SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

အစိမ္းေရာင္ စီးပြားေရး ဝန္းက်င္ တည္ေဆာက္ေရး

Friday, 09 February 2018 09:07 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

အာဆီယံ အစိမ္းေရာင္ စီးပြားေရးဗဟိုဌာန အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ဆုိင္ရာ ကနဦးအစည္းအေဝး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ရိွ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန-၂ (MICC-2)၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္က်င္းပရာ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက အမွာစကား ေျပာၾကားရာ၌ ''မိမိတို႔အာဆီယံႏုိင္ငံ အမ်ားစုသည္ လူဦးေရ တိုးပြားလာမႈ၊ ဆင္းရဲမႈႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၏ ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ သမုိင္းဝင္ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ ဇီဝမ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲမ်ား ဆုံး႐ႈံးလာျခင္း၊ မိုးေခါင္မႈႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာျခင္း စသည့္ ဆိုးရြားျပင္းထန္လွသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈ မ်ားႏွင့္လည္း ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရေၾကာင္း၊ အဆိုပါစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္း သန္႔ရွင္းစိမ္းလန္းသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ လက္ဝယ္ပိုင္ဆုိင္ႏုိင္ရန္ အတြက္ စုေပါင္းအင္အားႏွင့္ ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

မိမိတို႔ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္လည္း ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ  ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အေကာင္းဆုံး ရင္ဆုိင္ ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း'' အေလးအနက္ ေျပာၾကားသည္။

အာဆီယံေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ား၏ စုစုေပါင္းလူဦးေရသည္ သန္းေပါင္း ၆၃ဝ အထိ တိုးပြားလာၿပီ ျဖစ္သည္။

တိုးပြားလာေသာ လူဦးေရအတြက္ ရိကၡာလုံေလာက္ရန္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏုိင္ငံအသီးသီးက ေဆာင္ရြက္ေနၾကရသည္ႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ တုိးတက္ေရး၊  ႏုိင္ငံဂ်ီဒီပီ ျမင့္မားေရး၊ ေဂဟစနစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးတုိ႔ကိုလည္း ႏုိင္ငံအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ ႏုိင္ငံအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအျပင္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း တုိ႔ကို လည္း အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။

အာဆီယံေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားရိွ ျပည္သူအမ်ားစုတုိ႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈသည္ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားေပၚ မွီခိုေနရဆဲ ျဖစ္သည့္အတြက္ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေရရွည္တည္တံ့ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲသြားရမည္ျဖစ္သည္။ အာဆီယံေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ကြာဟေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ စီးပြားေရးအေျခခံ အေဆာက္အဦျပည့္စုံမႈ၊ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အာမခံခ်က္ရိွေသာ စီးပြားေရးမူဝါဒ ျပ႒ာန္းထားမႈတို႔အေပၚ မူတည္လ်က္ရိွသည္။ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေပါင္းစုအင္အားျဖင့္ စီးပြားေရး တုိးတက္ေစရန္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး ဧရိယာ (AFTA)ျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရိွသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ AFTA ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ေပါက္ေျမာက္ေရးတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေနသကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံသားမ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးႏုိင္ေရး၊ ျပည္သူလူထု ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေစေရး၊ သဘာဝသယံဇာတ ေပါၾကြယ္ဝမႈ ထိန္းသိမ္းေရးတုိ႔ကို ဦးတည္ေသာ စီးပြားေရးတစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ ေနသကဲ့သို႔  ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္တစ္ခု ပုံေဖာ္ႏုိင္ရန္အတြက္ မူဝါဒႏွင့္မဟာဗ်ဴဟာ အသစ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။

အဆိုပါမူဝါဒႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာအသစ္မ်ားမွာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ မူဝါဒ၊ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ပင္မလုပ္ငန္းအစီအစဥ္၊ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ မူဝါဒ၊ မဟာ ဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္၊ အမ်ဳိးသားအဆင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ အစိမ္းေရာင္စီးပြားေရး မူဝါဒမူေဘာင္တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအသင္း စတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ပါဝင္ခဲ့ေသာ အသင္းဝင္ေျခာက္ႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔၏ ကုန္သြယ္မႈသည္ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း  ျဖည္းဆည္းေပးသည့္ ပုံစံျဖင့္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ အနည္းငယ္မွ်သာ ရိွသည္။ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား အသင္းဖြဲ႕စည္းၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ ၾကာမွ အသင္းဝင္ ျဖစ္လာၾကေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ၊ လာအိုႏုိင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတို႔သည္ အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အဝန္း (AEC) မူဝါဒအရ  ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္တြင္  သတ္မွတ္ထားေသာ ကုန္စည္အေပၚ အေကာက္ခြန္မ်ားကို သုညရာခိုင္ႏႈန္းသို႔  ေလွ်ာ့ခ်ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား အခ်င္းခ်င္း ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္တို႔အေပၚ အေကာက္ခြန္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ျပည္ပရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာမည့္ အလားအလာ ပိုရိွမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ရိွၿပီးေသာ  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ကာကြယ္ၿပီး ျပည္သူတုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ အစိမ္းေရာင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္ေစရန္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ အစိမ္းေရာင္ စီးပြားေရး ဝန္းက်င္ တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမဝတီက အႀကံျပဳလိုက္ရပါသည္။   

Read 472 times Last modified on Friday, 09 February 2018 09:08