SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ဒီမုိကေရစီ ရွင္သန္ေရးႏွင္႕ဖြံ႔ ၿဖိဳးေရး

Friday, 20 April 2018 08:07 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ျမန္မာျပည္သူအေပါင္းသို႔ ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားရာ၌ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ''ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လိုက္နာရမယ့္ အေျခခံမူကေတာ့ ''တည္ၿငိမ္မႈကိုလည္း မထိခိုက္ေစ၊ အေျပာင္း အလဲေတြလည္းျဖစ္ေပၚေစ''ဆိုတဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ အဆင့္ဆင့္ရွိေရး ဆိုတဲ့ စံႏႈန္းကို အေျခခံၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈေတြကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ အျခားေသာ မ႑ိဳင္ႀကီးေတြ၊ တတ္သိပညာရွင္ေတြ၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ သတင္းမီဒီယာေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ စုေပါင္းအင္အားနဲ႔ စုေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုပါတယ္''ဟူ၍ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

တည္ၿငိမ္မႈကို မထိခိုက္ေစရန္မွာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဟူေသာ ပဓာနအခ်က္ႀကီး သံုးခ်က္စလံုး အက်ဳံးဝင္လ်က္ရွိသည္။ ေခတ္သစ္ကမၻာ့သမုိင္းမွ စစ္ေအးေခတ္(၁၉၄၅-၁၉၉ဝ)ဟုဆုိၾကေသာ အမုန္းၿပိဳင္ပြဲကာလ ေက်ာ္လြန္ခဲ့သည္မွာ ယခုဆုိလွ်င္ ၂၈ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး စစ္ေအးလြန္ေခတ္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

စစ္ေအးေခတ္ႏွင့္ စစ္ေအးလြန္ေခတ္တို႔တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္သမားတို႔ လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူဦးေရႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာ ဆံုး႐ံႈးမႈတန္ဖိုး စုစုေပါင္းတုိ႔သည္ ကမၻာစစ္ႀကီးျဖစ္ပြားသည့္ ကာလထက္ ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ေဖာ္ထုတ္ထားၾကသည္။ စစ္ေအးလြန္ေခတ္ ကမၻာ့ျပည္သူတို႔၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ ပဋိပကၡမ်ားမွသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို တည္ေဆာက္ၾကရန္ ျဖစ္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳထားၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့သည့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္သည္ စစ္ေအးေခတ္ျဖစ္သျဖင့္ ကမၻာ့အမုန္းၿပိဳင္ပြဲမ်ား၏ ဂယက္ႏွင့္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡတုိ႔၏ ဒဏ္ကို ျပည္သူမ်ား ခံစားခဲ့ၾကရသည့္ ခါးသီးေသာ အေတြ႕အႀကံဳတုိ႔ေၾကာင့္ ထုိသို႔ေသာ အျဖစ္ဆုိးမ်ဳိး ထပ္မံမႀကံဳေတြ႕လိုေတာ့သည္မွာ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ အေပါင္းတို႔၏ တူညီေသာဆႏၵျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းသည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမစ္ဖ်ားခံ စီးဆင္းခဲ့ရာမွ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတုိ႔က အေျပာင္းအလဲ အရွိန္အဟုန္ တိုးျမႇင့္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ စစ္ေအးေခတ္၏ ဂယက္မွျဖာထြက္လာေသာ တုိင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း သံသယစိတ္မ်ား ပယ္ေဖ်ာက္၍ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္(NCA)ကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္တြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ရွစ္ဖြဲ႕တုိ႔ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးၾကသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)ကို တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ႏွစ္ဖဲြ႕တုိ႔က ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္၌ ပါဝင္လက္မွတ္ ေရးထုိးထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ အတူ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ NCA တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ မေရးထုိးရေသးေသာ အဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၊ ျပည္သူႏွင့္တပ္မေတာ္တို႔က လက္ကမ္းႀကိဳဆိုလ်က္ရွိသည္။

ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆင္းရဲမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးကို တြန္းအားေပး၍ ဆင္းရဲမႈတုိက္ဖ်က္ေရးမွ တစ္ဆင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ဦးတည္ေရြ႕လ်ားေနၾကရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္လည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့နည္း ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတုိ႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ ရွိသည္။ ဆင္းရဲမႈ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ားအလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ရရွိေရးအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ႏွစ္စဥ္တိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေျခအေနမွာ နိမ့္တစ္ခါျမင့္တစ္လွည့္ျဖင့္ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၉၄၈၁ ဒသမ ၂၈ သည္ အျမင့္ဆံုး အၫႊန္းကိန္းျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၄၉၂ဝ ဒသမ ၂၅ ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ဤသို႔ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္က ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈထက္ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေလ်ာ့နည္းျခင္းသည္ စီးပြားေရးရပ္ဝန္း အေျခအေနႏွင့္ ေစ်းကြက္အေျခအေနတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။

ေလ့လာသူမ်ား၏ အဆုိအရ ၂၁ ရာစုေခတ္သည္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား အခ်င္းခ်င္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာေခတ္ ျဖစ္သည္ဟုဆုိၾကသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဟူေသာ စကားသံုးခြန္း၏ အဓိပၸာယ္သည္ က်ယ္ျပန္႔သည္ႏွင့္အမွ် နက္နဲသိမ္ေမြ႕ေသာ အသြင္သဏၭာန္ႏွင့္ အတြင္းသ႐ုပ္တုိ႔ရွိျခင္းေၾကာင့္ တစ္ဦးေကာင္း တစ္ေယာက္ေကာင္း တစ္သင္းတစ္ဖြဲ႕ေကာင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္၍မရႏုိင္သည္မွာ ေသခ်ာေသာ အေျဖျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အျပန္အလွန္ ရစ္ပတ္ဖြဲ႕ေႏွာင္လ်က္ရွိေသာ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အေျပာင္းအလဲတုိ႔ ျဖစ္ေပၚေစရန္မွာ တည္ၿငိမ္မႈကို တန္ဖိုးထားေသာ စိတ္ဓာတ္၊ အမ်ားျပည္သူတုိ႔ဘဝ ေအးခ်မ္းသာယာေစလိုေသာ စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္း ထားရွိမႈ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား ထားရွိမႈတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုၾကလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီရွင္သန္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔သည္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ဟူ၍ ျမဝတီက သံုးသပ္ရပါသည္။ ။

Read 329 times Last modified on Friday, 20 April 2018 08:08