SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

တျဖည္းျဖည္း တိုးတက္လာသည္႕လူဦးေရကို ဝလင္စြာ ေကြၽးေမြးႏိုင္ေရးအျပင္ က်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး ေတာက္ပသည္႕ အနာဂတ္ကို ပံုေဖာ္ၾကရန္အတြက္ မွန္ကန္ထိေရာက္သည့္ မူဝါဒမ်ား၊ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္သည့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ ဟန္ခ်က္ညီညီ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္

Wednesday, 17 October 2018 10:10 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၆

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယသမၼတက စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးႏွင့္ ငတ္မြတ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ လူတိုင္း ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာေန႔အခမ္းအနားကို က်င္းပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ မိမိတို႔၏ အနာဂတ္ျဖစ္သည့္ ကေလးငယ္မ်ားအားလုံး ေဘးကင္းၿပီး အာဟာရ ျပည့္ဝသည့္ အစားအစာမ်ားကို လုံလုံေလာက္ေလာက္ စားသုံးႏိုင္မွသာ က်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ အနာဂတ္ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ FAO၏အစီရင္ခံစာအရ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ၈၁၅ သန္းေက်ာ္သည္ ျပင္းထန္သည့္ ငတ္မြတ္မႈဒဏ္ကို ကာလရွည္ ခံစားေနၾကရၿပီး ယင္းကိန္းဂဏန္းသည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ကထက္ ၃၈ သန္းေက်ာ္ တိုးတက္မ်ားျပားလာေၾကာင္း၊  ၁၅၅ သန္းေသာ အသက္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ႀကံဳလွီေသးေကြးေနၾကသည္ဟု သိရေၾကာင္း။

အလြန္အမင္းဆင္းရဲသူ အားလုံးအနက္ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ အသက္ေမြးၾကသည္ဟု စစ္တမ္းမ်ားအရ သိရေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္လည္း လူဦးေရ၏ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ သည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အေျခခံသည့္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္အတြက္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ မ်ားစြာအေရးႀကီးလွေၾကာင္း၊ငတ္မြတ္မႈပေပ်ာက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္သာ ေက်းလက္ေဒသ လူမႈစီးပြားဘဝ တိုးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေနထိုင္ပုံ၊ စဥ္းစားပုံမ်ားကိုလည္း ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္  လူမႈေရးဆိုင္ရာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္မ်ားလည္း လိုအပ္လွေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္လည္း လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

ယေန႔ကမၻာႀကီး၏ နည္းပညာေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ အတူ ယွဥ္တြဲလာသည့္ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈႏွင့္ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈမ်ားသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းကို အဓိက မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ ေက်းလက္ေဒသကို မ်ားစြာဆိုးက်ဳိး သက္ေရာက္ေစေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သု႔ိ ဆိုးက်ဳိး သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္  လူအမ်ားစု မွီတင္းေနထိုင္ရာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံမ်ား ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈ၊  ထြက္ရွိလာသည့္ သီးႏွံမ်ား အရည္အေသြး မျပည့္ဝမႈမ်ား၏ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ လူမႈစီးပြားေရး ခြၽတ္ၿခံဳက်မႈ၊ စားနပ္ရိကၡာမျပည့္စုံမႈ၊ ေဘးကင္းလုံၿခံဳသည့္  စားေရရိကၡာရွားပါးလာမႈ၊  ငတ္မြတ္မႈမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရေၾကာင္း။

အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္  ႏွစ္စဥ္ငတ္မြတ္မႈေၾကာင့္  ေသဆုံးမႈႏႈန္းသည္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ၊ တီဘီေရာဂါႏွင့္ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ေရာဂါသုံးမ်ဳိးေပါင္း ေသဆုံးမႈထက္ပင္ မ်ားျပားေနသည္ဟု သိရေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ေသဆုံးမႈ၏ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္လည္း အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ဟု သိရေၾကာင္း။

ထို႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာေန႔ အခမ္းအနားကို Our Actions are our Future. A# ZeroHunger world by 2030 is possible. ''ငတ္မြတ္ကင္းစင္ ၂ဝ၃ဝ တြင္ တို႔ရဲ႕အနာဂတ္ တို႔ျပင္ဆင္'' ဆိုသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ က်င္းပရန္  ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႕ကသတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တျဖည္းျဖည္း တိုးတက္လာသည့္ လူဦးေရကို ဝလင္စြာ ေကြၽးေမြးႏိုင္ေရးအျပင္  က်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး ေတာက္ပသည့္ အနာဂတ္ကို ပုံေဖာ္ၾကမည့္ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္ကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ၾကရန္အတြက္ ေဘးကင္းၿပီး လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ အစားအစာမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ေက်းလက္လူေနမႈ ဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး  စသည့္အဓိကက်သည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ကိုယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္းရွိသမွ် ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ FAO၏ အကူအညီ၊ မိမိတို႔ အစိုးရ၏ မွန္ကန္ ထိေရာက္သည့္ မူဝါဒမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္သည့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး၏ ပူးေပါင္း ပါဝင္မႈမ်ားျဖင့္ ဟန္ခ်က္ညီညီ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

ကမၻာတြင္   ငတ္မြတ္မႈကို ခံစားေနၾကရသည့္ လူဦးေရ၏  ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု ဆိုေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္လည္း လူဦးေရ၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ကိုလည္း အေလးထားၾကရန္ လိုေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးထု၏ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားသည္လည္း မိသားစု၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ ကမၻာ့အတိုင္းအတာအထိ ႀကီးႀကီးမားမား သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း။

ထို႔ေၾကာင့္ အိမ္တြင္း စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း သမဝါယမ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ျမႇင့္တင္ၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ ပုခက္လႊဲသည့္ လက္သည္ ကမၻာကိုကိုင္လႈပ္မည့္ လက္မ်ားဟုဆိုသကဲ့သုိ႔ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အာဟာရျပည့္ဝေရး၊ က်န္းမာသန္စြမ္းေရးႏွင့္ ပညာရည္ျမင့္မားေရးတို႔သည္ အမ်ဳိး သမီးမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ေနေၾကာင္း၊ မိသားစု စားေသာက္ေနထိုင္မႈ ပုံစံေျပာင္းလဲရန္ အတြက္   အမ်ဳိးသမီးထုကို ပညာေပးျခင္း နည္းလမ္းသည္  အေကာင္းဆုံးေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း။

၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ အမွတ္စဥ္(၂)ျပည့္မီေရးအတြက္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာေန႔ က်င္းပျခင္းျဖင့္  လူသားတို႔ ငတ္မြတ္ကင္းစင္ေရးကို    အေလးေပး ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္  ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားရမည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ မိမိတို႔အေနျဖင့္လည္း   ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္း ႀကိဳးပမ္းၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စားေရရိကၡာ ဖူလုံေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ထိေရာက္ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈမရွိဘဲ ၂ဝ၃ဝ  မွာ  ငတ္မြတ္မႈပေပ်ာက္ေရးဟူသည့္တစ္ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ  ရည္မွန္းခ်က္သည္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတူငတ္မြတ္မႈကို  ပေပ်ာက္ေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ္လည္း အာဟာရျပည့္ဝေရး၊ က်န္းမာႀကံ့ခိုင္ေရး၊ ပညာရည္ျမင့္မားေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စသည့္ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း။

ငတ္မြတ္မႈႏွင့္အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈသည္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ  က်ဆင္းခဲ့ၿပီးမွ   ယခုတစ္ဖန္ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာၿပီး မိမိတို႔ကမၻာ့ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကို ၿခိမ္း ေျခာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡမ်ား၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈမ်ား၊ တန္းတူရည္တူမရွိမႈမ်ား စသည့္အေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ တစ္ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ငတ္မြတ္မႈပေပ်ာက္ေရး ဟူသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ေရးသည္   ယခင္ကထက္ပို၍ ခက္ခဲမည့္ပုံေပၚေနေၾကာင္း။

သို႔ေသာ္လည္း ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူထုအားလုံး လက္တြဲ ညီညီ  ပူးေပါင္းတိုက္ဖ်က္ၾကမည္ ဆိုပါက စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးႏွင့္ အာဟာရျပည့္ဝေရးတြင္  အႀကီးအက်ယ္ တိုးတက္မႈ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ အနာဂတ္ကို ပိုင္ဆိုင္ရန္အတြက္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္  ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပန္းတိုင္ (SDGs)၂ဝ၃ဝ ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ၾကရန္သည္ ကမၻာ့လူသားအားလုံး၏ တာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္း။

ငတ္မြတ္မႈႏွင့္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈကို တိုက္ဖ်က္ၾကရာတြင္ ၎ႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသည့္ လူမႈဘဝလုံၿခဳံေရး၊ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး၊ အာဟာရျပည့္ဝေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး စသည့္ က႑မ်ားတြင္ အစိုးရပိုင္းအေနျဖင့္ မွန္ကန္သည့္ မူဝါဒႏွင့္   လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္မႈ၊ထိေရာက္ျမန္ဆန္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္မႈ၊ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ားသည္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း။

မိမိတို႔အစိုးရအေနျဖင့္   စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေရး၊ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးႏွင့္ အာဟာရျပည့္ဝေရး က႑မ်ားတြင္ FAOကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္သည့္အျပင္  ၎ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ လယ္ယာထုတ္ကုန္ ျမႇင့္တင္ေရး၊ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စသည့္ က႑မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း၊ လိုအပ္သည့္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းေပးျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႕ (FAO)အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေရးႏွင့္  ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးတို႔ အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး က႑၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး က႑မ်ားတြင္ နည္းပညာႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ပူးေပါင္း ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့မႈမ်ား အတြက္ ျမန္မာျပည္သူလူထုႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရကိုယ္စား ေက်းဇူးအထူး တင္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳ အပ္ေၾကာင္း ကိုလည္း ေျပာၾကားလိုေၾကာင္း။

စားနပ္ရိကၡာမ်ား ေလလြင့္မႈမရွိေစရန္ တိုးလာမည့္လူဦးေရ  ၉ ဘီလီယံအတြက္ စားနပ္ရိကၡာမ်ား တိုးတက္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္၊ အာဟာရျပည့္ဝသည့္ အစားအစာမ်ား စနစ္တက်စားသုံးႏိုင္ရန္ မိမိတို႔အားလုံး ႀကိဳးပမ္းၾကမွသာ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ငတ္မြတ္မႈပေပ်ာက္ေရးရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္သည့္ ''ငတ္မြတ္ကင္းစင္ ၂ဝ၃ဝ တြင္ တို႔ရဲ႕ အနာဂတ္ တို႔ျပင္ဆင္''ႏွင့္အညီ   မိမိတို႔အားလုံး ကိုယ္စီတာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ၾကပါစို႔ဟု တိုက္တြန္းဆႏၵျပဳေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာေန႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး  ကုလသမဂၢစားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး အဖြဲ႕၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Ms. Xaiojie Fanက ကမၻာ့ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႕ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ သဝဏ္လႊာကို ဖတ္ၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ဗီဒီယိုႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရးႏွင့္ လယ္ယာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈ မွတ္တမ္းဗီဒီယိုကို ျပသသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတသည္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားႏွင့္အတူ မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ၿပီး ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာေန႔ အထိမ္းအမွတ္ျပခန္းမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈသည္။

အဆုိပါအခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဝင္၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

(သတင္းစဥ္)

Read 560 times Last modified on Wednesday, 17 October 2018 10:13