SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ျပည္သူအေျချပဳ ငါးသယံဇာတၾကြယ္ဝေရး

Sunday, 05 November 2017 08:16 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကာလတုိအမ်ဳိးသားစီမံကိန္းခ်မွတ္၍ ႏွစ္အလုိက္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈေမွ်ာ္မွန္း ခ်က္မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိရာ လယ္ယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာ၊စြမ္းအင္၊ သတၱဳႏွင့္ တြင္းထြက္၊ စက္မႈလက္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ငွားရမ္းခႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈ၊ကုန္သြယ္မႈဟူေသာ က႑အသီးသီးပါဝင္ၾကသည္။ သားငါးက႑ ေရခ်ဳိေရငန္ငါးပုစြန္ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္အျဖစ္ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ၃၆ဝဝဝဝ ေက်ာ္တင္ပို႔ခဲ့ရာမွ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ၄၃ဝဝဝဝ ေက်ာ္ကို တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ၊ ထုိင္ဝမ္(တ႐ုတ္)၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဥေရာပ သမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားအပါအဝင္ႏုိင္ငံေပါင္း ၄ဝ ေက်ာ္သို႔တင္ပို႔ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းသည္ ၂၈၃၂ ကီလိုမီတာရွည္လ်ားသျဖင့္ ကမ္းေဝးကမ္းနီးငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကလည္း ျပည္တြင္းသားငါးစားသံုးမႈႏွင့္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ တုိးျမႇင့္ေရးကို တစ္တပ္တစ္အားပါဝင္ၾကသည္။ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕ေဒသ၌ ဥပေဒမဲ့ ငါးဖမ္းသည့္လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ၁ဝ ႏွစ္အတြင္း ငါးမ်ဳိးစိတ္ ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ဆံုး႐ႈံးသြားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕ေဒသ၏ တစ္မူထူးျခားေသာဇီဝမ်ဳိးစိတ္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္၍ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္ရပ္ရြာအေျချပဳ ကမ္း႐ိုးတန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈစီမံခ်က္ကို မြန္ျပည္နယ္ သထံုၿမိဳ႕နယ္၌ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ အဆုိပါစီမံခ်က္ကို ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းေလးဖဲြ႕တုိ႔က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး မြန္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ဘီးလင္း၊ က်ဳိက္ထုိ၊ ေပါင္ႏွင့္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္တုိ႔အတြင္း ငါးသယံဇာတေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ တရားမဝင္ ငါးဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ မသမာေသာနည္းႏွင့္ ငါးဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား မရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕တုိ႔က ျမန္မာ့ေရသတၱဝါေမြးျမဴေရးက႑ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း(MYSAP) ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ပင္လယ္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကုန္းတြင္းပုိင္း စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ေတာင္ေပၚေဒသျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ တုိ႔တြင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၂၁ ခုႏွစ္အထိေဖာ္ေဆာင္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ဂ်ာမနီစီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း တုိ႔က စီမံကိန္းကုန္က်ေငြေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ငါးပုစြန္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဖမ္းဆီးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ပင္လယ္ ကမ္း႐ိုးတန္း၊ ျမစ္မ်ား၊ ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေမြးျမဴေရးကန္မ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ၾက သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကမ္းေဝးငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားက ကန္႔သတ္ဧရိယာအတြင္း ဝင္ေရာက္ ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ေဒသခံေရလုပ္သားမ်ား ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္မႈမ်ားျပားလာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ငါးပုစြန္ရွားပါးလာေၾကာင္း သိရသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလအတြင္း ပုစြန္အဝယ္ဒုိင္တစ္ဒုိင္လွ်င္တစ္ရက္အတြက္ ပိႆာ ၂ဝ ခန္႔ ဝယ္ယူရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလအတြင္းက တစ္ရက္လွ်င္ ပုစြန္ဝယ္ယူရရွိမႈမွာ ငါးပိႆာခန္႔သာရသည္။ ဤသုိ႔ ပုစြန္အရနည္းရသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ ရာသီဥတု ႏွင့္သက္ဆုိင္သကဲ့သုိ႔ ျမစ္အထက္ပုိင္းေဒသမ်ား၌ ငါးဖမ္းသူမ်ားက အဆိပ္အသံုးျပဳဖမ္းၾကျခင္းေၾကာင့္ ပုစြန္မ်ားပါေသဆံုးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းေဒသမ်ားတြင္ ARSA အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္ သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ယခုအခါ နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈရရွိလာၿပီျဖစ္၍ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ က႑အလုိက္ ေရတုိဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသား ေက်းရြာ ၈၂ ရြာအတြက္တစ္ရြာလွ်င္ ငါးေမြးျမဴေရးကန္တစ္ဧကႏႈန္းတူးေဖာ္ျခင္း၊ ငါးမ်ဳိးႏွင့္ ကဏန္းမ်ဳိးစုိက္ထည့္ျခင္း၊ တိရစၧာန္အစာႏွင့္ေဆးဝါးျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ကမ္းနီးငါးဖမ္းလုပ္ငန္းကို တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီခြင့္ျပဳေပးျခင္း စသည္တုိ႔အပါအဝင္ အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီျဖစ္သည္။

ငါးေမြးျမဴေရးေရတုိလုပ္ငန္းအတြက္ အစာလုိအပ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရရွည္အတြက္ေရေမွာ္ႏွင့္ ျမက္ပင္အႏုမ်ားကို ငါးကန္အတြင္း ထည့္သြင္းေကြၽးေသာ ေအာ္ဂဲနစ္ ငါးေမြးျမဴနည္းကို ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးတုိ႔တြင္စမ္းသပ္ေအာင္ျမင္ေၾကာင္းသိရသျဖင့္ နည္းယူေမြးျမဴသင့္သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ က စတင္ခဲ့ေသာ အဆိုပါေအာ္ဂဲနစ္ငါးေမြးျမဴနည္းသည္ အခ်ိန္ၾကာေအာင္ ေစာင့္ရေသာ္လည္းအစာဖုိးသက္သာသျဖင့္သာမန္ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားထက္ အျမတ္ေငြႏွစ္ဆခန္႔ရရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ငါးသယံဇာတေပါၾကြယ္ဝေရး ကမ္းေဝးကမ္းနီးႏွင့္ ကုန္းတြင္းေဒသမ်ား၌ပါႀကိဳးစား ေနၾကရာ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာငါးဖမ္းသူမ်ားကို ျပည္သူအေျချပဳနည္းျဖင့္ တားဆီးၾကပါရန္ ျမဝတီက တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္လုိက္ရပါသည္။ ။

Read 519 times Last modified on Sunday, 05 November 2017 08:40