SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ဇီဝ မ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး

Wednesday, 15 November 2017 09:58 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

(၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္)

ေက်းငွက္သားရဲ ေတာမွာၿမဲ၏ ဆုိၾကသည့္အတုိင္း ေတာေတာင္ေရေျမ သဘာဝအေလ်ာက္ က်က္စားၾက ေသာ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းသတၱဝါ၊ ေျခေလးေခ်ာင္းသတၱဝါ၊ တြားသြားသတၱဝါ စသည္တို႔ သဘာဝေလာက အတြင္းဝယ္ အရြယ္ႀကီးငယ္မေရြး သူ႔အားသူ႔မာန္ႏွင့္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ ရွားေနၾကသည္။ အရြယ္ေသးငယ္ေသာ မုိးေဆြ ငွက္ငယ္တစ္ေကာင္၏ အားမာန္ကို ဆရာေဇာ္ဂ်ီက ဖြဲ႕ဆိုရာ၌ ''ျမည္ႏုိင္စြေလ၊ ငွက္မုိးေဆြ၊ မုိးေဆြငွက္ငယ္၊ မုိးျပန္႔က်ယ္တြင္၊ အရြယ္အဟန္႔၊ လက္မခန္႔လည္း၊ အံ့ၾသဖြယ္သာ၊ သတၱဝါတုိ႔၊ ျဖစ္ရာဘဝ၊ အားမာန္ျပသုိ႔၊ ႏႈတ္က တြတ္တြတ္၊ ဖတ္ရြတ္ညိဳးညံ၊ သူ႔အားမာန္သည္၊ မုိးယံခြဲမည္ထင္မိ၏''ဟူ၍ဖြဲ႕ဆိုထားသည္။

အေတာင္ရွိေသာ သတၱဝါက အေတာင္ကိုအားကိုး၍ မိမိရွင္သန္ေရး ႀကိဳးစားၾကသည္။ ထုိ႔အတူ ဦးခ်ဳိရွိေသာ သတၱဝါ၊ အစြယ္ရွိေသာ သတၱဝါတုိ႔ကလည္း ဆိုင္ရာဆုိင္ရာ အားကိုး၍ မိမိတို႔ရွင္သန္ေရးကို အားကိုးၾကရသည္။ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈႏွင့္ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ မႈေၾကာင့္ ေရေျမေတာေတာင္ သဘာဝကို မွီခိုေနရ ေသာ ေက်းငွက္သားရဲ တိရစၧာန္တုိ႔မွာ စားက်က္က်ဥ္းေျမာင္း လာရသည့္အျပင္ ေတာလိုက္မုဆိုးႏွင့္ ငွက္မုဆုိးတုိ႔က ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ တိရစၧာန္မ်ားကို မ်ဳိးသုဥ္း ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည့္ အႏၲရာယ္က ၿခိမ္းေျ ခာက္လ်က္ရွိသည္။ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ထိန္းသိမ္းေရး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕၊ သားငွက္တိရစၧာန္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ကြန္ရက္ႏွင့္ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕တို႔၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ ျမန္မာ၊ ထုိင္းႏွင့္ လာအိုႏုိင္ငံတို႔ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနေ သာ ႀတိဂံေဒသ၌ က်ား၊ ဆင္၊ သင္းေခြခ်ပ္၊ ႀကံ့၊ ဝက္ဝံ၊ ေတာင္ဆိတ္၊ ေအာက္ခ်င္းငွက္၊ ေျပာင္၊ က်ားသစ္ႏွင့္လိပ္ဟူေသာ သားငွက္တိရစၧာန္ ၁ဝ မ်ဳိးတို႔ကို တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

သားငွက္ တိရစၧာန္တို႔၏ တစ္မ်ဳိးခ်င္း အသံုးဝင္မႈမွာ က်ားသားေရ၊ က်ားစြယ္၊ က်ား႐ိုးတို႔ကို ေဆးေဖာ္စပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳၾကသည့္အျပင္ အလွဆင္ပစၥည္းႏွင့္ ဝိုင္အရက္ ခ်က္လုပ္ရာတြင္လည္း အသံုးျပဳၾကသည္။ အလားတူ ဆင္တစ္ေကာင္လံုး အသံုးခ်နည္းကိုပါ ကြၽမ္းက်င္ၾက သည္။ ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ဆင္စြယ္မ်ားမွာ အာဖရိကတုိက္မွ တရားမဝင္ ေရာက္ရွိလာေသာ ဆင္စြယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ဆင္သားေရမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ အမ်ားဆံုး ဝင္ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေရႊႀတိဂံေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းဝယ္ေနၾကေသာ သင္းေခြခ်ပ္ေလး မ်ဳိးသည္ အာဖရိ ကတုိက္မွ ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး အာရွတုိက္မွ ေလးမ်ဳိးေရာက္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎သင္းေခြခ်ပ္မ်ားအား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ သို႔ေသာ္ ေရႊႀတိဂံေစ်းကြက္ အတြင္း၌ အသားစားသံုးမႈ၊ သင္းေခြခ်ပ္ အေၾကးခြံ ကို ေဆးေဖာ္ရန္ ေရာင္းဝယ္မႈတုိ႔ တြင္က်ယ္လ်က္ရွိသည္။ ႀကံ့သတၱဝါမွ ရရွိေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွာ အာဖရိကမွ တရားမဝင္ တင္သြင္းမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရၿပီး ႀကံ့ဦးခ်ဳိကို ေဆးေဖာ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း အထူးသျဖင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္  ေငြေၾကးခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝ သူမ်ားက အိမ္အလွဆင္ရန္ ဝယ္ယူၾကသည္။

အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေနထုိင္က်က္စားေသာ ဝက္ဝံအနက္ႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ က်က္စားေသာ ဝက္ဝံမ်ဳိး စိတ္ (Sun Bear) တုိ႔၏ သည္းေျခအိတ္မွ ထုတ္ယူရရွိေသာ သည္းေျခရည္သည္ ေဆးဖက္ဝင္ ပစၥည္းတစ္မ်ဳိး ျဖစ္ၿပီး ဝက္ဝံေျခေထာက္ႏွင့္ လက္တုိ႔ကို စြပ္ျပဳတ္ရည္အျဖစ္ စားေသာက္ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဝက္ဝံ သည္းေျခရည္ကို ငွက္ဖ်ားေပ်ာက္ေဆး ေဖာ္စပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳၾကရာ အစြမ္းထက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေတာင္ဆိတ္ႏွင့္တူေသာ ဆိတ္တူ-သမင္တူသတၱဝါ (Serow) ၏ ဦးခ်ဳိ၊ အ႐ိုးစု၊ ေရွ႕ေျခေထာက္၊ ဦးေခါင္း၊ သည္းေျခအိတ္ႏွင့္ အ ဆီတုိ႔ကို ေဆးဖက္ဝင္ ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းဝယ္ၾကရာ လာအို ႏုိင္ငံသားတုိ႔ အဝယ္မ်ားသည္။ ေျပာင္ဦးခ်ဳိႏွင့္ သည္းေျခအိတ္တုိ႔ကို ေဆးဖက္ဝင္ပစၥည္းအျဖစ္ ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားၾကၿပီး ေျပာင္ဦးေခါင္း တစ္ခုလံုးကိုမူ ေအာင္ပြဲ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အ သံုးျပဳရန္ ဝယ္ယူၾကေၾကာင္း သိရသည္။ က်ားသစ္တစ္ေကာင္လံုး ပံုစံမပ်က္ေသာ သားေရႏွင့္ က်ားသစ္ဦးေခါင္းတုိ႔ကုိ ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းဝယ္ေနၾကေသာ္လည္း မည္သည့္ႏုိင္ငံမွ လာေရာင္းသည္ကို အတိအက်ေျပာရန္ ခက္ခဲပါသည္ဟု ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေတြ႕ရေသာ ေအာက္ခ်င္းငွက္ႏွင့္ တူသည့္ငွက္ႀကီးတစ္မ်ဳိး (Helmeted hornbill) ကို တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏုိင္ငံဘက္က အဝယ္လိုက္ေနသျဖင့္ မ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္မည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရသည္တြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရ သည္။ ေစ်းကြက္အတြင္း အျခား ေတြ႕ရေသာ တိရစၧာန္တစ္မ်ဳိးမွာ ပင္လယ္လိပ္ႏွင့္ ကုန္းလိပ္အရွင္မ်ားကိုလည္း ေရာင္းဝယ္ေနၾကရာ အသားစားႏွင့္လိပ္ခြံကို အလွဆင္ပစၥည္းအျဖစ္ သံုးရန္ျဖစ္သည္။ မူလတန္း ကေလးဘဝက ျမန္မာစာလံုးေပါင္း သတ္ပံုမွ အပင့္၊ အရစ္ခြဲျခား သိေစရန္ ''က်ားဆရာေၾကာင္၊ ေတာမွာေျပာင္၊ ဆင္ေျပာင္ကိုလည္း ရစ္ရမည္'' ဟူေသာ သံေပါက္ကို ယခုတုိင္ မွတ္မိေနေသးသည္။ ထုိအခ်ိန္က ျမန္မာစာလံုးေပါင္း သတ္ပံု သံေပါက္အျဖစ္သာ သိခဲ့ရေသာ္လည္း ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္တုိ႔က လူသားတုိ႔အတြက္ အက်ဳိးျပဳသည့္ တန္ဖိုးကို မသိခဲ့ေပ။ အရြယ္ေသးငယ္ေသာ မုိးေဆြငွက္ကေလးသည္ပင္ သူ႔ဘဝသူ႔အားမာန္ႏွင့္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားရင္း သူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမွာ ေပ်ာ္ျမဴးေနလွ်င္ အျခားသတၱဝါတုိ႔သည္လည္း မုိးေဆြငွက္ငယ္ထက္ ေလ်ာ့မည္မဟုတ္သည္ ကိုဆင္ျခင္၍ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ေလ်ာ့နည္းေ ပ်ာက္ကြယ္ မသြားေရး ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္း ၾကပါရန္ ျမဝတီက တုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ လုိက္ရပါသည္။

Read 348 times Last modified on Wednesday, 15 November 2017 10:01