SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ေတြးဆကာဒီမို စခန္းဆီသို့ လွမ္းၾကစို႕ စံုစံုညီ

Friday, 11 August 2017 10:35 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ၾႈဃဃ-ႈႈ ၌ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္မွ ၁၃ ရက္အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အရပ္ဘက္၊ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္ မီဒီယာ၏ အခန္းက႑စသည္တုိ႔ကို ဘက္စံုေထာင့္စံုမွ စူးစမ္းရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ယခုေဆြးေႏြးပြဲသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပေသာ ဒီမုိကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ စစ္ဘက္၊ အရပ္ဘက္၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ မ႑ိဳင္အသီးသီးမွ ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပကတိအေျခ အေနျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ သံုးသပ္မႈမ်ား၊ အႀကံဉာဏ္မ်ား၊ ႐ႈေထာင့္မ်ဳိးစံုမွ ခ်ဥ္းကပ္စဥ္းစားမႈမ်ား ရရွိထြက္ေပၚလာေစရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၏ သင္ခန္းစာမ်ားကို သိရွိႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲပံုစံမွာ ႏုိင္ငံတကာမွ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၏ ကူးေျပာင္း မႈျဖစ္စဥ္ သီအုိရီပိုင္း ကြၽမ္းက်င္သူႏွင့္ ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ကိုယ္တုိင္ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားက သက္ဆုိင္ရာ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ စာတမ္းမ်ား ဖတ္ၾကားတင္ျပေစမည့္ ပံုစံမ်ဳိးျဖင့္ စီစဥ္ထားၿပီး ေဆြးေႏြး ပြဲေခါင္းစဥ္မ်ားအတြက္ မ႑ိဳင္အသီးသီးမွ ျပည္တြင္းပညာရွင္မ်ားက အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမည့္ စကားဝိုင္းပံုစံျဖင့္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲ ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ ယခင္ေန႔မ်ားက ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည့္ ေခါင္းစဥ္အားလံုးမွ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းစီကို အျပန္အလွန္သံုးသပ္ အေျဖရွာၾကရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ကမၻာ့ေရးရာ ေလ့လာသူမ်ား၏အဆုိမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕က ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းအရ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၂၁ ႏုိင္ငံ၌ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိၾကရာမွ သေဘာထားႀကီး၍ အစြဲကင္းၿပီး တစ္ဖက္သတ္မက်ေသာ လစ္ဘရယ္ ဒီမုိကေရစီ (Liberal Democracy)ႏုိင္ငံ ၇၈ ႏုိင္ငံ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ က်န္ရွိေနေသးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအဝင္ေရြးေကာက္ပြဲ အေျခခံေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟုဆိုၾကသည္။ ယခုက်င္းပလ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ပါဝင္ေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားထဲမွ အရပ္ဘက္ႏွင့္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အႀကံျပဳထားသည္မွာ အရပ္ဘက္ႏွင့္စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး သီအိုရီမ်ားစြာ ရွိၾကရာမွ အမ်ားနားလည္ထားၾကသည္က ထူးခြၽန္သူမ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ တပ္မေတာ္ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ျပည္တြင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးတို႔တြင္ အရပ္ဘက္က စစ္ဘက္ကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရမည္ဟု နားလည္ေနၾကသည္။ သီအိုရီေတြက မည္သို႔ပင္ ဆိုထားၾကေစကာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေန အရပ္ရပ္ကို မူတည္၍ အေကာင္းဆံုးေသာ  အရပ္ဘက္ႏွင့္စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးတြင္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၌ ႏွစ္ဖက္စလံုးက အျပဳ သေဘာျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ စီးပြားေရးလံုၿခံဳမႈ၊ က်န္းမာေရးလႊမ္းၿခံဳမႈ၊ ေရေၾကာင္းလံုၿခံဳမႈ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အရပ္ဘက္ႏွင့္စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး (civil-military partnership=CMP) သဟဇာတျဖစ္ရန္ လိုေၾကာင္း တိုက္တြန္းထားသည္။

အရပ္ဘက္ႏွင့္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး အယူအဆသည္ ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ႏွစ္ေပါင္း ၄ဝဝ ခန္႔မွ စတင္ေပၚထြန္းခဲ့ၿပီး စစ္မႈေရးရာ ဒႆနပညာရွင္ ဆြန္ဇု ( Sun Tsu) ႏွင့္ ပါရွန္ပညာရွင္ ကေလာ့ဇ္ဝစ္(Clausewiz) တို႔ လက္ထက္ကပင္ ရွိခဲ့သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ၿပီးဆံုးသည့္ေနာက္ပိုင္း  စစ္ေအးကာလမွစ၍ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ၎၏ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ စစ္အင္အား အႀကီးမားဆံုး တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည္။ အရပ္ဘက္ႏွင့္စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးသည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္၏ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ တစ္ေန႔တျခား အေရးပါလ်က္ရွိသည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၏ တိုးတက္ထြန္းကားမႈႏွင့္အတူ ျပည္သူတို႔၏ သမုိင္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ ပကတိအရွိတရားတို႔က အရပ္ဘက္ႏွင့္စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးအေပၚ တျဖည္းျဖည္း သက္ေရာက္မႈရွိလာျခင္းေၾကာင့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္တို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း တကယ့္အႏွစ္သာရမွာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာတြင္ အရပ္ဘက္ႏွင့္စစ္ဘက္ အျပန္အလွန္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ေကာက္ခ်က္ခ်ထားၾကသည္။

၂၁ ရာစု ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ အရပ္ရပ္ကို စစ္ဘက္မွအရပ္ဘက္အစိုးရသို႔ ညင္သာစြာ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္သည့္ စီးပြားေရးစနစ္မွ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္း၍ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲမွ ပညာရွင္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္သည္ ျမန္မာျပည္သူအေပါင္းတို႔ ေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကေသာ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ခရီး ပိုမိုေျဖာင့္တန္း သြက္လက္မႈ ရွိေစလိမ့္မည္ဟု ျမဝတီက ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။  

Read 404 times Last modified on Friday, 18 August 2017 11:42