SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ေရၾကည္ရွာရေဝးေသာ္ေၾကာင္႕ အိမ္ဝန္တာက ေလးေသာ္ေၾကာင့္

Saturday, 23 September 2017 08:23 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျမန္မာျပည္သူတုိ႔ ေသာက္သုံးေရရရွိမႈမွာ ေနရာေဒသႏွင့္ အခ်ိန္ကာလကုိလုိက္၍ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကရာ ေတာင္က်ေရ၊ ေခ်ာင္းေရ၊ ျမစ္ေရ၊ ဆည္ေျမာင္းေရ၊စိမ့္ေရတြင္း၊ အဝီစိတြင္း၊ ကန္ေလွာင္ေရ၊ မုိးေရစသည္တုိ႔ကုိသုံးစြဲၾကရာမွ ယေန႔ေခတ္တြင္ ေသာက္ေရသန္႔သုံးစြဲသည့္အေလ့အထ တုိးတက္ လာသည္။ မုိးမ်ားေသာ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ား၌ ေတာင္က်ေရကို ဝါးေရတံေလွ်ာက္ျဖင့္သြယ္တန္း၍ တစ္ႏွစ္လုံးေသာက္သုံးေရရရွိၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ား၌ စိမ့္တြင္းႏွင့္အဝီစိတြင္းမ်ားတူး၍ ေသာက္ သုံးေရရရွိၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ား၌ ေခ်ာင္းေရ၊ ျမစ္ေရႏွင့္ဆည္ေျမာင္းေရတုိ႔ကုိ ေသာက္ေရသုံး ေရအျဖစ္သုံးစြဲၾကရသည္။ အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ား၌ မုိးေရကုိသုိေလွာင္ထားေသာကန္ေရကုိ သုံးစြဲၾကရသည္။

မုိးရြာသြန္းမႈနည္းပါးေသာေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာျပည္သူတုိ႔သည္ ေႏြကာလအတြက္ ေသာက္သုံးေရကုိ ေက်းရြာႏွင့္အလွမ္းေဝးေသာေနရာမွ ျမစ္ေခ်ာင္း ေျမာင္းႏွင့္ေရကန္ရွိသည့္ေနရာသုိ႔ သြားေရာက္ခပ္ယူၾကရသည့္ခရီးမွာ ပ်မ္းမွ် သုံးမုိင္မွငါးမုိင္အထိေဝးသည္။ေသာက္သုံးေရရရွိရန္သြားရသည့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မႈေၾကာင့္ အျခားအလုပ္အကိုင္မ်ားလစ္ဟင္းၾကရသည္။ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားမွာ မိသားစုေသာက္သုံးေရႏွင့္ကြၽဲ၊ ႏြားတိရစၧာန္မ်ားအတြက္ ေနပူပူ ေလပူပူ မွာသယ္ယူၾကရသည္။

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာမ်ားသည္ ပုပၸားေတာင္မႀကီးမွ စမ္းေရရရွိ ေသာေက်းရြာ၊ ၾကက္ေမာက္ေတာင္ဆည္ႏွင့္နီးေသာေက်းရြာမ်ားအတြက္ ေသာက္သုံးေရအခက္အခဲမရွိေၾကာင္းေတြ႕ရေသာ္လည္း အျခားေက်းရြာမ်ား၌ ေသာက္သုံးေရအခက္အခဲရွိၾကသည္။ ေသာက္သုံး ေရအခက္အခဲရွိေသာေက်းရြာအခ်ဳိ႕မွ မိသားစုမ်ားသည္ မုိးေရကုိ အုတ္ေရေလွာင္ကန္ ႏွင့္ေလွာင္ထားၾကသည္။ ေဒသထြက္ထန္းရည္ကို ရက္ရက္ေရာေရာေပးႏုိင္ သည့္ေစတနာရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ေရေပးရန္ႏွေျမာတတ္ၾကသည္။ယခုရက္ပုိင္းသတင္းစာမ်ား၌ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေခ်ာင္းျခားေက်းရြာတြင္ ေသာက္သုံးေရရရွိေရးအတြက္ စက္ေရတြင္းတူးေဖာ္ခဲ့ရာ စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္က ၿပီးစီးသြားေၾကာင္းႏွင့္ ပုိက္ခ်အနက္ေပ ၄ဝဝတြင္ ေရထိပ္ေပ ၆ဝ မွ တစ္နာရီလွ်င္ ေရထြက္ႏႈန္းဂါလန္ ၁၅ဝဝ ရရွိေၾကာင္းသိရသည္။ စက္ေရတြင္းမွေရစုပ္တင္ႏုိင္ေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ေအာက္တုိ ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ၿပီးစီးရန္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ လုပ္ငန္းအားလုံးၿပီးစီးပါက ေခ်ာင္းျခားေက်းရြာရွိ အိမ္ေျခ ၁၃ဝ မွ လူဦးေရ ၆၈၉ ဦးတုိ႔အတြက္ သန္႔ရွင္းေသာေသာက္သုံးေရရရွိၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေရအသက္တစ္မနက္ဟုဆုိထားသည့္အတုိင္း သက္ရွိသတၱဝါတုိ႔အသက္ရွင္ေရးအတြက္ ေရအဓိက လုိအပ္သည္။ က်န္းမာေရးပညာရွင္မ်ားက ထုိ႔ထက္ပုိ၍ က်ယ္ျပန္႔နက္နဲေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ သန္႔ရွင္းေသာေသာက္ သုံးေရ ရွားပါးမႈႏွင့္တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးအားနည္းလွ်င္ အနာေရာဂါျဖစ္ႏုိင္သည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားေၾကာင္း သိရသည္။ဤအေၾကာင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံႏွင့္ လာအုိႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ ဆင္းရဲသားေရာဂါဟု အမည္ေပးထားေသာ မ်က္ခမ္းစပ္ ေရာဂါ(trachoma)ျဖစ္ပြားမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကုိ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) က ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေၾကာင္း မနီလာမွေပးပို႔ေသာ ဆင္ဟြာသတင္း၌ေဖာ္ျပထားသည္။ မ်က္ခမ္းစပ္ေရာဂါသည္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ၌ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ လာအုိႏုိင္ငံ၌ ၁၉၇ဝျပည့္ႏွစ္မ်ားမွစ၍ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးျပႆနာျဖစ္ၿပီး ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ကူးစက္မႈလြယ္ကူေၾကာင္း သိရသည္။

 

ပစိဖိတ္ေဒသအေနာက္ဘက္ျခမ္းႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕၌ မ်က္ခမ္းစပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားေၾကာင္း ေတြ႕ရသကဲ့သုိ႔ ပစိဖိတ္ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားမွျပည္သူတုိ႔သည္ ငါးစားသုံးမႈမွတစ္ဆင့္ျပဒါးအဆိပ္သင့္သည့္အႏၲရာယ္ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း The Guardian  သတင္း စာမွ ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာအယ္ဒီတာ၏ေရးသားခ်က္ကုိ ကုိးကားေဖာ္ျပထားေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္၌ေတြ႕ရသည္။ ကမၻာတြင္ရွိေသာ ပင္လယ္သမုဒၵရာေရထုအတြင္းျပဒါးပါဝင္မႈျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ ေက်ာက္မီးေသြးျဖင့္ လည္ပတ္ေသာစက္႐ုံမ်ားႏွင့္ ျပဒါးအသုံးမ်ား ေသာေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဇီဝမ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲမ်ားသုေတသနဌာနမွ အမႈေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး David Evers က ေျပာၾကားရာတြင္ ပစိဖိတ္ေဒသ ရွိျပည္သူမ်ား သည္ ငါးစားသုံးမႈမ်ားျပားသျဖင့္ ျပဒါးဆိပ္သင့္သည့္ဒဏ္ကုိ ပုိမုိခံစားရေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ငါးစားသုံးမႈကုိ တားျမစ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲမိမိအေနျဖင့္ ေရေနသတၱဝါမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္မျဖစ္ေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သုံးေရ ရရွိေရးတုိ႔ကုိ တစ္ၿပိဳင္တည္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တုိက္တြန္းျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ဟုဆုိသည္။

 

ကုလသမဂၢပတ္ဝန္းက်င္ေလ့လာေရးအစီအစဥ္မွ ေလ့လာသူမ်ားသည္ ပစိဖိတ္ေဒသတြင္း ၂၅ ႏုိင္ငံမွ၃၆ ေနရာရွိ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေထာင္ေက်ာ္တုိ႔၏ ဆံပင္နမူနာမ်ားကိုစမ္းသပ္ၾကည့္ရာ အမ်ဳိးသမီး ၈၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ျပဒါးအဆိပ္သင့္မႈ အႏၲရာယ္ျမင့္မားေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား၌ ျပည္သူမ်ား အတြက္ျပဒါးအဆိပ္သင့္ေစႏုိင္သည့္ေနရာ ၃၇ဝ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္လုိအပ္ေသာတားဆီးေရး အစီအစဥ္မရွိပါကအနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ားအထိ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေလ့လာသူမ်ားက တုိက္တြန္းထားသည္။

 

ျမစ္ေခ်ာင္း၊ ဆည္ေျမာင္းမ်ားမွရရွိေသာ ေသာက္သုံးေရတုိ႔သည္ အထက္တြင္တင္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ျဖတ္သန္းစီးဆင္းရာေနရာအလုိက္ ေရထုသန္႔စင္မႈအေနအထားကြာျခားၾကမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္း ေရမ်ား ႏွင့္စာလွ်င္ ေျမေအာက္ေရက ပုိမုိ သန္႔စင္သည့္ေသာက္သုံးေရအျဖစ္ အသုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ရာ ေက်းလက္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရၾကည္ရွာရမေဝးေတာ့ဘဲ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ားတြင္ အခ်ိန္ပိုမုိ အသုံးခ်ႏုိင္ၾကေစရန္ေက်းလက္ေရရရွိေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရး သည္ အေရးပါေသာ လုပ္ငန္း ျဖစ္ပါသည္။ ။

 

 

Read 536 times Last modified on Saturday, 23 September 2017 08:43