SJ WorldNews - шаблон joomla Авто
ေကတု

ေကတု

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး

ေနျပည္ေတာ္  ႏိုဝင္ဘာ  ၁၅

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒသမပုံမွန္အစည္းအေဝး     ဒုတိယေန႔ကို ယေန႔နံနက္  ၁ဝ  နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

အစည္းအေဝးတြင္  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေပးပို႔ထားေသာ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးအျဖစ္ ဦးမ်ဳိးဝင္းအား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍   လႊတ္ေတာ္က   သေဘာတူေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

ထို႔ေနာက္  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက  ေပးပို႔ထားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြား ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန (Ministry  of  Investment   and  Foreign  Economic Relations)ဖြဲ႕စည္းရန္ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက  ေဆြးေႏြးၾကသည္။

လိႈင္းဘဲြ႕မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးခင္ခ်ဳိက ေဆြးေႏြး ရာတြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌  ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေျခအေန ေမးခြန္းအေပၚ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး၏ ေျဖၾကားခ်က္အရ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၆  ခုႏွစ္အထိ  လုပ္ငန္း  ၁၁၁ဝ  ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၃ ဒသမ ၇၂ ဘီလီယံရရွိၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ႏွစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းသစ္ ၃၆ဝ ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဒသမ ၃၇ ဘီလီယံရွိသည့္အတြက္ ႏွစ္ ၃ဝ အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြေပါင္း၏ ၁၆ ဒသမ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးလာသည္ကို သိရေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္  ကုန္းတြင္းပိတ္ႏုိင္ငံ မဟုတ္သည့္အတြက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား အားလံုးတြင္   ပထဝီအေနအထား ျဖစ္ျဖစ္၊ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအႏွီးျဖစ္ျဖစ္ သာေနေသာ္လည္း အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္  ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အနည္းဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေနေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္ ဖဲြ႕စည္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမၻာ့အေျခအေနအရ  ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ  အၿပိဳင္အဆိုင္ စည္း႐ံုးေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေနအထားတြင္ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာရန္   ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျပည္တြင္းက အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခား လုပ္သားစီးထြက္ေနမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္လာႏုိင္သည့္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရွိလာႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ပရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားလာသည္ႏွင့္ အမွ် ျပည္တြင္းေငြေၾကး တန္ဖိုးတည္ၿငိမ္မႈ၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမ်ား အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူ ျဖစ္လာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္သည္ကို ကန္႔ကြက္ရန္ မရွိေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။

ဆက္လက္၍    မအူပင္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစိန္ဝင္းက ဖဲြ႕စည္းၿပီးေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဌာနခဲြအဖဲြ႕မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ  စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၊   အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္   ၎ဌာနေအာက္တြင္    စီးပြားေရး သံမွဴးမ်ားပါ ခန္႔ထားမႈရွိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ဦးေဆာင္သည့္ စီးပြားေရး ေကာ္မတီရွိေၾကာင္း၊စီးပြားေရးဌာနအဖဲြ႕ မ်ားေသာ္လည္း ဟန္႔တားရန္ ခက္ခဲမႈရွိေနလွ်င္ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီတြင္  ႀကိဳတင္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီးမွ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထား ရယူသင့္ေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာန အသစ္ျဖည့္စြက္ရန္ အစုိးရဝန္ထမ္း အေတြ႕အႀကံဳအရ  အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္  အခ်ိန္ႏွစ္ႏွစ္ ယူရေၾကာင္း၊     ျပည္ပအရင္းအႏွီး ေမွ်ာ္လင့္သည္ထက္  ျပည္တြင္းအရင္းအႏွီးကို မွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ စီမံရန္ ပိုအေရးႀကီးေၾကာင္း၊ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္  ျဖည့္စြက္ျခင္း အေပၚအက်ဳိး  ရွိ၊ မရွိ၊ သင့္၊ မသင့္  စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၿပီး အဆိုပါကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေပးပို႔ထားေသာ အီလက္ထရြန္နစ္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းျဖင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ျခင္းဆိုင္ရာ အာဆီယံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးေရး ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၃)မွ ေဒၚေရႊေရႊစိန္လတ္ က ေဆြးေႏြးသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍   ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ရယူကာ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူ အတည္ျပဳေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က ေၾကညာသည္။

ဆက္လက္၍  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေပးပို႔ထားေသာ  ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕တို႔က မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ    အေရွ႕အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိၿမိဳ႕မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ Neigh-bouring Countries Economic Develop-ment Cooperation Agency-NEDA ထံမွ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄ ဒသမ ၃ သန္း ရယူရန္ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္က အဆိုပါ စီမံကိန္းအား ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ဘားအံၿမိဳ႕ႏွင့္ ျမဝတီၿမိဳ႕တို႔တြင္ ေရေပးေဝေရး အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ အမႈိက္သိမ္း စနစ္တို႔အတြက္ အဓိကထားၿပီး ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊    အဆိုပါၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕တြင္ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ လွပေရး၊ ေရေကာင္းေရသန္႔ ရရွိေရးႏွင့္  စနစ္တက် အမႈိက္စြန္႔ပစ္ေရးတို႔အျပင္ လူမႈစီးပြားက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္၊ Competitive City မ်ား ထူေထာင္ရန္၊ ၿမိဳ႕ျပအေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံခန္႔ခဲြမႈဆုိင္ရာ ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္၊ ေဒသတြင္းသဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ထိန္းသိမ္း၍ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ထားရွိၿပီး   စီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဖာ္ျပပါၿမိဳ႕ႀကီးသုံးၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕ျပအေျခခံ အေဆာက္အဦ   အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္းအား ADB မွ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၈ဝ ျဖင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဘားအံၿမိဳ႕တို႔အတြက္ လည္းေကာင္း၊ NEDA ထံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄ ဒသမ ၃ သန္းျဖင့္ ျမဝတီၿမိဳ႕အတြက္ လည္းေကာင္း ေခ်းေငြမ်ား ရယူေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

အဆိုပါေခ်းေငြ   အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း  ၈ဝ အား ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေဝး ၁၆ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ေခ်းေငြရယူႏုိင္ရန္ အတြက္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ေခ်းေငြရယူႏုိင္ေရး စာခ်ဳပ္အား စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနကိုယ္စား ေငြတိုက္ဦးစီးဌာနႏွင့္ ADB  တို႔က လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး Legal Opinion ရယူရန္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးသို႔ ေပးပို႔၍ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါၿမိဳ႕မ်ား၏ လူမႈစီးပြားႏွင့္ၿမိဳ႕ျပအေျခခံ အေဆာက္အဦ က႑အား တိုးတက္ျမႇင့္တင္ေစၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပန္းတိုင္ အခ်က္၁၁ ခ်က္ပါ ၿမိဳ႕ျပမ်ား ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစေရးအတြက္    အေထာက္အကူျပဳသည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ပါသျဖင့္ NEDA ထံမွ ေခ်းယူမည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄ ဒသမ ၃ သန္း ရယူေရးကိစၥအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္ရန္   လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။

ယင္းေနာက္   စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက NEDA သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊  NEDA  ၏ ေခ်းေငြဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာ ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁ဝ ႏွစ္၊ ျပန္ဆပ္ကာလ ႏွစ္ ၂ဝ  စုစုေပါင္း ႏွစ္  ၃ဝ ျဖစ္ၿပီး အတိုးႏႈန္းမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး  စီမံခန္႔ခြဲမႈစရိတ္အျဖစ္ သုည ဒသမ ၁၅  ရာခိုင္ႏႈန္းကို တစ္ႀကိမ္တည္း ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါေခ်းေငြ၏ Grant Element  တြက္ခ်က္ရာတြင္ ၄၆ ဒသမ၁၆  ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိသည့္အတြက္  သက္သာမႈ ရွိေသာေခ်းေငြျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းကာလမွာ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၂၄ ခုႏွစ္ထိ ေျခာက္ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊အဆိုပါေခ်းေငြျဖင့္   ကရင္ျပည္နယ္ ျမဝတီၿမိဳ႕တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ေသာ   ျပည္သူတို႔အတြက္  ေရေကာင္းေရသန္႔ႏွင့္   ေရလုံေလာက္စြာ ရရွိႏိုင္ေရး၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အမိႈက္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာင္းမြန္ေရး၊ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို   အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္းမွ တစ္ဆင့္ ေဒသခံျပည္သူတို႔၏ လူမႈစီးပြားဘဝမ်ား တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစႏိုင္ျခင္း  အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

အဆိုပါစီမံကိန္းသည္   ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံး ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ ျပည္သူ႔ေၾကြးၿမီ စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ကာလလတ္ေၾကြးၿမီ စီမံခန္႔ခြဲမႈမဟာဗ်ဴဟာ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီဆိုင္ရာ မူဝါဒတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိသည့္အျပင္ မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္း၂ဝ၁၈-၂ဝ၃ဝ ၏ မဟာဗ်ဴဟာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီမႈ ရွိေၾကာင္း၊ ျမဝတီၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး အတြက္ အဓိကအေရးပါေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးအတြက္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕လည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမဝတီ-ေကာ့ကရိတ္လမ္းကို   အာဆီယံအဆင့္မီ ေဖာက္လုပ္ထားကာ ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားအမွတ္-၂ ကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အနာဂတ္ကာလတြင္ ျမဝတီၿမိဳ႕၌ ကုန္စည္ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမည္ျဖစ္၍  မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ အေရွ႕အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိၿမိဳ႕မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္းအတြက္ NEDA ထံမွ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄ ဒသမ ၃ သန္း ရယူရန္ ကိစၥအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က  ေဆြးေႏြးသုံးသပ္၍ အတည္ျပဳခ်က္ရယူေပးရန္ နာယကႀကီးထံမွ တစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ယင္းေခ်းေငြႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွိပါက အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း    ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကက  ေၾကညာသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ပင္လယ္ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္  ဥပေဒၾကမ္း (၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္)ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာကို ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ  ဒုတိယဥကၠ႒  ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ရွင္းလင္းဖတ္ၾကား တင္ျပသည္။

အဆိုပါ     ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွိပါက      အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက က ေၾကညာသည္။

ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေပးပို႔ထားေသာ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက မီးရထားလူစီးတြဲ ဝယ္ယူေရး စီမံကိန္းအတြက္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံထံမွ အတိုးမဲ့ေခ်းေငြ ယြမ္ သန္း ၈ဝ ရယူရန္ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒသမပုံမွန္အစည္းအေဝး  တတိယေန႔ကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္   ဆက္လက္က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Page 1 of 1020