SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ဤေန့မဂၤလာဤအခါတြင္ ရႊင္သာႏွစ္ေထာင္း ၿခိမ႕္ၿခိမ႕္ေညာင္းလ်က္

Monday, 13 November 2017 11:20 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျမန္မာတုိ႔သည္ ေရွးႏွစ္ေပါင္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္းႏွင့္ ဝင့္ထည္စြာ ေနထုိင္ခဲ့ၾကေသာ လူမ်ဳိးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကံဇာတာအလွည့္အေျပာင္းတြင္ အေၾကာင္းမလွသျဖင့္ ကိုလိုနီႏုိင္ငံသား ဘဝ က်ေရာက္ခဲ့ရဖူးသည္။ ၿဗိတိသွ်တုိ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံကိုသိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ ပညာေရးကိုလ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ ကိုလိုနီပညာေရး စနစ္က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ထုိေခတ္က ကာလကတၱား(ယခု ကိုးလ္ကတၱား) တကၠသိုလ္ လက္ေအာက္ခံ ရန္ကုန္ေကာလိပ္ကိုသာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သီးျခားတကၠသိုလ္တစ္ခုဖြင့္လွစ္ေပးရန္ ျမန္မာတုိ႔က အႀကံျပဳ ၾကေသာ္လည္း ၿဗိတိသွ်တုိ႔က မသိက်ဳိးကြၽန္ျပဳေနၾကသည္။

ေနာက္ပိုင္း ၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ေရာက္ေသာအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သီးျခားတကၠသိုလ္ ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒကို ေရးဆဲြအတည္ျပဳရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ တကၠသိုလ္တစ္ခုသာရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိတကၠသိုလ္၏လက္ေအာက္တြင္ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသာရွိရမည္။သင္ၾကားလိုသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းအိပ္၊ ေက်ာင္းစားေနရမည္။ သင္ၾကားခြင့္ရသူမ်ား ျပင္ဆင္မႈအတန္းတြင္ တစ္ႏွစ္ေနၾက ရမည္ စသည့္အခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။ ဤအခ်က္မ်ားက တကၠသိုလ္ပညာသင္ယူလိုၾကေသာ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအဖုိ႔ ေပးကားေပး၏မရျဖစ္မည့္ကိန္းဆုိက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ ေနၾကခ်ိန္မွာပင္ ၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ဥပေဒျပဳေကာင္စီက တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းလိုက္သည္။ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းလိုက္ေသာတကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒအရ ဒုတိယဘုရင္ခံ ကရက္ေဒါက္သည္ တကၠသိုလ္ အဓိပတိျဖစ္လာၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၇ရက္တြင္ တကၠသိုလ္ဖြင့္လွစ္ရန္ေၾကညာလိုက္သည္။

ၿဗိတိသွ်တုိ႔အတည္ျပဳျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒကို ရန္ကုန္ေကာလိပ္ ႏွင့္ ယုဒသန္ေကာလိပ္တုိ႔မွ ေက်ာင္းသားမ်ားက ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္တြင္စုေဝး၍ ကန္႔ကြက္ၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေကာဇာသကၠရာဇ္၁၂၈၂ ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁ဝ ရက္တြင္စတင္ခဲ့ေသာ ပထမေက်ာင္းသား သပိတ္သည္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚေက်ာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ မႏၲေလး၊ေမာ္လၿမိဳင္၊ ပုသိမ္ စသည့္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိေက်ာင္းမ်ားသို႔ရက္ပိုင္းအတြင္းကူးစက္သြားေလရာတကၠသိုလ္သပိတ္မွ ေက်ာင္းသားသပိတ္အျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိသြားသည္။

ေက်ာင္းမ်ားပိတ္ထားေသာ္လည္း လူငယ္မ်ားပညာသင္ၾကားေရးမေႏွာင့္ေႏွးေစရန္ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးၾကရာ ဂ်ီစီဘီေအအသင္းႀကီးမွ မ်ဳိးခ်စ္ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔၏အားေပးကူညီမႈႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ ေထာက္ပံ့မႈကိုရရွိသျဖင့္ တစ္ႏွစ္ အတြင္းမွာပင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ အမ်ဳိးသားေက်ာင္း ၉ဝ ေက်ာ္ဖြင့္လွစ္၍ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္တုိ႔ကုိ ပညာသင္ၾကားေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွားမႈကိုဦးေဆာင္မႈေပးေသာ ဂ်ီစီဘီေအအဖြဲ႕ႀကီးသည္ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ နဝမအႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဖရင့္ကို မႏၲေလးၿမိဳ႕၌က်င္းပၿပီး အမ်ဳိးသားေန႔သတ္မွတ္ေရးေဆြးေႏြးၾကသည္။ အမ်ဳိးသားေန႔အျဖစ္သတ္မွတ္ရန္ သီေပါဘုရင္ပါေတာ္မူေသာေန႔၊ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမအဖမ္းခံရေသာေန႔၊ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒကို စတင္သပိတ္ေမွာက္သည့္ေန႔တုိ႔မွ တစ္ေန႔ေန႔ကို ေရြးခ်ယ္ေရးေဆြးေႏြးၾကသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဂ်ဴဗလီေဟာ၌ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ဂ်ီစီဘီေအအထူးကြန္ဖရင့္က်င္းပ၍ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒကို ေက်ာင္းသားမ်ား စတင္ကန္႔ကြက္သပိတ္ေမွာက္ေသာ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁ဝ ရက္ကို အမ်ဳိးသားေန႔အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ၾကၿပီး လြတ္လပ္ေရးပန္းတုိင္အထိ ဆက္လက္ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္းပညာေရးျမႇင့္တင္မႈႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၊ နည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ပညာေရးေကာလိပ္၊ နည္းပညာေကာလိပ္၊ ကုန္သြယ္ေရေၾကာင္းေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ား၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္၊ အျခားဝန္ႀကီးဌာနဆုိင္ရာ တကၠသိုလ္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေလေၾကာင္းႏွင့္အာကာသပညာတကၠသိုလ္၊ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရေၾကာင္းပညာတကၠသုိလ္၊ သုေတသနအေျချပဳနည္းပညာတကၠသိုလ္(ရတနာပံုဆုိက္ဘာစီးတီး)တုိ႔ကို တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ေပးႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံပညာရပ္မ်ား၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာပညာရပ္မ်ား၊ ေခတ္မီနည္းပညာရပ္မ်ားကို သင္ယူႏုိင္သည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေနၾကသည္။ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပညာေရးတြင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အထိေရာက္ဆံုးဟု ဆုိၾကသည့္အတိုင္းႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္း အေနျဖင့္ ပညာႏွင့္အသက္ေမြးျခင္းသည္သာ အမြန္ျမတ္ဆံုးျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားစည္းကမ္းအစ စာသင္ေက်ာင္းကဟူေသာ ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားကိုယ္တုိင္ နမူနာျပသြန္သင္ထားၾကသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ (၉၇)ႏွစ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားေန႔ဦးတည္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ရွင္သန္ထက္ျမက္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရး၊ တုိင္းရင္းသားအားလံုး ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးတုိ႔ကို ဤေန႔မဂၤလာဤအခါတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ၿခိမ့္ၿခိမ့္ေညာင္းလ်က္က်င္းပေသာအမ်ဳိးသားေန႔ေအာင္ပြဲအထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားမွစ၍ မမွိတ္မသုန္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကပါရန္ ျမဝတီက တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။ ။

Read 446 times Last modified on Monday, 13 November 2017 11:22