SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံသားတုိ့ တာဝန္

Thursday, 01 February 2018 09:08 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာ၊ တပ္မေတာ္ဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမႀကီးတြင္ က်င္းပေသာ ေက်ာင္းဆရာမ်ား ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ေခတ္သစ္ပညာ သင္တန္း၌ ေသနဂၤဗ်ဴဟာစစ္ပညာ မိန္႔ခြန္းကို ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားစဥ္  ''ကာကြယ္ေရးဆုိလို႔ ဘယ္လိုနည္း ကာကြယ္မယ္ဆိုတဲ့ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းေတြ၊ ပါးစပ္ေျပာနဲ႔ စိတ္ကူးထဲမွာရွိတဲ့ နည္းလမ္းေတြခ်ည္းဆုိရင္လည္း ေမာ႐ံုပဲ။

ႏြားေျခရာကြက္ကြက္ကေလး ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကေလးခ်ည္း ၾကည့္ေျပာေနလို႔ ေမာ႐ံုပဲ။ အျခားတုိင္းႀကီးျပည္ႀကီးေတြနဲ႔ ကမၻာ့ေရးရာ ဗမာျပည္(ျမန္မာျပည္)ရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနေတြကို ၾကည့္ၿပီး စဥ္းစားမွ အရာေရာက္ပါလိမ့္မည္''ဟူ၍ ကာကြယ္ေရးအျမင္ က်ယ္ရန္ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္မွာ ယေန႔ေခတ္ကို ႀကိဳတင္တြက္ဆ ေျပာခဲ့ေလသလား ေမးေနရန္မလိုေတာ့ေပ။

ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး တာဝန္ကို မည္သူေတြ ထမ္းေဆာင္ရမည္ကို ဆက္လက္ေျပာၾကားရာ၌ ''စစ္ေရး စစ္ရာဆိုတာလည္း အခုေခတ္စစ္မ်ဳိးက ေရွးေခတ္ကစစ္မ်ဳိးလို တုိက္တဲ့လူက ထြက္တိုက္ေန႐ံုနဲ႔ မၿပီးဘူး။ စစ္သားေတြသာ စစ္စိတ္စစ္ေသြး ရွိေန႐ံုနဲ႔မၿပီးဘူး။ တုိင္းျပည္ထဲမွာ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ၊ ကေလး၊ လူႀကီးတစ္ေယာက္မက်န္ စစ္စိတ္စစ္ေသြး ရွိၾကမွ နိပြန္လုိ ''ဘူရွီဒို''စိတ္ရွိၾကမွျဖစ္တယ္''ဟူ၍ ႏုိင္ငံသားတုိင္း မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ရွိၾကရန္ လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မွာၾကားခဲ့သည့္အတုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းစဥ္ကာလတြင္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူအားလံုးတုိ႔ စြမ္းႏုိင္သည့္ဘက္မွ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္မွာလည္း သမိုင္းမွတ္တမ္းရွိၿပီးျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈ ႏွိမ္နင္းေရးႏွင့္ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္မႈ တုိက္ထုတ္ေရးတို႔တြင္လည္း တပ္မေတာ္ကို ဗဟိုျပဳ၍ ျပည္သူမ်ားပါဝင္ေသာ ျပည္သူ႔စစ္အသြင္ျဖင့္ ဆင္ႏႊဲေအာင္ပြဲရခဲ့ၾကသည့္ သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ား ရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ကမၻာတည္သေရြ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံ တည္ရွိေရးအတြက္ ကာကြယ္ေရး အင္အားေတာင့္တင္းေရးကို စဥ္ဆက္ မျပတ္ျဖည့္ဆည္း တည္ေဆာက္ေနၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အသီးသီးတို႔သည္လည္း မိမိတို႔ႏုိင္ငံ တည္ၿမဲေရး၊ မိမိႏုိင္ငံသားမ်ား လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳးစား အားထုတ္ေနၾကသည္မွာ ထင္သာျမင္သာရွိသည္။ ကာကြယ္ေရးအင္အား ေတာင့္တင္းေရး အတြက္ ႏုိင္ငံသားတုိင္း စစ္မႈထမ္းၾကရန္ ႏုိင္ငံဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ျပ႒ာန္းထားသည့္ အတုိင္း သတ္မွတ္ကာလအတြင္း စစ္မႈထမ္းၾကရသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား ရွိၾကသည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အၾကည့္မ်ားေသာ ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံသား ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား စစ္မႈထမ္းၾကရသည့္ သတင္းကိုလည္း သတိထားမိၾကေပမည္။

ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးစႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး တာဝန္ကို ႏုိင္ငံသားတုိင္း ထမ္းေဆာင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ထမ္းေဆာင္ၾကရသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားရွိသကဲ့သို႔ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ မရွိေသာ္လည္း သက္ဆုိင္သူတုိ႔၏ စိတ္ဆႏၵအေလ်ာက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားလည္း ရွိသည္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ(၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္) အခန္း(၈) ႏုိင္ငံသား ၊ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ား ျပ႒ာန္းခ်က္ပုဒ္မ ၃၈၆ တြင္ ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စစ္ပညာသင္ၾကားရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ စစ္မႈထမ္းရန္ တာဝန္ရွိသည္ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရေသာ္လည္း ယေန႔အထိ တပ္မေတာ္သို႔ ဝင္ေရာက္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ၾက သူမ်ားမွာ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ဝင္ေရာက္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ၾကသူမ်ားသာျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ကေလးသူငယ္မ်ားအား စစ္မႈထမ္းျခင္းမွ ကာကြယ္တားဆီးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၇ ရက္မွစ၍ ကုလသမဂၢ၏ ငယ္ရြယ္သူ ကေလးစစ္သားမ်ား အသံုးျပဳသည့္ ႏိုင္ငံစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္မႈ ရရွိရန္အတြက္ UNCTFMR (United Nations Country Task Force on Monitoring and Reporting)ျဖင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း)ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ အစီရင္ခံစာတင္ျပေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕တို႔၏ အစီအမံျဖင့္ တပ္မေတာ္အတြင္း အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ကေလးသူငယ္မ်ားကို စိစစ္လ်က္ ၈၇၇ ဦးတုိ႔ကို မိဘရပ္ထံသို႔ အခမ္းအနားျဖင့္ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ မိမိသေဘာ ဆႏၵအေလ်ာက္ တပ္မေတာ္သို႔ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားကိုလည္း Action Plan မ်ားအတုိင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက စနစ္တက် စိစစ္လက္ခံ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သက္ရွိထင္ရွားရွိစဥ္က အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားစြာ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး အျမင္က်ယ္ေရးကို လည္းေကာင္း၊ စစ္သားေတြသာ စစ္စိတ္စစ္ေသြး ရွိေန႐ံုနဲ႔မၿပီးဘူး ဆိုသည္ကို လည္းေကာင္း အေလးအနက္ထား၍ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးသည္ ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ တာဝန္ျဖစ္သည္ဟူေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ ခံယူခ်က္ရွိၾကရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမဝတီက ထပ္ေလာင္း ႏႈိးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။   

Read 520 times Last modified on Thursday, 01 February 2018 09:09