SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္သည္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္အတူ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕သုိ႔ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ေရာက္ရွိစဥ္ ျပည္နယ္ခန္းမ၌ က်င္းပသည့္ ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္/ခ႐ုိင္/ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ဌာနဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားရာ၌ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေက်းဇူးသစၥာကုိ ေစာင့္သိရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံ့ ဝန္ထမ္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္းသည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြ စာရင္းမွ က်ခံသုံးစြဲသည့္လစာ၊ စရိတ္ ေငြႏွင့္ အျခား ခံစားခြင့္မ်ားကို ခံစားၾကသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူလုိလားသည့္ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ ျပည္သူကုိသာ မ်က္ႏွာမူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တာဝန္ကုိ ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ၿပီး ျပည္သူကုိ အလုပ္အေကြၽးျပဳသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ဟု ခံယူရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ အာဏာ ဟု ထင္ျမင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနပါက ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္း တိမ္းေစာင္း သြားႏုိင္သည္ကုိ သတိခ်ပ္ေစ လုိေၾကာင္း အေလးအနက္ ထည့္သြင္းမွာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ အားေလ်ာ္စြာ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး၏ တာဝန္ေက်ပြန္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံသားဟူသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏သစၥာကုိ ခံယူေစာင့္ထိန္းေသာ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကေပးအပ္ေသာတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ ရေသာ၊ ႏုိင္ငံေတာ္က ခြင့္ျပဳသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရရွိေသာသူဟူ၍ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာစာဦးစီးဌာနက ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝသည့္ ျမန္မာအဘိဓာန္၌ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိထားသည္။ ႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ကခြင့္ျပဳသည့္အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရရွိခံစားေနၾကရသကဲ့သုိ႔ ေခါင္းႏွင့္ ပန္းပမာအခြင့္အေရးႏွင့္ အစဥ္အၿမဲ ဒြန္တြဲ ေနေသာ တာဝန္ကုိလည္း ေက်ပြန္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးအတြက္ အေျခခံအခြင့္ အေရးမ်ား ျဖစ္သည့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္၊ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ခြင့္၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈခံယူခြင့္၊ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ခြင့္၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လုံၿခံဳမႈ စသည္တုိ႔ကုိ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ခံစားခြင့္ရရွိၾကၿပီးျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ဥပေဒက ျပ႒ာန္းထားေသာ အခမဲ့ပညာသင္ၾကားေရးသည္ အေျခခံပညာအဆင့္အတြက္ ထင္သာ ျမင္သာ ေတြ႕ရေသာ္လည္း အဆင့္ျမင့္ပညာက႑တြင္လည္း  ႏုိင္ငံေတာ္ကက်ခံရသည့္ စရိတ္စက မ်ားစြာရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး မ်ား၌ ေဆြးေႏြးသံကုိ နားေထာင္ၾကည့္လွ်င္ သိႏုိင္ၾကသည္။

ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးအတြက္ ရသင့္ေသာအေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားက က်ယ္ဝန္းနက္နဲသကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးထမ္း ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ေတြကလည္း မ်ားျပားလွသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယဥ္ေက်းေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္း အတြင္း ဘဝရပ္ တည္မႈအတြက္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားၾကရာတြင္ က်င့္ဝတ္နီတိေစာင့္ထိန္းျခင္း၊ တည္ဆဲဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အေပၚသစၥာေစာင့္သိၿပီး တာဝန္သိ၊ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမည္သာျဖစ္သည္။ အရာအားလုံးသည္ အေလ့အက်င့္၌ သာတည္၏ဟုဆုိထားၾကေလရာ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီအေနျဖင့္ တာဝန္သိ၊ တာဝန္ယူမႈစိတ္ဓာတ္ ထားရွိသည့္အေလ့အက်င့္ရွိေစရန္ ကုိယ္တုိင္အား ထုတ္ရ မည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ပတ္ဝန္းက်င္အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔ကလည္း ေဖးမလမ္းၫႊန္သြန္သင္ၾကရန္လုိသည္။ ခႏၶာကုိယ္ က်န္းမာေရးအတြက္ ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္မကူးစက္ေသာေရာဂါဟူ၍ရွိသည္။ ထုိ႔အတူ စိတ္က်န္းမာေရးသည္လည္း ကူးစက္ တတ္သည္ျဖစ္ရာ စိတ္ေကာင္းေစတနာ ေကာင္းသည္ ကူးစက္ရန္မလြယ္ကူေသာ္လည္း မည္သူ႔ကုိမွ် အက်ဳိး မျပဳေသာ စိတ္ေစတနာက ကူးစက္ လြယ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းေသာစိတ္ေစတနာျဖစ္ေစ၊ မည္သူ႔ကုိမွ် အက်ဳိးမျပဳေသာစိတ္ေစတနာျဖစ္ေစ မိမိကုိယ္တုိင္ျပဳမူေနက်အေလ့အက်င့္ေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ အသုိင္း အဝုိင္းမွ ကူးစက္ လာ ေသာ အေလ့အက်င့္ေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း တစ္ဆင့္တက္၍  အေလ့အထမျဖစ္ေစ ရန္ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရ မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းတုိ႔သည္ မိမိထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေရး၊ မိမိခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေရးကုိသာ ဦးစားေပး ေနၾကမည္ဆုိ လွ်င္ တရားဓမၼႏွင့္ မညီ အဓမၼဆီသုိ႔သာ ဦးတည္သြားသည္၏ ေနာက္ဆက္တြဲဆုိးက်ဳိးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေပၚ  ျပည္သူတုိ႔၏ယုံၾကည္မႈေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး  ညီၫြတ္ေရး ပ်က္ျပားျခင္းေၾကာင့္ ေရႊျပည္ေတာ္ခရီး နီးလ်က္ႏွင့္ ေဝးသြားႏုိင္ သည္ကုိ မေမ့အပ္ေၾကာင္း ျမဝတီကေစတနာေကာင္းျဖင့္ ေရးသား လုိက္ရပါသည္။ 

Page 7 of 40