SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျပည္သူတို႕အခန္းက႑

Thursday, 15 February 2018 08:28 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ တပ္မေတာ္ဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ (၁ဝ၃)ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားမ်ားကို တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၌ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပၾကသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္တု ဖြင့္လွစ္သည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ သတင္းမ်ားကို မီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေတြ႕ျမင္ၾကားသိရသည္မွာ  ျမန္မာတို႔၏ ဇာတိမာန္ ကို ျပန္လည္သတိရေစပါသည္။

ဇာတိမာန္ထက္သန္၍  အမ်ဳိးအတြက္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စား ေပးဆပ္မႈတြင္ အႏိႈင္းမဲ့ ထူးခြၽန္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ လက္႐ုံးရည္ေရာ ႏွလုံးရည္ပါ ျပည့္စုံသူျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာျပည္သူ အေပါင္းတို႔သိၾကၿပီးျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္ေရးရရမည္ ဟူေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံႏွင့္  မေနမနားႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္းရိွ ဆိုရန္တိုဗီလာ အေဆာက္အအုံ (ယခုဟံသာဝတီ အဝိုင္းအနီးမွ ဆက္သြယ္ေရး႐ုံး အေဆာက္အအုံ)၌ တုိင္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ကြန္ဖရင့္ က်င္းပစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းကို အမွတ္ရျပန္လည္တင္ျပလိုသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ဆိုရန္တိုဗီလာ မိန္႔ခြန္း၌ ''အခ်ဳိ႕က စီးပြားေရးအေျခခံေကာင္း ျပန္လည္ထူေထာင္သလုိ ႏုိင္ငံေရးဘက္ကလည္း အေျခခံေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ လိုသည္ဟု ဆိုေကာင္း ဆုိၾကပါလိမ့္မည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆိုသည္မွာ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေနသည့္အတြက္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု သီးျခားစီခြဲထားလို႔ မရႏုိင္ပါဘူး''ဟု ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ရိွေသာ ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္းစီတို႔၏ စားဝတ္ေနမႈ ေရးရာတုိ႔ကို ေပါင္းစုလိုက္ေသာအခါ ထိုႏုိင္ငံႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ အေရးအရာမ်ားျဖစ္လာသည္ကို ႏုိင္ငံေရးဟု ေခၚၾကျခင္းျဖစ္ သည္။ ႏုိင္ငံသားဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ သစၥာကို ခံယူေစာင့္ထိန္းေသာ၊ ႏုိင္ငံေတာ္က ေပးအပ္ေသာ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရေသာ၊ ႏုိင္ငံေတာ္က ခြင့္ျပဳသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရရိွေသာသူ ဟူ၍ ျမန္မာအဘိဓာန္က အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ျပ႒ာန္းထားေသာ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒအရ ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ၿပီး သူမ်ားသည္   ျမန္မာအဘိဓာန္က အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားေသာ  ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး၏ တာဝန္ႏွင့္ရပိုင္ခြင့္တုိ႔ကို အေလးအနက္ သိရိွလိုက္နာၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ဆုိရန္တုိဗီလာမိန္႔ခြန္း၌ စီးပြားေရး စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ သတိျပဳရမည့္ အခ်က္မ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေျပာၾကားရာ၌ ''ေရးဆြဲမည့္ အစီအစဥ္သည္ လြန္မင္းစြာက်ပ္တည္းျခင္း၊ ပုံေသသတ္မွတ္ထားျခင္းမ်ဳိး မရွိေစဘဲ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ ရႏုိင္ေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္ရမည္။ ပုံေသသတ္မွတ္ထားေသာ အစီအစဥ္မ်ဳိးမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေကာင္းေသာ အစီအစဥ္မ်ဳိးမဟုတ္၊ တုိင္းျပည္တြင္ ေပၚေပါက္ဆဲ ေပၚေပါက္လတၱံ႔ေသာ အေၾကာင္းတရား အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေျပျပစ္ေအာင္ ေရးဆြဲေသာ အစီအစဥ္မ်ဳိးသာလွ်င္ ေက်နပ္ေလာက္ေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္''ဟုေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းမွစ၍ ျပည္သူတုိ႔ဆႏၵႏွင့္အညီ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ အတြက္ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ တည္ေဆာက္ျခင္း တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း လက္မႈလယ္ယာမွ စက္မႈလယ္ယာသုိ႔ ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကုိ ပီျပင္စြာတည္ေဆာက္ရန္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ  ဆုိရန္တုိဗီလာ စီမံကိန္းအတြက္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ၾကားခဲ့သည့္အတုိင္း တုိင္းျပည္တြင္ ေပၚေပါက္ဆဲ ေပၚေပါက္လတၱံ႔ေသာ အေၾကာင္းတရား အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေျပျပစ္ေအာင္ ေရးဆြဲေသာ အစီအစဥ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။   ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးသည္   စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းျဖစ္သျဖင့္ စက္မႈလယ္ယာစနစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္း၍   ေနာင္တုိးလာမည့္ လူဦးေရသန္း ၁ဝဝ အတြက္ေမွ်ာ္ မွန္းၿပီး ေခတ္မီစုိက္ပ်ဳိးနည္းစနစ္ႏွင့္ အထြက္တုိးသီးႏွံ စုိက္ပ်ဳိးေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပင္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ အမည္သစ္မ်ား ေစ်းကြက္ရရွိေရးကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္   လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ရရွိမႈႏွင့္ လမ္းခရီး ဆက္သြယ္မႈလုံၿခံဳေခ်ာေမြ႕ေရး တစ္နည္းအားျဖင့္ ကုန္ထုတ္လမ္းမ်ား လုံၿခံဳေခ်ာေမြ႕ေရးတုိ႔ အဓိကျဖစ္သည္။ လမ္းခရီးဆက္သြယ္ေရး လုံၿခံဳေခ်ာေမြ႕ေစရန္ လမ္းတံတားမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ၿပီးေသာ လမ္းတံတားမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊  ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ေစရန္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။  စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္

ျပည္တြင္းအင္အား တစ္ခုတည္းျဖင့္ မလုံေလာက္သျဖင့္   ျပည္ပအင္အားကုိ ရယူရသည္ျဖစ္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား ျပည့္စုံရန္ တည္ေဆာက္သူက တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္တြင္  ဖ်က္ဆီးသူက ဖ်က္ဆီးေနၾကလွ်င္ ရလဒ္မေကာင္းႏုိင္သည္ကုိ အားလုံးသိၾကၿပီးျဖစ္သည္။ လမ္းခရီးဆက္သြယ္မႈ မေကာင္းသျဖင့္ အေျခခံစားကုန္မ်ား ေစ်းတက္သည့္ဒဏ္ကုိ ျပည္သူမ်ားခံေနၾကရသည္။ အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားမွ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးငယ္မ်ား ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္ေနၾကရသည္။ လူတန္းစားမေရြး မိဘတုိင္းက သားသမီးတုိ႔ေရွ႕ေရးကုိ ေတြးပူတတ္ၾကသူေတြသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုယ္ခ်င္း စာတရား ထားၾကရေပမည္။

ဆုိရန္တုိဗီလာကြန္ဖရင့္မွာပင္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကုိ အမွန္တကယ္ သယ္ပုိးလုိေသာ လုပ္ငန္းမွန္သမွ်တြင္ ျပည္သူတုိ႔အသံကုိ နားစြင့္ရန္လုိေၾကာင္း    ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက မိန္႔ၾကားရာ၌ ''အဆုိး အေကာင္း ေဝခြဲတတ္ေသာ သာမန္လူစုတုိ႔၏ အေတြ႕အႀကံဳ၊ အႀကံဉာဏ္၊ ဗဟုသုတတုိ႔သည္လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လုပ္မည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးပါသည္''ဟု ေျပာၾကားသည္မွာ  ငါတေကာမေကာဘဲ ေလာကကုိ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည္ေဆာက္ၾကရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားျပည္သူ အေပါင္းတုိ႔ အစဥ္သတိရ ေနၾကရမည္ျဖစ္ေပသည္။   

Read 463 times Last modified on Thursday, 15 February 2018 08:29