SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ႏိုင္ငံႏွင္႕လူမ်ဳိးႀကီးပြားတိုးတက္ေရးျမႇင္႕တင္ေပး

Monday, 02 April 2018 09:42 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

စည္းကမ္းသည္လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရမည့္က်င့္ဝတ္ျဖစ္သည္။ လူ႔ေလာက၊ လူ႔ဘဝတြင္ ေနရာ၊ ဌာနအေလ်ာက္  လိုက္နာရန္ ျပ႒ာန္းထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားရွိသည္။ ယင္းစည္းကမ္းတို႔ကို သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက လိုက္နာက်င့္ႀကံၾကမွသာ တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ားအတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္းေကာင္းက်ဳိး ခ်မ္းသာရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စည္းကမ္းဟူသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းႀကီး ပြားတုိးတက္ေရး၊ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးႀကီးပြားတိုးတက္ေရး၊ ကမၻာႀကီးၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးတည္းဟူေသာ လူ႔ေလာကႀကီးၿငိမ္းခ်မ္း သာယာေရးအတြက္္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သျဖင့္ စည္းကမ္းသည္လူ၏ တန္ဖိုးဟု ဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။

လူဟူ၍ျဖစ္လာလွ်င္ အသိိဥာဏ္ရွိေသာ လူသားပီပီ တန္ဖိုးရွိေသာလူျဖစ္ေအာင္သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထား ေသာစည္းကမ္းတို႔ကိုလိုက္နာရန္တာဝန္ရွိသည္။   လူသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း ေနရသည္  မဟုတ္ဘဲ မိသားစုအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းအတြင္းပါဝင္ဆက္ဆံေနရသည္ျဖစ္ရာ အမ်ားႏွင့္ လိုက္ ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ ထားေသာစည္းကမ္းမ်ားကို မလဲြမေသြလိုက္နာၾကရသည္။ စည္းကမ္း၏အေရးပါမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မဟာသေရ စည္သူ မင္းေအာင္လႈိင္ကလည္း ''မိမိတို႔ တပ္မေတာ္သည္ ''စစ္စည္းကမ္းသည္ တပ္မေတာ္၏ ေက်ာ႐ုိးမ႑ိဳင္'' ဆိုသည့္ေဆာင္ပုဒ္အတိုင္းစည္းကမ္းကိုအေျချပဳၿပီး  ဖဲြြ႕စည္းထားသည့္ အဖဲြ႕အစည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔တပ္မေတာ္ ယေန႔အခ်ိန္အထိမယိမ္းမယိုင္ရပ္တည္ေနႏိုင္ျခင္းသည္လည္း  စစ္စည္း ကမ္း ေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ အမိန္႔နာခံတတ္မႈ မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သားတိုင္းသည္ ထုတ္ျပန္ ထားသည့္ ဥပေဒ၊ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို  တိက်စြာ လိုက္နာၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သား ေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ အေျခခံျဖစ္သည့္အပါး ၆ဝေသာ စစ္သည္ေတာ္က်င့္  ဝတ္ သည္  Code of Conduct သေဘာသက္ေရာက္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ အတြက္ စစ္သည္ေတာ္ က်င့္ဝတ္ ကို ခါးဝတ္ပုဆုိးပမာ ၿမဲၿမံစြာေစာင့္ထိန္းၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ နယ္ဘက္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ စစ္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို လုိက္နာရသည့္အျပင္ ထိေတြ႕ တုိက္ခိုက္မႈ စည္းမ်ဥ္း (Rules of Engagement-ROE) မ်ားကိုလည္း တိက်စြာလုိက္နာၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း''ျဖင့္  ေနျပည္ေတာ္ စစ္ေရးျပကြင္းႀကီး၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ (၇၃)ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပ အခမ္းအနားတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္သားေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ အေျခခံျဖစ္သည့္ အပါး ၆ဝ ေသာ စစ္သည္ေတာ္က်င့္ဝတ္ မ်ားမွာ စစ္သည္ေတာ္တုိင္း တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ လိုက္နာျပဳက်င့္ရမည့္က်င့္ဝတ္မ်ား၊ အႀကီးအကဲမ်ား အေပၚ ျပဳက်င့္ရမည့္က်င့္ဝတ္မ်ား၊ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား အေပၚျပဳက်င့္ရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ား၊ အျခားရဲေဘာ္မ်ား အေပၚျပဳက်င့္ရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ား၊ ျပည္သူလူထု အေပၚျပဳက်င့္ရမည့္က်င့္ဝတ္မ်ား၊ ရန္သူအေပၚ ျပဳက်င့္ရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ားဟူ၍ အပိုင္းလိုက္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပထားသည္ကို တပ္မေတာ္ သားမ်ား ေစာင့္ထိန္း လိုက္နာၾကရသည္။ ရန္သူအေပၚျပဳက်င့္ရမည့္က်င့္ဝတ္မ်ားတြင္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးအတြက္ ရန္သူကိုမတုိက္လွ်င္မျဖစ္၍သာ တုိက္ေနရေၾကာင္း နားလည္ပါေစဟူ၍ အတိအလင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ၏ ခက္မသံုးျဖာျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးတုိ႔ကို ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ မခံရေစရန္  တပ္မေတာ္က ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားျပည္သူ အေပါင္းတုိ႔အေနျဖင့္ သိရွိနားလည္မႈရွိၾကရန္ လုိအပ္သည္။

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ဆက္လက္ မိန္႔ၾကားရာ၌ ''ထိေတြ႕ တုိက္ခိုက္မႈစည္းမ်ဥ္း (ROE) ဆုိသည္မွာ တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ စစ္ေရးဆုိင္ရာရည္မွန္းခ်က္ကို ရရွိႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္  လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို တရားဥပေဒ ႏွင့္အညီ ၫႊန္ၾကား ထားခ်က္၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္က်င့္ဝတ္၊ စည္းကမ္း၊ ဥပေဒျပ ႒ာန္း ခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္မိလွ်င္လည္း သက္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူလ်က္ ရွိေၾကာင္း''ျဖင့္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္သားတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကရာ  တြင္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္က်င့္ဝတ္၊ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရန္လိုေၾကာင္း က်င့္ဝတ္တန္ဖိုးကို အသိေပးထားသည္။ ၎တို႔မွာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏  တန္ဖိုးသည္ က်င့္ဝတ္သီလျဖစ္ သည္။ က်င့္ဝတ္သီလမရွိေသာသူသည္ လူေကာင္း၊ သူေကာင္းမဟုတ္ အက်င့္ပ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ စစ္သည္ေတာ္က်င့္ဝတ္သည္ တပ္မေတာ္သားတစ္ဦးအတြက္ အက်င့္သီလပင္ျဖစ္သည္။ စစ္သည္ေတာ္ က်င့္ဝတ္ မရွိေသာ တပ္မေတာ္သားတစ္ဦးသည္ စစ္သည္ေတာ္ေကာင္းမျဖစ္ႏုိင္၊ အက်င့္ပ်က္တစ္ဦး ပင္ျဖစ္ေပမည္။ စစ္သည္ ေတာ္တစ္ဦးခ်င္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ တပ္မေတာ္သည္လည္း ၎စစ္သည္ ေတာ္မ်ားက်င့္ဝတ္သီလမရွိပါက  တပ္မေတာ္ေကာင္း တစ္ရပ္ျဖစ္လာႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ ဟူ၍ျဖစ္သည္။

လူ႔ေဘာင္ေလာကတြင္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း တန္ဖိုးကို နားလည္သည့္အတုိင္း လုိက္နာေစာင့္ထိန္းသူ တစ္ဦးခ်င္း အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေသာ ဘဝ ရရွိၾကေသာ သာဓကမ်ားစြာရွိၾကသည္ကို နမူနာယူ၍ႏုိင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိး ႀကီးပြားတုိးတက္ေရး၊ ကမၻာႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာေရးကို ဆတက္ထမ္းပိုးသယ္ပိုးၾကပါရန္ ျမဝတီက တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။ 

Read 472 times Last modified on Monday, 02 April 2018 09:43