SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ႏွလုံးရည္လွလွ်င္ လုပ္ငန္းလွပါသည္

Wednesday, 21 February 2018 08:25 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဗဟိုမွထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ေျဖေလွ်ာ့၍ ေအာက္ေျခမွ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ အေလးထားလ်က္  လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ေတြ႕ရေသာ သတင္းမ်ား၌ ကယားျပည္နယ္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္တုိ႔မွ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း (ဒုတိယႏွစ္စက္ဝန္း) စည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ား မြမ္းမံသင္တန္းကို ကယားျပည္နယ္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္ႏွင့္ ၁၆ ရက္တုိ႔တြင္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၌ ပို႔ခ်သည္။ အဆိုပါသင္တန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ား အေနျဖင့္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လက္စြဲစာအုပ္ပါ အခ်က္မ်ားအတုိင္း ကူညီစည္း႐ုံး ေပးႏုိင္ေစရန္၊ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း၏ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားအား ရွင္းျပတတ္ရန္၊ ေက်းရြာလူထုအား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေရးတို႔ကို သိရိွနားလည္ၾကေစရန္ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ ပို႔ခ်ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ ၅ဝ ဦး တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက ဖြင့္လွစ္ေသာ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း (တတိယႏွစ္စက္ဝန္း)တြင္ က်ား၊ မေရးရာတန္းတူ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္ သာဝတၴိၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္သည္။ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ၌ လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ က်ား၊ မေရးရာ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီတိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး အခ်ဳိးက်ပါဝင္ေရး၊ ဆပ္ေကာ္မတီတုိင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ပါဝင္ေရး၊   အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီတိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီး ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးထားရွိေရး၊ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး တူညီလုပ္အားခရရိွေရး၊ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းစဥ္တုိင္းတြင္ က်ား၊ မေရးရာအျမင္မ်ား ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ကို လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာန လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း က်ား၊မ ေရးရာ တာဝန္ခံႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴးတို႔က ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၾကသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရး ႀကိဳးစားေနသကဲ့သို႔ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္လည္း ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား လုပ္ငန္းစြမ္းရည္ျမႇင့္ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလ်က္ ရိွသည္။

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနက ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား လုပ္ငန္းစြမ္းရည္ျမႇင့္ သင္တန္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္မွ ၂ဝ ရက္ အထိဖြင့္လွစ္၍ စာေတြ႕လက္ေတြ႕ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။  အဆိုပါသင္တန္းမွ သင္တန္းသား ၅၅ ဦးတို႔အား ပို႔ခ်ေပးသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားမွာ တရားစီရင္ေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး၊ စည္ပင္သာယာေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒ၊ ေျမလြတ္ေျမလပ္ဥပေဒ၊ ပညာေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဥပေဒ၊ေငြစာရင္းေရးဆြဲနည္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊ ဆည္ေျမာင္းတာတမံ ဥပေဒ၊ အထူးကုန္စည္ခြန္ ဥပေဒ၊ အက်ဥ္းဦးစီး ဌာန၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊ ယစ္မ်ဳိးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အသင္းအဖြဲ႕ မွတ္ပုံတင္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊ စက္မႈလယ္ယာ ဦးစီးဌာန လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာန၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊ တိရစၧာန္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒ၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေက်းလက္လမ္းတံတားမ်ား အေၾကာင္း၊ သမဝါယမဦးစီးဌာန၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊ ျမန္မာ့မီးရထားဥပေဒ၊ တုိင္းရင္းေဆးကုဌာန၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာန၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊ စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာန၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒ၊ ႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး တစ္႐ုံးတြင္ ျပည့္စုံရမည့္ အဂၤါရပ္မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားမွ တာဝန္ရိွသူတို႔က လာေရာက္ပို႔ခ် ေပးၾကသည္။

ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာမ်ား၌ ျပည္သူႏွင့္အနီးကပ္ ထိေတြ႕ေနရသူမ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥမ်ားကို  ေဆြးေႏြးပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား လုပ္ငန္းစြမ္းရည္ျမႇင့္ သင္တန္းဖြင့္လွစ္၍ တတ္သိ နားလည္သင့္သည္မ်ားကို စာေတြ႕လက္ေတြ႕ ပို႔ခ်ေပးျခင္းတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေပါက္ေျမာက္ေစရန္ သက္ဆုိင္သူတုိ႔က စိတ္အားထက္သန္မႈ ရိွရိွျဖင့္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ ႏွလုံးရည္လွလွ်င္ လုပ္ငန္းလွသည္ ဆုိစကားကို အေလးအနက္ထား လိုက္နာက်င့္သုံး ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမဝတီက တုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။   

Read 605 times Last modified on Wednesday, 21 February 2018 08:26