SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ဇီဝမ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင္႕ေရွာက္

Thursday, 05 April 2018 10:21 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သစ္ေတာဦးစီး ဌာနႏွင့္ သားငွက္ထိန္း သိမ္းေရး အဖြဲ႕(ျမန္မာႏိုင္ငံအစီအစဥ္) တို႔ပူးေပါင္း၍ ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္မ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးႏွင့္ တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္မႈ တားဆီးေရးဆိုင္ရာ Campaign ကို ေနျပည္ေတာ္၌ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ျပဳ လုပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ Campaign ျပဳလုပ္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမအတြင္းရွိ ေစ်းမ်ားႏွင့္ စား ေသာက္ ဆိုင္မ်ား၌ ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ႏွင့္ တိရစၧာန္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား အသားအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ဟင္းလ်ာ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ လူတို႔ အသံုးအေဆာင္ အျဖစ္လည္းေကာင္း  ေရာင္းဝယ္ ေနမႈမ်ား ေတြ႕ရွိရၿပီး ေထာက္ျပ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္  သက္ဆိုင္ရာ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေစ်းမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ အမွတ္တရ ပစၥည္း အေရာင္းဆိုင္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ စိစစ္ႏိုင္ေရးပူးေပါင္း ကူညီေဆာင္ ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕(ျမန္မာႏိုင္ငံအစီ အစဥ္)သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ မွစ၍ သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ရခိုင္ျပည္ နယ္ ဂြၿမိဳ႕အတြင္းရွိ အလယ္ရြာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းႏွင့္ ဦးဥတၱမလမ္းေထာင့္၌ ႐ံုးခြဲဖြင့္လွစ္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ေနရင္းေဒသ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားျဖစ္သည့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သားငွက္တိရစၧာန္ထိန္းသိမ္းေရး ဌာန တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားမွ သားငွက္တိရစၧာန္မ်ားအပါအဝင္ ပိုးမႊားတိရစၧာန္မ်ားကပါ လူသားတို႔အတြက္ ေကာင္းက်ဳိး ျပဳေပးၾကသည္။ သစ္ပင္မ်ား ရာသီအလိုက္ ဖူးပြင့္ေဝဆာေစရန္ ဝတ္မႈန္ကူးေပးေသာ ပိုးမႊား (insect pollinators)မ်ားတြင္ ပ်ား၊ လိပ္ျပာ၊ ပိုးဖလံ၊ ယင္ႏွင့္ ႏြားေခ်းပိုး ကဲ့သို႔ေသာ သတၱဝါမ်ား ပါဝင္သည္။ လူတို႔က သီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ဳိးၾကရာတြင္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား အလြန္အကြၽံသံုးစြဲမႈ၊ ကုန္ထုတ္ စက္႐ံုမ်ားက ထုတ္လႊတ္ေသာမီးခိုးမ်ားေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ၊ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈႏွင့္ အစြန္းေရာက္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ တို႔ေၾကာင့္ အပင္မ်ားအတြက္ ဝတ္မႈန္ကူးေပးေသာ ပိုးမႊား တိရစၧာန္ မ်ား အသက္ရွင္သန္ေရး အခက္အခဲျဖစ္ၿပီး အေရအတြက္ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။ ဝတ္မႈန္ကူးေပးေသာ ပိုးမႊား တိရစၧာန္တို႔သည္ အေကာင္ငယ္ေသာ္လည္း သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးႏွင့္    စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အရွိန္ ေကာင္းေစရန္ ျမႇင့္တင္ေပးရာတြင္ အသံုးဝင္ အားထားရေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက အသိေပး ထားၾကသည္။ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ရွိေသာ စားသံုးသီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ၏ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဝတ္မႈန္ ကူးေပးေသာ ပိုးမႊားတိရစၧာန္တို႔က အက်ဳိးျပဳေနၾကသျဖင့္ ၎သတၱဝါမ်ား ရွင္သန္ပြားမ်ားေအာင္ ထိန္းသိမ္း ေရးသည္ အေရးပါေသာ က႑၌ ပါဝင္လ်က္ရွိေၾကာင္းကိုလည္း  ပညာရွင္မ်ားက တိုက္တြန္း ထားသည္။ ၎သတၱဝါမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ယိုယြင္းေစႏိုင္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္ႏိုင္ျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ လူတို႔၏စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ ေႏွာင့္ေႏွးေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  အမ်ား ျပည္သူတို႔ သိရွိနားလည္လြယ္ေသာ ေဝါဟာရမ်ားျဖင့္ ပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ားကို မီဒီယာမ်ားက ေဆာင္ရြက္ သင့္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက အႀကံျပဳထားၾကသည္။

ေတာေတာင္တင့္တယ္စားက်က္ၾကြယ္၏ ဆိုၾကသည့္အားေလ်ာ္စြာ သက္ရွိတို႔ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ သဘာဝက ဖန္တီးေပးထားေသာ သဘာဝ သစ္ေတာႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတာေတာင္စိမ့္စမ္းမွ ရစ္ေခြစီးဆင္း လာေသာ ေခ်ာင္းငယ္တို႔ေပါင္းဆံု၍ ျမစ္ေရအလ်ဥ္အျဖစ္ တသြင္သြင္စီးဆင္းေသာ ျမစ္ႀကီးမ်ား တိမ္ေကာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး သဲကႏၲာရမျဖစ္ ထြန္းေအာင္ လူသားတို႔က ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ၾက ရမည္ျဖစ္သည္။ အပင္မ်ား ဖူးပြင့္ေဝဆာေစရန္ႏွင့္ မ်ဳိးပြားေစရန္ေသးငယ္ေသာပိုးမႊားတိရစၧာန္မ်ားက  ကူညီေဆာင္ ရြက္ေပးသကဲ့သို႔ေကာင္းကင္ခရီးမွာပ်ံသန္းရင္း အပင္မ်ားအတြက္ အလားတူအက်ဳိးျပဳေန

ၾကေသာငွက္တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ တစ္ေတာဝင္ထြက္ တစ္ကုန္းတက္ႏွင့္ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ေရး အတြက္  ေရြ႕လ်ားသြားလာ က်က္စားရင္း အပင္မ်ားကို အက်ဳိးျပဳေသာ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ တို႔ကို လည္းေကာင္း လူသားတို႔က ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ ျပည္သူ တို႔၏ စိုက္ပ်ဳိး ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ကူညီေထာက္ပံ့ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စိမ္းလန္း စိုျပည္ေရးႏွင့္ လူသားတို႔စားဝတ္ေနေရးကို အေထာက္အကူျပဳ ေနေသာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအား ျပည္သူအေပါင္းတို႔က ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါရန္ ျမဝတီက တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။   

Read 507 times Last modified on Thursday, 05 April 2018 10:28