SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

အမွန္အမွား ခြဲျခားႏုိင္ရာ ဗဟုသုတ ရွာႀကံပါ

Friday, 04 May 2018 08:10 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

စပါးခင္းမ်ားကိုၾကည့္ေသာအခါ စပါးပင္တုိ႔သည္ တစ္ပင္ႏွင့္တစ္ပင္ျခားနားျခင္းမရွိ အတူတူပင္ ရွင္သန္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ စပါးပင္တုိ႔ကို တစ္ပင္စီ ေသခ်ာၾကည့္ေသာ အခါတြင္မွ ႀကံဳလွီေသာ အပင္မ်ားႏွင့္ အမႈိက္ပင္ ေရာေႏွာေနျခင္းကို ျမင္ရသည္။ စပါးပင္မ်ား အႏွံထြက္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ပုိ၍သိသာ ထင္ရွားသည္။

လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အတြင္းမွာလည္း အလားတူရွိၾကေလရာ တစ္ဦးခ်င္း စိတ္သေဘာထားႏွင့္ အျပဳအမူတုိ႔ မတူညီၾကေပ။ အခြင့္အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပဳဖြယ္ကိစၥတုိ႔ရွိလာခ်ိန္တြင္မွသာ တစ္ဦး၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ တစ္ဦး၏ အားနည္းခ်က္တို႔ကုိ သိသာထင္ရွားစြာ ေတြ႕ျမင္ၾကရသည္။

လယ္သမားတုိ႔ စပါးေလွ႔ျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ေသာ စပါးေစ့ကုိသာရယူရန္  အဖ်င္း၊ အေမွာ္၊ အမႈိက္သ႐ုိက္တုိ႔ကို ေလႏွင့္အတူ လြင့္ပါသြားေစရန္ျဖစ္သည္။ လူတုိ႔ဆန္းျပားျခင္းသည္လည္း အဖ်င္း၊ အေမွာ္ႏွင့္အမႈိက္သ႐ုိက္တုိ႔ကို ေလႏွင့္အတူ လြင့္ပါသြားေစၿပီး  အဆီအႏွစ္ရွိေသာ ဆန္ေစ့တုိ႔ကိုသာ ရယူရန္ျဖစ္သည္။  ေလာကသဘာဝ လူတစ္ေယာက္အတြက္ အစာအာဟာရ ျဖစ္ေသာ္လည္း တျခားတစ္ေယာက္အတြက္ အဆိပ္ျဖစ္တတ္သည္ဟူေသာ စကားရွိသကဲ့သုိ႔ တစ္ေနရာတြင္ ေကာင္းေသာ္လည္း  တျခားတစ္ေနရာတြင္  မေကာင္းေသာ အရာမ်ားစြာရွိသည္။

စိတ္သြားရာကိုယ္ပါျခင္းဟု ဆုိၾကရာတြင္ ေကာင္းမႈကုိသာ ျပဳျခင္းသည္ စိတ္ေနာက္ကုိယ္ပါေလေလ  ေကာင္းက်ဳိး စံစားရေလျဖစ္သကဲ့သုိ႔ မေကာင္းမႈ၌မူကား စိတ္ေနာက္ကုိယ္ပါေလေလ မေကာင္းက်ဳိး ခံစားရေလျဖစ္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္ဆုိေသာ္  တစ္စုံတစ္ဦးသည္ ရာဇဝတ္မကင္းေသာ အမႈကိစၥတစ္ခုကုိမျပဳမိေအာင္  မိမိကုိယ္မိမိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေသာ္  အားလုံးစိတ္ခ်မ္းသာၾကရၿပီး  ရာဇဝတ္မကင္းေသာ အမႈကိစၥ တစ္ခုကုိ ျပဳမိေသာ္ အားလုံးစိတ္ေသာကေရာက္ၾကရသည္။

လူတုိ႔သဘာဝ စိတ္တြင္းအႀကံသည္  တစ္သက္လုံးျဖဴစင္သည္ဟူ၍ကား မရွိႏုိင္ေပ။ လူ႔ေလာကလူ႔ဘဝ အ႐ႈပ္အေထြး အခက္အခဲမ်ားႀကံဳရေသာအခါ ေျပာင္းလဲတတ္သည့္ စိတ္သေဘာရွိၾကေပရာ  ေခတ္စကားႏွင့္ ဆုိေသာ္ ထြက္ေပါက္ရွာတတ္ၾကျခင္းေၾကာင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး စိတ္ထားျဖဴစင္မႈ အနည္းႏွင့္အမ်ားသာ ကြာျခားၾကေပမည္။

သုိ႔ေသာ္ ပကတိစိတ္တြင္း၌ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ ၾကည္လင္ျခင္းကုိသာလွ်င္  သူေတာ္ေကာင္းသူျမတ္ေလာင္း ေခၚတြင္ၾကသည္မဟုတ္ေခ်။ စိတ္တြင္း၌ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မေကာင္းေသာ အႀကံအစည္တုိ႔ကုိ ဖိစီးႏွိပ္ကြပ္လ်က္ မျပဳမိေစရန္ ခ်ဳပ္တည္းႏုိင္သူကိုလည္း သူေတာ္ေကာင္းသူျမတ္ေလာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ေခၚတြင္ၾကေပသည္။

ေလာက၌ လူတုိ႔တတ္စြမ္းႏုိင္သည့္ သတိၱအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိၾကရာတြင္ အမွားႏွင့္အမွန္ကို ေဝဖန္ပုိင္းျခားတတ္ေသာ သတိၱထက္  ျမင့္ျမတ္ေသာသတိၱ မရွိဟုဆုိၾကသည္။ လူတို႔ေန႔စဥ္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ဒုကၡႏွင့္ေသာကတုိ႔သည္ အမွားႏွင့္အမွန္ကို ခြဲျခားသိသေယာင္ေယာင္ျဖင့္  အမႈမထားၾကျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ဆုိေသာ္  က်ား၊ ဆင္စေသာ သားရဲတိရစၧာန္တို႔သည္  ဤသုိ႔ဤပုံ ခုပ္တတ္၊ အုပ္တတ္၊ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ စားေသာက္တတ္သည္။ ဤသုိ႔ ဤပုံ ေရွာင္ရွားတိမ္းဖယ္ပါက လြတ္ႏုိင္သည္ကို  ေကာင္းစြာသိပါလ်က္ ေတာတြင္းသုိ႔ေရာက္၍ က်ား၊ ဆင္စသည္တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ရေသာအခါမူကား အသက္ေဘးမွလြတ္ေအာင္ မတိမ္းမေရွာင္ႏုိင္သူကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေခ်သည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ ဘဝတစ္သက္တာ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရာတြင္ အမွန္အမွားခြဲျခားႏုိင္ရာ  စဥ္ဆက္မျပတ္ ဗဟုသုတ ရွာႀကံသင့္ပါေၾကာင္း ျမဝတီက တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။ 

Read 353 times Last modified on Friday, 04 May 2018 08:11