SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

မီဒီယာပုံရိပ္ပီျပင္မွ ႏုိင္ငံပုံရိပ္ ျမႇင္႕ႏုိင္မည္

Thursday, 26 April 2018 09:19 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတြင္ မီဒီယာတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသူ ဝန္ထမ္းမ်ားအား သတင္းေရးသား ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ သတင္း႐ုိက္ကူး တည္းျဖတ္ ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ား စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဖြင့္လွစ္ေသာ သတင္းေရးသား ထုတ္ျပန္ျခင္း သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကုိ ဧၿပီ ၂၃ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန စုေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

သတင္းေရးသားထုတ္ျပန္ျခင္း သင္တန္းသုိ႔ ဝန္ႀကီးဌာန ၁၅ ဌာနမွ မီဒီယာတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၃ဝ ေက်ာ္တုိ႔ တက္ေရာက္၍   သင္တန္းကပုိ႔ခ်မည့္ သတင္း ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးျခင္း၊ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ၊  သတင္းသမားတုိ႔၏ က်င့္ဝတ္၊  အြန္လုိင္းအသုံးျပဳ၍ သတင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ SocialMedia မ်ား အသုံးျပဳရာတြင္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ စသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကုိ ငါးရက္ၾကာ သင္ယူၾကမည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ သတင္းမ်ား အခ်ိန္မီထုတ္ျပန္ႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၌ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ မသမာမႈမ်ား၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား က်ဆင္းေစၿပီး  သန္႔ရွင္းေကာင္းမြန္ေသာ အစုိးရေပၚထြန္းေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳၿပီး အစုိးရဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားၾကားတြင္  သံသယစိတ္နည္းပါးကာ  ယုံၾကည္မႈ ျမင့္မားလာေစေရးသည္ ယခုဖြင့္လွစ္ေသာ သင္တန္း၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္။  သင္တန္း၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္သည္ သင္တန္းသားမ်ား လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ တာဝန္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားက ျပည္သူမ်ား သိသင့္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား သတင္းထုတ္ျပန္ေပးျခင္း၊ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္၍ အသိေပးျခင္းတုိ႔ကုိ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လုိအပ္ခ်က္ ရွိလာသည့္ အခါအားေလ်ာ္စြာေသာ္ လည္းေကာင္း အလ်ဥ္းသင့္သလုိ ထုတ္ျပန္ အသိေပးလ်က္ရွိသည္။

သတင္းထူးသတင္းဦးကုိ ရယူလုိေသာ သတင္းမီဒီယာတုိ႔က သိလုိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဌာနဆုိင္ရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေမးျမန္း သတင္းယူၾကရာတြင္ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ဥပေဒႏွင့္အညီသာလွ်င္ သတင္းထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခြင့္ရွိသည္ကုိ အေလးအနက္ ထားၾကရေပမည္။ ထုိ႔အတူ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားကလည္း သတင္းသမားကုိ သတင္းသမားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။  ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ သတင္းဌာနမ်ားမွ မီဒီယာတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဌာနဆုိင္ရာ အသီးသီး၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ အင္အားႏွင့္ ခြင့္ျပဳအင္အားအတြင္းမွ အလ်ဥ္းသင့္သလုိ ခန္႔အပ္ထားၾကသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္  ၎တုိ႔၏ အဆင့္ႏွင့္

ရာထူးသည္ အရာရွိအဆင့္ထက္ နိမ့္၍ အလယ္အလတ္ အဆင့္ရွိသူမ်ား၊ အလယ္အလတ္ အဆင့္ထက္နိမ့္သူမ်ား စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း သတင္းမီဒီယာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္ကုိ အသိအမွတ္ ျပဳၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ နားလည္မႈႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈတုိ႔ အျပန္အလွန္ရွိၾကမွသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိ လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ ႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္သာမကတုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ခ႐ုိင္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အသီးသီးမွာလည္း အလားတူ သေဘာထားမ်ား ရွိၾကရေပမည္။

သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ မတ္ ၃ဝ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ကတိသစၥာျပဳပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္ ''ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ အပ္ႏွင္းထားတဲ့ အခြင့္အာဏာကို တတ္ႏုိင္သမွ် ပုိင္းျခားက်င့္သုံးေနၾကတဲ့ မ႑ိဳင္ႀကီး သုံးရပ္အၾကားမွာ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြအက်ဳိးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ နားေတြ၊ မ်က္စိေတြျဖစ္တဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြရဲ႕အခန္းက႑ကုိ အေလးအနက္ထားၾကဖုိ႔၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အလုပ္အေကြၽးျပဳရမယ့္ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ ျပည္သူ႔မ႑ိဳင္ကုိ အေလးအျမတ္ျပဳၾကဖုိ႔ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ တုိက္တြန္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္''ဟူ၍ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည့္ သတင္းမ်ားမွာ လုိက္သတင္းႏွင့္ ေပးသတင္းဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိၾကသည္ကုိ ဝါရင့္သတင္းစာဆရာႀကီးမ်ားက ခံဆြမ္းႏွင့္ပုိ႔ဆြမ္းဟု ေျပာေလ့ရွိသည္။ ယေန႔ကာလ အြန္လိုင္းေခတ္တြင္ ပုိ႔ဆြမ္းအေနအထားကုိ ေက်ာ္လြန္၍ ခူးၿပီးခပ္ၿပီး အဆင့္ေရာက္ေနၿပီဟု ဆုိႏုိင္သည့္ အေျခအေနတြင္ သတင္းတစ္ပုဒ္ကုိ အပိုင္းပုိင္းျဖတ္၍ ေန႔လြဲညစာ ခ်န္ထားသည့္ သတင္းသမားတုိ႔က ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းမဟုတ္ဘဲ အခန္းဆက္သတင္း ဖန္တီးေပးပုိ႔ၾကေသာ အေလ့အထမ်ား  ေပၚေပါက္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။  ထုိ႔ျပင္ သတင္းမပုပ္မသုိးသေယာင္ျဖင့္ သတင္းျဖစ္ေနရာႏွင့္ ရက္စြဲတုိ႔ကုိ ေဖ်ာက္၍ ေဖာ္ျပၾကသည္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္  အစီရင္ခံစာပုံစံ၊  ႐ုံးစာေရးနည္း ပုံစံတုိ႔ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္ကုိ သတင္းစာသုံး စကားေျပပုံစံသုိ႔ ေျပာင္းလဲေဖာ္ျပရန္  အားနည္းခ်က္မ်ား၊  လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၊ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတုိ႔ ျပဳလုပ္စဥ္က ေဖာ္ျပၿပီးေသာ သတင္းမ်ားကို ေကာက္ႏုတ္၍   ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ သတင္းအျဖစ္ ထပ္မံေဖာ္ျပျခင္းမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ မီဒီယာ၏ပုံရိပ္ကို ထိခိုက္ေစႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းတရား ျဖစ္သည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားမွ မီဒီယာတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာသမားတုိ႔ အခ်င္းခ်င္း နားလည္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ သတင္းမီဒီယာသမား တစ္ဦးအေနျဖင့္ ဥပေဒကို ေလးစားလုိက္နာ၍ က်င့္ဝတ္ေစာင့္ထိန္းမႈ ကိုယ္စီရွိၾကမွသာ ႏုိင္ငံပုံရိပ္ကုိ ျမႇင့္တင္ေပးမည့္ မီဒီယာပုံရိပ္ ပီျပင္ၿပီး ျပည္သူတုိ႔က ယုံၾကည္မႈရွိၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမဝတီက သုံးသပ္ရပါသည္။ 

Read 593 times Last modified on Thursday, 26 April 2018 09:20