SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

အနာဂတ္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား

Friday, 29 September 2017 08:18 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေခတ္ေျပာင္းစနစ္ေျပာင္းခ်ိန္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူႏွင့္တပ္မေတာ္တုိ႔ လက္တြဲ၍ ခရစ္ႏွစ္ ၂ဝ၃ဝ တြင္ ဝင္ေငြ အလယ္အလတ္ရွိေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံအျဖစ္ ေရာက္ရွိရန္ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ မမွိတ္မသုန္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကို လက္ရွိအေျခအေနေပၚ မူတည္တြက္ခ်က္၍ ႏွစ္စဥ္တုိးတက္မႈ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၉ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရွိရန္ ရည္မွန္းထားသည္။

ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပထမဦးဆုံး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ လုပ္ကုိင္လည္ပတ္ေနၾကေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လွ်ပ္စစ္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားစြမ္းအင္ရရွိေရး၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္း၊ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္၊ စီးပြားေရးစႀကႍႏွင့္ စီးပြားေရးဇုန္မ်ား တည္ေထာင္ေရး စသည္တုိ႔က ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထဝီအေနအထားအရ အာရွႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ တစ္ဆက္တည္းရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေစ်းကြက္သုိ႔ လက္လွမ္းမီႏုိင္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ ေနရာတြင္ တည္ရွိသည္ကုိ အက်ဳိးရွိေအာင္ ဆုပ္ကုိင္အသုံးခ်တတ္ရေပမည္။

ဒုတိယေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးႏွင့္ ျပည္သူဗဟုိျပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ဆင္းရဲမႈ ေလ်ာ့နည္းေရးႏွင့္ သယံဇာတအားထားသည့္ စီးပြားေရးအေျခအေနမွ လူ႔စြမ္းအားအဓိက စီးပြားေရး အေျခအေနျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးရမည္။  လူ႔စြမ္းအားအဓိက စီးပြားေရးအေျခအေန ဖန္တီးရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးက႑တုိ႔ကုိ ျမႇင့္တင္ေရး၊ ကေလးေသဆုံးမႈ ေလ်ာ့နည္းေရးတုိ႔ကုိ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရမည္။ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပင္ဇီဝမ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ စိမ္းလန္းစုိျပည္ေရး တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္က တုိက္ခတ္ခဲ့ေသာ နာဂစ္မုန္တုိင္းေၾကာင့္ လူဦးေရတစ္သိန္းေက်ာ္ ေသဆုံးသည္။ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းက႑၊ စက္႐ုံ၊အလုပ္႐ုံႏွင့္ အျခားစီးပြားေရးက႑၊ လူေနအေဆာက္အအုံ၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးက႑တုိ႔မွ ဆုံး႐ႈံးမႈတန္ဖုိး စုစုေပါင္းသည္ ႏုိင္ငံ GDP ၏ ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ညီမွ်သည္။ အလားတူ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က ေရႀကီးေရလွ်ံမႈႏွင့္ေျမၿပိဳမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးမႈ စုစုေပါင္း တန္ဖုိးသည္  ႏုိင္ငံ GDP ၏ ၃ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ညီမွ်ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ၾကရာတြင္ ဆုိခဲ့ေသာ သဘာဝေဘးဒဏ္ ခံစားရမႈမ်ားက အဟန္႔အတားျဖစ္ရသည္။  သဘာဝေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ရသူမ်ားမွာ ဆင္းရဲေသာ ေက်းလက္ေဒသျပည္သူမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းငယ္မ်ား၊ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ သာမန္လူတန္းစားမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ နာဂစ္မုန္တုိင္းဒဏ္ ခံစားခဲ့ရေသာ ေဒသမွျပည္သူမ်ား စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးတုိ႔ ပုံမွန္အေနအထားေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ ငါးႏွစ္ၾကာသည္အထိ မူလအေျခအေနသုိ႔ ျပန္မေရာက္ေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက သုံးသပ္ထားသည္။

သဘာဝေဘးဒဏ္ ခံစားရသူမ်ား ဘဝျမႇင့္တင္ေရးသည္ ျပည္သူအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အားကုိရယူ၍ ထိေရာက္ေသာ အကူအညီမ်ား ေပးႏုိင္မွသာ ၎တုိ႔၏လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ပတ္ဝန္းက်င္တုိ႔ကုိ ယခုအေျခအေနထက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္တြင္ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္ေသာ သဘာဝေဘးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတုိ႔ အတြက္သာမကဘဲ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံသားတုိ႔ကုိပါ ထိခုိက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာရွတုိက္၏ စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ပထဝီအေနအထားကို ပုိင္ဆုိင္ထားျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆုံး႐ႈံးမႈသည္ အေရွ႕အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားကို ထိခိုက္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပထားၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ယေန႔ရွိေနေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ မထိန္းသိမ္းႏုိင္ပါက ေနာင္လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္မည့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ အေျခအေနမွာ ၂၁ ရာစု အလယ္ပုိင္းကာလတြင္ အပူခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၃ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္မွ ၂ ဒသမ ၇ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္အထိ တုိးလာႏုိင္ၿပီး  ေျမာက္ဘက္ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႕ဘက္ပုိင္းရွိ  ေတာင္ေပၚေဒသမ်ား၌ ၃ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္အထိ ျမင့္တက္လာႏုိင္သည္။ ျမန္မာျပည္တစ္ျပည္လုံး၌ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္အထိ တစ္လအတြင္း ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္ ျမင့္မားမႈ တစ္ရက္သာရွိခဲ့ရာမွ ေနာင္လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ တစ္လအတြင္း ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္ျမင့္မားမႈ ၄ ရက္မွ ၁၇ ရက္အထိရွိႏုိင္သည္။ မုိးရြာသြန္းႏုိင္မည့္ အေျခအေနမွာ  ကာလေဒသကုိလုိက္၍  အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ား၌ မုတ္သုံမုိး ပုိမုိရြာသြန္းႏုိင္ၿပီး အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ား၌ ေနရာကြက္၍ မုိးႀကီးႏုိင္သကဲ့သုိ႔ မုိးေခါင္သည့္ ေဒသမ်ားလည္း ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္သည္ ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသမ်ား၌ စင္တီမီတာ ၂ဝ မွ ၄၁ စင္တီမီတာအထိ ျမင့္တက္လာႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ အာရွတုိက္၏ စီးပြားေရးဗဟုိအခ်က္အခ်ာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေရေျမေတာေတာင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးတြင္ ျပည္သူအေျချပဳ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးသည္ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ရွိရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ျမဝတီက ထပ္ေလာင္းႏႈိးေဆာ္ လုိက္ရပါသည္။ 

Read 551 times Last modified on Friday, 29 September 2017 08:20