SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား ဘဝျမင့္မားေရး

Wednesday, 03 July 2019 09:51 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ေလာကဇာတ္ခံုလူတို႔ဘံု၌ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးဟူ၍ရွိၾကရာ  ျမန္မာတို႔၏ လူေနမႈဘဝတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ဣေႁႏၵသိကၡာစံတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုၾကသည့္ သမိုင္းအစဥ္အလာရွိသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ ကာယ၊ ဉာဏ၊ ဝီရိယ၊ စာရိတၱႏွင့္ မိတၱဗလစြမ္းရည္တို႔ျဖင့္ ျပည့္စံုသည့္ သားေကာင္းမိခင္မ်ား ရွိၾကသည္။ သမုိင္းအစဥ္အလာႏွင့္အညီ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား  လူေနမႈဘဝဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး တည္ေဆာက္ေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၃ ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းေပးၿပီး  ႏွစ္စဥ္ဇူလိုင္ ၃ ရက္ကို ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ သတ္မွတ္ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးတည္ေဆာက္ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး စသည္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဘဝလံုၿခံဳေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ တိုင္းရင္းသား ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို ပိုမိုျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားသည့္ စိတ္ဓာတ္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္

ေပးရန္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈမွကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ရန္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား လူကုန္ကူးမႈပေပ်ာက္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားေရး တာဝန္တစ္ရပ္အသြင္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို တိုင္းရင္းသား ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပဆိုုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္တို႔ျဖစ္သည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ထူးခြၽန္ထက္ျမက္ေသာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားထံမွ စံနမူနာတို႔ကို ယေန႔ေခတ္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား အေမြဆက္ခံၾကေစငွာ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ျပည္သူတို႔ လံု႔လစိုက္ထုတ္ေနၾကသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးရာအျဖာျဖာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအခန္းက႑ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေနၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ရွိေသာ အမ်ဳိးသမီးဦးေရသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္  တရားစီရင္ေရး က႑မ်ား၌  တာဝန္သိ၊  တာဝန္ယူမႈတို႔ျဖင့္ ပါဝင္၍ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူပါဝင္ေနၾကသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏စီးပြားေရးက႑မွ  ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအဖြဲ႕၊ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕ စသည္တို႔ဖြဲ႕စည္း၍ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ေနၾကသည္။  စီးပြားေရးက႑တြင္  အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္ၾကသကဲ့သို႔  လူမႈေရးက႑တြင္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရဌာန ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္  ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပအသင္း အဖြဲ႕မ်ားမွာလည္း ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည္။ ထို႔အတူ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတြင္ ပါဝင္ၾကေသာ အမ်ဳိးသမီး စစ္မႈထမ္းမ်ားကလည္း   တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႕အသီးသီး၌   တာဝန္အမ်ဳိးမ်ဳိး ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားက  လူထုပညာေပးေရး အစီအစဥ္၊  ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္တိုင္ေအာင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ သတင္းမ်ား မၾကာခဏၾကားသိရသည္။  အခ်ဳိ႕သတင္းမ်ားမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈတို႔ ဆက္စပ္ေနၾကသည္။ အခ်ဳိ႕သတင္းမ်ားမွာ နည္းပညာတိုးတက္မႈကို တလြဲအသံုးခ် မိသူတို႔အတြက္  ပလီပလာစကားကို ရင္ထဲက အဘိဓမၼာစကား ထင္မွတ္မွားျခင္း၊ အေတြ႕အႀကံဳ ႏုနယ္ေသးသူ တုိ႔အတြက္ ခက္လိုက္ေလသူ႔အၿပံဳးရယ္ေၾကာင့္  မမုန္းႏုိင္မေမ့ႏုိင္ ျဖစ္မိၾကရာမွ မာယာပရိယာယ္ ေထာင္ေခ်ာက္တြင္းသို႔ သက္ဆင္းၾကရျခင္း စသည့္အျဖစ္ မ်ဳိးစံုသတင္းမ်ားၾကားသိရသည္။ အထူးသျဖင့္ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ မိန္းကေလးငယ္မ်ား အၾကမ္းဖက္မႈခံရသည့္ သတင္းမ်ားမွာ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အက်ည္းတန္လြန္းလွသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးငယ္ရြယ္သူမ်ား  တစ္ဦးခ်င္းသာမက မိသားစုအေရး၊  လူမႈအသုိက္အဝန္းအေရးတို႔ကိုပါ ေႏွာင့္ေႏွး ထိခိုက္ေစသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ႏွင့္ လံုၿခံဳမႈရွိရန္တို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းသည္ ျမန္မာ့လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၃ ရက္တြင္က်ေရာက္ေသာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး မ်ားေန႔တြင္ ျမဝတီက တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ လုိက္ရပါသည္။     

Read 85 times Last modified on Wednesday, 03 July 2019 09:52