SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ငါးရစ္ငါးသန္ ေဘးမဲ႕ခ်န္ ပုံမွန္စားသုံး မ်ဳိးမတုံး

Friday, 14 June 2019 10:58 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ မုတ္သုံမိုးဦးရြာသြန္းမႈမွာ ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ဘီးလင္းႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္တို႔တြင္ ၃ လက္မအထက္၊ ေရး၊ ထားဝယ္၊ ကြမ္းၿခံကုန္း၊ သထုံ၊ ေပါင္၊ ဘားအံ၊ ကမေမာင္း၊ ၿမိတ္၊ ဂြ၊ မုဒုံတုိ႔၌  ၂ လက္မအထက္ အသီးသီး ရြာသြန္းသည္။

မိုးၿဖိဳင္ၿဖိဳင္ရြာသည္ႏွင့္ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆုိင္ဆုိင္ ေပ်ာ္ျမဴးၾကေသာ ငါးသတၱဝါတို႔ အစုန္အဆန္ ကူးခပ္သြားလာေနၾကသည့္ ယခုအခ်ိန္သည္ သားေပါက္ခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ဇြန္လမွၾသဂုတ္လအထိ ငါးမဖမ္းရရာသီ သတ္မွတ္ထားသည္။ ငါးမဖမ္းရရာသီ သတ္မွတ္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ငါးသယံဇာတ ထိန္းသိမ္းရန္ျဖစ္ၿပီး ငါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ငါးလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ပညာရွင္မ်ား၊ ငါးလုပ္ငန္း႐ုံးခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရိွသူမ်ား ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး သတ္မွတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ကမ္းေျခမွ အကြာအေဝး ၁ဝ မုိင္အတြင္းကို ကမ္းနီးသတ္မွတ္ထားၿပီး ေပ ၃ဝ ေအာက္ လက္ေလွာ္ေလွမ်ားကို ကမ္းနီးငါးဖမ္းေလွအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ကမ္းေျခမွ အကြာအေဝး ၁ဝ မုိင္ျပင္ပကို ကမ္းေဝးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး  ေပ ၃ဝ ႏွင့္အထက္ အင္ဂ်င္ပါဝါ ၂၅ ေကာင္အား စက္တပ္ေလွမ်ားကို ကမ္းေဝးငါးဖမ္း စက္ေလွအျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားသည္။

ယခုႏွစ္ ငါးမဖမ္းရရာသီတြင္ ကမ္းနီးငါးဖမ္း ေလွလုပ္သားမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးကို ငဲ့ညႇာၿပီး ငါးဖမ္းခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း  ကမ္းေဝးငါးဖမ္း စက္ေလွအားလုံးကိုမူ ငါးဖမ္းခြင့္ လုံးဝပိတ္ပင္ထားေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းစားသုံးမႈ ဖူလုံေရးႏွင့္ျပည္ပ ပုိ႔ကုန္တိုးျမႇင့္ေရး တို႔ကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးေနေသာ ငါးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အေျခအေန ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကေသာ ပညာရွင္တို႔၏ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားမွာ တုိးပြားလာေသာ လူဦးေရႏွင့္အတူ  ျမင့္တက္လာေသာ စားနပ္ရိကၡာ လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ငါးသယံဇာတ ဆုိင္ရာမ်ား အလြန္အကြၽံ ထုတ္ယူၾကျခင္း၊ က်ဥ္းေျမာင္းလာေသာ ငါးဖမ္းကြက္ေပၚတြင္ တုိးပြားလာေသာ စားနပ္ရိကၡာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို စည္းကမ္းမဲ့ အလုအယက္ ထုတ္ယူေနၾကျခင္း၊ ေခတ္မီငါးဖမ္း ကိရိယာနည္းပညာမ်ားေၾကာင့္ ငါးအရြယ္အစားမေရြး အားလုံးကို ဖမ္းဆီးႏုိင္ျခင္း၊ ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ ပစၥည္း၊ အဆိပ္၊ လွ်ပ္စစ္က်ဥ္စက္ စသည့္ တားျမစ္ငါးဖမ္းပစၥည္း နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ တရားမဝင္ငါးဖမ္းျခင္း၊ ေလလံစည္းကမ္း၊ လုိင္စင္စည္းကမ္းမ်ား အေပၚ လိုက္နာမႈ အားနည္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာမွ စစ္ေဆးအေရးယူမႈ အားနည္းျခင္း၊ လူ၊ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး စသည့္နယ္ပယ္မ်ားမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ေရထုညစ္ညမ္း အဆိပ္သင့္ၿပီး ေရသယံဇာတမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ ကမ္းလြန္သတၱဳရွာေဖြျခင္းေၾကာင့္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး သဘာဝေဂဟစနစ္ထိခိုက္ပ်က္စီးလာျခင္းႏွင့္ ငါးသယံဇာတမ်ား ေနထုိင္က်က္စားရာ ေနရာမ်ား  ပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္လာျခင္း၊ လူမႈအေဆာက္အအုံ၊ ေနစရာ၊ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ား တုိးခ်ဲ႕လာသည္ႏွင့္အမွ်  သက္ရိွသက္မဲ့ ေရသယံဇာတမ်ား၏ ဧရိယာက်ဥ္းေျမာင္း ေပ်ာက္ကြယ္လာျခင္း၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲ ေဖာက္ျပန္လာျခင္းေၾကာင့္ ငါးမ်ား၏ေနထုိင္ က်က္စားရာေနရာမ်ား ေျပာင္းလဲလာျခင္းႏွင့္ မ်ဳိးတုံးေပ်ာက္ကြယ္ လာျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

လူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားမွာ ငါးဖမ္းႏႈန္း ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ငါးလုပ္ငန္း၏ အရည္အေသြးပိုင္းဆုိင္ရာ နိမ့္က်လာၿပီး စားနပ္ရိကၡာ ထုတ္လုပ္မႈပါ က်ဆင္းလာသည့္အျပင္ ငါးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အစာထုတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထုပ္ပိုးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္သည့္အတြက္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း ရႏုိင္မႈ နည္းပါးမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား အၾကား အေသးစားႏွင့္ အႀကီးစားငါးဖမ္း လုပ္ငန္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း ျပႆနာႀကီးထြားလာႏုိင္သည္။ မညီမွ်ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးသည့္စနစ္ႏွင့္  သဘာဝသယံဇာတ ခြဲေဝသုံးစြဲမႈစနစ္တို႔ေၾကာင့္ ေဒသတြင္း ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းလုိသူမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မွ အက်ဳိးအျမတ္ ရွာလိုသူတို႔အၾကားပဋိပကၡ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္။ ေဂဟစနစ္ပ်က္စီးလာျခင္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသ၌ ေနထုိင္ရင္း အသက္ေမြးသူမ်ား အေနျဖင့္ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ဒဏ္ကို ပိုမိုခံစားလာၾကသည္။ တုိးပြားလာေသာ လူဦးေရ၊ ေရႊ႕ေျပာင္း ဝင္ေရာက္ေနထုိင္မႈမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေျမ ခ်ဲ႕ထြင္လာျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ဒီေရေတာေဂဟစနစ္မ်ား ပ်က္စီးလာသည္ႏွင့္အမွ် သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးရန္ အခက္အခဲရိွမည္ျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္း လုပ္ငန္းအဆင္မေျပမႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္သူႏွင့္ ျပည္ပသုိ႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ ဦးေရမ်ားျပားလာၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ဳိးမ်ား ေပၚေပါက္လာႏုိင္သည္ဟူေသာ အခ်က္မ်ားကို ပညာရွင္မ်ားက ေလ့လာဆန္းစစ္ သတိေပးထားၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ငါးသယံဇာတ ထိန္းသိမ္းေရးသည္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးၾကေသာ ေရလုပ္သား မိသားစုမ်ားအတြက္သာ အေရးႀကီးလုိအပ္ခ်က္မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံသား အားလုံးတို႔၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအတြက္ပါ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သျဖင့္  ႏုိင္ငံေတာ္က ျပ႒ာန္းထားေသာ ငါးလုပ္ငန္းဥပေဒႏွင့္  ေဒသအလိုက္ ထူးျခားမႈအရ ျပ႒ာန္းထားေသာဥပေဒတို႔ကို လိုက္နာၾကရန္ႏွင့္ အနည္းဆုံးအားျဖင့္ ငါးရစ္ငါးသန္မ်ားကို မဖမ္းဆီးျခင္းျဖင့္ ငါးမ်ဳိးျပန္႔ပြား တည္တံ့ေရး အေလးအနက္ ထားၾကရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမဝတီက တုိက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္လုိက္ရပါသည္။   

Read 145 times Last modified on Friday, 14 June 2019 11:00