SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

စြန္႔ပစ္အမႈိက္ သံသရာ ေလ်ာ့နည္းသက္သာေရး

Monday, 13 May 2019 12:11 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ျပည္သူမ်ား ေန႔စဥ္စြန္႔ပစ္ေနၾကေသာ အမႈိက္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကရာ ပလတ္စတစ္အမႈိက္၊ ဖုိက္ဘာအမႈိက္၊ သတၱဳအမႈိက္၊ ဓာတုအမႈိက္၊ အီလက္ထရြန္နစ္ အမႈိက္၊ မွန္၊ ဖန္အမႈိက္ႏွင့္ အျခားအမႈိက္ စသည္ျဖင့္ အမႈိက္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိၾကသည္။

ကမၻာ့ျပည္သူတုိ႔ စြန္႔ပစ္သည့္ ထုပ္ပုိးခြန္အမႈိက္တုိ႔သည္ ေရနံထြက္ပစၥည္းကို အေျခခံထုတ္လုပ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာသည့္တုိင္ေအာင္ ေဆြးျမည့္မသြားဘဲ ရွိေနၾကသည္။ အဆုိပါအမိႈက္မ်ားမွ ထုတ္လႊတ္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕က ပတ္ဝန္းက်င္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသျဖင့္ လူတုိ႔က်န္းမာေရးကုိ ထိခုိက္ေစသည္။ ၎အမႈိက္မ်ားရွိေသာ ေျမႀကီးမွာလည္း ေကာက္ပဲသီးႏွံ စုိက္ပ်ဳိးရာတြင္ ရွင္သန္မႈမရွိသကဲ့သုိ႔ သဘာဝအေလ်ာက္ ေပါက္သည့္ သစ္ပင္မ်ား၏ ရွင္သန္မႈကိုလည္း အဟန္႔အတားျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ကုန္းေျမေပၚတြင္ အမ်ားအျပားေတြ႕ရေသာ ပလတ္စတစ္ အမႈိက္တုိ႔သည္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ဆုိးက်ဳိးျပဳသကဲ့သုိ႔ ပင္လယ္သမုဒၵရာတုိ႔အတြင္း ေရာက္သြားပါကလည္း  ေရေနသတၱဝါမ်ားကို  အႏၲရာယ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ေျမထုေရထု ညစ္ညမ္းမႈကိုျဖစ္ေစေသာ ထုပ္ပုိးခြန္အမႈိက္မ်ား အပါအဝင္ စြန္႔ပစ္အမႈိက္မ်ားကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္လည္ အသုံးခ်ႏုိင္ေအာင္ တီထြင္ႀကံဆျခင္းျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သုေတသီတုိ႔က နည္းလမ္းရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။

စြန္႔ပစ္အမႈိက္မ်ားကိုစုစည္း၍ ဇီဝေလာင္စာသုံး တာဘုိင္စက္မ်ားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသာ နည္းလမ္း ေတြ႕ရွိထားၾကေသာ္လည္း စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ရန္ အခက္အခဲရွိၾကသည္။ စြန္႔ပစ္ အမႈိက္မ်ားမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ရန္ ရင္းႏွီးရသည့္ ေငြေၾကးပမာဏ၊ စက္႐ုံအတြက္ေျမေနရာ၊ စြန္႔ပစ္အမႈိက္မ်ား စုစည္းထားေသာေနရာမွ  စက္႐ုံသုိ႔ သယ္ယူရေသာ စရိတ္ႀကီးမားမႈတုိ႔ေၾကာင့္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ထြက္ရွိလာမည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တန္ဖုိးတုိ႔ႏႈိင္းယွဥ္ေသာ္ တြက္ေျခမကိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္သုိ႔ေရာက္ရွိလာေသာ္  အထက္ပါ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားႏုိင္ခဲ့ၿပီး  စြန္႔ပစ္အမႈိက္မ်ဳိးစုံကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္လည္ အသုံးခ်ႏုိင္ေသာ ေခတ္သစ္နည္းပညာ ထြန္းကားလာခဲ့သည္။ ေခတ္သစ္နည္းပညာသည္ စြန္႔ပစ္အမႈိက္မ်ားမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူႏုိင္သည့္အျပင္ ေဘးထြက္ပစၥည္းမ်ားကုိ တိရစၧာန္အစာႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျမၾသဇာအျဖစ္ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္အျပင္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈကုိလည္း ဓာတုနည္းစဥ္ျဖင့္ သန္႔စင္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ အမႈိက္အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ကုိ စြန္႔ပစ္ရန္ လြယ္ကူသေလာက္ စြန္႔ပစ္အမႈိက္မ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ဳိးျဖစ္ေသာ ေျမထု၊ ေရထု၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ လူတုိ႔က်န္းမာေရး ထိခုိက္မႈ ျပႆနာမ်ားမွာ ေျဖရွင္းရန္ခက္ခဲသည္။ တစ္ခါသုံး ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားေနရာတြင္ အစားထုိး အသုံးျပဳႏုိင္မည့္ ပစၥည္းမ်ား တီထြင္

အသုံးျပဳႏုိင္ၾကေသာ္လည္း အျခားလူသုံးပစၥည္း ထုတ္လုပ္သည့္ ဖုိက္ဘာ၊ သတၱဳ၊ အီလက္ထရြန္နစ္၊ ဓာတုပစၥည္း စသည္တုိ႔ကို အျခားပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အစားထုိး အသုံးျပဳႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမေတြ႕ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သဘာဝတရား ရိပ္သာ၌ အမႈိက္ေျခ စက္တပ္ဆင္ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ မွာယူထားရာ ယခုႏွစ္ဇြန္လကုန္ပုိင္းတြင္ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွျပဳလုပ္ေသာ အမႈိက္ေျခစက္ တန္ဖုိးသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈ဝဝဝဝ ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါစက္ကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ကမၻာ့ေျမဆီလႊာႏွင့္ သက္ရွိသတၱဝါမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာ အမႈိက္မ်ားကို ေခ်ဖ်က္ေပးျခင္းေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရး၊ ေရထု၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ကာကြယ္ေရး စသည့္ အက်ဳိးျပဳမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔စင္ေရးကို မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

လူဦးေရထူထပ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တစ္ေန႔လွ်င္ အမႈိက္တန္ခ်ိန္ ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ တစ္ေန႔လွ်င္ အမႈိက္တန္ခ်ိန္ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ထြက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ စြန္႔ပစ္အမႈိက္မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေသာ စက္႐ုံကုိ ေလွာ္ကားတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ္လည္း အမႈိက္အားလုံးကုိ အသုံးမျပဳႏုိင္ေစကာမူ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ရွင္းလင္းႏုိင္သည့္ အေနအထားရွိသည္။ သဘာဝ တရားရိပ္သာမွာ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ထားသကဲ့သုိ႔ စြန္႔ပစ္အမႈိက္ကုိ ျပန္လည္အသုံးျပဳႏုိင္မည့္ နည္းပညာ အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနတုိ႔က စီစဥ္ၾကမည္ဆုိလွ်င္ စြန္႔ပစ္အမႈိက္ သံသရာလည္ပတ္မႈ ဆုိးက်ဳိးေလ်ာ့နည္း သက္သာေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမဝတီက အႀကံျပဳလုိက္ရပါသည္။    

Read 134 times Last modified on Monday, 13 May 2019 12:12