SJ WorldNews - шаблон joomla Авто
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 107

မီဒီယာ ေလာကသားႏွင့္ သမိုင္းမ်က္ႏွာစာ

Sunday, 01 April 2018 12:46 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

၂၁ ရာစုႏွစ္ ကမၻာျပဳမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွ သတင္းမီဒီယာသည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑တြင္ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေျပာင္းလဲ တိုးတက္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးရာ အျဖာျဖာ တို႔ကို သတင္းမီဒီယာတို႔က မ်က္ျခည္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ အကဲျဖတ္ ေနၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ မ်က္ျခည္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာ အကဲျဖတ္ရာတြင္ မီဒီယာသည္ ဥပေဒျပဳေရး အဖဲြ႕ဝင္ မဟုတ္သကဲ့သို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အဖဲြ႕မဟုတ္ဘဲ အေျခအေနမွန္ကို တိက်ခိုင္လုံေသာ အေထာက္အထား အကိုးအကား ႏွင့္တကြ အမ်ားျပည္သူ သိရွိၾကေစရန္ တင္ျပျခင္းႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ကို ေရြးခ်ယ္၍ တရားနည္းလမ္းတက် ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရန္ တိုက္တြန္းျခင္း တို႔သည္ သတင္းမီဒီယာ၏ အဓိကတာဝန္ ျဖစ္သည္။ သတင္းမီဒီယာ တာဝန္ကို သမာသမတ္ က်ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး အေနျဖင့္ တရားဥပေဒ မ်ားကို ေလးစား လိုက္နာျခင္းႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ က်င့္ဝတ္တို႔ကို ေစာင့္ထိန္း လိုက္နာၾကရသည္။

သတင္းဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ အလ်င္အျမန္ ထြန္းကားလာေသာ ယေန႔ေခတ္တြင္ သတင္းထူး၊ သတင္းဦးရရွိမႈႏွင့္ ျဖန္႔ေဝႏိုင္ေရးကို အၿပိဳင္အဆိုင္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္။ သတင္းမီဒီယာ တို႔သည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးရာ အျဖာျဖာတို႔ ျပည္သူတို႔ သိသင့္ေသာ္လည္း မသိေသးေသာ သတင္းထူး၊ သတင္းဦး ရရွိရန္ သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းရာတြင္ ဘာသာစကား တတ္ကြၽမ္းနားလည္မႈ ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးတို႔တြင္ နယ္ပယ္ အလိုက္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ေဝါဟာရမ်ားမွာ ထူးျခားေသာ အဓိပၸာယ္မ်ား ရိွၾကသည္။ ေဝါဟာရ တစ္လံုးသည္ စာလုံးေပါင္းတူသည္ျဖစ္ေစ၊ အသံတူသည္ျဖစ္ေစ ဘာသာရပ္ အလိုက္ အဓိပၸာယ္ ကဲြျပားသြားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦး၏ ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္ တစ္ခုမွ အေတြ႔အႀကံဳကို ဥပမာအျဖစ္ တင္ျပလုိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ ျပည္ပမွ လုပ္ငန္းရွင္ တို႔ အလုပ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးၾကစဥ္ ၾကားခံစကားျပန္ တစ္ဦးမွ တစ္ဆင့္ ေျပာဆိုၾကသည္။ ပထမေန႔က ညႇိႏႈိင္းသေဘာ တူညီထားသည္မ်ားကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လက္မွတ္ ေရးထိုးၾကသည့္ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ အျငင္းအခုန္ ျဖစ္ရေတာ့သည္။ အျငင္းအခုန္ ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းမွာ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္ ကိုယ္တိုင္က ဟန္ကိုယ့္ဖို႔ အေနအထားျဖင့္ လုိက္လိုက္ေလ်ာေလ်ာ ေျပာခဲ့သည့္ အေျခအေနႏွင့္ စကားျပန္က အဂၤလိပ္ စကားကို ေရေရလည္လည္ ေျပာတတ္သူ မွန္ေသာ္လည္း စီးပြားေရး ေဝါဟာရကုိ မႏုိင္နင္းသည့္ အေျခအေန ႏွစ္ရပ္ေၾကာင့္ ယခင္ေန႔က ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခ်က္ ဆုိေသာ စာလံုးမ်ားကုိ စာရြက္ေပၚ ျမင္ရေသာအခါ သေဘာမတူႏုိင္သည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ေနသျဖင့္ ျပန္လည္ ညႇိႏိႈင္းရေၾကာင္း သိရသည္။ မီဒီယာသည္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အေျခအေန အရပ္ရပ္တို႔၏ သတင္း ရယူရာတြင္ ေဒသအလုိက္ ေျပာဆိုေသာ ဘာသာစကားကို နားလည္တတ္ကြၽမ္းမႈ မရွိလွ်င္ ခိုင္လံုတိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိရန္ အခက္အခဲ ရွိမည္။ ၾကားခံစကားျပန္ တစ္ဦးမွတစ္ဆင့္ ေျပာဆုိေမးျမန္းရလွ်င္လည္း ရာႏႈန္းျပည့္ တိက်ခိုင္လံုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိရန္ ေသခ်ာမည္ မဟုတ္ေပ။

ကမၻာျပဳမႈ ျဖစ္စဥ္အရ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးတို႔ အလ်င္အျမန္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ကမၻာႀကီးအတြက္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေသာ သတင္းမီဒီယာ တို႔သည္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးသည္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးမ်က္ႏွာစာ ဟူေသာ မ်က္ႏွာစာ သံုးရပ္ကုိ သဟဇာတ ျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းစပ္ရာမွ ေပၚထြက္လာေသာျပယုဂ္ (Three-dimensional Figure) ျဖစ္ေၾကာင္း သိၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးသည္ ဆိုခဲ့ေသာ မ်က္ႏွာစာသံုးရပ္ကုိ လႊမ္းၿခံဳထားသည့္ ေျပာင္းလဲ၍ မရေသာ သမုိင္းေၾကာင္း မ်က္ႏွာစာ(Historical Dimension) ကို ေမ့ေပ်ာက္ထားၾကလွ်င္ ထုိႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံသားတို႔၏ အနာဂတ္ မေရရာ မေသခ်ာႏုိင္ေတာ့ေပ။ အျမစ္မရွိေသာ သစ္ပင္သည္ မရွင္သန္ႏုိင္ သကဲ့သုိ႔ သမုိင္းမရွိေသာ လူမ်ဳိးသည္လည္း ရွင္သန္ႏုိင္ခြင့္ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။

မ်က္ေမွာက္ကာလ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားမွ ႏုိင္ငံေရးအရ လြတ္လပ္မႈ ရွိပါသည္ ဆိုေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၌ မီဒီယာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အသိုင္းအဝိုင္းတို႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုမႈမ်ား ရွိေနၾကသည္။ ထုိ႔အတူ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအသုိင္းအဝိုင္း တို႔မွာလည္း ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုမႈမ်ား ရွိေနၾကျခင္းေၾကာင့္ စုေပါင္း အေျဖရွာ ေနၾကရဆဲ အေျခအေနမ်ား ရွိၾကရာတြင္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေရွ႕တန္းတင္ ေျပာဆိုၾကေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲ၍ မရေသာသမုိင္းေၾကာင္း မ်က္ႏွာစာကုိ ေမ့ေပ်ာက္မထားဘဲ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံသားတို႔ အနာဂတ္ ခိုင္မာသည္ ထက္ခိုင္မာေအာင္ ကာကြယ္ေနၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

သို႔ျဖစ္၍ မီဒီယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ မီဒီယာေလာကသား မ်ားအေနျဖင့္ ဘာသာစကား နားလည္ တတ္ကြၽမ္းမႈ ႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးတို႔ကို လႊမ္းၿခံဳထားေသာ သမုိင္းေၾကာင္း မ်က္ႏွာစာကုိပါ ျမင္ေအာင္ၾကည့္၊ သိေအာင္ေလ့လာၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျမဝတီက အႀကံျပဳ လုိက္ရပါသည္။ ။

Read 413 times Last modified on Sunday, 01 April 2018 12:47