SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ေရာဂါဘယ ကင္းစင္ေရး ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ သန့္ရွင္းေပး

Friday, 08 June 2018 08:41 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ အခမ္းအနားကုိ ေနျပည္ေတာ္ ဟုိတယ္ဇုန္ရွိ သဂၤဟဟုိတယ္၌ ဇြန္ ၅ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္က်င္းပရာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္  တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္ ''ယေန႔အခ်ိန္အခါသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအဝင္ ကမၻာ့ေနရာ အႏွံ႔အျပားတြင္ ေဂဟစနစ္မ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ ဇီဝမ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား ရွားပါးလာျခင္း၊ ေလထုႏွင့္ေရထု ညစ္ညမ္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္း စသည့္ပတ္ဝန္းက်င္ ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈျပႆနာမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရပါေၾကာင္း၊ ပလတ္စတစ္စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈကလည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္လာၿပီး မိမိတုိ႔၏ ကမၻာႀကီးေပၚတြင္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္လာပါေၾကာင္း''ျဖင့္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးေန႔၏ ေဆာင္ပုဒ္သည္  ''ပလတ္စတစ္ညစ္ညမ္းမႈကို တုိက္ဖ်က္ၾကစုိ႔'' (Beat Plastic Pollution) ျဖစ္ၿပီး ေဆာင္ပုဒ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ တစ္ခါသုံး ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သုံးစြဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ ေရရွည္စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိန္းသိမ္းတည္တံ့ေစမည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကုိ အခ်င္းခ်င္းမွ်ေဝၿပီး အတူတကြ ပူးေပါင္းရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပလတ္စတစ္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သုံးစြဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္မွာ ေရွးအစဥ္အဆက္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကေသာ ေၾကြထည္၊ ေျမထည္၊ စဥ့္ထည္၊ ယြန္းထည္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ႀကိမ္ႏွင့္ဝါးတုိ႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ကုိ သုံးစြဲၾကလွ်င္  သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေနအထားရွိၿပီး ျဖစ္သည္။  ျပည္တြင္းျဖစ္ကုိ အားေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္သူတုိ႔အတြက္  အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း ပုိမုိရရွိေစႏုိင္ၿပီး  ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္  ႏုိင္ငံျခားေငြ သုံးစြဲမႈေလ်ာ့နည္း သက္သာေစရန္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း အေထာက္အကူျပဳႏုိင္သည့္အျပင္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာျခင္းေၾကာင့္  ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္  အခြန္ဘ႑ာ ပိုမုိရရွိေရးကုိပါ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း စိိမ္းလန္းသန္႔ရွင္းၿပီး ေကာင္းမြန္မွ်တသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္လာေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္း၍ အမ်ဳိးသားအဆင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္(၂ဝ၁၇-၂ဝ၃ဝ)ကုိ  ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရက ေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္သည္။  ယင္းမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အရ  စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ထြက္ရွိမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း(Reduce)၊ ျပန္လည္သုံးစြဲျခင္း (Reuse)၊ ျပန္လည္ျပဳျပင္ သုံးစြဲျခင္း(Recycle)နည္းတုိ႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ျဖစ္သည္။ 3Rနည္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္းမွ  ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္အဆင့္၊ အမ်ဳိးသားအဆင့္ဟူ၍ အဆင့္ဆင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားၾကရန္ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးက ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာ၌ ကမၻာ့ျပည္သူမ်ား အသုံးျပဳေနၾကေသာ ပလတ္စတစ္အိတ္ ၅ ထရီလီယံရွိေနျခင္းသည္ တစ္မိနစ္လွ်င္ ပလတ္စတစ္အိတ္ ၁ဝ သန္းနီးပါး အသုံးျပဳေနၾကသည္ႏွင့္ ညီမွ်ေၾကာင္း၊ တစ္ႀကိမ္အသုံးျပဳၿပီးေသာ ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ားကုိ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္အသုံးမျပဳေတာ့ဘဲ စြန္႔ပစ္လုိက္ၾကသျဖင့္ တစ္ႀကိမ္အသုံးျပဳၿပီး ပလတ္စတစ္အိတ္ ၇၉ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အမႈိက္ပုံသုိ႔သာ ေရာက္သြားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အမႈိက္ပုံမ်ားတြင္ စုပုံေနေသာ ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ားသည္ မုိးရြာေသာအခါ ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္အတူ ေမ်ာပါသြားၿပီး တစ္ေနရာတြင္ စုပုံပိတ္ဆုိ႔ေနတတ္သည္။ ထုိ႔အတူ ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ားက ေရေျမာင္းႏွင့္ေရပုိက္မ်ားကုိ ပိတ္ဆုိ႔ရာမွ ပတ္ဝန္းက်င္သုိ႔ ေရာဂါပုိးမႊားမ်ား ကူးစက္ႏုိင္သည္။

ယခုမုိးရာသီတြင္ စြန္႔ပစ္ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ား အတြင္း မုိးေရမ်ား ေရာက္သြားသည့္အခါ ျခင္က်ားမ်ား ေပါက္ပြားရာမွတစ္ဆင့္ ျခင္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေရာဂါမ်ား ပုိမုိျဖစ္ပြားလ်က္ရွိရာ ေသြးလြန္ တုပ္ေကြးေရာဂါကုိ အထူးသတိျပဳၾကရန္ျဖစ္သည္။ လူဦးေရထူထပ္၍ မုိးရြာသြန္းမႈ မ်ားေသာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္အတြင္းက ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေၾကာင့္ ေဆး႐ုံတက္ေရာက္ ကုသသူ ၇၄၉ဝ ဦးမွ ေသဆုံးသူ ၆ဝ ဦးရွိခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ေမလကုန္အထိ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေၾကာင့္ ေဆး႐ုံတက္ေရာက္ ကုသသူ ၆၇၁ ဦးမွေသဆုံးသူ ငါးဦးရွိသည္။  ေသြးလြန္တုပ္ေကြးအျဖစ္ မ်ားေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ လႈိင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာႏွင့္ ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္က ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၁၈ဝ၁ ဦးရွိခဲ့ရာမွ ၁၈ ဦးေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ေမလအထိ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၁၁၈ ဦးရွိရာ အုတ္ဖုိၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ အျဖစ္မ်ားၾကသည္။ ယခင္ႏွစ္အေတြ႕အႀကံဳအရ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ငယ္ေသာ ကေလးမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေၾကာင္းႏွင့္ ယခုရက္ပုိင္းအတြင္း အသက္ ၂ဝ ႏွစ္ေက်ာ္ေသာ အရြယ္မ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေၾကာင္း တုိင္းက်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ျခင္ကုိက္ရာမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္တတ္ေသာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါျဖစ္လွ်င္ ၾကြက္သားႏွင့္ အဆစ္အမ်က္မ်ား နာက်င္ကုိက္ခဲ၍ ေသြးယုိတတ္ၿပီး အသက္အႏၲရာယ္ စုိးရိမ္ရသည္အထိ ျပင္းထန္ေသာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ ကာကြယ္ေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာက်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေနၾကသကဲ့သုိ႔ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္း အေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရး အေလးထား ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ ျမဝတီက တုိက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္လုိက္ရပါသည္။    

Read 432 times Last modified on Friday, 08 June 2018 08:42