SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ေကာင္းေသာ အေၾကာင္းတရား တုိးပြားၾကပါေစ

Tuesday, 15 May 2018 08:28 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ဤေလာကႀကီးတြင္ ယုံၾကည္အားကုိးရျခင္းသည္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခု၌ အဓိက အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုခု ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေစရန္ တာဝန္ေပးအပ္ရာ၌ ယုံၾကည္အားကုိးရသူကုိသာ ေရြးခ်ယ္တာဝန္ ေပးေလ့ရွိသည္မွာ အစဥ္အလာ အမွန္တရားျဖစ္သည္။ မည္သည့္အရာကုိမဆုိ ယုံၾကည္အားကုိးရျခင္းသည္ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္၏ ကုိယ္ရည္ ကုိယ္ေသြး၊ အက်င့္စာရိတၱ၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ၊ ဇြဲ လုံ႔လ ဝီရိယႏွင့္ အေကာင္းျမင္ စိတ္ဓာတ္ရွိျခင္းကို ေဖာ္ျပလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယုံၾကည္အားကုိး ထုိက္သူမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္လည္း ေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္ေပသည္။

လူသားတုိ႔သဘာဝ ေကာင္းမႈျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊မေကာင္းမႈ ျပဳသည္ျဖစ္ေစ  မိမိ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က မိမိ၏တန္ဖုိးကုိ ဆုံးျဖတ္ေပးသည္။ ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈဆုိသကဲ့သုိ႔ သူတစ္ပါးက လာေရာက္ျပဳျပင္ စီမံျခင္းမဟုတ္ဘဲ မိမိကုိယ္တုိင္သာ ျပဳမူၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းျခင္း၊ အက်င့္စာရိတၱ မေကာင္းျခင္း ဆုိသည္မွာလည္း သူတစ္ပါးတုိ႔က လာ၍ေပးအပ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ မိမိ၏ အျပဳအမူကသာ အဓိကျဖစ္သည္။

ကိုယ့္အားကုိယ္ကုိးကာ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွသာ အားကုိးထုိက္သူမ်ား ျဖစ္လာေပမည္။ငယ္စဥ္ကေလးဘဝက ေက်ာင္းသားခ်င္း အတူတူျဖစ္ပါလ်က္ ႀကီးလာေသာအခါ အခ်ဳိ႕က ျမင့္မားသည္။

အခ်ဳိ႕ကနိမ့္က်သည္။ အခ်ဳိ႕ကခ်မ္းသာသည္။ အခ်ဳိ႕ကဆင္းရဲသည္။ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတည္း၊ အခန္းတစ္ခန္းတည္း၊ ဆရာတစ္ဦးတည္းက တပည့္အားလုံးကုိ အတူတူ သင္ၾကားေပးပါလ်က္ သင္ယူသူတုိ႔၏ အာ႐ုံစုိက္မႈႏွင့္ လုံ႔လဝီရိယ စုိက္ထုတ္မႈတုိ႔ ကြာျခားျခင္းေၾကာင့္ ထုိဘာသာရပ္တြင္ ထူးခြၽန္သူႏွင့္ မထူးခြၽန္သူဟူ၍ ကြဲျပားသြားၾကသည္။ လူသည္ မိမိအတြက္ မိမိကိုယ္တုိင္သာလွ်င္ အားထားရာျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာထင္ရွားသည္။ မိမိကုိယ္တုိင္ ႀကံစည္ေတြးေတာ အားထုတ္လုိစိတ္ ယုတ္ေလ်ာ့ကာ သူတစ္ပါးကုိသာ အားထားလုိေသာ ဆႏၵရွိသူမ်ားသည္ ေကာင္းေသာ အေၾကာင္းတရားကုိ မခံစားရသူမ်ား ျဖစ္သည္။

''အတၱာဟိ အတၱေနာ နာေထာ'' မိမိကုိယ္သာ ကုိးကြယ္ရာျဖစ္သည္ဟူ၍ ျမတ္ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ား၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ အတၱာဟိ-မိမိကိုယ္သာ၊ အတၱေနာ-မိမိ၏၊ နာေထာ- ကိုးကြယ္ရာျဖစ္၏။ ''ေကာဟိနာေထာ ပေရာသိယာ'' သူတစ္ပါးသည္  မိမိ၏ ကိုးစားရာ အဘယ္မွာ ျဖစ္ႏုိင္အံ့နည္းဟူ၍ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူထားရာ လူသားတစ္ဦးခ်င္းစီသည္ မိမိကုိယ္ကုိမိမိ အားထားရာ အမွန္ျဖစ္သည္မွာ ထင္ရွားလွေပသည္။ မိမိကိုယ္ကိုခ်စ္မွ အားကုိးမွ မိမိတုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေပမည္။ မိမိကုိယ္ မိမိမခ်စ္ေသာ သူသည္ အဘယ္မွာလွ်င္ ေကာင္းေသာ အေၾကာင္းတရား တုိးပြားပါမည္နည္း။

တစ္ခါေသာ္ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ မလႅိကာမိဖုရားအား ''မလႅိကာ သင့္အား သင့္ထက္ပုိမုိ၍ ခ်စ္ေသာသူရွိပါသေလာ''ဟုေမးေသာ္ ''မင္းႀကီး အကြၽႏု္ပ္အား  အကြၽႏု္ပ္ထက္ပုိ၍ ခ်စ္ေသာသူမရွိပါ''ဟု ေလွ်ာက္၏။ မလႅိကာမိဖုရားကလည္း မင္းႀကီးအား ''မင္းႀကီး သင့္အားလည္း သင့္ထက္ပုိ၍ ခ်စ္ေသာသူ ရွိပါသေလာ''ဟုေမး၏။ ''မလႅိကာ ငါ့အားလည္း ငါ့ထက္ပုိ၍ ခ်စ္ေသာသူမရွိ''ဟုဆုိ၏။ ထုိသုိ႔ အေမးအေျဖ ျပဳၾကၿပီးေသာ္ မင္းႀကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံ သြားေရာက္၍ ထုိအေမးအေျဖစကားကို ေလွ်ာက္ထား၏။

ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရားက ''အရပ္ရပ္သုိ႔ စိတ္ျဖင့္လွည့္လည္ ရွာေဖြပါေသာ္လည္း သင့္ထက္သင့္ကိုယ္ကုိ ခ်စ္ေသာသူအား မေတြ႕ႏုိင္။ ဤအတူပင္ အျခားသူတုိ႔သည္လည္း မိမိတုိ႔ကုိယ္ကုိသာ မိမိတုိ႔ခ်စ္ၾက၏''ဟု မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူ၏။

မိမိကုိယ္မိမိ ခ်စ္ပါလွ်င္ မည္သူမဆုိ မိမိဘဝ တုိးတက္ႀကီးပြားေရးကုိသာ ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ကိုယ့္အားကုိယ္ကုိး စီးပြားတုိးဟူေသာ စကားအတုိင္း ယုံၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိး လုပ္ေဆာင္မွသာ မိမိတုိင္းျပည္၊ မိမိလူမ်ဳိး ႀကီးပြားတုိးတက္မည္။ သူတစ္ပါးကုိ အားကုိးအမွီရသျဖင့္ မိမိ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားမွာ သူတစ္ပါး၏ အေထာက္အပ့ံျဖင့္သာလွ်င္ ၿပီးစီးသြားဖန္မ်ားေသာအခါ မိမိကုိယ္တုိင္ ႀကံစည္ေတြးေတာ အားထုတ္လုိစိတ္ ယုတ္ေလ်ာ့သည္။ သူတစ္ပါးကုိသာ အားကုိးလုိေသာ ဆႏၵစြဲျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ ၾကာေသာ္ မိမိအစြမ္းအစမ်ား ကြယ္ေပ်ာက္ကာ  မိမိအတြက္  ေကာင္းေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ား ယုတ္ေလ်ာ့သြားတတ္ေပသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ မိဘတုိ႔၏ လက္ကုိဆြဲကိုင္လ်က္ လမ္းေလွ်ာက္ေသာ ကေလးငယ္သည္ မိဘတုိ႔၏ ေထာက္ပံ့ေဖးကူတြဲေခၚေသာ လက္ကုိလႊတ္၍ လမ္းေလွ်ာက္ပါက လဲက်ျခင္းမ်ဳိး ႀကံဳေတြ႕ရတတ္သည္။ ေလ့က်င့္ဖန္ မ်ားလာေသာအခါ မိဘတုိ႔၏ အကူအညီ မလုိေတာ့ဘဲ ကိုယ္တုိင္ လမ္းေလွ်ာက္ႏုိင္ေသာ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ၾကသည္။ အရာရာတုိင္းသည္ ကိုယ္တုိင္ျပဳဖူး ႀကံဳဖူးမွသာလွ်င္ တတ္ေျမာက္ႏုိင္သည္။ ကိုယ္တုိင္ မတတ္ေျမာက္ေသးသျဖင့္ တတ္ေျမာက္သူ၏ အကူအညီမရွိလွ်င္ မွားယြင္းခြၽတ္ေခ်ာ္ျခင္း ရွိႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မမွားေအာင္ ႀကိဳးစားေသာ္ အမွန္သုိ႔ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ အမွားေၾကာက္၍ မလုပ္ဘဲေနေသာ္ လဲက်မည္ကုိေၾကာက္ေသာ ကေလးငယ္ပမာ အမ်ားနည္းတူ လမ္းမေလွ်ာက္တတ္ဘဲ ရွိေနေပလိမ့္မည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိမသိ၊ မိမိမတတ္ေသးေသာ ပညာရပ္ကုိ တတ္ကြၽမ္းေအာင္ ေလ့လာသင္ယူၿပီး ကိုယ့္အားကိုယ္ကုိးေသာ စိတ္ဓာတ္၊ မိမိကုိယ္တုိင္ ဉာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဇြဲ လုံ႔လ ဝီရိယတုိ႔ျဖင့္ မိမိဘဝ တုိးတက္ျမင့္မားေရးကို ေဆာင္ရြက္ၾကရေပမည္။ တစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္ေယာက္ခ်င္းက ကိုယ္စီကုိယ္စီ ကိုယ့္အားကုိယ္ကုိး စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ႀကိဳးစားရွင္သန္ၾကမွသာ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး တုိးတက္သာယာကာ ေကာင္းေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ား တုိးပြားေနမည္ျဖစ္ေပသည္။ 

Read 357 times Last modified on Tuesday, 15 May 2018 08:29