SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ေရးၿမိဳ႕၏ က်ဳံးေတာ္ႀကီး တူးေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းအတြက္ စုစုေပါင္း ခန္႔မွန္းေငြက်ပ္ ၄၁ သန္းခန္႔ ကုန္က်မည္ျဖစ္ ရန္ပံုေငြကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း လ်ာထားၿပီး ျပန္လည္ တူးေဖာ္ႏုိင္ေရး စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္

Wednesday, 15 August 2018 09:50 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၁၄

ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ နဝမပံုမွန္အစည္းအေဝး နဝမေန႔ကို ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ခန္းမေဆာင္၌ က်င္းပသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၈)မွ ဦးမ်ဳိးဝင္း၏ ေရးၿမိဳ႕ရွိ တျဖည္းျဖည္း တိမ္ေကာလာေနေသာ သမုိင္း၀င္က်ဳံးေတာ္ႀကီးအား ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္တစ္ခုကို ထိန္းသိမ္းသည့္ အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေႏြရာသီ ေရရွားပါးေသာ ကာလတြင္ ေရးၿမိဳ႕ေပၚရိွ ေရတြင္းေရကန္ မ်ားအတြက္ ေျမေအာက္ေရ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္း ေပးရာေနရာ တစ္ခုအျဖစ္ အသုံးျပဳရန္ လည္းေကာင္း၊ ျပန္လည္တူးေဖာ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္ကဲ့သို႔ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ ေပးႏုိင္မည္ကို သိရိွလိုေၾကာင္း ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ေရးၿမိဳ႕၏ က်ဳံးေတာ္ႀကီးသည္ က်ဳးံ အေပၚပုိင္းႏွင့္ က်ဳံးေအာက္ပုိင္းဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းရွိၿပီး တူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ စုစုေပါင္းခန္႔မွန္း ကုန္က်ေငြမွာ ေငြက်ပ္ ၄၁၈ သန္းခန္႔ ကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

အဆုိပါ က်ဳံးေတာ္ႀကီး တူးေဖာ္ရန္အတြက္ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ (ေအာက္တိုဘာလ စက္တင္ဘာလ) ရန္ပုံေငြ လ်ာထားခ်က္ စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိေသးသည့္ အတြက္ လတ္တေလာ ေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္ မရွိေသးေၾကာင္း၊ က်ဳးံေတာ္ႀကီးသည္ သမုိင္း၀င္က်ဳံးေတာ္ႀကီး ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ေရွးေဟာင္းေဒသမ်ား၊ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္ အအုံႏွင့္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ႏုိင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ မ်ားႏွင့္အညီ သေဘာထား ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ေရေဝေရလဲႏွင့္ လူေနအိမ္ေျခ မ်ားအတြင္း မလိုလားအပ္ေသာ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား မရွိေစေရး အတြက္လည္း ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာၿပီး က်ဳံးတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းကို ေရွးမူမပ်က္ စီမံေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ဦးစြာ ခ်မွတ္လုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အစီအမံမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈအရ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္း ပမာဏႏွင့္အညီ ရန္ပုံေငြကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း လ်ာထားၿပီး ျပန္လည္ တူးေဖာ္ႏုိင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရ၏ ကိုယ္စား ရွင္းလင္း ေျဖၾကားသည္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၈)မွ ေဒၚအိအိၿပံဳး၏ အျခားနည္းသုံးစြဲ ခြင့္ျပဳထားေသာ ေျမေနရာမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မႈရွိေစရန္ မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းေက်ာင္းစိစစ္ေနသည္ကို သိရိွလိုေၾကာင္း ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က လယ္ယာေျမကို အျခားနည္းအသုံး ျပဳခြင့္ ေလွ်ာက္ထားလာမႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕အဆင့္ဆင့္မွ လယ္ယာေျမဥပေဒ ႏွင့္အညီ စိစစ္ခြင့္ျပဳ လ်က္ရွိၿပီး ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းလမ္းအတိုင္း အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိကိုသာ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ အဆင့္ဆင့္မွ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အျခားနည္းသုံးစြဲ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ရရွိသည့္ ကုမၸဏီ၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ လူပုဂၢဳိလ္မ်ား၏ ကုန္ထုတ္ႏိုင္စြမ္းအား ရလဒ္ႏွင့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျခားနည္း သုံးစြဲသည့္ လုပ္ငန္းအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာန အသီးသီးမွ ေတာင္းခံလာမႈအေပၚ မူတည္၍ လည္းေကာင္း၊ ဌာန၏ နည္းပညာ ျဖန္႔ေဝျခင္း လုပ္ငန္းတာဝန္ တစ္ရပ္ရပ္ အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူေပးျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အျခားနည္း အသုံးျပဳမႈ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ နည္းလမ္း အမ်ဳိးအစားအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ စိစစ္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျဖၾကားသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၅)မွ ဦးရဲထြဋ္၏ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီ စီမံကိန္းေၾကာင့္ မိမိတို႔ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ေနေသာ လယ္ယာေျမမ်ား ဆုံး႐ႈံးသြားေသာ ေဒသခံမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ ေက်းရြာပတ္ဝန္းက်င္ရိွ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ၁၉ဝဝ ဧကခန္႔ကို စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္သည့္ ေျမျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ေပးၿပီး ခြဲေဝေပးရန္ အစီအစဥ္ရိွ၊ မရိွ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား ရွင္းလင္း ေျဖၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမိခင္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးတုိ႔က ေဆြးေႏြးသည္။ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္ မ်ားအေပၚ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီက ျပန္လည္ၾကားနာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္းဝင္းခိုင္သန္းက ေၾကညာသည္။

ယင္းေနာက္ မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၈)မွ ဦးမ်ဳိးဝင္း၏ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လယ္ယာေျမ မ်ားကို စည္းကမ္းမဲ့စြာအကြက္ ေဖာ္ေရာင္းစားေနၾကျခင္း တို႔ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ား အလ်င္အျမန္ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ ၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ လိုအပ္ပါက အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ခ်န္လွပ္ထားေသာ ေျမလြတ္မ်ား ေပ်ာက္ဆုံးကုန္ျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္ အဓိက သက္ဆိုင္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၊ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီႏွင့္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္ (ေကာ္သုံးေကာ္) တို႔၏ ေလ်ာ့ရဲၿပီး အဂတိတရား မကင္းသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ထိန္းညိႇေပးႏုိင္မည့္ အစီအမ တစ္ခုကို အလ်င္အျမန္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေလးဦးတို႔က ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ေအာင္လိႈင္ဝင္း

Read 105 times Last modified on Wednesday, 15 August 2018 09:51