SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ကြၽမ္းက်င္ရာ က်င္လည္ၾကေသာ လူတို႕ သေဘာ သဘာဝ

Monday, 28 August 2017 08:48 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

လူတို႔သဘာဝ စိတ္ဖိစီးမႈ အနည္းႏွင့္အမ်ား ရွိၾကသည္ကို အရွိေသာကႏွင့္ မရွိေသာက ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးခြဲျခားထားၾကသည္။

အရွိေသာက ဆုိသည္မွာ လူတစ္ဦးသည္ မိမိလက္ရွိ အေျခအေနထက္ ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ကို စိုးရိမ္တတ္သည္ကို ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ၿပီး   မရွိေသာကဆုိသည္မွာ လူတစ္ဦးအတြက္ ေန႔စဥ္စားဝတ္ေနေရး လံုးပန္းေနသည့္ တိုင္ေအာင္ လူခ်င္းတူသူခ်င္းမွ် အေနအထားမရွိသူတုိ႔ျဖစ္ေနၾကသည့္ေသာကကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။

စိတ္ဖိစီးမႈအၿမဲတေစျဖစ္ေနတတ္သူမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ေပၚလာတတ္ေသာ ဆုိးက်ဳိးမ်ားမွာ စိတ္ေထာင္းကုိယ္ေၾကျဖစ္ရာမွ အလုိလုိပင္ပန္း ႏြမ္းနယ္ျခင္းႏွင့္ ေသြးတိုးျခင္းတို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ ေရာဂါေဝဒနာ မ်ား ခံစားရတတ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးမႈေလ်ာ့နည္း ေျပေပ်ာက္ေစရန္ မိမိစြမ္းေဆာင္ရည္ကို ယံုၾကည္မႈရွိျခင္း၊ မိမိရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိျခင္း၊ အရာရာတိုင္းကို မိမိကိုယ္တုိင္လုပ္ကုိင္မည္ဆုိသည့္ သေဘာမထားျခင္း၊ အနားယူအပန္းေျဖ ကုိယ္ကာယေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ၿပီး စိတ္ကိုေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ ဖန္တီးယူျခင္းတုိ႔သည္ စိတ္ဖိစီးမႈေလ်ာ့နည္း သက္သာေစႏုိင္ေၾကာင္း အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းထားၾကသည္။အလုပ္လုပ္သူတိုင္း တစ္ခါတေလ မွားတတ္ၾကသည္မွာ သဘာဝျဖစ္သည္။ မလုပ္လွ်င္မျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ၾကရသည္တြင္ တစ္ခါတေလ မွားသြားတတ္သည့္ သဘာဝကို နားလည္တတ္သိသူမ်ားက ခြင့္လႊတ္တတ္ၾကေသာ္လည္း အစြန္းေရာက္ေနသူအခ်ဳိ႕က လက္ခံရန္ ဝန္ေလးေနၾကျခင္းႏွင့္ အမွားကုိ အမွန္ထင္ေနတတ္ၾကသည္မွာလည္း သဘာဝလုိျဖစ္ေနသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ မိမိၿပိဳင္ဘက္မ်ားထက္ ပိုမိုသာလြန္သည့္ အေျခအေနကို ဖန္တီးႏိုင္ရန္ ထပ္မံေလ့လာသင္ယူရန္ လုိအပ္သည္။ အေကြ႕အဝိုက္၊ အတိုးအဆုတ္၊ သိစရာ၊ နားလည္စရာမ်ားလွေသာ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ အေျပာင္းအလဲ ျမန္ဆန္လြန္းျခင္းေၾကာင့္ မိမိၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို အမီလုိက္ႏုိင္ရန္ ထပ္မံသင္ယူျဖည့္ဆည္းမႈ နည္းလွ်င္ ဆက္လက္ရွင္သန္ႏုိင္ဖို႔ ခက္ခဲေသာ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

၂၁ ရာစု  စီးပြားေရးပညာရွင္တို႔သည္ ဆြန္ဇု၏စစ္ပညာ သေဘာတရားမ်ားကို စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မႈအတြက္ လမ္းၫႊန္အျဖစ္ခံယူထားၾကသည္။ ဆြန္ဇုက ''စစ္ဆိုသည္မွာ တိုင္းျပည္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ေသေရးရွင္ေရး ကိစၥျဖစ္သည္။ ဆက္လက္ရွင္သန္ ရပ္တည္သြားႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းႏွင့္ လံုးဝပ်က္သုဥ္းသြားေသာ လမ္းဟူ၍ရွိၾကရာ တစ္ခုခုကိုေရြးရမည့္ ကိစၥျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အေျခအေနကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေလ့လာထားရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္'' ဟုဆိုထားသည္။ အေျခအေနကုိ ေစ့စပ္ျပည့္စံုေအာင္ ေလ့လာရာတြင္ လူ႔က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာ လႊမ္းမုိးမႈ၊ ရာသီဥတု၊ ေရေျမေတာေတာင္ ေျမျပင္အေနအထား၊ တပ္မွဴး၊ အယူဝါဒ ဟူေသာ အခ်က္ငါးခ်က္ကုိ  ၾကည့္ျမင္စိစစ္သံုးသပ္ တတ္ရမည္ဟူ၍ ဆက္လက္ လမ္းၫႊန္ထားသည္။

အထက္ပါအေျခအေနမ်ားကို   စီးပြားေရးအျမင္ျဖင့္ ဖြင့္ဆုိၾကရာတြင္ လူ႔က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာ လႊမ္းမုိးမႈသည္ တရားဥပေဒေလးစား လုိက္နာမႈ၊ ျပည္သူ႔နီတိ ေစာင့္ထိန္းမႈ၊ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္း နယ္ပယ္အလုိက္ ေစာင့္ထိန္းလုိက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းတို႔ျဖစ္ၿပီး သူတစ္ပါး၏ ဆင္းရဲမႈကိုျဖစ္ေစေသာ မိမိစိတ္ခ်မ္းသာမႈ ရယူျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္မႈတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ရာသီဥတုသည္ အခ်ိန္ကာလအေလ်ာက္ ေပၚထြက္လာသည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္း ရွိရန္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေရေျမေတာေတာင္ အေနအထားသည္ မိမိတို႔လုပ္ငန္း တစ္ခုလံုး၏ ႐ုပ္ပိုင္းစိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ တပ္မွဴးသည္ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳသူျဖစ္ၿပီး ေခတ္ကာလ အေလ်ာက္ေခါင္းေဆာင္အမည္မ်ား ေျပာင္းသြားေသာ္လည္း ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ သေဘာတရားတို႔ မေျပာင္းမလဲတည္ၿမဲေနၾကသည္။ အယူဝါဒသည္ လုပ္ငန္း တစ္ခု ေအာင္ျမင္မႈကို အဆံုးအျဖတ္ေပးေသာ လမ္းၫႊန္အေျခခံ သေဘာတရားျဖစ္၍ နားလည္ေအာင္ႀကိဳးစားၿပီး လက္ေတြ႕အသံုးခ်ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပထားၾကသည္။

စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တို႔သည္ ျပင္ပအသြင္အျပင္အားျဖင့္ တသီးတျခားစီ ရွိၾကသည္ဟု ျမင္ရေသာ္လည္း အႏွစ္သာရအားျဖင့္ တူညီမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔၏ အႀကီးမားဆံုး ျပႆနာမွာ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ မ်က္ျခည္ျပတ္သြားလွ်င္ လိုရာခရီးသို႔မေရာက္ေတာ့ဘဲ တဝဲလည္လည္ျဖစ္ေနတတ္သည့္ ျပႆနာျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ေသာ အႀကီးမားဆံုး ျပႆနာကို ေရွာင္လႊဲႏုိင္ရန္ မိမိစြမ္းေဆာင္ရည္ကို ယံုၾကည္မႈရွိျခင္း၊ မိမိရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိျခင္း၊ အရာရာတိုင္းကုိ မိမိကုိယ္တိုင္ လုပ္ကုိင္မည္ဆုိသည့္ သေဘာမထားျခင္းတို႔ ရွိၾကရေပမည္။

ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံ၏   ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းတာဝန္တို႔သည္   မ်ားျပားလွသည့္  တာဝန္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူတို႔ နားလည္ထားၾကသည္။ ဒီမုိကရက္တစ္ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ အစိုးရစြက္ဖက္မႈ မရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ေခါင္းေဆာင္မႈ(Laissez-faire Leadership)၊ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ တို႔ကုိလည္း  ျပည္သူမ်ား သိေနၾကသည္။ ဒီမုိကရက္တစ္ ေခါင္းေဆာင္မႈသည္လည္း တစ္ဦးတည္း သေဘာျဖင့္ ဆံုးျဖတ္သည့္ သေဘာရွိတတ္ေၾကာင္းကုိလည္း အေမရိကန္သမၼတ ဂ်င္မီကာတာ၏ က်ဴးဘား ဒံုးက်ည္ကိစၥ ေျဖရွင္းပံုကုိ သာဓကထား၍ နားလည္ၾကၿပီးျဖစ္သည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ အင္းဝေခတ္က အမတ္ႀကီး ဗညားက်န္းေတာကို ဆီသည္မ ေျပာစကားအတုိင္း ''အိုေလ့ကြၽမ္းက်င္ရာ က်င္လည္ၾကတာပါပဲ'' ဆိုသကဲ့သုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံသစ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မိမိမႏွစ္သက္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူတုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ေဆာင္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္ကို လက္ခံျခင္းသည္သာ လုိရာခရီးေရာက္ႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမဝတီက တုိက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္လုိက္ရပါသည္။            

Read 735 times Last modified on Monday, 28 August 2017 08:51