SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

တစ္ဆက္တည္းေသာ ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းႏွင္႕ ကုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္း

Sunday, 20 May 2018 12:41 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ဗဟုိကခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ စီးပြားေရးစနစ္မွ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးသည့္စနစ္မွ ပုဂၢလိကက႑ကို ဦးစားေပးသည့္စနစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္း ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္ ပို႔ကုန္ဦးေဆာင္သည့္ တိုးတက္မႈပုံစံကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသား ပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္၍   ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ျပည္သူတို႔   အဆင့္ဆင့္ တာဝန္ယူ ေဖာ္ေဆာင္ေနၾကသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကက်င့္သုံးေနေသာေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳလာၾကသည့္ အေျခအေနမွာ ယခင္ျပည္ပ ႏိုင္ငံမ်ားက စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္မွစ၍ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳ ေပးလိုက္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာအေကာက္ အခြန္သက္သာခြင့္ GSP) ကို ျပန္လည္ရရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ ကုန္သြယ္မႈ ရွင္းတမ္းမ်ားအရ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးတြင္ ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္ေရး ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိၿပီး အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးမွာ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကိုျဖတ္ေက်ာ္၍ ကမၻာ့လူဦးေရအမ်ားဆုံးႏိုင္ငံႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏိၵယသမၼတႏိုင္ငံအပါအဝင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔သို႔  နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။  ပုိ႔ကုန္၊ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တစ္ဆင့္ခံ ကုန္သြယ္ ေရး (transit trade)ကိုပါ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳ ေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။ တစ္ဆင့္ခံ ကုန္သြယ္ေရး စနစ္အရ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား၏ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုျဖတ္ေက်ာ္သြားရသျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အေကာက္အခြန္ပိုမိုရရွိသကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးသျဖင့္ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြတုိးတက္ရရွိျခင္းေၾကာင့္  ဆင္းရဲမႈ ေလ်ာ့နည္း ပေပ်ာက္ေရးကို အေထာက္အပံ့ ေပးလ်က္ရွိသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အဓိကအားထားရာျဖစ္ေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္း ဆည္ေရေသာက္စနစ္ျဖင့္ စပါးစိုက္ပ်ဳိးၾကသည့္ ပဲခူး၊ ျဖဴး၊ အုတ္တြင္း၊ ေတာင္ငူႏွင့္ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္ တုိ႔မွေတာင္သူမ်ားသည္ ယခုအခါ စပါးမ်ားရိတ္သိမ္းၿပီး ေစ်းကြက္သုိ႔တင္ပို႔လ်က္ရွိရာ ယခင္က စပါး တင္း ၁ဝဝ  လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၅၇ဝဝဝဝ ေစ်းေရာင္းရေသာ္လည္း ေမလလယ္မွစ၍ ေငြက်ပ္ ၅၁ဝဝဝဝ သာရရွိသည္။ စပါးစိုက္ ေတာင္သူမ်ားသည္ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ႏွင့္ ရိတ္သိမ္းစရိတ္မ်ားေပးရန္ရွိသျဖင့္ စပါးပြဲစားမ်ားထံ ရသည့္ေစ်းႏွင့္ ေရာင္းရသည့္ တုိင္ေအာင္ လက္ငင္းေငြေခ်စနစ္မဟုတ္ဘဲ၁၅ ရက္ သို႔မဟုတ္ တစ္လၾကာမွစပါးဖိုးေငြရရွိၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ကသတ္မွတ္ထားေသာ စပါးတင္း ၁ဝဝ လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၅ဝဝဝဝဝ ထက္ေလ်ာ့ နည္းေသာ ေငြက်ပ္ ၄၉ဝဝဝဝ သာရေၾကာင္း၊ စပါးတင္းေပါင္းေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ အေၾကြးဝယ္ယူထား ေသာ ပြဲစားအခ်ဳိ႕ ထြက္ေျပးသည့္သတင္းမ်ား ၾကားရသျဖင့္ ေတာင္သူမ်ား စိုးရိမ္ေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

စပါးေစ်းက်ဆင္းျခင္းႏွင့္ ေတာင္သူမ်ားစိုးရိမ္မႈျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းသည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏုိင္ငံသို႔ ဆန္တင္ပို႔ရာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေသာမူဆယ္ၿမိဳ႕ကို KIA ႏွင့္ TNLA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕က ေမ ၁၂ရက္တြင္ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ဝင္ေရာက္ တုိက္ခိုက္ မႈေၾကာင့္ ဆန္တင္ပို႔မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ ပို႔ကုန္ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ တည္ေဆာက္ေရးကို အေထာက္အကူေပးမည့္ စီးပြားေရးစႀကႍ လမ္းမႀကီးသည္ ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ အိႏိၵယႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတုိ႔မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ မႏၲေလးၿမိဳ႕ကိုျဖတ္၍ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ ကူမင္းၿမိဳ႕ကို ဆက္သြယ္ သြားလာၾကမည္ျဖစ္သည္။ ထုိအခြင့္ အေရးကုိ အမိအရ ဆုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ မႏၲေလး- လား႐ိႈး- မူဆယ္(၁ဝ၅)မုိင္  နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း လံုၿခံဳေခ်ာေမြ႕ေရး မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ယေန႔အေျခအေနမွာလည္း မူဆယ္ (၁ဝ၅)မုိင္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး စခန္းသည္  ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းကို အမ်ားဆံုး အေထာက္အကူ ေပးလ်က္ရွိသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏ပို႔ကုန္ဦးေဆာင္မႈတြင္ပါဝင္ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မႏၲေလး- လား႐ိႈး- မူဆယ္ (၁ဝ၅)မိုင္ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းတုိ႔သည္ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း ရွိၾကေလရာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေပးကားေပး၏မရမျဖစ္ေစရန္ အားလံုး ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

Read 199 times Last modified on Sunday, 20 May 2018 12:54