SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး တာဝန္ယူတာဝန္ခံ

Saturday, 17 February 2018 08:58 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ သစ္ေတာသုေတသန ဌာနႏွင့္ WWF Myanmar တို႔ပူးေပါင္း၍ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ သစ္ေတာ အတန္းအစား က်ဆင္းျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္း၊ ေျမၿပိဳျခင္းႏွင့္ ေျမဆီလႊာ

တိုက္စားျခင္းမ်ား ဆက္ႏႊယ္သည့္ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ သစ္ေတာသုေတသနဌာန စုေဝးခန္းမ(ေရဆင္း)၌ က်င္းပသည္။ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ သစ္ေတာေဂဟစနစ္မ်ားႏွင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံျခင္း၏ ဆက္စပ္မႈဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏုိင္ေစရန္၊ အဓိက ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ျခင္း ဆုိင္ရာသင္တန္း လုိအပ္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္တို႔ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကုန္းတြင္းႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ား၌ ေရလႊမ္းမိုးျခင္း၊ ေျမၿပိဳျခင္း အစရွိေသာ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို အထိခိုက္ႏိုင္ဆံုး ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ပါဝင္လ်က္ ရွိသည္။ကမၻာ့ဘဏ္ကထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားမွာ ၂ဝ၁၄ -၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ GDP ၏ ၃ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ သစ္ေတာေဂဟစနစ္ မ်ားက ေရကို ထိန္းသိမ္းေပးျခင္းႏွင့္ ပင္ေငြ႕ျပန္ေစျခင္း သဘာဝရွိသည့္အတြက္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ျဖစ္ႏုိင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္သည္။ စနစ္မက်ေသာ စုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ သဘာဝေဂဟစနစ္မ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးသည့္ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ျပည္သူတို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အိုးအိမ္မ်ားကို ပိုမိုထိခိုက္ ဆံုး႐ံႈးေစႏုိင္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေျမအေနအထားသည္ အေရွ႕ဘက္တြင္ ရွမ္း႐ိုးမႏွင့္ အေရွ႕႐ိုးမ ေတာင္တန္းမ်ား၊ အလယ္႐ိုးမႏွင့္ ပဲခူး႐ိုးမေတာင္တန္းမ်ား၊ ရခိုင္႐ိုးမႏွင့္ အေနာက္ဘက္ ေတာင္တန္းမ်ား တည္ရွိသည္။ ဧရာဝတီျမစ္၊ သံလြင္ျမစ္၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္ႏွင့္ စစ္ေတာင္းျမစ္တို႔သည္ ႐ိုးမေတာင္တန္းမ်ားၾကားတြင္ ေျမာက္ဘက္မွ ေတာင္ဘက္သုိ႔ စီးဆင္းသြားၾကသည္။ ေတာေတာင္တင့္တယ္ စားက်က္ၾကြယ္ ဆုိစကားအတိုင္း ျမစ္ေလးသြယ္ စီးဆင္းရာ တစ္ေလွ်ာက္၌ သဘာဝသစ္ေတာမ်ား၊ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားျဖင့္ သာယာသကဲ့သုိ႔ ျမစ္ဝွမ္းလြင္ျပင္မ်ားမွာလည္း စုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းျဖစ္ထြန္းသျဖင့္ ေဒသအလုိက္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးစီးပြားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလ်က္ရွိသည္။ ျမစ္ေလးသြယ္တုိ႔ စီးဆင္းရာ တစ္ေလွ်ာက္၌ စုိက္ပ်ဳိးေရး ျဖစ္ထြန္းသည့္အျပင္ ေရထြက္သယံဇာတမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳသူမ်ား၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ကုိင္သူမ်ားႏွင့္ ေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူမ်ားလည္း အဆင္ေျပၾကသည္။ ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္း ေဒသ၊ ဧရာဝတီျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသႏွင့္ တနသၤာရီကမ္း႐ိုးတန္း ေဒသတို႔မွ ျပည္သူမ်ားမွာလည္း အလားတူစုိက္ပ်ဳိး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းအတြက္ အဆင္ေျပၾကသည္။

ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ေပါၾကြယ္ဝေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရာသီဥတုပူေႏြးမႈ၊ မုိးေခါင္ေရရွားမႈႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို အလြန္အကြၽံ ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္သျဖင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ မ်ားျပားလ်က္ရွိသည္။ ရာသီဥတုပူေႏြးမႈ ႏွင့္ မုိးေခါင္ေရရွားမႈ၊ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈတို႔ ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစရန္ ထိန္းညႇိေပးႏုိင္ေသာ သစ္ေတာ ေဂဟစနစ္မ်ား မပ်က္စီးေစရန္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအားလံုးတို႔က မိမိတုိ႔ေဒသအလုိက္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီး၍ သဲကႏၲာရျဖစ္ေနေသာ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ ကိပ္ေတာင္းၿမိဳ႕ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ပိုင္းေဒသမ်ား၌ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္ခန္႔မွ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မုိးေခါင္ေရႀကီးမႈဒဏ္သည္ ယခုအခ်ိန္၌ ကိပ္ေတာင္းၿမိဳ႕ရွိ လူဦးေရေလးသန္းတို႔အတြက္ အေျခအေနပိုမို ဆိုးရြားလ်က္ရွိသည္။ ကိပ္ေတာင္းၿမိဳ႕ရွိ ဟုိတယ္မ်ားသုိ႔ လာေရာက္တည္းခိုသည့္ ဧည့္သည္မ်ားအား တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ ေရသံုးစြဲမႈကို အမ်ားဆံုး ႏွစ္မိနစ္သာ ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္းႏွင့္ ေရရွားပါးမႈေၾကာင့္ စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ ထိခိုက္ေစေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းက ေဖာ္ျပထားသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ သစ္ေတာေဂဟစနစ္မ်ား မပ်က္စီးေစရန္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားက တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံရမည္ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား ျပည္သူတို႔ကလည္း ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကပါရန္ ျမဝတီက တုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လုိက္ရပါသည္။ ။

Read 444 times Last modified on Saturday, 17 February 2018 08:59