SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဘဝျမင္႕ မားေရး ေဖးကူ ေဆာင္ရြက္ေပး

Thursday, 08 March 2018 08:30 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏   လူဦးေရ စုုစုေပါင္း ၅၁ ဒသမ ၄ သန္းရွိသည့္ အနက္ အမ်ဳိးသား  ၄၉ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္  အမ်ဳိးသမီး ၅၁ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း  ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္က ေကာက္ယူ ခဲ့ေသာ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအရ သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ရွိေသာ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ႏုိင္ငံ ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အခန္းက႑ အေရးပါသည့္ အားေလ်ာ္စြာ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရးကို ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရက ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အခန္းက႑ ျမႇင့္တင္ေရးတြင္ ကုလသမဂၢလက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ရွိသည့္ လူဦးေရ၏ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ေနထုိင္ၾကေသာ ေက်းလက္ေဒသရွိ  အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဘဝျမင့္မားေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အိမ္တြင္းမႈ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ေခတ္မီေမာ္တာ စက္ခ်ဳပ္ သင္တန္းမ်ား  ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ေပးလ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရး တြင္ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အခန္းက႑ ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းပါဝင္သကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရး က႑မ်ားမွာလည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားက႑ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ပါဝင္ေနၾကသည္။

ျမန္မာမႈနယ္ပယ္၌ ေမာင္တစ္ထမ္း၊ မယ္တစ္ရြက္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ တာဝန္ ခြဲေဝမႈအျဖစ္ အိမ္တြင္းမႈလုပ္၊ သိမ္းထုပ္ ေသခ်ာဟူ၍လည္းေကာင္း ရွိၿပီးျဖစ္သည္။   ယေန႔ေခတ္ကာလ အေျခ အေနအရ အိမ္ေထာင္ဦးစီး (Breadwinner) တစ္ေယာက္တည္း ရွာေဖြရရွိေသာ ဝင္ေငြသည္ မိသားစု စား၊ ဝတ္၊ ေနေရးအတြက္ မလံုေလာက္ ႏုိင္ေတာ့သျဖင့္ ေမာင္တစ္ထမ္း၊ မယ္တစ္ရြက္ၿပိဳင္ တူ လႈပ္ရွား ႐ုန္းကန္ေနၾကရသည္။ က်ား/ မ တန္းတူညီမွ်ေရး ဆိုထားရာတြင္  ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ ဝန္ထမ္း မ်ားႏွင့္   ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အျပည့္အဝ ရရွိၾကသည္။   

အခ်ဳိ႕ပုဂၢလိကစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ကာယ၊ ဥာဏ၊ ဝီရိယစြမ္းအား အေလ်ာက္သာ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ရရွိၾကသည္။ အၿပိဳင္အဆုိင္ မ်ားေသာ ၂၁ ရာစု နည္းပညာ ေခတ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား စြမ္းအားျမႇင့္ တင္ေရးသည္ သာမန္ထက္ ပို၍ အေရးပါလ်က္ရွိသည္။  အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ပါးမွာ နံ႔သာ၊ ခါးမွာ ပဝါျဖင့္ အခြၽဲအေနာ့၊ အေခ်ာ့အပလီ၊ အတီအတာမ်ား ေနၾကမည္ဆုိလွ်င္ စားစရာ ဗလာျဖစ္ကာ ဘဝမ လွႏိုင္သည္ကို သတိတရား အၿမဲထားရန္ လုိသည္။ က်ား/ မ တန္းတူညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရးရရွိ ေနၿပီဆုိ လွ်င္ မိမိပင္ကို အရည္အေသြးကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္၍  အားနည္းခ်က္ကို အားသာခ်က္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ ေအာင္ ေျပာင္းလဲၿပီး အားသာခ်က္ကို ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္ မ်ား ေျပာေနၾကေသာ စကားမွာ ဘယ္သူက ပ႐ို (pro) အဆင့္ေရာက္ေနၿပီဟု ေျပာသံၾကားရသည္။ တကယ္တမ္းအားျဖင့္ တိတိက်က် ေျပာၾကမည္ဆုိလွ်င္ Professional အဆင့္သည္ အေျခခံ အဆင့္ကို လြန္ေျမာက္၍ အဆင့္ျမင့္ေသာ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ေရာက္ေနသည္ဟု အဓိပၸာယ္ ေကာက္ ယူႏုိင္သည္။ ဤအဆင့္သည္ မိမိ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ကို ပိုင္ႏိုင္ ကြၽမ္းက်င္မႈ ရွိသည့္ အဆင့္ သာျဖစ္သည္။

မိမိထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ကို ပိုင္ႏုိင္ ကြၽမ္းက်င္မႈရွိသည့္ အဆင့္သည္တစ္ဦးခ်င္း စြမ္းေဆာင္ ႏုိင္မႈသာ ျဖစ္ၿပီး မိမိလုပ္ေဖာ္ ကုိင္ဖက္မ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္း စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈ အရည္အေသြးမ်ားကို သူ႔ေနရာႏွင့္သူ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ် တတ္ၾကေစရန္ စီမံခန္႔ ခြဲတတ္မႈ (Management Power) စြမ္းရည္ မိမိမွာ ရွိၿပီလား ျပန္လည္ဆန္းစစ္၍ အၿမဲျဖည့္ဆည္း ေနရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိမွာ စီမံခန္႔ခြဲ တတ္မႈ စြမ္းရည္ရွိသည့္ တိုင္ေအာင္ စီမံကြပ္ကဲႏုိင္သည့္ အခြင့္အာဏာ (Executive Power) ရွိ၊ မရွိ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ၿပီး ရွိၿပီ ဆိုလွ်င္ တရားဓမၼ ႏွင့္အညီ အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ အေလ့အထရွိ၊ မရွိ ဆန္းစစ္ၾကရန္ ျဖစ္သည္။ အားလံုးၿခံဳ၍ ဆုိရေသာ္ လူတိုင္းသည္ မိမိကုိယ္မိမိ ဘာလဲဆုိသည္ကို သိၾကရန္ျဖစ္သည္။ ကမၻာေက်ာ္ တ႐ုတ္စစ္သူႀကီး ဆြန္ဇုက အားသာခ်က္၏ အျခားတစ္ဖက္၌  အားနည္းခ်က္ ရွိေနတတ္ သည္။ က်နေသ သပ္ျခင္းထဲမွ ပရမ္းပတာ ဖ႐ိုဖရဲ ေတြ႕ရတတ္သည္။

သတၱိထဲမွ သူရဲေဘာ ေၾကာင္သည္လည္း ရွိသည္။ ခြန္အားထဲမွ ခ်ည့္နဲ႔ျခင္း ထြက္လာ တတ္သည္ဟု သတိေပးထားသည္မ်ားမွာ မိမိကုိယ္ မိမိေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိစီမံကြပ္ကဲရေသာ လုပ္ငန္းဌာန သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း၏ အရည္အေသြးကိုေသာ္ လည္းေကာင္း အၿမဲဆန္းစစ္ ေလ့လာျပဳျပင္ျဖည့္ ဆည္း ရန္ ျဖစ္သည္ဟု နားလည္မိသည္။

မ်က္ေမွာက္ ကာလ ျမန္မာႏုိင္ငံျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားမွ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး နယ္ပယ္အသီးသီး၌ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္းျဖင့္ ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည္ကို ျပည္သူအေပါင္းတို႔ ဝမ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ ေတြ႕ျမင္ေနၾကရသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရက ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား  စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေနသကဲ့သို႔ ျမန္မာ ႏုိင္ငံလံုး ဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီအေနျဖင့္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ  အမ်ဳိးသား အဆင့္မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း ၂ဝ၁၃-၂ဝ၂၂ ကို ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လ်က္ရွိသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ မတ္ ၈ရက္တြင္ က်ေရာက္ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳ ေသာ အားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဘဝျမင့္မားေရး ျပည္သူ အားလံုးတို႔က ေဖးကူေဆာင္ရြက္ေပးၾက ပါရန္ ျမဝတီက တုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ လုိက္ရပါသည္။      

Read 621 times Last modified on Thursday, 08 March 2018 08:33