SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္း ဖန္တီးေပး

Tuesday, 13 March 2018 08:55 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း မတ္လဒုတိယ ရက္သတၱပတ္အတြက္ ေန႔အပူခ်ိန္မ်ားမွာ အလယ္ပုိင္းေဒသ မ်ား၌ ၄ဝ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ ဝန္းက်င္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး ညအပူခ်ိန္မ်ားမွာလည္း ၂ဝ မွ ၂၃ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ ဝန္းက်င္ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း မုိးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒ ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ေၾကညာေသာ သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ေန႔အပူခ်ိန္ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမွ် ျပည္သူမ်ား က်န္းမာေရးအတြက္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ က်ေရာက္မႈအႏၲရာယ္ကို သတိျပဳၾကရန္ လိုအပ္လာသည္။

ကမၻာေျမျပင္ေပၚသို႔ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ က်ေရာက္မႈေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ လူဦးေရ ႏွစ္သန္းမွ သံုးသန္းအထိ အေရျပားကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ပြားၿပီး လူဦးေရ ၆၆ဝဝဝ ခန္႔ ႏွစ္စဥ္ေသဆံုးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ပတ္ဝန္းက်င္ အစီအစဥ္က ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေနေရာင္ျခည္မွ ထြက္ေပၚလာေသာ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္လိႈင္းမ်ားသည္ စြမ္းအင္ အလြန္ျမင့္မားသည့္ အလင္းေရာင္ လိႈင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ၎အလင္းေရာင္လိႈင္းမ်ား ကမၻာေျမျပင္ေပၚသို႔ မက်ေရာက္ေစရန္ အုိဇုန္းလႊာက စုပ္ယူေပးထားသျဖင့္ အုိဇုန္းလႊာသည္ သက္ရွိေလာကအတြက္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ေသာ သဘာဝ အကာအရံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကမၻာေျမေလ့လာေရး အဖြဲ႕သည္ အႏၲာတိကေပၚ၌ အုိဇုန္းလႊာအေပါက္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးေတြ႕ရွိၾကသည္။ ဆက္လက္ သုေတသနျပဳ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အုိဇုန္းလႊာ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွိပါက ခရစ္ႏွစ္ ၂ဝ၅ဝ ဝန္းက်င္တြင္ အုိဇုန္းလႊာ ပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ ႀကီးမားသည့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ၂ဝ၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ က်ေရာက္မႈၫႊန္းကိန္း ၃ဝ အထိတိုးျမင့္လာႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပးထားၾကသည္။

ယခင္ႏွစ္ေႏြကာလက ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးေဒသတို႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အၫႊန္းကိန္းသည္ အျမင့္ဆံုးအားျဖင့္ ၁၂၊ ၁၃ ခန္႔ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေႏြကာလ က်ေရာက္မည့္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ က်ေရာက္မႈ ၫႊန္းကိန္းကိုမူ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ က်ေရာက္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ အုိဇုန္းလႊာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ သက္သာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ နည္းလမ္းမွာ ကလို႐ိုဖလူ႐ိုကာဗြန္(CFC)ႏွင့္ ဟိုက္ဒ႐ိုကလုိ႐ိုဖလူ႐ိုကာဗြန္ (HCFC)အစရွိသည့္ ျဒပ္ပစၥည္းမ်ား သံုးစြဲမႈေလွ်ာ့ခ် ရပ္ဆုိင္း ရန္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါျဒပ္ပစၥည္းမ်ားသည္ အုိဇုန္းလႊာကုိ ပ်က္စီးေစ႐ံုမွ်မက ဖန္လံုအိမ္ အာနိသင္ရွိေသာ ဓာတ္ေငြ႕လည္းျဖစ္သည္။ အုိဇုန္းလႊာ ပ်က္စီးေစသည့္ ျဒပ္ပစၥည္းမ်ား သံုးစြဲမႈ ေလွ်ာ့ခ် ရပ္ဆုိင္းျခင္းသည္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈကိုပါ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန႔ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အဓိကႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားမွာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ အုိဇုန္းလႊာပ်က္စီးမႈ၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ၊ ေရထုညစ္ညမ္းမႈ၊ ေျမထုညစ္ညမ္းမႈ၊ ေျမဆီလႊာပ်က္စီးမႈ၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ၊ သဲကႏၲာရျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္မႈတုိ႔ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အုိဇုန္းလႊာ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသကဲ့သုိ႔  ပတ္ဝန္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရး၊ ရာသီဥတု မွ်တေရး တုိ႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သယံဇာႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန  သစ္ေတာဦးစီးဌာနက အင္တုိက္အားတုိက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ေနျပည္ေတာ္(ေတာင္ပိုင္း) သစ္ထုတ္လုပ္ေရးေဒသ ေက်ာက္မဆင္နယ္ ေက်ာက္တလံုး သစ္ဆိပ္ႏွင့္ စစ္ေတာင္းျမစ္ ေရေဝေရလဲေဒသ ထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္တုိ႔ကို မတ္ ၁ဝ ရက္တြင္ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ မွာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက မွာၾကားရာတြင္ သဘာဝေတာ တန္ဖုိးျမႇင့္စိုက္ပ်ဳိးေရးကို မုိးမက်မီ အၿပီးစိုက္ပ်ဳိးရန္ႏွင္ စိုက္ပ်ဳိးမည့္သစ္မ်ဳိး ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း မူလသဘာဝ အေျခအေနတြင္ ရွင္သန္ေပါက္ေရာက္မႈ အမ်ားဆံုးသစ္မ်ဳိးကို  ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ဳိးရန္ မွာၾကားသည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက သစ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးလွ်င္ သစ္ထုတ္လမ္းမ်ား ျပန္ပိတ္ရန္ကုိလည္း မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

သစ္ေတာမ်ားျပန္လည္စုိက္ပ်ဳိးရန္ လုပ္ငန္းတာဝန္ ႀကီးေလးသကဲ့သို႔ ဥပေဒႏွင့္ အညီလုပ္ကိုင္ေသာ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ သစ္ထုတ္လမ္းမ်ား ျပန္ပိတ္ေရးသည္ တရားမဝင္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအား ကာကြယ္တားဆီးရန္ အေရးပါေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ သစ္ေတာမ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ အုိဇုန္းလႊာပ်က္စီးမႈ ေလ်ာ့နည္းေရးႏွင့္  ရာသီ ဥတုေျပာင္းလဲမႈ ေလ်ာ့နည္း သက္သာေရးကိုပါ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစသျဖင့္ အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္း ဖန္တီးေပးျခင္းျဖစ္သည္ကုိ  အေလးအနက္ ခံယူက်င့္သံုးၾကပါရန္ ျမဝတီက တုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။  

Read 644 times Last modified on Tuesday, 13 March 2018 08:56