္သာသို႔၊ ပမာတႏၲဳ၊ စကၡဳေသာတ၊ စသည္ေျခာက္စဥ္၊ စိတ္ဝိညာဥ္ကို ''ဟု ေတြ႕ရသည္။ ေျမြသည္ အမိႈက္ပံု၊ ျမက္ေတာ  စသည့္ ႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြး ေနရာတို႔၌သာေနရန္ ေပ်ာ္ေမြ႕သကဲ့သို႔ စကၡဳဝိညာဥ္သည္ အေရာင္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ပံုသဏၭာန္အေထြေထြတို႔၌ ေပ်ာ္ေမြ႕တတ္သည့္ သဘာဝရွိျခင္းေၾကာင့္ စကၡဳဝိညာဥ္(အျမင္အာ႐ံု)ကို ေျမြႏွင့္ဥပမာျပဳသည္။မိေက်ာင္းသည္ ေက်ာက္ဂူ လိုဏ္ေခါင္းစသည္တို႔၌ ေပ်ာ္ေမြ႕သကဲ့သို႔ ေသာတဝိညာဥ္ (အၾကားအာ႐ံု)သည္ နားအတြင္းလိုဏ္ေခါင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ တတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေသာတဝိညာဥ္ကို မိေက်ာင္းႏွင့္ ဥပမာျပဳသည္။ ေမ်ာက္သည္ တစ္ေနရာတည္း၌ ၿငိမ္ၿငိမ္မေနႏုိင္ဘဲ ေျပးလႊားေနတတ္သကဲ့သုိ႔  စိတ္ဝိညာဥ္သည္ အာ႐ံုတစ္ခု၌  ၾကာရွည္မတည္တတ္ဘဲ ထိုထို ဤဤေျပာင္းလဲ ေျပးသြားတတ္ေသာ သေဘာရွိျခင္းေၾကာင့္ မေနာဝိညာဥ္(စိတ္အာ႐ံု)ကို ေမ်ာက္ႏွင့္ဥပမာျပဳသည္။

ျမင္ကာမွ်၊ ၾကား႐ံုမွ်ျဖင့္ ယံုမွားသံသယစိတ္ ဝင္တတ္ေသာ ပုထုဇဥ္လူသားတို႔ သဘာဝေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးခ်ိန္မွစ၍  ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြင္း  တုိင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း  ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနၾကရသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ခုနစ္ခုအထိ ၾကာခဲ့ၾကေလၿပီ။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္က ႏုိင္ငံေတာ္တာဝန္ အရပ္ရပ္ကို ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ျပည္သူတို႔ လိုလားေတာင့္တေနေသာ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံသစ္ တည္ေဆာက္ရန္ လမ္းခင္း

ေပးေနခ်ိန္ႏွင့္   တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပင္   ေတာတြင္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရာ အဖြဲ႕ႀကီး ၁၇ ဖြဲ႕ႏွင့္ အဖြဲ႕ငယ္ ၂၃ ဖြဲ႕တို႔ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ဝင္ေရာက္လာၾကၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအလိုက္   ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသျဖင့္  ျပည္သူမ်ား စိတ္ႏွလံုး ခ်မ္းေျမ့ၾကရသည္။ႏုိင္ငံေတာ္သည္  ၂ဝ၁၁  ခုႏွစ္မွစ၍ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ ယေန႔အထိကာလအတြင္း တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၁ဝ ဖြဲ႕တို႔က လက္မွတ္ေရးထိုးၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ က်န္ရွိေနေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စိတ္ေအးေအးျဖင့္ အခ်ိန္ယူ ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ တပ္မေတာ္က ေဒသငါးခု၌ စစ္ဆင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္မွ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၃ဝ ရက္အထိ ရပ္ဆုိင္းေပးထားရာမွ ဇြန္ ၃ဝ ရက္အထိ ထပ္မံတိုးျမႇင့္ ရပ္ဆိုင္းေပးထားသည္။

ဤကာလအတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ နယ္ေျမလံုၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ တပ္မေတာ္စခန္းမ်ားသို႔ ဧၿပီ ၂၇ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ KIA အဖြဲ႕ဝင္ ေလးဦးႏွင့္ TNLA အဖြဲ႕ဝင္ခုနစ္ဦးတို႔  လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္ အတူ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ဝင္ေရာက္လာၾကသည္။ ကနဦး ေမးျမန္းခ်က္အရ ၎တို႔အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္မွ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ေၾကညာထားသည့္ ကာလအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္ရျခင္း၏ အႏွစ္သာရကို သိရွိနားလည္လာၾကျခင္း၊ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရန္ အမွန္တကယ္ ဆႏၵရွိလာျခင္း၊ ၎တို႔၏ဆႏၵမ်ားကို လက္နက္စြဲကိုင္ၿပီး ေတာင္းဆိုျခင္းျဖင့္  အက်ဳိးမရွိႏိုင္ေၾကာင္းကို သိရွိလာျခင္း၊  တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္  ေဒသခံျပည္သူလူထု ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ရသည္ကို   ေတြ႕ျမင္ေနရသျဖင့္   ဆက္လက္ တိုက္ပြဲဝင္လိုစိတ္ မရွိေတာ့ျခင္း၊  တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္း တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းစြာ ေနထုိင္လိုျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လက္နက္ငယ္ မ်ဳိးစံုကိုးလက္၊ ခဲယမ္းဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ဝင္ေရာက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ကဲ့သုိ႔ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ဝင္ေရာက္လိုသူ အမ်ားအျပား ရွိေၾကာင္း သိရၿပီး ၎တို႔အဆက္အသြယ္ျဖင့္ ဧၿပီ ၂၇ ရက္ ည ၁ဝ နာရီခန္႔တြင္ KIA အဖြဲ႕မွ ေဆးမွဴးဗုိလ္ႀကီး အဆင့္ရွိသူအပါအဝင္  အဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္ဦး မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ  တပ္မေတာ္လံုၿခံဳေရး စခန္းသုိ႔ ထပ္မံ ဝင္ေရာက္လာၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေၾကာင္းအက်ဳိး၊ အေကာင္းအဆိုးတို႔ကို ခြဲျခမ္းသိျမင္ေသာ အသိဉာဏ္ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ရျခင္း၏ အႏွစ္သာရကို သိရွိနားလည္လာၾကၿပီး ၎တို႔၏ဆႏၵမ်ားကို လက္နက္စြဲကိုင္ ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ အားလံုးအတြက္ အဆိုးသံသရာကိုသာ ျဖစ္ေစေၾကာင္းကိုပါ သိျမင္လာၾကျခင္းသည္ ယမ္းေငြ႕တို႔ကို ဖယ္ရွင္း၍ ပညာေငြ႕တို႔ သင္းရနံ႕ႀကိဳင္ေစမည္ဟု ျမဝတီက ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။    

Read 380 times Last modified on Thursday, 02 May 2019 09:34