SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

စာရင္းအင္းႏွင္႕သတင္းအခ်က္အလက္ကို အသံုးခ်

Saturday, 10 February 2018 10:30 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕သည္ အာဆီယံအသိုက္အဝန္းစာရင္းအင္းစနစ္ ေကာ္မတီ ႏွင့္ အျခားအာဆီယံ အဖြဲ႕မ်ား၏ အစည္းအေဝးဆိုင္ရာသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္မာစာရင္းအင္း အသိုက္အဝန္းသို႔ မွ်ေဝသည့္ဖိုရမ္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ မဂၤလာသီရိ ဟုိတယ္၌က်င္းပသည္။  ဖိုရမ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ  အာဆီယံအသိုက္အဝန္းစာရင္းအင္း ေကာ္မတီႏွင့္  အျခားအာဆီယံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စာရင္းအင္းနယ္ပယ္ဆိုင္ရာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို မွ်ေဝရန္ႏွင့္ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေျခအေနမ်ားကို အသိေပးရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

ဖိုရမ္သို႔တက္ေရာက္လာေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးက ဖိုရမ္အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ကုလသမဂၢ၏ ၂ဝ၃ဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာင္ရြက္ေနမႈ မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ အာဆီယံအသိုက္အဝန္း စာရင္းအင္း စနစ္တို႔ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားကလည္း စာရင္းအင္းဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသီးသီး ရွင္းလင္းေျပာၾကားၾကၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက သိလိုသည္မ်ား ေမးျမန္းေဆြးေႏြးၾကသည္။

ျမန္မာတို႔ဆို႐ိုးစကားတြင္ ဂဏန္းမသင္လာဘ္မျမင္ဟုဆိုထားသည့္အတိုင္း စာရင္းအင္းတို႔၏မူလအေျခခံ

ျဖစ္ေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား၏အေပါင္း၊ အႏုတ္၊ အေျမႇာက္၊ အစားနည္းစနစ္မ်ားကို ႐ိုး႐ိုးသခ်ၤာ၊ အကၡရာသခ်ၤာ၊ ဂ်ီၾသေမထရီ၊ ထရီဂိုေနာ္မယ္ထရီတို႔ကို  အေျခခံပညာအဆင့္တြင္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။  စာရင္းအင္း  သို႔မဟုတ္ စာရင္းဇယား Statistic သည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ လိုအပ္႐ံုမွ်မက အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၊ လုပ္ငန္း တစ္ခုမွ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အထိလိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္ စာရင္းအင္း၏အကူအညီမပါဘဲ မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းဌာနမဆို ေရရွည္အလုပ္လုပ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ၾကေပ။ ေငြေၾကးျဖစ္ေစ၊ ကုန္ပစၥည္း ျဖစ္ေစ မိမိလက္ခံ ရရွိသည့္ အဝင္စာရင္း၊ မိမိကတစ္ဆင့္ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔သည့္ အထြက္စာရင္းတို႔ကို ေန႔စဥ္ မွတ္တမ္း၊ လစဥ္ မွတ္တမ္း၊ ႏွစ္စဥ္မွတ္တမ္းမ်ား ေရးသြင္းထားရသည္။ အဝင္/အထြက္ စာရင္းမ်ားေရးသြင္း ထားသည့္ ပင္မစာရင္း စာအုပ္ (Main Ledger)ရွိ႐ုံမွ်ႏွင့္မလံုေလာက္ေသးဘဲ လက္ခံေျပစာ၊ လႊဲေျပာင္းေပးေသာ ေျပစာတို႔တြင္ ထုတ္ေပးသူႏွင့္ လက္ခံသူတို႔ လက္မွတ္ေရးထုိးထားရမည့္အျပင္ အခြင့္အာဏာရွိသူက စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္ျဖင္ ့ျဖစ္ေစ ေပးသည့္အမိန္႔ကို စနစ္တက် မွတ္တမ္းတင္သိမ္းဆည္းထားရန္ျဖစ္သည္။

သို႔မွသာ လုပ္ငန္းႀကီးသည္ျဖစ္ေစ၊ ငယ္သည္ျဖစ္ေစ ၾကာလွ်င္ေမ့တတ္သည့္ သဘာဝႏွင့္ ေမ့ဟန္ေဆာင္တတ္

သည့္သေဘာတို႔ကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းျဖစ္ေစ၊ တစ္ဆင့္ခံဝယ္ေရာင္းလုပ္ငန္းျဖစ္ေစ စာရင္းအင္း၏ အသက္ျဖစ္ေသာ ေျပစာႏွင့္ အမိန္႔အာဏာတို႔အျပင္ ကုန္အမွာလႊာ (Demand) ၊ ကုန္ပို႔လႊာ (Invoice) ၊ ကုန္ပစၥည္း ေစ်းႏႈန္းေဖာ္ျပခ်က္ (Quotation) တို႔လိုအပ္သည္။ ေန႔ခ်င္းပို႔ ေန႔ခ်င္းျဖန္႔ရသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ယံုၾကည္မႈျဖင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ၾကရသည့္ တိုင္ေအာင္ ခုနစ္ရက္ တစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု သတ္မွတ္၍ ဆိုခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ကုန္အမွာလႊာ မရွိဘဲ ကုန္ပ စၥည္း ေပးပို႔ ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကုန္ပစၥည္း လက္ခံသူတို႔က ေနရပ္လိပ္စာ အတည္တက် မရွိျခင္း၊  မ႐ိုးသားျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈ မျဖစ္ေစရန္ ကုန္ပစၥည္း ျဖန္႔ေဝသူႏွင့္ လက္ခံသူတို႔  ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ႀကိဳတင္ သေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ ႀကိဳတင္ေပးသြင္းေငြ (Deposit) ရွိရန္ လိုသည္။ ဤသို႔မဟုတ္ပါက ဝါးတစ္ရာ လူတစ္ရာ ေကာက္ယူ သည့္ ပမာ လုပ္ငန္း အေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႀကီးမား လာၿပီး အနိမ့္ဆံုး ေနရာသို႔ ပိလာေသာအခါ နီးစပ္ရာ ေဆြမ်ဳိးမ်ားက မွ်ေဝ ထမ္းထား ရသည့္ သာဓကမ်ားႏွင့္ တိမ္းေရွာင္သြားသည့္ သာဓကမ်ား ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကမၻာေက်ာ္စီးပြားေရးပညာရွင္ကိန္း (၁၈၈၃-၁၉၄၆)၏ ေဘာဂေဗဒ အယူအဆ (Keynesian Economic) အရ လုပ္ငန္း ခ်ဲ႕ထြင္ရာတြင္ ဝယ္လိုအားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္မ်ား၊ ပစၥည္းမွာယူသူ၏ ဝင္ေငြႏွင့္ အေၾကြး ေပးဆပ္ႏိုင္မႈတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ဟုဆိုထားသည္မွာ ယေန႔ေခတ္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးတြင္ အက်ဳံးဝင္ ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္ (Market) သည္ ေရာင္းလိုအားႏွင့္ ဝယ္လိုအားတို႔ ဆံုမွတ္ျဖစ္ၿပီး  ကုန္ပစၥည္း ေစ်းႏႈန္းကို အဆံုးအျဖတ္ေပးေသာ ေနရာျဖစ္သျဖင့္ ေရာင္းလိုအားႏွင့္ ဝယ္လိုအားႏွစ္ခု မွ်ေျခရွိရမည္ျဖစ္သည္။

ယေန႔နည္းပညာေခတ္တြင္ လုပ္ငန္းအားလံုး တိက်မွန္ကန္ျမန္ဆန္မႈရွိေစရန္ ကြန္ပ်ဴတာကို အသံုးျပဳၾကရာ ၌  Data Base Program ထည့္သြင္းထားၾကသျဖင့္ ကိန္းဂဏန္းႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အသံုးခ် ႏိုင္ၾကၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာမႈနယ္ပယ္တြင္ ရာသီမပိုင္ေဆးမကိုင္ႏွင့္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ စာေပနယ္ပယ္ တြင္ ကာရန္မႏိုင္္ကဗ်ာမကိုင္ႏွင့္ဟူ၍လည္းေကာင္း  ဆို႐ိုးရွိသည့္ပမာ  တစ္ဦးခ်င္းမွသည္  မဟာစီမံကိန္း ႀကီးမ်ား အထိ   ပါဝင္ ထမ္းေဆာင္ ေနၾကသူမ်ားသည္   စာရင္းအင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္ အလက္ကိုပိုင္ႏိုင္ ကြၽမ္းက်င္မႈျဖင့္ အသံုးခ် တတ္ေအာင္ႀကိဳး စားၾကမွသာ အက်ဳိးမ်ား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမဝတီက ထပ္ေလာင္း ႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါ သည္။  

.................

Read 603 times Last modified on Saturday, 10 February 2018 10:31