SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

မွတ္သားဖြယ္ရာ ေဆာ႕ခရတၲိ၏ ဘဝသင္ခန္းစာ

Sunday, 10 June 2018 10:28 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ေအသင္ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံသား အေတြးအေခၚပညာရွင္ ေဆာ့ခရတၱိ၏ ဖခင္သည္ ေက်ာက္တံုးအေပၚယံလႊာမ်ားကိုထုဆစ္၍ လွပေသာ ႀကိဳးၾကာ႐ုပ္တုမ်ားကို ပံုေဖာ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ဆစ္ဆရာ၏သား ေဆာ့ခရတၱိကမူ ေအသင္ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ႏွလံုးသားထက္တြင္ စြဲကပ္ေနေသာ မသိမႈအဝိဇၨာ၊ ဟန္ေဆာင္လွည့္စားမႈ အတုအေယာင္ႏွင့္ လြန္ကဲေသာ အတၱမ်ားကို တစ္စစီပဲ့ထြက္၍ အလႊာလိုက္ကြာက် ပ်ံ႕လြင့္သြားေအာင္ ထုဆစ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။
ေဆာ့ခရတၱိ၏အသက္ ၄ဝ အရြယ္အထိ ပရီကလိမင္းအုပ္စိုးသည့္ ေအသင္ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံ ေရႊထီးေဆာင္းေသာ ေခတ္ကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္။ ထိုအခ်ိန္က ေအသင္ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံတြင္ ေခါမဒီမိုကေရစီထြန္းကားလ်က္ ဗိသုကာ၊ ပန္းတေမာ့ႏွင့္ စာေပပညာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတို႔ေၾကာင့္ အေတြးအေခၚ ပြင့္လန္းလာေသာ ေခတ္ျဖစ္သျဖင့္ ေအသင္ၿမိဳ႕ျပ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရသည္ကိုပင္ ဂုဏ္ယူၾကေသာေခတ္ျဖစ္သည္။ ေဆာ့ခရတၱိသည္ ဆာမိုစစ္ပြဲႏွင့္ ေပါတိဒိစစ္ပြဲတို႔တြင္ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ဖူးၿပီး အသက္ ၄ဝ မွ အသက္ ၆ဝ ေက်ာ္အတြင္း၌ ေခါမအခ်င္းခ်င္း တိုက္ခိုက္ၾကေသာ ပဲလပါနီဆစစ္ပြဲကာလႏွင့္ ေအသင္စပါတာအုပ္စု စစ္ပြဲကာလတို႔ကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရျပန္သည္။ ေအသင္စပါတာအုပ္စု စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနခ်ိန္တြင္ ေအသင္ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အက်င့္ေဖာက္ျပန္ခဲ့ၾကၿပီး ေရာဂႏၲရကပ္ႀကီး က်ေရာက္သျဖင့္ ပရီကလိမင္းႏွင့္တကြ တိုုင္းသူျပည္သား အမ်ားအျပား ေသေက်ပ်က္စီးၾကသည္။ ေနာက္ထပ္ ဖန္တီးလာေသာ အာဏာလုပြဲမ်ားႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ သတၴႏၲရကပ္ကို ႀကံဳေတြ႕ၾကရေသာ အခါ တစ္ခ်ိန္က ေရႊထီးေဆာင္းခဲ့ၾကေသာ ေအသင္ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံသားတို႔သည္ စပါတို႔ထံ ဒူးေထာက္လက္ေျမႇာက္ ၾကသူမ်ားဘဝ က်ေရာက္သြားသည္။ ေဆာ့ခရတၱိ၏ဘဝ တတိယကာလမွာ မင္းသံုးဆယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တို႔ အားၿပိဳင္ၾကေသာေခတ္ ကို ျဖတ္သန္းရွင္သန္ခဲ့ရသည္။
ေဆာ့ခရတၱိသည္ ေအသင္ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံသားတို႔၏ ႏွလံုးသားကိုထုဆစ္ရာ၌ လူတို႔မသိေသာ အေၾကာင္းအရာကို မသိပါဟု ကိုယ္တိုင္ဝန္ခံေသာ စိတ္ဓာတ္ကိန္းေအာင္း၍ လိမ္ညာလွည့္ျဖားမႈမ်ား ေက်ပ်က္သြားေစၿပီး အသိပညာကို ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားတတ္ေအာင္   လမ္းျပေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။   တစ္လမ္းဝင္တစ္လမ္းထြက္ႏွင့္ လူစည္ကားေသာေစ်းတံခါးဝ၊ အားကစား႐ံု၊ ပန္းၿခံ၊ သစ္ပင္ေအာက္၊ ျမက္ခင္းျပင္ေပၚ စသည္မက်န္ ေအသင္ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းတြင္ အဝိဇၨာအေမွာင္ခြင္းရန္   ေဆာ့ခရတၱိႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ခဲ့သည္။   ေဆာ့ခရတၱိ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေၾကာင့္ ေအသင္သားတို႔၏ ဆင္ျခင္စဥ္းစားဉာဏ္ႏွင့္ ႏွလံုးသားတို႔၏ ပင္ကိုစိတ္ခံ အေရာင္မ်ား ပြင့္လန္းလာၾကသျဖင့္ အလိုက္သင့္ေရစုန္ေမ်ာပါမႈတို႔ျဖင့္ ထံုထိုင္းေနေသာ ေအသင္သားတို႔ ႏိုးထလာၾကသည္။
ေအသင္ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံသားတို႔၏ ဉာဏ္မ်က္စိကိုဖြင့္ေပးလိုက္ေသာ ေဆာ့ခရတၱိအား ေအသင္အာဏာပိုင္အဖြဲ႕က လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို လမ္းမွားသို႔လိုက္ေစသူ၊ ႏုပ်ဳိသူမ်ားအား ဖ်က္ဆီးသူ၊ နတ္ေဒဝတာအသစ္မ်ားကို ဖန္တီးသူဟူ၍ စြဲခ်က္တင္လိုက္ၾကသည္။ ေဆာ့ခရတၱိကို စြဲခ်က္တင္သူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ လက္မႈပညာသည္မ်ားအား ကိုယ္စားျပဳသည္ဟုဆိုေသာ အႏိုင္စာ၊ ျပဇာတ္ဆရာႏွင့္ စာဆိုကဝိတို႔အား ကိုယ္စားျပဳသည္ ဟုဆိုေသာ မီလိတ၊ ဝစနာလကၤာရ အေဟာအေျပာ ဆိုဖီဆရာတို႔အား ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု ဆိုေသာ လိုကုႏၶာတို႔သံုးဦးျဖစ္သည္။  ဤစြဲခ်က္မ်ားအတြက္ ေဆာ့ခရတၱိကိုယ္တိုင္ ေအသင္တရား႐ံုးေတာ္၌ ခုခံေလွ်ာက္လဲခ်က္ တင္ခဲ့ရာ အမွန္တရားတို႔ျဖင့္ ထံုမြမ္းထားေသာ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကို ေအသင္အာဏာပိုင္ တို႔ေခ်ာက္ခ်ားေသာနားမ်ားျဖင့္ ၾကားနာခဲ့ရသည္။  ေနာက္ဆံုးတြင္ ပေလတို၊ ခရိေတာ္၊  ခရီေတာ္ဗလႏွင့္ အေပၚလိုေဒါရတို႔က မီေနဒဂၤါး ၃ဝ ကို အာမခံထား၍ ေငြဒဏ္ေဆာင္မည္ဟု ေဆာ့ခရတၱိ၏ တပည့္မ်ားကဆိုလာၾကသည္။
ဤအဆိုေၾကာင့္ ေအသင္အာဏာပိုင္အဖြဲ႕တြင္ပါဝင္ေသာ ခံု႐ံုးသူႀကီး ၅ဝဝ တို႔က ေဆာ့ခရတၱိအတြက္ျပစ္ဒဏ္သည္ ေငြဒဏ္လား၊ ေသဒဏ္လားကို မဲခြဲၾကရာ တရားလိုဘက္က မဲ ၂၈ဝ၊ တရားခံဘက္က မဲ ၂၂ဝ ရသည္။ ဆႏၵ၊ ေဒါသ၊ ဘယာ၊ ေမာဟတည္းဟူေသာ အဂတိတရားေလးပါးတို႔ျဖင့္ ကပ္ၿငိေနေသာ သဘာပတိအေနျဖင့္လည္း မည္သို႔မွ်မတတ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ အဆံုး ေဆာ့ခရတၱိအတြက္ စီရင္ခ်က္မွာ ဟင္မေလာက္အဆိပ္ခြက္ကို ေသာက္၍ ေသေစဟူေသာျပစ္ဒဏ္ျဖစ္သည္။ အဝိဇၨာႏွင့္အတုအေယာင္ လွည့္စားမႈတို႔ကို တစ္သက္လံုးဖြင့္ခ်တိုက္ထုတ္၍ အမွန္တရားႏွင့္ဓမၼကုိ ဖြင့္ဟျမြက္ဆိုခဲ့ေသာ ေဆာ့ခရတၱိ၏ ႏႈတ္ခမ္းတို႔သည္ ႐ံုးေတာ္၏စီရင္ခ်က္ကို ရဲရဲရင့္ရင့္ ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ ခံယူခဲ့ပါသည္။ ေဆာ့ခရတၱိ၏ ေနာက္ဆံုးစကားမွာ ''မိတ္ေဆြတို႔ ေဆာ့ခရတၱိဆိုတဲ့ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕႐ုပ္ခႏၶာကိုယ္ႀကီးကိုသာ မီးသၿဂႋဳဟ္ေျမျမႇဳပ္ျခင္း ျဖစ္တယ္။ ေဆာ့ခရတၱိကို မီးသၿဂႋဳဟ္ေျမျမႇဳပ္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း နားလည္။ ဒါျဖင့္ ေဆာ့ခရတၱိကေကာလို႔ ေမးရင္ သုဂတိဘံုသို႔သြားၿပီလို႔ ေျပာရန္'' တပည့္ႏွင့္မိတ္သဂၤဟမ်ားကို မွာထားခဲ့သည္။
ေခါမဒီမိုကေရစီေခတ္မွ ယေန႔ ၂၁ ရာစုဒီမိုကေရစီေခတ္သို႔ ေရာက္သည့္တိုင္ေအာင္ ေဆာ့ခရတၱိ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈျဖစ္ေသာ   ႏိုင္ငံသားတို႔အား   အဝိဇၨာေမွာင္ခြင္း၍   အလင္းဖြင့္ေပးရမည့္ တာဝန္သည္ ယေန႔ေခတ္ ကို ဦးေဆာင္ဖန္တီးေနၾကသူမ်ား၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ ေဆာ့ခရတၱိ၏ အဆိုတစ္ခုမွာ ယခင္ထုတ္ျပန္ထားေသာ ဥပေဒကို မပယ္ဖ်က္ေသးလွ်င္ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုဥပေဒထက္ ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေသာ ဥပေဒျဖင့္ အစားမထုိးႏိုင္ေသးလွ်င္ ယခင္ထုတ္ျပန္ထားေသာ ဥပေဒကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရန္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းတြင္ တာဝန္ရွိသည္ဟူ၍ မွတ္သားရဖူးေၾကာင္း အလ်ဥ္းသင့္၍ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။  
Read 1950 times Last modified on Sunday, 10 June 2018 10:30